Статус Удостоверено съответствие
Субект по ЗЕУ РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ - СОФИЯ-ГРАД
Дата на публикуване 31-01-2022
Дата на удостоверяване на съответствие 16-12-2021
Допълнителни данни:
Предмет на обществената поръчка Проектиране и изграждане на облачна платформа за нуждите на центрове за приобщаващо образование - експерти, педагогически кадри, ученици и родители
CPV кодове 72224100-2 Услуги по планиране на внедряването на системи
Номер на поръчката 05170-2022-0001
Дата на обявяване на процедурата 31-01-2022