Статус Отказ да се удостовери съответствие
Субект по ЗЕУ Агенция по вписванията
Дата на публикуване 24-03-2022
Дата на удостоверяване на съответствие 04-11-2020
Допълнителни данни:
CPV кодове
Дата на обявяване на процедурата
Предмет на обществената поръчка
Номер на поръчката