Статус Име на субекта Наименование на проекта Дата на публикуване Дата на утвърждаване
Утвърдено Министерство на финансите Интегрирана финансово - информационна система за общините (ИФИСО), базирана на SAP ECC 6.0 25-02-2022 05-04-2021
Утвърдено Държавна агенция "Електронно управление" Национална геопространствена платформа (НГП) 04-02-2022 02-06-2021
Утвърдено Национален осигурителен институт Изграждане на национално решение за електронен обмен на социалноосигурителна информация EESSI 04-02-2022 11-06-2021
Утвърдено Национален статистически институт Инструмент за по-добро стратегическо планиране и стратегическо управление на изпълнението на националните стратегически документи 07-02-2022 14-10-2021
Утвърдено Агенция "Митници" Дейност 5: „Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ по отношение на Системата за директен достъп на търговците до европейските ИС - UUM&DS, Release 2.3 и Release 2.4" 08-02-2022 01-12-2021
Утвърдено Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" Подобряване на безопасността на движение по пътищата в Република България чрез създаване на условия за устойчиво управление на пътната безопасност. 08-02-2022 15-10-2021
Утвърдено Държавна агенция за научни изследвания и иновации Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации 08-02-2022 15-10-2021
Утвърдено Министерство на здравеопазването Здравеопазване за всички 08-02-2022 15-10-2021
Утвърдено Министерство на здравеопазването Изграждане на Национална дигитална платформа за медицинска диагностика 08-02-2022 13-10-2021
Утвърдено Министерство на здравеопазването Достъп до здравна грижа чрез създаване на условия за развитие на здравно-социални услуги, развитие на консултирането като промотивно-профилактичен метод и разширяване на обхвата на скрининговите програми за ранна диагностика на социално-значими заболявания с цел подобряване на общественото здраве (Компонент 3. Разработване на дигитална платформа и създаване на услуги за подпомагане на диагностиката и лечението на социално-значими заболявания - като сърдечно-съдови (инфаркт), мозъчно-съдови (инсулт) и диабет) 08-02-2022 18-10-2021
Утвърдено Министерство на околната среда и водите Цифровизация за комплексно управление, контрол и ефективно използване на водите. 08-02-2022 12-10-2021
Утвърдено Агенция по заетостта Агенция по заетостта - заетост за иновативна, свързваща и справедлива България 08-02-2022 12-10-2021
Утвърдено Министерство на вътрешните работи Развитие на Национална Система 112 и изграждане на нова система за приемане на спешните комуникации и управление на ресурсите към службите за спешно реагиране, базирана на единна платформа, с цел подобряване на услугата Единен европейски номер 112 на територията на Република България 08-02-2022 12-10-2021
Утвърдено Министерство на вътрешните работи Изграждане, развитие и оптимизация на цифровата ТЕТРА система и радиoрелейна мрежа, управлявани от МВР 08-02-2022 12-10-2021
Утвърдено Министерство на културата ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА МУЗЕЙНИ, БИБЛИОТЕЧНИ, АУДИОВИЗУАЛНИ И АРХИВНИ ФОНДОВЕ 08-02-2022 12-10-2021
Утвърдено Министерство на вътрешните работи Подобряване на качеството и устойчивостта на политиките в сферата на сигурността и противодействието на корупцията и подпомагане на екологичния преход 08-02-2022 12-10-2021
Утвърдено Министерство на вътрешните работи Изграждане на национална схема за електронна идентификация и персонализацията ѝ в българските лични документи 08-02-2022 12-10-2021
Утвърдено Министерство на регионалното развитие и благоустройството Подкрепа на пилотна фаза за въвеждане на строително информационното моделиране (СИМ/BIM) в инвестиционното проектиране и строителството като основа за цифрова реформа на строителния сектор в България 08-02-2022 11-10-2021
Утвърдено Министерство на образованието и науката ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИ И МЛАДЕЖИ В ПОДКРЕПА НА УСТОЙЧИВОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОБЩИНИТЕ 08-02-2022 11-10-2021
Утвърдено Държавна агенция "Електронно управление" Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България 08-02-2022 08-10-2021
Утвърдено Министерство на регионалното развитие и благоустройството „Зелена мобилност“ - пилотна схема за подкрепа на устойчивата градска мобилност чрез мерки за развитие на екологични, безопасни, функционални и енергийно ефективни транспортни системи 08-02-2022 11-10-2021
Утвърдено Министерство на труда и социалната политика Обучения за цифрови умения и изграждане на национална онлайн платформа за обучение на възрастни Компонент 1: Национална виртуална платформа за електронно обучение Компонент 2: Обучения за DI-GI умения и компетенции 08-02-2022 11-10-2021
Утвърдено Държавна агенция "Електронно управление" Дигитализиране на информационни масиви в администрацията, съдържащи регистрови данни и е-удостоверяване от регистри 08-02-2022 08-10-2021
Утвърдено Министерство на образованието и науката СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА STEM СРЕДА ЗА УМЕНИЯ НА УТРЕШНИЯ ДЕН 08-02-2022 07-10-2021
Утвърдено Държавна агенция "Електронно управление" Интегрирана национална система за киберсигурност в Република България 08-02-2022 07-10-2021
Утвърдено Министерство на регионалното развитие и благоустройството „Единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството“ 08-02-2022 07-10-2021
Утвърдено Държавна агенция "Електронно управление" Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управление във връзка с прилагане на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги 08-02-2022 04-10-2021
Утвърдено Общинска администрация - Столична община Проектно предложение по процедура BGENVIRONMENT-3.002-S1 Открита покана № 2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“, дейност "Създаване на уеб базирана интегрирана информационна система за дигитализиране на процеса на събиране на отпадъците от храни" 08-02-2022 29-04-2021
Утвърдено Агенция "Пътна инфраструктура" Изграждане и поддръжка на защитена комуникационна среда -"Осигуряване на резервна комуникационна свързаност". 08-02-2022 12-05-2021
Утвърдено Министерство на земеделието, храните и горите ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕСИТЕ ОТ ФЕРМАТА ДО ТРАПЕЗАТА 08-02-2022 12-10-2021
Утвърдено Агенция "Пътна инфраструктура" Проектно предложение: Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудване и прилежащи системи за осигуряване на необходимите условия за работа в бъдещия комплексен център за обработка и съхранение на данни за нуждите на Агенция „Пътна Инфраструктура. Дейност: Доставка и въвеждане в експлоатация на 2 бр. комутатори за достъп за връзка между прилежащи системи за осигуряване на необходимите условия за работа в бъдещия комплексен център за обработка и съхранение на данни за нуждите на Агенция „Пътна Инфраструктура 08-02-2022 05-04-2021
Утвърдено Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури „Обновяване, надграждане и поддръжка на IT инфраструктурата в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури" 09-02-2022 12-03-2021
Утвърдено Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури Надграждане на системите за наблюдение на риболова и Информационно-статистическата система на ИАРА, с цел интегриране с Национална мрежа за Интегрирано морско наблюдение 08-02-2022 12-03-2021
Утвърдено Министерство на финансите Разработка и внедряване на Портал за финансова грамотност 24-02-2022 04-02-2022
Утвърдено Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Реализиране на ЦАИС „Анализ на корупционния риск“ 09-02-2022 16-11-2021
Утвърдено Министерство на финансите Разработка, внедряване и гаранционна поддръжка на уеб базирана Система за мониторинг, анализ, регистрация и търговия на ДЦК (СМАРТ) в МФ *Забележка: Предвидено е СМАРТ да бъде изградена на модулен принцип като модулите трябва да бъдат взаимно свързани и да бъдат така проектирани, че да позволяват постепенното им внедряване до постигане на пълната функционалност. Те са: (1) Приложно администриране (2) Входяща информация (3) Статична информация (4) Динамична информация (5) Къси продажби 25-02-2022 09-03-2021
Утвърдено Агенция "Митници" Надграждане на основните системи на Агенция "Митници" за предоставяне на данни и услуги – БИМИС (фаза 3) 14-03-2022 08-11-2021
Утвърдено Държавна агенция "Електронно управление" ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКСЕН ЦЕНТЪР И МРЕЖА ЗА МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ 14-03-2022 07-10-2021
Утвърдено Държавна агенция "Електронно управление" Облачни е-услуги за администрацията 14-03-2022 22-02-2021
Утвърдено Министерство на регионалното развитие и благоустройството Изграждане на Единен публичен регистър по устройствено планиране на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството и информационна система за неговото обслужване. 14-03-2022 19-02-2021
Утвърдено Министерски съвет и неговата администрация Наименованието на проекта е: "Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор" Наименованието на дейността е: "Развитие на Платформата за достъп до обществена информация" 14-03-2022 29-01-2021
Утвърдено Министерство на регионалното развитие и благоустройството Изграждане на система за управление на собствеността, включително единен регистър на държавната и общинската собственост 14-03-2022 02-02-2021
Утвърдено Държавна агенция "Електронно управление" Изграждане на Център за мониторинг и реакция на инциденти (ЦМРИ) със значително увреждащо въздействие върху комуникационните и информационните системи на стратегически обекти и на дейности, които са от значение за националната сигурност. 14-03-2022 22-01-2021
Утвърдено Държавна агенция "Архиви" „Разработка и внедряване на система за е-архивиране” 14-03-2022 21-12-2020
Утвърдено Национален осигурителен институт Развитие и въвеждане на Aрхитектурата на НОИ за процесите, свързани с парични обезщетения, помощи и гарантирани вземания 14-03-2022 22-12-2020
Утвърдено Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Дейност 5 „Разработване и внедряване на специализирана информационна система за обезпеченото и отнетото имущество в КПКОНПИ“ от проект "Укрепване на капацитета на компетентните власти в България по отношение на възстановяване и управление на активи от престъпна дейност". 14-03-2022 16-12-2020
Утвърдено Министерство на външните работи Доизграждане и оборудване на Центъра за управление на кризи в Българското Министерство на външните работи. 14-03-2022 07-12-2020
Утвърдено Българска агенция по безопасност на храните Оптимизация и електронизация на регистрите и работните процеси в БАБХ 19-05-2022 30-11-2020
Утвърдено Комисия за защита на конкуренцията „Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисия за защита на конкуренцията“ 14-03-2022 30-11-2020
Утвърдено Държавна агенция "Електронно управление" Планиране, координация и контрол при развитието и обновяването на информационните ресурси в администрацията 04-04-2022 15-12-2021
Утвърдено Национален център за информация и документация Създаване, надграждане и обединяване на електронни регистри на Националния център за информация и документация (НАЦИД) в областта на висшето образование 21-03-2022 18-11-2020
Утвърдено Министерство на труда и социалната политика Наименование на проекта - BG05M9OP001-3.021 - За по-добро качество и ефективност на социалните услуги в България. Наименование на дейността - Дейности за пилотно въвеждане на ежегоден национален мониторинг на състоянието и ефективността на социалните услуги. 23-08-2022 11-07-2022