Статус Удостоверено съответствие
Субект по ЗЕУ Национален статистически институт
Дата на публикуване 08-02-2022
Дата на удостоверяване на съответствие 16-02-2021
Допълнителни данни:
Дата на обявяване на процедурата 16-04-2021
Предмет на обществената поръчка Развитие на информационна система „Потребителски цени“ (ИСПЦ) с цел добавяне на нови функционалности и миграция на платформата
CPV кодове 72262000-9 Услуги по разработване на софтуер
Номер на поръчката 00403-2021-0008