Полезна информация

  Указания при ползване на модул „Технически спецификации“ в Регистъра на проектите

При въвеждане на данни в модул „Технически спецификации“ на Регистъра на проектите, субектите по ЗЕУ е необходимо да изберат ТИП на информационната система, за която се отнася техническата спецификация. Преценката кой от четирите типа е приложим, се прави, както следва:   
 · Информационна система, която включва регистри – избира се, когато от изпълнителя се изисква разработване/надграждане/внедряване на регистър.
 · Информационна система без регистри – избира се, когато от изпълнителя се изисква разработване/надграждане/внедряване на електронна административна услуга.
 · Информационна система, която не предоставя електронни административни услуги – избира се, когато чрез информационната система, администрацията-възложител няма да предоставя електронни административни услуги за гражданите или бизнеса.
 · Уебсайт – избира се, когато в техническата спецификация е включено единствено разработване/надграждане/внедряване на интернет страница.    
 
   Уточнение за въвеждането на CPV кодове:
  
При въвеждане на CPV кодове, в полето за изписване следва се въведат първите 3 цифри от избрания CPV код, за да се появи от падащото меню. Ако такъв не се появи, означава, че желаният код не е вписан все още в номенклатурата на системата и е необходимо да го добавите с опцията най-отдолу от падащото меню „добави нов”. 
   Уточнение за въвеждането на изходящ номер:
  
Въвеждането на изходящ номер се изисква непосредствено преди изпращането на финализираното приложение към МЕУ.
В случай, че от деловодството на изпращащата информация администрация се изисква генерирането на изходящ номер, тогава същият този номер се въвежда в полето за изходящ номер в системата.
Когато деловодството на изпращащата администрация не изисква въвеждането на изходящ номер за кореспонденцията с МЕУ през системата, тогава в полето „изходящ номер“ се въвежда номер 1 от дата X, 2 от дата Х, 1 от дата Y и т.н. 
   Важно съобщение!

Второстепенните разпоредители с бюджет, които не са административни органи по смисъла на  § 1, т. 1 от ДР на Закона за електронното управление, могат да се регистрират в Регистъра на проектите единствено с цел достъп до модул „Технически спецификации“, с оглед изпълнение на задълженията им съгл. чл. 58а от ЗЕУ, в качеството им на лица, осъществяващи публични функции или организации, предоставящи обществени услуги. Чрез модул „Технически спецификации“, второстепенните разпоредители с бюджет, които не са административни органи, могат да изпращат само спецификации за обществени поръчки на стойност над 70 000 лв. (без ДДС) за информационни системи за предоставяне на вътрешни електронни административни услуги, когато второстепенния разпоредител възлага САМОСТОЯТЕЛНО обществената поръчка. 
  
Второстепенните разпоредители с бюджет, които не са административни органи, могат да подадат заявка за регистрация към модул „Технически спецификации“, само след предварително потвърждение на електронна поща budgetenkontrol@e-gov.bg, в което да посочат името на администрацията и нейния Единен идентификационен код (ЕИК/Булстат). 
РЪКОВОДСТВА ЗА РАБОТА

Ръководство за работа в модул Бюджетен контрол (ПРБ)

Ръководство за работа в модул Бюджетен контрол (ВРБ)

Ръководство за работа в модул Проектни предложения и дейности

Ръководство за работа в модул Технически спецификации
Как да подадете приложение за бюджетен контрол по реда на чл. 7г от ЗЕУ, чрез Информационната система
Как да подадете проектно предложение/ дейност за утвърждаване по реда на чл. 7в, т. 10 от ЗЕУ чрез Регистъра на проектите
Как да подадете техническа спецификация за обществена поръчка на стойност над 70 000 лв. (без ДДС) за проверка за съответствие с чл. 56 и чл. 58а от ЗЕУ, чрез Регистъра на проектите

 
 
 
 
 
 
 Указания за попълване на информация, в случаите когато проектното предложение/дейността се подава чрез ИСУН