Статус Отказ да се удостовери съответствие
Субект по ЗЕУ Български институт по метрология
Дата на публикуване 24-03-2022
Дата на удостоверяване на съответствие 10-03-2021
Допълнителни данни:
CPV кодове
Дата на обявяване на процедурата
Предмет на обществената поръчка
Номер на поръчката