Статус Удостоверено съответствие
Субект по ЗЕУ Омбудсман на Република България
Дата на публикуване 08-02-2022
Дата на удостоверяване на съответствие 09-07-2021
Допълнителни данни:
Дата на обявяване на процедурата 03-08-2021
Предмет на обществената поръчка Разработване и внедряване на "Електронна система за управление работата на администрацията на омбудсмана," във връзка с изпълнение на Проект №BG05SFOP001-2.001-0011 "Електронна система за управление работата на администрацията на омбудсмана".
Номер на поръчката 21-435854-001; №TED14/2021-044710
CPV кодове 72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер