Архив Проектни предложения и дейности

Утвърдени по реда на чл. 7в, т. 10 от ЗЕУ проекти за електронно управление и ИКТ

Дата на публикуване: 07.01.2021 г.
Административен орган: Комисия за финансов надзор
 
Номер на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05SFOP001-1.011-0001-С01
 
Име на проекта: „Изграждане на Единна информационна система (ЕИС) за нуждите на Комисията за финансов надзор“ 
Дата на публикуване: 22.12.2020 г.
Административен орган: Държавна агенция „Електронно управление“

Номер на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05SFOP001-1.013-0001-С01/07.12.2020 г.

Име на проекта: „Разработване и прилагане на Референтна архитектура за оперативна съвместимост (РАОС) и на Информационна система за централизирано изграждане и поддържане на регистри (ИСЦИПР)“ 
Дата на публикуване: 23.09.2020 г.
Административен орган: Министерството на външните работи
 
Номер на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG65ISNP001-3.006-0001-C01
 
Име на проекта: „Следгаранционна поддръжка и актуализиране на софтуерните компоненти на НВИС“
Дата на публикуване: 31.05.2020 г.
Административен орган: Български институт по метрология

Номер на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP002-2.064-0001

Име на проекта: „Предоставяне на подобрени услуги и осигуряване на благоприятна бизнес среда посредством внедряване на Единна система за управление, контрол и анализ на дейностите на Българския институт по метрология“
Дата на публикуване: 28.08.2019 г.
Административен орган: Министерството на външните работи

Номер на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG65ISNP001-1.002-0002-C01/12.08.2019

Име на проекта: „Развитие на програмното и техническото осигуряване на НВИС и ВИС на ЕС, мигриране към ВИС мейл , извършване на реконструкция, ремонт и модернизация на консулските служби и увеличаване на броя на биометричните гишета в консулските служби с най-голям брой издавани визи и повишаване квалификацията на консулските служители относно прилагането на законодателството на ЕС в област „Визи“
Дата на публикуване: 14.12.2018 г.
 Административен орган: Държавна агенция „Електронно управление“
 
 Номер на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05SFOP001-1.004-0001-C01/12.12.2018 г.
 
 Име на проекта: „Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управление във връзка с прилагане на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги“
Дата на публикуване: 12.11.2018 г.
 Административен орган: Държавна агенция „Електронно управление“
 
 Номер на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05SFOP001-1.005-0001-C01/25.10.2018 г.
 
 Име на проекта: „Надграждане и развитие на Държавен хибриден частен облак за нуждите на електронното управление“
Дата на публикуване: 10.08.2018 г.
 Административен орган: Национална компания "Железопътна инфраструктура"
 
 Номер на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16M1OP001-4.001-0009-ДОПТТИ-7/ 13.07.2018 г.
 
 Име на проекта: Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа в ДП НКЖИ, включително система за мониторинг и контрол на параметри на подвижен железопътен състав в движение
Дата на публикуване: 12.10.2017 г.
 Административен орган: Държавна агенция „Електронно управление“
 
 Номер на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05SFOP001-1.002-0014-C01/11.10.2017 г.
 
 Име на проекта: Национален портал за пространствени данни (INSPIRE)
Дата на публикуване: 19.09.2017 г.
 Административен орган: Национална компания „Железопътна инфраструктура"
  
 Номер на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16M1OP001-5.001-0020-C01/13.09.2016
  
 Име на проекта: „Техническа помощ за обезпечаване на разходите свързани с управлението, индексирането, съхранението и внедряването на електронен архив на документите по проектите, финансирани от Европейските фондове”
Дата на публикуване: 25.08.2017 г.
 Административен орган: Държавна агенция „Електронно управление“
 
 Номер на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № BG05SFOP001-1.002-0010-C01/23.08.2017 г.
 
 Име на проекта: „Разработване на публични регистри за бюджетен и проектен контрол на електронното управление и на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“
Дата на публикуване: 24.07.2017 г.
 Административен орган: Държавна агенция „Електронно управление“
 
 Номер на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05SFOP001-1.002-0009-C01/21.07.2017 г.
 
 Име на проекта: „Реализиране на ЦАИС „Гражданска регистрация“ и ЦАИС „Адресен регистър“
Дата на публикуване: 05.05.2017 г.
 Административен орган: Държавна агенция „Електронно управление“
 
 Номер на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05SFOP001-1.002-0015-C01/04.05.2017 г.
 
 Име на проекта: „Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване“