Статус Удостоверено съответствие
Субект по ЗЕУ Комисия за защита на конкуренцията
Дата на публикуване 04-02-2022
Дата на удостоверяване на съответствие 20-04-2021
Допълнителни данни:
Дата на обявяване на процедурата 28-06-2021
Предмет на обществената поръчка "НАДГРАЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР И НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА
КОНКУРЕНЦИЯТА"
Номер на поръчката 01471-1021-0002
CPV кодове 72260000-5 Услуги свързани със софтуерни продукти