Статус Отказ да се удостовери съответствие
Субект по ЗЕУ Агенция "Митници"
Дата на публикуване 24-03-2022
Дата на удостоверяване на съответствие 16-04-2021
Допълнителни данни:
CPV кодове
Дата на обявяване на процедурата
Предмет на обществената поръчка
Номер на поръчката