Нормативна уредба

Архитектура на електронното управление на Република България

Актуализирана стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019-2023 г.

Пътна карта за изпълнение на актуализираната Стратегия за развитие на електронното управление в Република България за периода 2019-2023 г.

Закон за електронното управление

Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги

Закон за електронната идентификация

Правилник за прилагане на Закона за електронната идентификация