Статус Удостоверено съответствие
Субект по ЗЕУ Министерство на околната среда и водите
Дата на публикуване 23-05-2022
Дата на удостоверяване на съответствие 13-12-2021
Допълнителни данни:
CPV кодове
Дата на обявяване на процедурата
Предмет на обществената поръчка
Номер на поръчката