Архив Бюджетен контрол

Бюджетен контрол

Администрация на президента
Септември 2017
Март 2018
Септември 2018 Март 2019
Септември 2019
Март 2020

Министерски съвет
Септември 2017
Март 2018
Септември 2018
Март 2019
Септември 2019
Март 2020

Омбудсман
Септември 2017
Март 2018
Март 2019
Септември 2018
Септември 2019
Март 2020

Министерство на финансите
Септември 2017
Март 2018
Март 2019
Септември 2018
Септември 2019
Март 2020

Министерство на външните работи
Септември 2017
Март 2018
Март 2019
Септември 2018
Септември 2019
Март 2020

Министерство на отбраната
Септември 2017
Март 2018
Март 2019
Септември 2018
Септември 2019
Март 2020

Министерство на вътрешните работи
Септември 2017
Март 2018
Март 2019 Септември 2018
Септември 2019
Март 2020

Министерство на правосъдието
Септември 2017
Март 2018
Март 2019
Септември 2018
Септември 2019
Март 2020

Министерство на труда и социалната политика
Септември 2017
Март 2018
Март 2019
Септември 2018
Септември 2019
Март 2020

Министерство на здравеопазването
Септември 2017
Март 2018
Март 2019
Септември 2018
Септември 2019
Март 2020

Министерство на образованието и науката
Септември 2017
Март 2018
Март 2019
Септември 2018
Септември 2019
Март 2020

Министерство на културата
Септември 2017
Март 2018
Март 2019
Септември 2018
Септември 2019
Март 2020

Министерство на околната среда и водите
Септември 2017
Март 2018
Март 2019
Септември 2018
Септември 2019
Март 2020

Министерство на икономиката
Септември 2017
Март 2018
Март 2019
Септември 2018
Септември 2019
Март 2020

Министерство на енергетиката
Септември 2017
Март 2018
Март 2019
Септември 2018
Септември 2019
Март 2020

Министерство на туризма
Септември 2017
Март 2018
Март 2019
Септември 2018
Септември 2019
Март 2020

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Септември 2017
Март 2018
Март 2019
Септември 2018
Септември 2019
Март 2020

Министерство на земеделието, храните и горите
Септември 2017
Март 2018
Март 2019
Септември 2018
Септември 2019
Март 2020

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Септември 2017
Март 2018
Март 2019
Септември 2018
Септември 2019
Март 2020

Министерство на младежта и спорта
Септември 2017
Март 2018
Март 2019
Септември 2018
Септември 2019
Март 2020

Министерство за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 – закрито
Септември 2017

Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
Септември 2017
Март 2018
Март 2019
Септември 2018
Септември 2019
Март 2020

Комисия за защита от дискриминация
Септември 2017
Март 2018
Март 2019
Септември 2018
Септември 2019
Март 2020

Комисия за защита на личните данни
Септември 2017
Март 2018
Март 2019
Септември 2018
Септември 2019
Март 2020

Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Септември 2017
Март 2018
Март 2019
Септември 2018
Септември 2019
Март 2020

Национална служба за охрана
Септември 2017
Март 2018
Март 2019
Септември 2018
Септември 2019
Март 2020

Национален статистически институт
Септември 2017
Март 2018
Март 2019
Септември 2018
Септември 2019
Март 2020

Комисия за защита на конкуренцията
Септември 2017
Март 2018
Март 2019
Септември 2018
Септември 2019
Март 2020

Комисия за регулиране на съобщенията
Септември 2017
Март 2018
Март 2019
Септември 2018
Септември 2019
Март 2020

Съвет за електронни медии
Септември 2017
Март 2018
Март 2019
Септември 2018
Септември 2019
Март 2020

Комисия за енергийно и водно регулиране
Септември 2017
Март 2018
Март 2019
Септември 2018
Септември 2019
Март 2020

Агенция за ядрено регулиране
Септември 2017
Март 2018
Март 2019
Септември 2018
Септември 2019
Март 2020

Държавна агенция „Електронно управление“
Септември 2017
Март 2018
Март 2019
Септември 2018
Септември 2019
Март 2020

Държавна комисия по сигурността на информацията
Септември 2017
Март 2018
Март 2019
Септември 2018
Септември 2019
Март 2020

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“
Септември 2017
Март 2018
Март 2019
Септември 2018
Септември 2019
Март 2020

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси – закрита
Септември 2017

Комисия за финансов надзор
Септември 2017
Март 2018
Март 2019
Септември 2018
Септември 2019
Март 2020

Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори
Септември 2017
Март 2018
Март 2019
Септември 2018
Септември 2019
Март 2020

Държавен фонд „Земеделие“
Септември 2017
Март 2018
Март 2019
Септември 2018
Септември 2019
Март 2020

Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства
Септември 2017
Март 2018
Март 2019
Септември 2018
Септември 2019
Март 2020

Сметна палата
Септември 2017
Март 2018
Март 2019
Септември 2018
Септември 2019
Март 2020

Народно събрание
Септември 2017
Март 2018
Март 2019
Септември 2018
Септември 2019
Март 2020

Висш съдебен съвет
Септември 2017
Март 2018
Март 2019
Септември 2018
Септември 2019
Март 2020

Национален осигурителен институт
Септември 2017
Март 2018
Март 2019
Септември 2018
Септември 2019
Март 2020

Национална здравноосигурителна каса
Септември 2017
Март 2018
Септември 2018
Март 2019
Март 2020