Статус Име на субекта Наименование на проекта Дата на публикуване Дата на утвърждаване
Утвърдено Министерство на финансите Интегрирана финансово - информационна система за общините (ИФИСО), базирана на SAP ECC 6.0 25-02-2022 05-04-2021
Утвърдено Държавна агенция "Електронно управление" Национална геопространствена платформа (НГП) 04-02-2022 02-06-2021
Утвърдено Национален осигурителен институт Изграждане на национално решение за електронен обмен на социалноосигурителна информация EESSI 04-02-2022 11-06-2021
Утвърдено Национален статистически институт Инструмент за по-добро стратегическо планиране и стратегическо управление на изпълнението на националните стратегически документи 07-02-2022 14-10-2021
Утвърдено Агенция "Митници" Дейност 5: „Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ по отношение на Системата за директен достъп на търговците до европейските ИС - UUM&DS, Release 2.3 и Release 2.4" 20-10-2022 01-12-2021
Утвърдено Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" Подобряване на безопасността на движение по пътищата в Република България чрез създаване на условия за устойчиво управление на пътната безопасност. 08-02-2022 15-10-2021
Утвърдено Държавна агенция за научни изследвания и иновации Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации 08-02-2022 15-10-2021
Утвърдено Министерство на здравеопазването Изграждане на Национална дигитална платформа за медицинска диагностика 12-01-2023 13-10-2021
Утвърдено Министерство на здравеопазването Достъп до здравна грижа чрез създаване на условия за развитие на здравно-социални услуги, развитие на консултирането като промотивно-профилактичен метод и разширяване на обхвата на скрининговите програми за ранна диагностика на социално-значими заболявания с цел подобряване на общественото здраве (Компонент 3. Разработване на дигитална платформа и създаване на услуги за подпомагане на диагностиката и лечението на социално-значими заболявания - като сърдечно-съдови (инфаркт), мозъчно-съдови (инсулт) и диабет) 12-01-2023 18-10-2021
Утвърдено Министерство на околната среда и водите Цифровизация за комплексно управление, контрол и ефективно използване на водите. 08-02-2022 12-10-2021
Утвърдено Агенция по заетостта Агенция по заетостта - заетост за иновативна, свързваща и справедлива България 08-02-2022 12-10-2021
Утвърдено Министерство на вътрешните работи Развитие на Национална Система 112 и изграждане на нова система за приемане на спешните комуникации и управление на ресурсите към службите за спешно реагиране, базирана на единна платформа, с цел подобряване на услугата Единен европейски номер 112 на територията на Република България 08-02-2022 12-10-2021
Утвърдено Министерство на вътрешните работи Изграждане, развитие и оптимизация на цифровата ТЕТРА система и радиoрелейна мрежа, управлявани от МВР 08-02-2022 12-10-2021
Утвърдено Министерство на културата ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА МУЗЕЙНИ, БИБЛИОТЕЧНИ, АУДИОВИЗУАЛНИ И АРХИВНИ ФОНДОВЕ 08-02-2022 12-10-2021
Утвърдено Министерство на вътрешните работи Подобряване на качеството и устойчивостта на политиките в сферата на сигурността и противодействието на корупцията и подпомагане на екологичния преход 08-02-2022 12-10-2021
Утвърдено Министерство на вътрешните работи Изграждане на национална схема за електронна идентификация и персонализацията ѝ в българските лични документи 08-02-2022 12-10-2021
Утвърдено Министерство на регионалното развитие и благоустройството Подкрепа на пилотна фаза за въвеждане на строително информационното моделиране (СИМ/BIM) в инвестиционното проектиране и строителството като основа за цифрова реформа на строителния сектор в България 08-02-2022 11-10-2021
Утвърдено Министерство на образованието и науката ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИ И МЛАДЕЖИ В ПОДКРЕПА НА УСТОЙЧИВОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОБЩИНИТЕ 08-02-2022 11-10-2021
Утвърдено Държавна агенция "Електронно управление" Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България 08-02-2022 08-10-2021
Утвърдено Министерство на регионалното развитие и благоустройството „Зелена мобилност“ - пилотна схема за подкрепа на устойчивата градска мобилност чрез мерки за развитие на екологични, безопасни, функционални и енергийно ефективни транспортни системи 08-02-2022 11-10-2021
Утвърдено Министерство на труда и социалната политика Обучения за цифрови умения и изграждане на национална онлайн платформа за обучение на възрастни Компонент 1: Национална виртуална платформа за електронно обучение Компонент 2: Обучения за DI-GI умения и компетенции 26-04-2023 11-10-2021
Утвърдено Държавна агенция "Електронно управление" Дигитализиране на информационни масиви в администрацията, съдържащи регистрови данни и е-удостоверяване от регистри 08-02-2022 08-10-2021
Утвърдено Министерство на образованието и науката СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА STEM СРЕДА ЗА УМЕНИЯ НА УТРЕШНИЯ ДЕН 08-02-2022 07-10-2021
Утвърдено Държавна агенция "Електронно управление" Интегрирана национална система за киберсигурност в Република България 08-02-2022 07-10-2021
Утвърдено Министерство на регионалното развитие и благоустройството „Единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството“ 08-02-2022 07-10-2021
Утвърдено Държавна агенция "Електронно управление" Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управление във връзка с прилагане на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги 08-02-2022 04-10-2021
Утвърдено Общинска администрация - Столична община Проектно предложение по процедура BGENVIRONMENT-3.002-S1 Открита покана № 2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“, дейност "Създаване на уеб базирана интегрирана информационна система за дигитализиране на процеса на събиране на отпадъците от храни" 08-02-2022 29-04-2021
Утвърдено Агенция "Пътна инфраструктура" Изграждане и поддръжка на защитена комуникационна среда -"Осигуряване на резервна комуникационна свързаност". 08-02-2022 12-05-2021
Утвърдено Министерство на земеделието, храните и горите ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕСИТЕ ОТ ФЕРМАТА ДО ТРАПЕЗАТА 08-02-2022 12-10-2021
Утвърдено Агенция "Пътна инфраструктура" Проектно предложение: Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудване и прилежащи системи за осигуряване на необходимите условия за работа в бъдещия комплексен център за обработка и съхранение на данни за нуждите на Агенция „Пътна Инфраструктура. Дейност: Доставка и въвеждане в експлоатация на 2 бр. комутатори за достъп за връзка между прилежащи системи за осигуряване на необходимите условия за работа в бъдещия комплексен център за обработка и съхранение на данни за нуждите на Агенция „Пътна Инфраструктура 08-02-2022 05-04-2021
Утвърдено Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури „Обновяване, надграждане и поддръжка на IT инфраструктурата в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури" 09-02-2022 12-03-2021
Утвърдено Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури Надграждане на системите за наблюдение на риболова и Информационно-статистическата система на ИАРА, с цел интегриране с Национална мрежа за Интегрирано морско наблюдение 08-02-2022 12-03-2021
Утвърдено Министерство на финансите Разработка и внедряване на Портал за финансова грамотност 17-10-2022 04-02-2022
Утвърдено Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Реализиране на ЦАИС „Анализ на корупционния риск“ 10-01-2023 16-11-2021
Утвърдено Министерство на финансите Разработка, внедряване и гаранционна поддръжка на уеб базирана Система за мониторинг, анализ, регистрация и търговия на ДЦК (СМАРТ) в МФ *Забележка: Предвидено е СМАРТ да бъде изградена на модулен принцип като модулите трябва да бъдат взаимно свързани и да бъдат така проектирани, че да позволяват постепенното им внедряване до постигане на пълната функционалност. Те са: (1) Приложно администриране (2) Входяща информация (3) Статична информация (4) Динамична информация (5) Къси продажби 25-02-2022 09-03-2021
Утвърдено Агенция "Митници" Надграждане на основните системи на Агенция "Митници" за предоставяне на данни и услуги – БИМИС (фаза 3) 14-03-2022 08-11-2021
Утвърдено Държавна агенция "Електронно управление" ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКСЕН ЦЕНТЪР И МРЕЖА ЗА МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ 14-03-2022 07-10-2021
Утвърдено Държавна агенция "Електронно управление" Облачни е-услуги за администрацията 14-03-2022 22-02-2021
Утвърдено Министерство на регионалното развитие и благоустройството Изграждане на Единен публичен регистър по устройствено планиране на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството и информационна система за неговото обслужване. 14-03-2022 19-02-2021
Утвърдено Министерски съвет и неговата администрация Наименованието на проекта е: "Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор" Наименованието на дейността е: "Развитие на Платформата за достъп до обществена информация" 14-03-2022 29-01-2021
Утвърдено Министерство на регионалното развитие и благоустройството Изграждане на система за управление на собствеността, включително единен регистър на държавната и общинската собственост 14-03-2022 02-02-2021
Утвърдено Държавна агенция "Електронно управление" Изграждане на Център за мониторинг и реакция на инциденти (ЦМРИ) със значително увреждащо въздействие върху комуникационните и информационните системи на стратегически обекти и на дейности, които са от значение за националната сигурност. 14-03-2022 22-01-2021
Утвърдено Държавна агенция "Архиви" „Разработка и внедряване на система за е-архивиране” 14-03-2022 21-12-2020
Утвърдено Национален осигурителен институт Развитие и въвеждане на Aрхитектурата на НОИ за процесите, свързани с парични обезщетения, помощи и гарантирани вземания 14-03-2022 22-12-2020
Утвърдено Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Дейност 5 „Разработване и внедряване на специализирана информационна система за обезпеченото и отнетото имущество в КПКОНПИ“ от проект "Укрепване на капацитета на компетентните власти в България по отношение на възстановяване и управление на активи от престъпна дейност". 10-01-2023 16-12-2020
Утвърдено Министерство на външните работи Доизграждане и оборудване на Центъра за управление на кризи в Българското Министерство на външните работи. 14-03-2022 07-12-2020
Утвърдено Българска агенция по безопасност на храните Оптимизация и електронизация на регистрите и работните процеси в БАБХ 19-05-2022 30-11-2020
Утвърдено Комисия за защита на конкуренцията „Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисия за защита на конкуренцията“ 14-03-2022 30-11-2020
Утвърдено Държавна агенция "Електронно управление" Планиране, координация и контрол при развитието и обновяването на информационните ресурси в администрацията 04-04-2022 15-12-2021
Утвърдено Национален център за информация и документация Създаване, надграждане и обединяване на електронни регистри на Националния център за информация и документация (НАЦИД) в областта на висшето образование 21-03-2022 18-11-2020
Утвърдено Министерство на труда и социалната политика Наименование на проекта - BG05M9OP001-3.021 - За по-добро качество и ефективност на социалните услуги в България. Наименование на дейността - Дейности за пилотно въвеждане на ежегоден национален мониторинг на състоянието и ефективността на социалните услуги. 17-10-2022 11-07-2022
Утвърдено Агенция по обществени поръчки Надграждане на ЦАИС ЕОП Дейност 2: Разгръщане на базата данни на ЦАИС ЕОП в отделна схема и мигриране на съществуващите данни с цел бързо и лесно генериране на различни сечения и извадки. Обогатяване на информацията в системния регистър за успешни и неуспешни действия. 14-10-2022 30-09-2022
Утвърдено Агенция "Митници" „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на Проект по МКС: Централизирано оформяне на вноса – фаза 2 (2.10. UCC Centralised Clearance for Import (CCI) phase 2) върху Cloud архитектура“ 19-04-2023 07-09-2022
Утвърдено Агенция "Митници" „Развитие и въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на Агенция „Митници“ по отношение на модул „Интегриране на информация за решения, издадени от митническите органи, свързани с елементите за облагане – тарифно класиране, произход на стоките и митническа стойност, с цел оптимизиране на цялостния процес при движението на работни документи” (РЕО) върху Cloud архитектура“ 14-10-2022 08-09-2022
Утвърдено Агенция "Митници" „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на Модул „Анализ на риска“, във връзка с интеграцията с централизираната система PoUS” 02-05-2023 08-09-2022
Утвърдено Агенция "Митници" „Развитие и въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на Агенция „Митници“ по отношение на модул „Последващ контрол“ върху Cloud архитектура“. 14-10-2022 08-09-2022
Утвърдено Агенция "Митници" „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на Проект: „Изграждане на Централизирана информационна система за контрол на транспортните средства в реално време (ЦИС КТСРВ) - етап 1 върху Cloud архитектура“. 24-11-2022 23-09-2022
Утвърдено Агенция "Митници" „Изграждане на Център за видеоданни на Агенция „Митници“ - етап 1“-„Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на Проект „Изграждане на Център за видеоданни на АМ, върху Cloud архитектура“. 24-11-2022 21-09-2022
Утвърдено Агенция "Митници" „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение нa „Система за управление на Интегрирана Тарифа /Integrated Tariff Management System“ (СУИТ/ITMS) – върху Cloud архитектура“. 24-11-2022 11-07-2022
Утвърдено Агенция "Митници" Надграждане на основните системи на Агенция "Митници" за предоставяне на данни и услуги - БИМИС (фаза 3) 25-10-2022 17-05-2022
Утвърдено Агенция "Митници" Надграждане на основните системи на Агенция "Митници" за предоставяне на данни и услуги - БИМИС (фаза 3) 20-10-2022 20-05-2022
Утвърдено Агенция "Митници" Надграждане на основните системи на Агенция "Митници" за предоставяне на данни и услуги - БИМИС (фаза 3) 20-10-2022 25-05-2022
Утвърдено Агенция "Митници" Надграждане на основните системи на Агенция "Митници" за предоставяне на данни и услуги - БИМИС (фаза 3) 20-10-2022 20-05-2022
Утвърдено Изпълнителна агенция по околна среда Надграждане на Националната информационна система "Отпадъци" (НИСО) с нови регистри и функционалности 17-10-2022 15-08-2022
Утвърдено Министерство на здравеопазването Създаване на общи трансгранични услуги за електронно здравеопазване в България 12-01-2023 19-07-2022
Утвърдено Национален център за информация и документация Дейност 4 "Обединяване на Регистъра на издадените удостоверения за професионални квалификации, Регистъра на обезсилените удостоверения за професионални квалификации и Регистъра на отказите за професионални квалификации в Обединен регистър на професионалните квалификации" Дейност 5 "Обединяване на Регистъра на издадените удостоверения за академично признаване, Регистъра на обезсилените удостоверения за академично признаване и Регистъра на отказите за академично признаване в Обединен регистър за академично признаване" в рамките на проект: BG05SFOP001-1.017 "Създаване, надграждане и обединяване на електронни регистри на Националния център за информация и документация (НАЦИД) в областта на висшето образование" 18-10-2022 31-03-2022
Утвърдено Национален център за информация и документация Дейност 4 "Обединяване на Регистъра на издадените удостоверения за професионални квалификации, Регистъра на обезсилените удостоверения за професионални квалификации и Регистъра на отказите за професионални квалификации в Обединен регистър на професионалните квалификации" Дейност 5 "Обединяване на Регистъра на издадените удостоверения за академично признаване, Регистъра на обезсилените удостоверения за академично признаване и Регистъра на отказите за академично признаване в Обединен регистър за академично признаване" в рамките на проект: BG05SFOP001-1.017 "Създаване, надграждане и обединяване на електронни регистри на Националния център за информация и документация (НАЦИД) в областта на висшето образование" 18-10-2022 31-03-2022
Утвърдено Министерство на финансите „Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“, въз основа на Решение D14425752 от 25.05.2022 г. на ЦОП, е сключил Рамково споразумение по обособена позиция № 1 „Доставка на компютърни конфигурации“ - РС № СПОР- 19/22.07.2022 г. 26-10-2022 25-10-2022
Утвърдено Национален статистически институт Основна техническа поддръжка (Premier Support) на Oracle VM 10-11-2022 25-10-2022
Утвърдено Национален статистически институт Едногодишна техническа поддръжка на лицензите за Oracle продукти използвани в НСИ 22-03-2023 26-10-2022
Утвърдено Изпълнителна агенция "Морска администрация" Надграждане функционалностите на Единната централизирана информационна система на ИАМА 28-10-2022 19-07-2022
Утвърдено Министерство на финансите „Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“, въз основа на Решение D14427554_26.05.2022г. на ЦОП, е сключил Рамково споразумение по обособена позиция № 3 „Доставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери““ - РС № СПОР- 21/22.07.2022 г. 31-10-2022 28-10-2022
Утвърдено Национален статистически институт „Осигуряване на комуникационна свързаност - IP VPN, Интернет достъп и Протектиран Интернет достъп (DDoS защита) за нуждите на НСИ“ 22-03-2023 01-11-2022
Утвърдено Национален статистически институт „Подновяване на срока за лицензии и абонаментна поддръжка на антивирусен софтуер и бизнес решения за сигурност на ESET софтуерни продукти“ 22-03-2023 01-11-2022
Утвърдено Национален статистически институт „Доставка, внедряване и поддръжка на решение за защита на WEB приложенията (WEB APPLICATION FIREWALL)“ 22-03-2023 28-10-2022
Утвърдено Национален статистически институт „Подновяване на софтуерна осигуровка на лицензи за система за събиране и анализ на журнални записи, свързани с информационната сигурност и защита и система за наблюдения и защита на базите от данни. Услуги по модернизация и усъвършенстване функционалността на двете системи“. 22-03-2023 01-11-2022
Утвърдено Национален статистически институт „Сервизна софтуерна поддръжка и консултации на място за IBM SPSS лицензи за нуждите на Националния статистически институт“ 22-03-2023 28-10-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Доставка на хардуер за осигуряване на резервираност на клъстерната система, използвана в Комисия за регулиране на съобщенията, и на необходимите лицензи за нея“, 11-01-2023 03-11-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията ДОСТАВКА, МОНТАЖ, НАСТРОЙКА И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА UPS-ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 11-01-2023 03-11-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията „Извънгаранционно поддържане и актуализация на функциониращия в Комисия за регулиране на съобщенията програмен пакет на ATDI SA, Франция“ 11-01-2023 03-11-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията „Осигуряване на извънгаранционна поддръжка на информационна система „Лицензиране и регистри“ и Портал за електронни административни услуги на Комисията за регулиране на съобщенията“ 11-01-2023 03-11-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията „Техническа поддръжка на стандартен базов софтуер на Оракъл“ 11-01-2023 03-11-2022
Утвърдено Национален статистически институт „ТЕХНИЧЕСКО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА СЪБИРАНЕ И АНАЛИЗ НА ЖУРНАЛНИ ЗАПИСИ, СВЪРЗАНИ С ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ (НСИ)“ 22-03-2023 03-11-2022
Утвърдено Национален статистически институт „Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника за нуждите на НСИ“ 17-02-2023 03-11-2022
Утвърдено Министерство на правосъдието Изграждане на АИС „Търговска несъстоятелност“ Модул "Регистър по несъстоятелност" 07-11-2023 13-07-2022
Утвърдено Министерство на енергетиката Доставка на лицензи за допълнителен обем, софтуерно съпровождане и поддръжка (maintenance) на съществуващата в Министерството на енергетиката система за резервиране и архивиране на данни и сървъри с информационни системи, изградена на базата на продукти на Catalogix DPX 11-11-2022 10-11-2022
Утвърдено Министерство на енергетиката Осигуряване правото на ползване (лиценз) на специализиран софтуер/система за сканиране и управление на уязвимости на информационните активи на Министерство на енергетиката 11-11-2022 10-11-2022
Утвърдено Комисия за финансов надзор Закупуване на сървърна техника за нуждите на Комисията за финансов надзор 14-11-2022 10-11-2022
Утвърдено Комисия за финансов надзор Закупуване на право на ползване на лицензи и годишен абонамент за софтуерно решение за валидиране и генериране на Excel файлове по Таксономия за Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA), Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA) и European Banking Authority (EBA) 14-11-2022 10-11-2022
Утвърдено Комисия за финансов надзор Техническа и продуктова поддръжка на Oracle лицензи за нуждите на Комисията за финансов надзор 14-11-2022 09-11-2022
Утвърдено Министерство на енергетиката Осигуряване на хардуерна и софтуерна поддръжка на защитната стена Cisco ASA 5525-X с FirePOWER Service и продължаване правото на ползване и поддръжка на антивирусен и антиспам софтуер от F-Secure по три обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: "Осигуряване на хардуерна и софтуерна поддръжка на защитната стена Cisco ASA 5525-X с FirePOWER Services за три години"; Обособена позиция №2: "Продължаване правото на ползване и поддръжка на антивирусен софтуер за сървъри, работни станции и преносими компютри на софтуерния продукт F-Secure Business Suite за 250 потребителя за две години"; Обособена позиция №3: "Продължаване правото на ползване и поддръжка на софтуер за защита на електронната поща на софтуерния продукт F-Secure Inbound Protection за 225 потребителя за две години". 14-11-2022 11-11-2022
Утвърдено Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Укрепване на капацитета на компетентните власти в България по отношение на възстановяване и управление на активи от престъпна дейност. Проектът е финансиран по Програма „Вътрешни работи“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г., по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BGHOMEAFFAIRS-4.004-0001-C01/22.07.2020 г., изменен с Анекс №1 от 04.02.2021 г., Анекс № 2 от 29.06.2021 г. и Анекс № 3 от 25.11.2021 г. Всички заложени дейности, включително бюджет, са преминали етап на оценка, заложените разходи са одобрени от Програмния оператор. 10-01-2023 15-11-2022
Утвърдено Министерство на енергетиката Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на Министерство на енергетиката по рамкови споразумения сключени от Централния орган за поръчки (ЦОП) в Министерство на финансите с номера: СПОР-19/22.07.2022 г. - Доставка на компютърни конфигурации; СПОР-20 /22.07.2022 г. - Доставка на преносими компютри; СПОР-21/22.07.2022 г. - Доставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери; СПОР-23/22.07.2022 г - Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства. 17-11-2022 16-11-2022
Утвърдено Министерство на енергетиката Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на Министерство на енергетиката по рамкови споразумения сключени от Централния орган за поръчки (ЦОП) в Министерство на финансите с номера: СПОР-19/22.07.2022 г. - Доставка на компютърни конфигурации; СПОР-20 /22.07.2022 г. - Доставка на преносими компютри; СПОР-21/22.07.2022 г. - Доставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери; СПОР-23/22.07.2022 г - Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства. 17-11-2022 16-11-2022
Утвърдено Министерство на енергетиката Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена мобилна наземна мрежа по стандарта GSM/UMTS/LTE с национално покритие и допълнителни услуги, свързани с тази дейност за нуждите на МЕ 17-11-2022 17-11-2022
Утвърдено Министерство на енергетиката Надграждане и абонаментна техническа поддръжка на съществуваща система за управление на документооборота и работните процеси - „Еventis R7“ в Министерството на енергетиката 17-11-2022 17-11-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Доставка, инсталация, конфигурация и гаранционна поддръжка на географска информационна система за нуждите на Комисия за регулиране на съобщенията 11-01-2023 09-11-2022
Утвърдено Министерство на външните работи „Следгаранционно обслужване и поддръжка на Националната визова информационна система – компоненти Клиентска база данни и интерфейси“. 21-11-2022 17-11-2022
Утвърдено Министерство на външните работи „Абонаментно поддържане на софтуерната система за управление на човешките ресурси и работна заплата в МВнР, внедряване на нова функционалност в модул „Финансов контрол“ и внедряване на нов модул за самообслужване на служителите“ 21-11-2022 15-11-2022
Утвърдено Министерство на външните работи „Реализиране на допълнителни функционалности към системата eConsulate” 02-05-2023 15-11-2022
Утвърдено Министерство на външните работи Дейност с наименование „Следгаранционна поддръжка и развитие на автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВнР“. Дейността отговаря на като наименование на предмета на общетсвена поръчка. 09-10-2023 15-11-2022
Утвърдено Министерство на външните работи „Подновяване на софтуерни пакети за лицензи на стандартен софтуер на НВИС, включващ продукти на Microsoft“ 21-11-2022 15-11-2022
Утвърдено Министерство на външните работи „ПОДНОВЯВАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПАКЕТИ ЗА ЛИЦЕНЗИ НА СТАНДАРТЕН СОФТУЕР НА НВИС, ВКЛЮЧВАЩ ПРОДУКТИ НА IBM” 21-11-2022 16-11-2022
Утвърдено Министерство на външните работи Дейност с наименование „Абонаментно обслужване, развитие и поддръжка на информационната система за български документи за самоличност „еБДС“ и развитие и абонаментно обслужване на информационната система за заверка и легализация на документи на български граждани „еАОГ“ в две обособени позиции: - Обособена позиция № 1 „Поддръжка на информационна система за български документи за самоличност „еБДС“ за нуждите на МВнР“; - Обособена позиция № 2 „Абонаментно обслужване на информационна система „Регистрация на подписи и печати на юридически и физически лица и обработка на заявления за заверка и легализация на документи“ и система за „Администрация на преводачите, превеждащи от чужд език на български“ за нуждите на отдел „Административно обслужване на граждани“ на дирекция „Консулски отношения“ на Министерството на външните работи“. 22-11-2022 22-11-2022
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса „Поддържане на придобитото право на ползване (софтуерна осигуровка) на софтуерни продукти на Майкрософт и предоставяне на услуги от доставчика за съществуващи нужди на ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК“ 22-11-2022 10-11-2022
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса "Доставка на лицензи за продължаване на поддръжката за софтуерна платформа на Специализираната информационна система за бизнес анализи (СИСБА) на НЗОК“ 22-11-2022 18-11-2022
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса „Доставка, инсталиране, обновяване, настройка и поддръжка на 1 735 бр. лицензи за антивирусен софтуер на SYMANTEC в ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК” 22-11-2022 16-11-2022
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса „Подновяване правото на ползване и техническа поддръжка на лицензи за работа със Системата за анализ на правата и сигурността при работа с данни в мрежата на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК)“ 22-11-2022 17-11-2022
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса „Доставка, монтаж, поддържане и конфигуриране на комуникационно оборудване в НЗОК” 22-11-2022 22-11-2022
Утвърдено Агенция "Митници" Доставка на лицензи за поддръжка и права на ползване за софтуерни продукти и развитие на Технологичната архитектура на АМ“ 11-01-2023 11-11-2022
Утвърдено Агенция "Митници" „Доставка на допълнителни интерфейсни карти/платки за надграждане и увеличаване капацитета на Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) устройства“ 11-01-2023 11-11-2022
Утвърдено Агенция за ядрено регулиране Следгаранционна поддръжка на Система за електронни услуги и нейните модули 10-01-2023 29-11-2022
Утвърдено Комисия за финансов надзор Подновяване на техническа поддръжка на „Електронен регистър и картотека“, част „Застрахователни агенти и посредници, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност” на КФН 29-11-2022 25-11-2022
Утвърдено Министерство на външните работи "Доставка на нов модул „Проекти” от интегрираната софтуерна система „Поликонт“ за управление на човешките ресурси и работна заплата в МВнР, услуги по внедряване и абонаментно обслужване" 29-11-2022 29-11-2022
Утвърдено Комисия за финансов надзор Изграждане на Единна информационна система /ЕИС/ за нуждите на Комисията за финансов надзор 29-11-2022 29-11-2022
Утвърдено Комисия за финансов надзор Изграждане на мобилно приложение SmartFSC - Мобилно приложение на КФН 29-11-2022 29-11-2022
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса „Осигуряване на техническа поддръжка на Система за електронен обмен на социално-осигурителна информация на НЗОК“ 29-11-2022 29-11-2022
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса Доставка, инсталация и гаранционна поддръжка на 6 (шест) броя непрекъсваеми захранващи устройства (UPS) за нуждите на Националната здравноосигурителна каса 29-11-2022 29-11-2022
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса „Извънгаранционна техническа поддръжка на телефонните централи в ЦУ на НЗОК и 27 РЗОК“ 29-11-2022 29-11-2022
Утвърдено Министерство на енергетиката Предоставяне на GPS услуги по охрана и контрол на служебните автомобили на Министерство на енергетиката. 29-11-2022 29-11-2022
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса Осигуряване на достъп до интернет за нуждите на НЗОК и изграждане и поддържане на виртуална частна мрежа между 28 РЗОК, 71 офиса, ЦУ на НЗОК и Основен център за данни на НЗОК“ 01-12-2022 01-12-2022
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса „Доставка, инсталация и гаранционна поддръжка на настолни компютърни конфигурации за нуждите на ЦУ на НЗОК и РЗОК“ 01-12-2022 01-12-2022
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса „Техническа поддръжка на програмен продукт за документооборот „Архимед“ в ЦУ на НЗОК и 28-те РЗОК“ 31-10-2023 01-12-2022
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса "Удължаване на гаранционна техническа поддръжка на сървърна техника в НЗОК" 02-12-2022 01-12-2022
Утвърдено Комисия за финансов надзор Подновяване на правото на ползване на офис пакети за Microsoft Office 365 02-12-2022 01-12-2022
Утвърдено Комисия за финансов надзор Закупуване на право на ползване на програмни продукти Adobe Acrobat Pro, InDesign и Creative Cloud за редакция на PDF документи 02-12-2022 01-12-2022
Утвърдено Национален статистически институт Абонаментна поддръжка на програмен счетоводен продукт "Бизнес процесор - Конто 66" 25-08-2023 29-11-2022
Утвърдено Национален статистически институт „Доставка на нови 1270 броя лицензи Axence nVision® с включени 6 модула: Network, Inventory, Users, DataGuard, HelpDesk, SmartTime, AdminCenter за нуждите на НСИ“ 22-03-2023 21-11-2022
Утвърдено Национален статистически институт „Поддръжка на лицензи за Microsoft SQL Server и Microsoft Visual Studio и доставка на лицензи на система за наблюдение и контрол на привилегировани акаунти /PAM - Privileged Account Management/ “ 22-03-2023 21-11-2022
Утвърдено Национален статистически институт ДОГОВОР ЗА АБОНАМЕНТНО И КОНСУЛТАНТСКО ОБСЛУЖВАНЕ за счетоводен софтуер ОМЕКС 17-02-2023 02-12-2022
Утвърдено Национален статистически институт „Предоставяне на комплексна услуга за осигуряване на среда за разпечатване, размножаване и сканиране за нуждите на Националния статистически институт“ 22-03-2023 02-12-2022
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса Удължаване на гаранционната поддръжка от производителя на комплекс от сървъри и сториджи, на които в НЗОК е инсталирана Системата за обмен на социалноосигурителна информация (EESSI) 05-12-2022 02-12-2022
Утвърдено Национален осигурителен институт Предоставяне за право на ползване върху правно-информационен продукт "АПИС" състоящ се от" АПИС ПРАВО,АПИС ПРОЦЕДУРИ,АПИС ФИНАНСИ,АПИС ВРЕМЕ, АПИС РЕГИСТЪР+ и др. 06-12-2023 01-12-2022
Утвърдено Комисия за финансов надзор Подновяване на лицензионно право на ползване на софтуер за устройства за защита на уеб приложения, достъпвани по HTTP/HTTPS протокол. 08-12-2022 08-12-2022
Утвърдено Комисия за финансов надзор Подновяване лицензно право на ползване на специализирано антивирусно решение Bitdefender GravityZone Security for Exchange 08-12-2022 08-12-2022
Утвърдено Агенция за ядрено регулиране Следгаранционна поддръжка на система "Електронен регистър за отчет и контрол на ИЙЛ в Република България" 07-02-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт Право на ползване върху правно-информационен продукт „Лакорда“ състояща се от: нормативни актове, бюлетин, право на ЕС ,Българско право и др. 06-12-2023 01-12-2022
Утвърдено Комисия за финансов надзор Подновяване и доставка на лицензи за антивирусен софтуер ESET Endpoint Protection Standard за срок от една година 09-12-2022 09-12-2022
Утвърдено Комисия за финансов надзор Подновяване на достъп до система за електронни квалифицирани удостоверителни услуги, в това число за отдалечена електронна идентификация, подписване с еднократен облачен квалифициран електронен подпис (ОКЕП), автоматизирано дистанционно подписване на електронни документи с облачен квалифициран електронен подпис. 12-12-2022 12-12-2022
Утвърдено Комисия за финансов надзор Подновяване на поддръжката на устройства за периметрова защита FortiGate-300E за анализ на мрежовия трафик на входящата информация през Интернет в мрежата. 12-12-2022 12-12-2022
Утвърдено Национален статистически институт „Закупуване на абонамент за ScholarOne – база данни, предоставяща цялостни системи за управление на работния процес за издаване на научни списания, книги и конференции.“ 22-03-2023 12-12-2022
Утвърдено Национален статистически институт „Закупуване на скенер за сканиране на статистически публикации и книги с цел обогатяване на фонда на дигиталната библиотека на Националния статистически институт“ 17-02-2023 13-12-2022
Утвърдено Агенция "Митници" „ДОСТАВКА НА ХАРДУЕР“ : -дейност 1 „ДОСТАВКА НA ДИСКОВЕ ЗА СТОРИДЖИ“; - дейност 2 „ДОСТАВКА НA СЪРВЪРИ“; - дейност 3 „ДОСТАВКА НA ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ“; - дейност 4 „ДОСТАВКА НA ПЕРСОНАЛНИ КОМПЮТРИ С МОНИТОРИ“; - дейност 5 „ДОСТАВКА НА СЪРВЪРИ ЗА COMMVAULT“. 11-01-2023 10-11-2022
Утвърдено Министерство на културата Системна поддръжка на ИТ средата на Министерство на културата 07-04-2023 13-12-2022
Утвърдено Министерство на културата Извършване на абонаментна техническа поддръжка на система за „Управление на човешки ресурси”. 07-04-2023 12-12-2022
Утвърдено Министерство на културата Доставка, пускане в експлоатация и конфигуриране на 2 (два) броя NAS сървърни устройства за съхранение на информация (дискови масиви), окомплектовани с общо 12 (дванадесет) броя дискове за нуждите на Министерство на културата 07-04-2023 12-12-2022
Утвърдено Комисия за финансов надзор Извънгаранционна техническа и продуктова поддръжка на автоматизирана информационна система за електронен документооборот (АИСЕД, Автоматизирана информационна система (АИС) „е-Документооборот” или системата) 13-12-2022 13-12-2022
Утвърдено Агенция по обществени поръчки Разработване и внедряване в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) на нови електронни формуляри за обществени поръчки в изпълнение на европейски Регламент 1780/2019. Aктуализиране на предоставяната от АОП услуга „Електронен подател“. Развитие на възможностите за търсене и статистически справки 22-12-2022 30-09-2022
Утвърдено Агенция по обществени поръчки Разработване и внедряване в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) на нови електронни формуляри за обществени поръчки в изпълнение на европейски Регламент 1780/2019. Aктуализиране на предоставяната от АОП услуга „Електронен подател“. Развитие на възможностите за търсене и статистически справки 06-01-2023 30-09-2022
Утвърдено Национален статистически институт Закупуване на електронни подписи за всички ръководни длъжности в ЦУ и ТСБ на НСИ 23-12-2022 22-12-2022
Утвърдено Съвет за електронни медии Закупуване на техника 29-12-2022 21-12-2022
Утвърдено Комисия за финансов надзор Абонаментна техническа поддръжка на внедрена конфигурация от модули и функционалности на системата за управление на човешките ресурси „HeRMeS“ и направените специфични настройки в нея за нуждите на Комисията за финансов надзор. 29-12-2022 29-12-2022
Утвърдено Комисия за финансов надзор Изграждане на информационна система, която да дава възможност XML съобщенията, генерирани в Системата за достъп до регистрите на трансакции (TRACE), да бъдат конвертирани в четим формат 29-12-2022 29-12-2022
Утвърдено Министерство на външните работи Доставка на лицензи за софтуерни продукти и абонамент за облачни услуги 30-12-2022 30-12-2022
Утвърдено Министерство на труда и социалната политика ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА, ПЕРИФЕРНА ТЕХНИКА И КОПИРНА ХАРТИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014-2020“ 03-01-2023 30-12-2022
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса "Инсталиране на цифрова микрофонна система за конферентна зала" 09-01-2023 30-12-2022
Утвърдено Национален статистически институт „Осигуряване на комуникационна свързаност IP VPN и достъп до Интернет за нуждите на НСИ“ 22-03-2023 22-12-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Актуализация на географски цифрови данни 11-01-2023 06-01-2023
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса Абонаментна поддръжка на Система за безконтактна инвентаризация INVENT 31-10-2023 10-01-2023
Утвърдено Общинска администрация - Велико Търново Разработване на Единна информационна точка за подобряване на информационния избор при ползване на социални услуги 01-03-2023 09-01-2023
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса "Удължаване на гаранционна техническа поддръжка от производителя на техника в НЗОК" 10-01-2023 10-01-2023
Утвърдено Министерство на образованието и науката Доставка, внедряване и интеграция на единен софтуер за счетоводна отчетност и контрол на организациите в структурата на Министерство на образованието и науката 10-01-2023 16-11-2022
Утвърдено Национален статистически институт „Доставка и поддръжка на софтуерни лицензии за нуждите на Национален статистически институт“ 22-03-2023 06-01-2023
Утвърдено Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество „Доставка на мрежово оборудване за нуждите на КПКОНПИ“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на защитни стени от ново поколение (NGFW) тип 1 и тип 2 и система за наблюдение и управление“ и Обособена позиция № 2 „Доставка на комутатори“ 10-01-2023 21-12-2022
Утвърдено Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество „Предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ 10-01-2023 22-11-2022
Утвърдено Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Доставка на компютърна техника за нуждите на КПКОНПИ“ с две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Доставка на стационарни компютърни конфигурации” и Обособена позиция №2 „Доставка на преносими компютри” 10-01-2023 17-11-2022
Утвърдено Национален статистически институт Развитие на Информационна система „Демография“ чрез миграция на платформата и добавяне на нови функционалности 22-03-2023 21-12-2022
Утвърдено Национален статистически институт „Разработване и внедряване на ИС „Статистически бизнес регистър (СБР)“ 22-03-2023 23-12-2022
Утвърдено Национален статистически институт Развитие на Информационна система „Статистически класификации“ чрез миграция на платформата и добавяне на нови функционалности 22-03-2023 13-12-2022
Утвърдено Министерство на образованието и науката „Осигуряване на услуги по техническо обезпечаване, поддръжка и обучения за извършване на процеса по електронно дистанционно оценяване на изпитни работи от национално външно оценяване в края на IV, на VII и на Х клас и от държавни зрелостни изпити и предоставяне на право на ползване на интегрирана електронна среда за сканиране, обработка и дистанционно оценяване на изпитни работи“ 10-01-2023 17-11-2022
Утвърдено Министерство на културата Поддръжка на информационната система „Eventis R7“, на интерфейса за електронно попълване и подаване на декларации по чл. 7а и чл. 7б от ЗЗДПДП, и на регистъра на посочените декларации 07-04-2023 10-01-2023
Утвърдено Агенция по вписванията Усъвършенстване на информационната система на РИОС 10-01-2023 12-12-2022
Утвърдено Агенция по вписванията Надграждане на информационната система на Имотен регистър 10-01-2023 14-06-2022
Утвърдено Агенция по вписванията Надграждане на информационната система на ТРЮЛНЦ в съответствие с промени в европейското законодателство по отношение на техническите спецификации и процедури за системата за взаимно свързване на регистрите BRIS 3 10-01-2023 18-08-2022
Утвърдено Агенция по вписванията Надграждане на Единния портал за заявяване на електронни административни услуги 10-01-2023 18-08-2022
Утвърдено Агенция по вписванията Надграждане на Имотен регистър в съответствие със ЗЕУ 10-01-2023 02-12-2022
Утвърдено Агенция за ядрено регулиране Осигуряване на хибридна облачна среда за работа на електронен регистър за отчет и контрол на източниците на йонизиращи лъчения 10-01-2023 29-12-2022
Утвърдено Народно събрание на Република България Поддръжка на Интегрираната информационна система на Народното събрание и уеб сайта на „Държавен вестник" 11-01-2023 22-11-2022
Утвърдено Народно събрание на Република България „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на цифрови мултифункционални устройства, включително доставка на резервни части и консумативи, необходими за поддръжка на устройствата в техническа изправност, по обособени позиции“ 11-01-2023 23-12-2022
Утвърдено Министерство на туризма Проект № B2.6c.15 „Иновативни инструменти за съхранение и промотиране на културното наследство в трансграничния регион (с акроним TOURISM-e)“ 11-01-2023 15-11-2022
Утвърдено Министерство на туризма „Абонаментна (извънгаранционна) поддръжка на Единната система за туристическа информация (ЕСТИ)" 11-01-2023 01-12-2022
Утвърдено Министерство на туризма Абонаментна поддръжка на система за управление на човешките ресурси 11-01-2023 02-12-2022
Утвърдено Министерство на туризма "Абонаментна поддръжка на защитните стени KEMP LoadMaster VLM-200 на системата за електронна поща на Министерството на туризма“ 11-01-2023 12-12-2022
Утвърдено Министерство на туризма „Абонаментно техническо обслужване на извънгаранционна компютърна, сървърна, периферна и копирна техника, собственост на Министерството на туризма" 11-01-2023 23-12-2022
Утвърдено Министерство на туризма Доставка на компютърна техника за нуждите на дигиталния маркетинг и CAD приложения е Министерство на туризма 11-01-2023 23-12-2022
Утвърдено Министерство на туризма "Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на Министерство на туризма“ чрез вътрешен конкурентен избор, съгласно открита процедура за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на компютри и периферни устройства за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации" от Централния орган за покупки в МФ (ЦОП на МФ), по обособена позиция № 1 "Доставка на компютърни конфигурации" , обособена позиция № 2 "Доставка на преносими компютри", обособена позиция № 3 „Доставка на мултифункционални устройства, принтери, скенери“, обособена позиция № 5 „Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства“ 11-01-2023 21-12-2022
Утвърдено Министерство на труда и социалната политика Предоставяне на помощни средства за хората с трайни увреждания. 26-04-2023 29-11-2022
Утвърдено Министерство на труда и социалната политика Развитие на социалната икономика. 11-01-2023 23-12-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията „Осигуряване на лицензи за цялостно решение (Endpoint Detection and Response) за защита на крайните точки в Комисията за регулиране на съобщенията”. 11-01-2023 06-01-2023
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Изработване и внедряване на автоматизирана система за инвентаризация на дълготрайни материални активи 11-01-2023 09-01-2023
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Осигуряване на IXP точка за нуждите на механизма за измерване на качеството за достъп до интернет 11-01-2023 09-01-2023
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Осигуряване на лицензи за правно-информационни системи 11-01-2023 10-01-2023
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Осигуряване на поддръжката на домейни и осигуряване на сървърни сертификати за нуждите на КРС 11-01-2023 10-01-2023
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Осигуряване на WiFi свързаност за нуждите на КРС 11-01-2023 10-01-2023
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Осигуряване на пълно сервизно обслужване на мултифункционалната техника използвана в КРС 11-01-2023 10-01-2023
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Осигуряване на времеви печати необходими за удостоверяването на резултата от механизма за измерване на качеството за достъп до интернет, както и осигуряване на електронни подписи за нуждите на КРС 11-01-2023 30-12-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията „Осигуряване на абонаментна поддръжка на деловодната система на Комисията за регулиране на съобщенията“ 31-10-2023 23-12-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията „Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на автоматизирана лентова библиотека за нуждите на Комисия за регулиране на съобщенията“; 11-01-2023 23-12-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Доставка, инсталация и въвеждане на система за многофакторна автентикация. 11-01-2023 23-12-2022
Утвърдено Агенция "Митници" „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на Агенция „Митници“ по отношение на проект „Изграждане на Система за управление на опашките върху Cloud архитектура.“ 21-12-2023 10-01-2023
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията „Доставка на мултифункционални машини за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията” 11-01-2023 21-12-2022
Утвърдено Агенция "Митници" „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение нa декларативните системи (МИСВ, МИСТ2, МАСИ) отразяващи изискванията на Националната среда за митническо обслужване на едно гише – обмен на сертификати” (фиш 1.13 EU Single Window environment for customs MASP-C) фаза 1 върху Cloud архитектура” 06-03-2023 02-12-2022
Утвърдено Агенция "Митници" „ДОСТАВКА НА КОМУНИКАЦИОННО ОБOРУДВАНЕ“ 11-01-2023 11-11-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията „Осигуряване на извънгаранционна поддръжка на комуникационно оборудване и осигуряване на инженерна помощ за нуждите на КРС 11-01-2023 30-12-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Миграция на активна директория от Windows Server 2012 към Windows Server 2019 11-01-2023 23-12-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията „Осигуряване на оптична свързаност и гарантиран интернет достъп за териториалните звена в КРС“ 11-01-2023 23-12-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Осигурряване на услугата виртуална частна мрежа по протокол Ethernet – MAN за гр. София 11-01-2023 23-12-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Осигуряване на поддръжка на система за централизирана антивирусна и антиспам защита за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията 11-01-2023 23-12-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията „Осигуряване на лицензи за отдалечен достъп AnyConnect за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията“ 11-01-2023 23-12-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Осигуряване на достъп до регулаторни информационни услуги от базата данни на информационната система Cullen International 11-01-2023 30-12-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Осигуряване на лиценз и поддръжка на видеоконферентни услуги чрез системата CISCO Webex Room55 за нуждите на Комисия за регулиране на съобщенията 11-01-2023 22-12-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Реализация на допълнителна функционалност в „Информационната система на КРС за on-line попълване и приемане на въпросници за отчет на дейността на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги и на операторите на пощенски услуги. 11-01-2023 21-12-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Осигуряване на извънгаранционна поддръжка на системата за контрол на достъпа, използвана в Комисията за регулиране на съобщенията 11-01-2023 23-12-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията „Осигуряване на техническа поддръжка и обновяване на софтуерна счетоводна система "Фисконт 97 "" 11-01-2023 13-12-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията "Осигуряване на абонаментно обслужване за информационна система ОМЕКС 2000“ 11-01-2023 23-12-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията „Осигуряване на консултантски услуги за проверка и оценка на нивото на критичност и на съответния риск за информационните и комуникационните системи на КРС“ 11-01-2023 23-12-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Доставка на лицензи за Windows Server 2019 и CAL лицензи за устройства 11-01-2023 09-12-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Доставка на сървъри за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията 11-01-2023 12-12-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията "Осигуряване на два броя лицензи за софтуерен продукт Adobe InDesign" 11-01-2023 08-12-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Доставка на скенери за нуждите на КРС 11-01-2023 01-12-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Осигуряване на поддръжка на мултифункционална техника, разположена в сградите на комисията за регулиране на съобщенията 11-01-2023 09-01-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт „Внедряване на система за защита на електронната поща с включени 4000 лиценза“ 05-01-2024 03-11-2022
Утвърдено Национален осигурителен институт „Надграждане на съществуващите дискови масиви на НОИ“ 24-04-2024 28-10-2022
Утвърдено Министерство на здравеопазването Здравеопазване за всички 12-01-2023 15-10-2021
Утвърдено Министерство на здравеопазването Наименование на проекта: „Подобряване мониторинга на качеството на питейните води“; Като част от дейност "Осигуряване на необходимото оборудване за обновяване и модернизиране на лаборатории на органи на ДЗК за осигуряване на мониторинг на качеството на питейните води" на проекта е предвидено "Разработване и внедряване на специализиран лабораторен софтуер за управление данните за качеството на водите, предназначени за питейно-битови цели“. 12-01-2023 06-01-2023
Утвърдено Министерство на енергетиката Осигуряване на безжичен (Wi-Fi) Интернет достъп за посетителите и служителите на Министерство на енергетиката 16-01-2023 23-12-2022
Утвърдено Министерство на културата Доставка на гарантиран интернет трафик в сградата на Министерство на културата. 07-04-2023 17-01-2023
Утвърдено Агенция "Пътна инфраструктура" Осигуряване на специфични справки в CRM приложение, промяна в WEB приложение и известия по имейл. 29-03-2023 18-01-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт 1. "Доставка на сървърни конфигурации за нуждите на НОИ" 2. "Доставка на сървърни конфигурации TEMPEST и гаранционна поддръжка за ЦУ на НОИ" 05-06-2023 21-10-2022
Утвърдено Национален осигурителен институт Хардуерен ключ за широкоформатни скенери Colortrac, намиращи се в регионалните архивни центрове 05-06-2023 13-12-2022
Утвърдено Национален осигурителен институт Доставка на 15 броя сметачни машини с адаптер за нуждите на отдел „Пенсии“ в ТП на НОИ – София област 05-06-2023 09-12-2022
Утвърдено Национален осигурителен институт "Защита и резервираност на публичните мрежи и външни предоставяни услуги на НОИ от типа „отказ от услуга“ (DDoS) атаки и защита на вътрешните мрежи от изтичане на критична информация (DLP)" 24-04-2024 02-12-2022
Утвърдено Министерство на финансите Осигуряване на фиксирана телефонна услуга за системата от телефонни централи на Министерство на финансите и поделенията му с общ номерационен план и допълнителни услуги, свързани с тази дейност, които не са предмет на самостоятелно възлагане, а са част от основната услуга. 19-01-2023 17-01-2023
Утвърдено Министерство на финансите Поддържане на SAP системата в МФ 24-01-2023 23-01-2023
Утвърдено Министерство на финансите Поддържане на ИС в МФ (без МДТ и СОИ) 24-01-2023 23-01-2023
Утвърдено Национален статистически институт Сключване на договор за поддръжка на информационна система "Бизнес цикли" 24-01-2023 12-01-2023
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Осигуряване на поддръжката на домейни и сървърен SSL сертификат 24-01-2023 23-01-2023
Утвърдено Национален статистически институт Разработка, внедряване и поддръжка на модул „Структура на заплатите“ 17-02-2023 12-01-2023
Утвърдено Национален статистически институт Колцентър за обслужване на клиенти и провеждане на телефонни анкети 25-01-2023 25-01-2023
Утвърдено Комисия за финансов надзор Подновяване на 10броя лицензи за право на ползване на софтуер за виртуализация VMWare 27-01-2023 26-01-2023
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса "Подновяване на лицензи за софтуер за криптиране на лаптопи и флаш-памети" 27-01-2023 26-01-2023
Утвърдено Комисия за финансов надзор Абонаментна техническа поддръжка на управленска информационна система „Застрахователен надзор“ 30-01-2023 30-01-2023
Утвърдено Комисия за финансов надзор Абонаментна техническа поддръжка на специализиран софтуерен продукт „Автоматизирана информационна система за осигуряване прилагането на чл. 26 от Регламент (ЕС) № 600/2014“ 30-01-2023 30-01-2023
Утвърдено Национален статистически институт Увеличаване на капацитета на изчислителната и виртуална инфраструктура на Националния статистически институт (НСИ) 22-03-2023 30-01-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт "Абонаментна поддръжка на придобит SSL сертификат/Digi Cert Wildcard SSL/" 24-04-2024 06-01-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт "Абонаментна поддръжка на придобити SSL сертификати /GeoTrust/ за интернет сайта и профила на купувача на НОИ" 24-04-2024 23-12-2022
Утвърдено Национален осигурителен институт Доставка на софтуерни пакети за чертане и обработка на изображения 06-12-2023 01-12-2022
Утвърдено Министерски съвет и неговата администрация Провеждане на обществена поръчка с предмет: „Надграждане и сервизно обслужване на техниката за печат в администрацията на Министерския съвет и доставка на консумативи за производствени копирни машини“ с три обособени позиции. 01-02-2023 18-01-2023
Утвърдено Министерски съвет и неговата администрация Поддръжка на интернет страницата на Министерския съвет 01-02-2023 30-01-2023
Утвърдено Министерски съвет и неговата администрация Подновяване на сертификата за сигурност на Единния информационен портал за ЕСИФ www.eufunds.bg 01-02-2023 30-01-2023
Утвърдено Министерски съвет и неговата администрация Абонаментно поддържане на бибилотечен софтуер E-Lib 3.2 и софтуер I-Lib 3.3 01-02-2023 30-01-2023
Утвърдено Министерски съвет и неговата администрация Сключване на договор за право на ползване на програмен продукт „IS Expert“ за администриране на трудови възнаграждения 01-02-2023 30-01-2023
Утвърдено Министерство на финансите Поддръжка на Модул "Местни данъци и такси" (МДТ) и Система за обмен на информация (СОИ) 02-02-2023 18-01-2023
Утвърдено Министерство на финансите Поддържане на Системата за контрол на достъпа и отчитане на работното време MCS 2000 в МФ 02-02-2023 26-01-2023
Утвърдено Общинска администрация - Габрово Укрепване капацитета на Община Габрово в социалната сфера. 02-02-2023 25-01-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за системи за гарантирано непрекъсваемо електрозахранване (UPS) в ТП на НОИ - Благоевград 05-05-2023 30-01-2023
Утвърдено Министерство на културата Aбонаментен достъп до ползване на КИС „Сиела“ 07-04-2023 09-02-2023
Утвърдено Агенция "Митници" „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на Агенция „Митници“ по отношение на Система за движение и контрол на акцизни стоки (EMCS) Phase 4.1 и Система за обмен на акцизни данни (SEED) върху Cloud архитектура“ 14-06-2023 18-01-2023
Утвърдено Комисия за финансов надзор Извънгаранционна техническа поддръжка от производителя на комутатори 09-02-2023 09-02-2023
Утвърдено Комисия за финансов надзор Подновяване на 6 броя лицензи за право на ползване на софтуер Veeam Backup&Replication 10-02-2023 10-02-2023
Утвърдено Министерство на финансите Поддържане на Информационна система за подпомагане вземането на решения в областта на управлението при бедствия (ИСПВР) в МФ. 10-02-2023 10-02-2023
Утвърдено Министерство на финансите Поддържане на информационната система за управление на човешките ресурси (ИСУЧР) в МФ 10-02-2023 10-02-2023
Утвърдено Национален статистически институт „Актуализиране на ИС „Потребителски цени“ във връзка с въвеждане на еврото в Република България“ 20-06-2024 10-02-2023
Утвърдено Министерство на здравеопазването Изграждане на национален център за обучение и квалификация в системата на спешна помощ 10-02-2023 10-02-2023
Утвърдено Министерски съвет и неговата администрация Повишаване на ефективността и ефикасността на ЦКЗ 2022-2023 г. 25-05-2023 10-02-2023
Утвърдено Министерство на финансите Внедряване на модул „Местни данъци и такси“ (МДТ) в община Дряново. 10-02-2023 10-02-2023
Утвърдено Министерство на финансите Внедряване на модул „Местни данъци и такси“ (МДТ) в община Смолян 10-02-2023 10-02-2023
Утвърдено Министерство на финансите Поддържане на уеб-базирана версия на автоматизирана информационна система „е-Документооборот“ (уеб-АИС) в МФ 10-02-2023 10-02-2023
Утвърдено Министерство на финансите Поддържане на програмен продукт (ПП) "Аладин"- Подсистеми "Хонорари и граждански договори" и "Работна заплата" за нуждите на Министерството на финансите 10-02-2023 10-02-2023
Утвърдено Министерски съвет и неговата администрация „Доставка на преносими компютри за нуждите на дирекция „Добро управление“ 14-02-2023 09-02-2023
Утвърдено Министерство на културата "Система за управление на авторските права - СУАП" 07-04-2023 15-02-2023
Утвърдено Национален статистически институт „Актуализиране на ИС „Инфостат“ във връзка с въвеждане на еврото в Република България“ 20-06-2024 15-02-2023
Утвърдено Национален статистически институт „Актуализиране на ИС „Статистика на околната среда“ във връзка с въвеждане на еврото в Република България“ 20-06-2024 15-02-2023
Утвърдено Национален статистически институт „Актуализиране на ИС „Бизнес статистика“ във връзка с въвеждане на еврото в Република България“ 20-06-2024 15-02-2023
Утвърдено Национален статистически институт „Актуализиране на ИС „Бизнес цикли“ във връзка с въвеждане на еврото в Република България“ 20-06-2024 15-02-2023
Утвърдено Министерство на туризма „Абонаментно обслужване на програмен продукт Work Flow и на счетоводните бази данни за бюджета и оперативните програми, финансирани от ЕС и други донори“ 14-03-2023 25-01-2023
Утвърдено Министерски съвет и неговата администрация Абонаментно поддържане на софтуерна система за прадварителен контрол "Поликонт" 17-02-2023 15-02-2023
Утвърдено Национален статистически институт Подновяване на годишен абонамент за поддръжка на софтуерни продукти ArcGIS и закупуване на един брой нов лиценз 16-02-2023 06-02-2023
Утвърдено Национален статистически институт Договор за извънгаранционна поддръжка на Дигитална библиотека 17-02-2023 22-11-2022
Утвърдено Национален статистически институт Поддържане и осигуряване непрекъснатата работа на приложен софтуер, собственост на НСИ, чрез който се поддържа информацията в Регистъра на статистическите единици, Регистъра на Групите предприятия и се осъществява връзката на Регистъра на статистическите единици с Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ, Регистър БУЛСТАТ , ИС „Външна търговия“ и ИС „Бизнес цикли“. 17-02-2023 17-11-2022
Утвърдено Министерство на околната среда и водите абонаментно обслужване на програмната система „Омекс®2000” Professional – специализиран софтуер за заплати 20-02-2023 02-02-2023
Утвърдено Комисия за финансов надзор Подновяване на правото на ползване на софтуерни продукти на Oracle и закупуване на нови лицензи за софтуерни продукти на Oracle или еквивалентни 21-02-2023 21-02-2023
Утвърдено Министерство на енергетиката Техническа поддръжка на уебсайта на Министерство на енергетиката. 21-02-2023 21-02-2023
Утвърдено Национален статистически институт „Подновяване на абонамент и поддръжка на SAS лицензи“, използвани в Националния статистически институт 22-02-2023 22-02-2023
Утвърдено Министерство на енергетиката Осигуряване на достъп до Интернет и защита от DDoS атаки за нуждите на Министерство на енергетиката 22-02-2023 21-02-2023
Утвърдено Областна администрация - Шумен Закупуване на софтуер за обслужване и автоматизиране на процесите по въвеждане и обработка на информация, свързана с плащания от граждански договори в Областна администрация Шумен 11-04-2023 21-02-2023
Утвърдено Национален център за информация и документация Надграждане на регистъра на действащи, прекъснали и завършващи студенти и докторанти с нов модул Национална електронна студентска карта 22-02-2023 11-11-2022
Утвърдено Министерски съвет и неговата администрация Актуализация на програмния продукт за труд и работна заплата „TERES“ и програмния продукт „SABIN“ за изготвяне на образците УП2 и УП3 23-02-2023 21-02-2023
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса Абонаментно техническо поддържане на програмен продукт за счетоводство "ACCOUNT" и на програмен продукт за плащания "BANКDOC" в ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК. 27-02-2023 27-02-2023
Утвърдено Комисия за финансов надзор Осигуряване на извънгаранционна техническа поддръжка и ремонт на документни скенери Canon Document Reader M160II 27-02-2023 27-02-2023
Утвърдено Национален статистически институт „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор чрез обществена подвижна клетъчна мрежа по стандарт чрез GSM/UMTS/LTE с национално покритие за нуждите на НСИ“ 22-03-2023 27-02-2023
Утвърдено Национален статистически институт Сключване на договор за системна поддръжка на автоматизирана информационна система АИС „Документооборот“ 02-03-2023 01-03-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт “Изпращане на кратки съобщения и BSMS, чрез web интерфейс в рамките на електронните съобщителни мрежи в страната“ 05-06-2023 01-03-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт „Продължаване на лицензионното и абонаментно следгаранционно сервизно поддържане на хардуерен FireWall Checkpoint и разширение” 12-06-2023 28-02-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт „Продължаване на лицензионното и абонаментно следгаранционно сервизно поддържане на WAF & DBF” 05-06-2023 01-03-2023
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса „Доставка на мрежови комутатори за нуждите на НЗОК“ 02-03-2023 01-03-2023
Утвърдено Национален статистически институт „Абонаментното поддържане на счетоводен продукт Бизнес процесор – Конто 66“ 22-03-2023 01-03-2023
Утвърдено Национален статистически институт Доставка и монтаж на телефонна централа за нуждите на ТСБ- Североизток, гр. Варна 16-05-2023 01-03-2023
Утвърдено Министерство на външните работи Осигуряване на консултантска услуга по изготвяне на техническа спецификация за мобилно приложение, в изпълнение на проект с наименование на тема „Доизграждане и оборудване на центъра за управление на кризи в Министерство на външните работи на Република България”, финансиран по Фонда за двустранни отношения в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 г.. 02-03-2023 01-03-2023
Утвърдено Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Доставка на стационарни компютърни конфигурации с операционна система 06-03-2023 21-02-2023
Утвърдено Национален статистически институт Сключване на договор за сервизна поддръжка на непрекъсваеми токозахранващи устройства 16-05-2023 07-03-2023
Утвърдено Министерски съвет и неговата администрация Консултантски услуги, свързани със софтуерен продукт – Национален концесионен регистър 29-03-2023 06-03-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт Закупуване на 12 броя сървърни сертификати от тип "Квалифицирано удостоверение за автентичност на уеб сайт за организация“ във връзка с обмена на социалноосигурителна информация чрез системата EESSI. 05-06-2023 08-03-2023
Утвърдено Национална агенция за приходите Поддръжка на ИС "Интрастат" 09-03-2023 09-03-2023
Утвърдено Национална агенция за приходите Поддръжка на Единна компонента за подписване (ЕКП) 09-03-2023 09-03-2023
Утвърдено Министерски съвет и неговата администрация Осигуряване на извънгаранционна поддръжка на специализирания софтуер на Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА) 27-04-2023 09-03-2023
Утвърдено Национален статистически институт МИГРАЦИЯ КЪМ НОВАТА АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА „Е-ДОКУМЕНТООБОРОТ 2022“ 13-03-2023 09-03-2023
Утвърдено Национална агенция за приходите Поддръжка на Точката за достъп на НАП (APBG03), Информационната система RINA и Приложението за хоризонтална интеграция 14-03-2023 14-03-2023
Утвърдено Министерство на туризма „Абонаментно обслужване на информационни системи от Националния туристически регистър“ за нуждите на дирекция „Концесиониране. наемна и регулаторна дейност в туризма“ 14-03-2023 21-02-2023
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса „Следгаранционно абонаментно сервизно поддържане, профилактика и снабдяване с резервни части и консумативи за копирни апарати в ЦУ на НЗОК и 28-те РЗОК“ 31-10-2023 14-03-2023
Утвърдено Министерство на околната среда и водите Продължаване на софтуерната поддръжка, предоставяна директно от производителя за софтуерни продукти за виртуализация VMware 16-03-2023 01-03-2023
Утвърдено Министерство на туризма Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE/5G с национално покритие за нуждите на Министерство на туризма, в това число специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност 16-03-2023 27-02-2023
Утвърдено Министерство на околната среда и водите Абонаментно обслужване, консултантска помощ и техническа поддръжка на програмен продукт за автоматизирано счетоводство АС2012 17-03-2023 17-03-2023
Утвърдено Министерство на труда и социалната политика Абонаментна, сервизна и техническа поддръжка, текущ и авариен ремонт на сървъри и комуникационно оборудване 20-03-2023 15-03-2023
Утвърдено Национален статистически институт Софтуерна поддръжка Axence nVision за срок от 01.06.2023 до 31.05.2024 г., включваща 1500 агента, 6 модула: Network, Users, Inventory, DataGuard, HelpDesk, SmartTime 16-05-2023 15-03-2023
Утвърдено Национален статистически институт „Подновяване на лиценз и поддръжка на програмен продукт за мониторинг на устройства и услуги NAGIOS“ 16-05-2023 28-02-2023
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията „Осигуряване на лицензи AnyConnect за отдалечен VPN достъп и подновяване на 2 бр. лицензи Cisco FPR2110 Threat Defense Threat Protection за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията“. 21-03-2023 02-02-2023
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията „Осигуряване на съвърен лиценз и поддръжка на деловодната система на Комисията за регулиране на съобщенията“ 21-03-2023 27-02-2023
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Осигуряване на извънгаранционна поддръжка на Web сайта на Комисията за регулиране на съобщенията. 21-03-2023 16-03-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт „Видео жестов превод чрез онлайн специализирано приложение за предоставяне на равен достъп до услугите на НОИ за глухи лица в салоните за обслужване на НОИ“ 02-06-2023 14-03-2023
Утвърдено Комисия за финансов надзор “Подновяване на съществуващи и закупуване на нови лицензи за софтуерни продукти за нуждите на Комисия за финансов надзор” в три обособени 21-03-2023 21-03-2023
Утвърдено Министерство на труда и социалната политика Поддръжка на локална информационна инфраструктура на МТСП и Единната комуникационна инфраструктура на МТСП и структурните звена и управление на рисковете и инциденти, свързани с ИКТ ресурсите. 24-03-2023 15-03-2023
Утвърдено Национален статистически институт Подготовка за сертификация в съответствие със стандарт ISO 20000-1:2018 16-05-2023 24-03-2023
Утвърдено Национален статистически институт Извършване на дейности по актуализация и поддръжка на интегрираната система за управление в НСИ в съответствие с ISO 9001:2015 и ISO 27001:2013 29-03-2023 24-03-2023
Утвърдено Комисия за енергийно и водно регулиране Закупуване на хардуер и софтуер за нуждите на КЕВР 28-03-2023 27-03-2023
Утвърдено Министерски съвет и неговата администрация Проект № BG05SFOP001-2.001-0002 с наименование "Администрацията и гражданско общество – партньорство в управлението" и Дейност 2 от него "Актуализация на Портала за обществени консултациинаименование". 28-03-2023 10-08-2022
Утвърдено Министерство на околната среда и водите Доставка на лицензи за организиране на видеоконферентни срещи Zoom Business 10 licenses с едногодишен абонамент за нуждите на МОСВ-ЦА 28-03-2023 01-03-2023
Утвърдено Министерство на енергетиката Абонаментно обслужване на системата за изготвяне на заплати и хонорари, изплащани от Министерство на енергетиката 28-03-2023 28-03-2023
Утвърдено Национален статистически институт Подновяване на поддръжката на "Софтуерно решение за сигурност на електронната поща" Cisco IronPortSecurity Subscription за срок от 12м. 29-03-2023 28-03-2023
Утвърдено Министерство на финансите Интеграция на Модул „Местни данъци и такси“ (МДТ) към ИСО с Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) 29-03-2023 29-03-2023
Утвърдено Министерство на финансите Интеграция на Системата за обмен на информация (СОИ) и Модул „Местни данъци и такси“ (МДТ) към ИСО с централизирания регистър на пътните превозни средства, поддържан от МВР 29-03-2023 27-02-2023
Утвърдено Министерство на финансите Поддържане на WEB базирана информационна система на ВАСУ „Финанси“ и Автоматизирана система за оповестяване (АСО) на МФ 29-03-2023 21-02-2023
Утвърдено Министерство на финансите Разработка и внедряване на Интернет страница за въвеждане на еврото в Република България 29-03-2023 07-03-2023
Утвърдено Министерство на финансите Поддържане на Информационна система за автоматизирано съставяне на калкулационни ведомости за хранене на гостите и склад за хранителни продукти в почивна база „Гюлечица“ на МФ 29-03-2023 21-02-2023
Утвърдено Агенция "Пътна инфраструктура" Уведомяване на потребителите за изтичане на е-винетки. 29-03-2023 24-03-2023
Утвърдено Министерски съвет и неговата администрация Закупуване на 2 броя „ТЕМПЕСТ” преносими компютри, стандарт SDIP-27 Level A, за отдел „Сигурност на информацията“ в администрацията на Министерския съвет 13-07-2023 29-03-2023
Утвърдено Областна администрация - Кюстендил 30-03-2023 28-03-2023
Утвърдено Министерски съвет и неговата администрация Осигуряване на извънгаранционна поддръжка на специализирания софтуер на Единната информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация (ЕИСУЧРДА). 05-10-2023 14-03-2023
Утвърдено Комисия за защита на личните данни Разработване и въвеждане в експлоатация на информационна система за външно подаване на сигнали съгласно изискванията на чл. 22 от ЗЗЛПСПОИН. 04-04-2023 04-04-2023
Утвърдено Министерство на околната среда и водите Подновяване на периода на действие на лиценз за софтуер (PrivX) за управление на привилигировани достъпи до определени крайни точки от ИТ инфраструктурата на МОСВ-ЦА 07-04-2023 14-03-2023
Утвърдено Министерство на културата Системна поддръжка на IT средата на Министерството на културата 11-04-2023 06-04-2023
Утвърдено Комисия за финансов надзор Подновяване на 2 броя лицензи за право на ползване на програмен продукт Solarwinds Dameware Remote Support 07-04-2023 06-04-2023
Утвърдено Министерство на регионалното развитие и благоустройството „Абонаментна техническа поддръжка на интернет страницата на МРРБ“ 10-04-2023 14-03-2023
Утвърдено Министерство на регионалното развитие и благоустройството Предоставяне на удостоверителни услуги от лицензиран доставчик на удостоверителни услуги (ДУУ) за нуждите на МРРБ) 10-04-2023 06-04-2023
Утвърдено Министерство на регионалното развитие и благоустройството Регистър на свлачищните райони на територията на Република България и на районите с абразионни и ерозионни процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие 10-04-2023 23-12-2022
Утвърдено Министерство на регионалното развитие и благоустройството Информационни услуги, осигуряващи алтернативни начини за информиране на българските граждани за мястото им на гласуване чрез телефон и SMS за всички видове общи избори, провеждащи се на една дата 10-04-2023 17-03-2023
Утвърдено Министерство на енергетиката Абонамента техническа поддръжка на съществуващата система „Управление на човешки ресурси и контрол на достъпа и работното време © HeRACIeS“ 10-04-2023 10-04-2023
Утвърдено Комисия за финансов надзор Абонаментна техническа поддръжка на система за управление на електронна поща в КФН 10-04-2023 10-04-2023
Утвърдено Министерство на финансите Поддържане на модулни сейфове LMS 9.3 11-04-2023 10-04-2023
Утвърдено Комисия за финансов надзор Интеграция между Единна информационна система на КФН и изнесена услуга на „Информационно обслужване“ АД, част от системата ID StampIt. 11-04-2023 10-04-2023
Утвърдено Министерство на културата ,,Системна поддръжка на ИТ средата на Министерство на културата“ 21-04-2023 10-04-2023
Утвърдено Министерство на иновациите и растежа „Доставка на периферна техника за нуждите на Министерство на иновациите и растежа“ 19-05-2023 07-04-2023
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията „Осигуряване на правото на ползване на лицензи за правно-информационна система за нуждите на Комисия за регулиране на съобщенията“ 25-04-2023 25-04-2023
Утвърдено Министерски съвет и неговата администрация Подновяване на лицензите на софтуерния пакет за антивирусна защита на работните станции и сървъри в АМС. 25-04-2023 25-04-2023
Утвърдено Агенция "Пътна инфраструктура" Добавяне на функционалности свързани с уведомяване на потребителите за установено нарушение и въвеждане на максимален брой нарушения за липса на заплатена винетна такса. 26-04-2023 26-04-2023
Утвърдено Министерски съвет и неговата администрация Избор на доставчик на фиксирана телефонна услуга за нуждите на Министерския съвет и на неговата администрация, както и за обектите, предназначени за представителните и социалните нужди на централните държавни органи (Стопанство „Евксиноград” и обект „Шабла” и резиденция „Бояна”) за 24 месеца. 26-04-2023 26-04-2023
Утвърдено Министерство на околната среда и водите Продължаване на срока на действие на софтуерни лицензи за корпоративна антивирусна защита. 02-05-2023 07-04-2023
Утвърдено Министерски съвет и неговата администрация Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги, вкл. мобилен защитен интернет, чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за нуждите на Министерския съвет и неговата администрация. 02-05-2023 02-05-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части на системата за управление на потока от клиенти, монтирана в административната сграда на ТП на НОИ - Бургас 05-05-2023 27-04-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт Доставка на мобилни телефонни апарати за нуждите на НОИ 05-06-2023 25-04-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт Абонаментно сервизно обслужване на системата за гласови комуникации на НОИ 11-12-2023 25-04-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт Доставка и монтаж на допълнителни системи за контрол на достъпа в сградата на ЦУ на НОИ. 05-06-2023 09-02-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи на системата за контрол на достъпа и работното време 08-09-2023 03-05-2023
Утвърдено Министерство на външните работи РАМКОВ ДОГОВОР с „Информационно обслужване“ АД 09-05-2023 05-05-2023
Утвърдено Национален статистически институт Миграция на софтуерни лицензи за софтуер за управление на база данни Oracle Database Standard Edition 30-05-2023 02-05-2023
Утвърдено Национален статистически институт Сключване на договор с предмет „Предоставяне право на ползване на лицензи за срок от 12 месеца на платформа за многоканална комуникация Omnilinx” 10-05-2023 10-04-2023
Утвърдено Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Доставка на таблети с операционна система 10-05-2023 06-03-2023
Утвърдено Комисия за финансов надзор Абонаментна техническа поддръжка на активна директория, виртуална среда и комуникационна инфраструктура в КФН 12-05-2023 12-05-2023
Утвърдено Комисия за финансов надзор Подновяване на лиценз за право на ползване на програмен продукт „Solarwinds Dameware PDQ Inventory&Deployment“-инструмент за инвентаризация, дистанционна инсталация и актуализация на софтуер. 12-05-2023 12-05-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт „Абонаментна поддръжка на система за моделиране на бизнес процеси ARIS и придобиване на 1 (един) брой лиценз ARIS Architect EAM или еквивалентно/и“ 15-05-2023 12-05-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт „Предоставяне на управляеми печатни услуги за дейността на ТП на НОИ-София град“ 28-12-2023 12-05-2023
Утвърдено Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество „Доставка на скенери“ за нуждите на КПКОНПИ, възлагана в изпълнение на Дейност „Информационно и техническо осигуряване за КПКОНПИ“, по проект „Укрепване на капацитета на компетентните власти в България по отношение на възстановяване и управление на активи от престъпна дейност“, финансиран по Програма „Вътрешни работи“ на Норвежки финансов механизъм (НФМ) 2014-2021 г. 15-05-2023 17-03-2023
Утвърдено Национален статистически институт Закупуване на два планетарни скенера за нуждите на Дигиталната библиотека на НСИ 15-05-2023 12-05-2023
Утвърдено Министерски съвет и неговата администрация Необходимост от закупуване на конферентна система за нуждите на дирекция „Централно координационно звено“ (ЦКЗ) 30-11-2023 25-04-2023
Утвърдено Министерски съвет и неговата администрация Анализ на личните данни, поддържани в Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН)“ 30-11-2023 21-02-2023
Утвърдено Национален статистически институт Подновяване на поддръжката на лицензи „Cisco ASA5525 FirePOWER URL Filtering и Cisco AnyConnect Apex License“ 16-05-2023 12-05-2023
Утвърдено Национален статистически институт "Подновяване на софтуерна поддръжка на VMWare лицензи за центъра за възстановяване на данни на НСИ за срок от 12 месеца" 06-06-2023 17-05-2023
Утвърдено Министерство на вътрешните работи Разработване на електронни административни услуги и внедряване на допълнителни функционалности в автоматизирани информационни системи в МВР 19-05-2023 15-08-2022
Отказ да се утвърди Министерство на образованието и науката „Модернизиране на WAN мрежата на Министерство на Образованието и Науката (МОН) чрез внедряване и поддръжка на софтуерно дефинирана мрежа свързваща министерството с регионалните структури“ 19-05-2023 18-11-2022
Утвърдено Министерство на образованието и науката „Модернизиране на WAN мрежата на Министерство на Образованието и Науката (МОН) чрез внедряване и поддръжка на софтуерно дефинирана мрежа свързваща министерството с регионалните структури“ 19-05-2023 29-12-2022
Утвърдено Министерство на иновациите и растежа Изграждане на система за видеонаблюдение и запис в сградата на МИР при спазване на стандартите БДС EN 50 132-2-1, БДС EN 50 132-2-7. 19-05-2023 17-03-2023
Утвърдено Министерство на иновациите и растежа Доставка на компютърни конфигурации, съгласно Техническата спецификация на Центрачния орган за покупки (ЦОП). 19-05-2023 16-03-2023
Отказ да се утвърди Министерство на иновациите и растежа Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена мобилна наземна мрежа по стандарта GSM/UMTS с национално покритие и допълнителни услуги, свързани с тази дейност за нуждите на Министерство на иновациите и растежа. 19-05-2023 21-03-2023
Отказ да се утвърди Министерство на иновациите и растежа Миграция на база данни и актуализиране на информация за търсещи машини за нуждите на Министерство на иновациите и растежа 19-05-2023 14-03-2023
Отказ да се утвърди Министерство на иновациите и растежа Доставка, монтаж и настройка на IP телефонна централа. Организиране на посрещащо IVR меню, запис изпращане като електронна поща на входящи повиквания към "зелен телефон 0800" за сигнали от граждани към Инспектората на МИР; Монтаж и конфигуриране на 15 броя SIP телефонни апарати. 19-05-2023 14-03-2023
Утвърдено Министерство на иновациите и растежа Право на ползване на услугата „Orak eGov-Box”- софтуерно решение за дистанционна комуникация и провеждане на онлайн събития 28-07-2023 04-04-2023
Утвърдено Министерство на иновациите и растежа Миграция на база данни и актуализиране на информация за търсещи машини за нуждите на Министерство на иновациите и растежа 19-05-2023 03-04-2023
Утвърдено Министерство на иновациите и растежа Извършва услуги по издаване, подновяване и управление на квалифицирани удостоверения за квалифицирани електронни подписи и доставка на устройства (смарт карти, четци) за нуждите на МИР. 19-05-2023 04-04-2023
Утвърдено Министерство на иновациите и растежа Осигуряване на дисково пространство, необходимо за съхранение на неприключените преписки и архива, свързани с дейностите на ГД ЕФК, намиращи се на сървърите на Министерството на икономиката и индустрията 19-05-2023 03-04-2023
Утвърдено Министерство на иновациите и растежа Доставка и подмяна на активно мрежово оборудване - комутатори (switch) от структурна кабелна система (СКС) в сградите на Министерство на иновациите и растежа 19-05-2023 01-03-2023
Утвърдено Министерство на иновациите и растежа Организиране и създаване на нодкаст епизоди, всеки с максимална продължителност до 30 минути и разпространение на изработен краен продукт в най- популярните социални платформи за нуждите на „Министерство на иновациите и растежа“ 19-05-2023 03-04-2023
Утвърдено Министерство на иновациите и растежа Избор на предприятие за предоставяне на фиксирана телефонна услуга чрез обществена електронна съобщителна мрежа за нуждите на Министерството на иновациите и растежа 19-05-2023 07-03-2023
Утвърдено Министерство на иновациите и растежа Избор на предприятие за предоставяне на фиксирана телефонна услуга чрез обществена електронна съобщителна мрежа за нуждите на Министерство на иновациите и растежа. 19-05-2023 01-03-2023
Утвърдено Министерство на иновациите и растежа Право за използване на софтуерен продукт за управление на човешките ресурси в „ОМЕКС". 19-05-2023 28-02-2023
Утвърдено Министерство на иновациите и растежа Приема право на ползване на компютърните правно-информационни системи WEB АПИС - интернет достъп от различни точки на територията на страната или извън нея и да извършва абонаментно обновяване на данните за нуждите на Министерство на иновациите и растежа 19-05-2023 28-02-2023
Утвърдено Министерство на иновациите и растежа Одобряване на разход за две допълнителни работни места със счетоводен програмен продукт Work Flow. 19-05-2023 28-02-2023
Утвърдено Министерство на иновациите и растежа Право на ползване на следните програмни продукти: a) Work Flow - счетоводна програма под управлението па Windows; b) Извън програмни приложения. 19-05-2023 28-02-2023
Утвърдено Министерство на иновациите и растежа Актуализация на визуална идентичност, функционалности и структура на портала Разработка на допълнителни модули и функционалности Управление и координация на проекта 19-05-2023 28-02-2023
Утвърдено Министерство на иновациите и растежа Хостинг, развитие и поддръжка на система за управление на документооборота и работния поток Евентис R7 19-05-2023 01-03-2023
Утвърдено Министерство на иновациите и растежа Договор доставка и монтаж на система за контрол на достъп в сградите на Министерство на иновациите и растежа с адрес: гр. София, ул. „Княз Александър I“ № 12 и ул. „Шести септември“ № 21 19-05-2023 28-02-2023
Утвърдено Министерство на иновациите и растежа Осигуряване на лицензи за софтуер за защита от злонамерен софтуер 19-05-2023 28-02-2023
Утвърдено Министерство на иновациите и растежа Доставка на преносими компютри и монитори за нуждите на Министерство на иновациите и растежа. 19-05-2023 17-11-2022
Утвърдено Министерски съвет и неговата администрация Актуализиране на видео-обучения за работа с ИСУН 2020“ 30-11-2023 17-05-2023
Утвърдено Министерски съвет и неговата администрация Осигуряване на услуга по управление на Единния информационен портал (www.eufunds.bg) 22-05-2023 18-05-2023
Утвърдено Министерство на труда и социалната политика Закупуване на компютърни конфигурации 25-05-2023 23-05-2023
Утвърдено Министерство на околната среда и водите Услуга по продължаване на срока на действие на софтуер/система за защита на пощенски сървъри от спам и зловредност 25-05-2023 29-03-2023
Утвърдено Министерство на околната среда и водите Доставка на лицензи за защитни модули на система от защитни стени, софтуерна и хардуерна поддръжка от производителя на система от защитни стени 25-05-2023 03-04-2023
Утвърдено Комисия за финансов надзор Абонаментна техническа поддръжка на Системата за управление на базата данни (СУБД) за информационни системи в КФН 01-06-2023 31-05-2023
Утвърдено Министерски съвет и неговата администрация Удължаване периода на регистрация и поддръжка на домейн за Швейцарско-българската програма за сътрудничество. 16-06-2023 01-06-2023
Утвърдено Министерство на енергетиката Осигуряване на софтуертно съпровождане на използваните в Министерство на енергетиката (МЕ) софтуерни продукти на Micro Focus: NetIQ eDirectory; SUSE Linux Enterprise Server, x86 & x86-64, 1-2 Sockets with Unlimited Virtual Machines и ZENworks Configuration Management 01-06-2023 01-06-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт „Предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа на лицензиран оператор по стандарти GSM и UMTS/ LTE или еквивалент с национално покритие за нуждите на НОИ” 21-12-2023 01-06-2023
Утвърдено Държавна агенция "Архиви" Закупуване на мултифункционално устройство за нуждите на отдел "Човешки ресурси", на стойност 468,00 лв. 01-06-2023 31-05-2023
Утвърдено Държавна агенция "Архиви" Закупуване на външни дискови устройства на обща стойност 680,00 лв. 01-06-2023 18-05-2023
Утвърдено Държавна агенция "Архиви" Допълнителни дейности във връзка с внедряването на ЕИСУЧРДА - в ДА "Архиви" - обучение, настройки и импорт на данни, извън договора за техническа поддръжка между Министерски съвет и Технологика ЕАД. 01-06-2023 31-03-2023
Утвърдено Министерство на околната среда и водите Продължаване/подновяване на софтуерната поддръжка от производителя за притежавани от МОСВ лицензи за софтуер за създаване на резервни копия и възстановяване на данни Catalogic DPX. 01-06-2023 20-04-2023
Утвърдено Национален статистически институт Сключване на договор за техническа поддръжка на система за водна детекция и система за пожароизвестяване и пожарогасене в сървърно помещение на НСИ, ул. Панайот Волов - 2 30-11-2023 02-06-2023
Утвърдено Национален статистически институт Сключване на догодор за абонаментно експлоатационно обслужване на система за прецизна климатизация в сървърно помещение на НСИ в гр. София, ул. Панайот Волов - 2 02-06-2023 01-06-2023
Утвърдено Национален статистически институт Стартиране на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на комуникационна свързаност - IP VPN, Интернет достъп и Протектиран Интернет достъп (DDoS защита) за нуждите на НСИ“ 30-11-2023 01-06-2023
Утвърдено Национален статистически институт Провеждане на обществена поръчка с предмет : " Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор чрез фиксирана мрежа с национално покритие за нуждите на Националния статистически институт ". 02-06-2023 02-06-2023
Утвърдено Министерство на външните работи Дейност с наименование „Абонаментно обслужване, развитие и поддръжка на информационната система за български документи за самоличност „еБДС“ и развитие и абонаментно обслужване на информационната система за заверка и легализация на документи на български граждани „еАОГ“ в две обособени позиции: - Обособена позиция № 1 „Поддръжка на информационна система за български документи за самоличност „еБДС“ за нуждите на МВнР“; - Обособена позиция № 2 „Абонаментно обслужване на информационна система „Регистрация на подписи и печати на юридически и физически лица и обработка на заявления за заверка и легализация на документи“ и система за „Администрация на преводачите, превеждащи от чужд език на български“ за нуждите на отдел „Административно обслужване на граждани“ на дирекция „Консулски отношения“ на Министерството на външните работи“. 02-01-2024 02-06-2023
Утвърдено Агенция "Митници" „Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ по отношение на Митническата информационна система за транзит (МИСТ), във връзка с Проект по МКС „Подобряване на новата компютризирана система за транзит (NCTS) етап 6 (1.7 UCC Transit system including NCTS – phase 6) върху Cloud архитектура“. 05-06-2023 10-04-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт „Абонаментна поддръжка на Единната електронна система Archimed eDMS“ 05-06-2023 06-12-2022
Утвърдено Национален осигурителен институт „Предоставяне на интелигентна услуга за периодични (Penetration) тестове за уязвимост на информационната система на НОИ от страна на Интернет“ 09-06-2023 20-12-2022
Утвърдено Министерство на околната среда и водите Доставка на два броя сървъри и един брой дисков масив и присъединяването им към текущата инфраструктура на МОСВ-ЦА. 06-06-2023 18-04-2023
Утвърдено Министерство на околната среда и водите „Консултантски услуги по изготвяне на Техническо задание, Критерий за оценка, показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на комплексната оценка на офертата, във връзка с подготовка на ОП с предмет: „Осъществяване на интеграция на Информационната система за управление и поддържане на публичния регистър по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ИСУППР по ЗОПОЕЩ), в т.ч. на миграция на съществуващите данни, с идентифицираните информационни системи на органи по чл. 16, ал. 1 от ЗОПОЕЩ““ 07-06-2023 03-05-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт Осигуряване на поддръжка на официалния интернет сайт на НОИ 08-06-2023 31-05-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт „Избор на предприятие за предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги за нуждите на Национален осигурителен институт” 21-02-2024 29-05-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт “Доставка на консумативи и консумативни резервни части за печатащи и пликовъчни машини.“ 08-06-2023 17-05-2023
Утвърдено Министерство на околната среда и водите Доставка на мрежово оборудване 09-06-2023 26-04-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт „Инсталиране на нов софтуер, абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части за системата за управление на потока от клиенти в приемната на ТП на НОИ – София град“ 05-10-2023 09-06-2023
Утвърдено Комисия за финансов надзор Подновяване на лиценз за право на ползване на електронна платформа за провеждане на онлайн анкети. 09-06-2023 09-06-2023
Утвърдено Агенция "Митници" „Доставка на абонамент за поддръжка и права за ползване на нови версии на NetIQ платформата, на която се базира Решението за управление на цифрови идентичности и управление на достъпа в АМ (BCA IAM). Развитие на Tехнологичната архитектура на АМ по отношение на NetIQ платформата” 13-06-2023 02-06-2023
Утвърдено Агенция "Митници" „Доставка на лицензи за поддръжка и права на ползване за софтуерни продукти и развитие на Технологичната архитектура на АМ“ 14-06-2023 02-06-2023
Утвърдено Агенция "Митници" „Доставка на лицензи за поддръжка и права на ползване за софтуерни продукти и развитие на Технологичната архитектура на АМ“ 14-06-2023 02-06-2023
Утвърдено Агенция "Митници" „Доставка, инсталация, интеграция и гаранционна поддръжка на единно техническо решение за изграждане на DRC за нуждите на Агенция „Митници“ 14-06-2023 09-06-2023
Утвърдено Министерство на външните работи Допълнителен модул "ПОЛИКОНТ-Сумирано отчитане на работното време до 4 месеца" 16-06-2023 16-06-2023
Утвърдено Министерство на външните работи Допълнителен модул "ПОЛИКОНТ-Сумирано отчитане на работното време до 4 месеца" 16-06-2023 16-06-2023
Утвърдено Министерски съвет и неговата администрация Услуга по предоставяне на право на ползване на програмен продукт правно-информационна система за нуждите на администрацията на Министерския съвет с включена актуализация и поддръжка. 22-06-2023 22-06-2023
Утвърдено Министерски съвет и неговата администрация Услуга по предоставяне на право на ползване на програмен продукт правно-информационна система за нуждите на администрацията на Министерския съвет с включена актуализация и поддръжка. 22-06-2023 22-06-2023
Утвърдено Агенция "Пътна инфраструктура" УСЛУГИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОСНОВНА КОМУНИКАЦИОННА СВЪРЗАНОСТ – УСЛУГИ ПО ПОДДЪРЖАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННА СИСТЕМА 22-06-2023 22-06-2023
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса "Техническа поддръжка на програмен продукт за управление на документооборота „Архимед“ в ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК" 22-06-2023 22-06-2023
Утвърдено Министерство на електронното управление Развитие и поддръжка на инсталираната в Министерство на електронното управление „multi-tenant“ система Eventis R7 за документооборота и управлението на работния поток. 22-06-2023 22-06-2023
Утвърдено Министерство на регионалното развитие и благоустройството Доставка на сървъри, съвременно ИТ оборудване и лицензи 23-06-2023 22-06-2023
Утвърдено Министерство на регионалното развитие и благоустройството Доставка на сървъри, съвременно ИТ оборудване и лицензи 08-09-2023 22-06-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт „Доставка/Разширение на системата за контрол на достъпа и на работното време за ТП на НОИ - Видин“ 26-06-2023 26-06-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части за системи за видеонаблюдение за нуждите на ТП на НОИ – Силистра 07-09-2023 26-06-2023
Утвърдено Министерство на културата ,,Избор на изпълнител за доставка, инсталиране, конфигуриране и поддръжка на антивирусен софтуер за нуждите на Министерството на културата." 26-06-2023 26-06-2023
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса "Осигуряване на лиценз за правото на ползване и поддръжка на Microsoft 365" 26-06-2023 23-06-2023
Утвърдено Агенция "Пътна инфраструктура" Необходимост от надграждане във връзка с промени свързани с измененията в чл.10 ал.2а от ЗП – Уведомяване при незаплатена пътна такса 27-06-2023 26-06-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт Осигуряване на поддръжка на официалния интернет сайт на НОИ 28-06-2023 31-05-2023
Утвърдено Агенция "Митници" „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на Агенция Митници (АМ) по отношение на проект „Изграждане на Система за упрaвление на трафика на ГКПП върху Cloud архитектура“. 30-06-2023 01-03-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт „Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за системи за гарантирано непрекъсваемо електрозахранване (ДГ и АВР) за ТП на НОИ – Хасково“ 29-11-2023 30-06-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за системи за гарантирано непрекъсваемо електрозахранване (ДГ,АВР) на ТП на НОИ – Търговище 24-08-2023 30-06-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и батерии за непрекъснати токозахранващи устройства ( UPS ) на ТП на НОИ – Търговище 03-07-2023 03-07-2023
Утвърдено Национален статистически институт Закупуване на 750 бр. усъвършенствани професионални електронни подписи за вътрешно-ведомствено ползване 03-07-2023 30-06-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт " АБОНАМЕНТНА ПОДДЪРЖКА И ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В ТП НА НОИ - РАЗГРАД" 04-07-2023 03-07-2023
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса "Осигуряване на техническа поддръжка на Система за електронен обмен на социалноосигурителна информация (EESSI) на НЗОК" 06-07-2023 05-07-2023
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса "Осигуряване на техническа поддръжка на Система за електронен обмен на социалноосигурителна информация (EESSI) на НЗОК" 06-07-2023 05-07-2023
Утвърдено Национална експертна лекарска комисия НАДГРАЖДАНЕ С НОВИ И ОПТИМИЗИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ В ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА (ИСКМЕ) 06-07-2023 30-06-2023
Утвърдено Комисия за финансов надзор Подновяване на лиценз за право на ползване на Spam Blocker. 07-07-2023 05-07-2023
Утвърдено Комисия за финансов надзор Подновяване на лиценз за право на ползване на Spam Blocker. 07-07-2023 05-07-2023
Утвърдено Държавна агенция "Архиви" закупуване на преносим хард диск с капацитет 1 ТВ, за нуждите на Научна читалня № 100 в ДАА.на стойност 109,00 лв. 10-07-2023 06-07-2023
Утвърдено Министерски съвет и неговата администрация Подмяна на остарели технически средства - компютърни клавиатури и компютърни мишки за служителите от администрацията на Министерския съвет по Рамково споразумение № СПОР-19/22.07.2022 г. 13-07-2023 13-06-2023
Утвърдено Министерски съвет и неговата администрация Закупуване на 2 броя лицензи на автоматизирана информационна система „Класифицирана информация“ за нуждите на отдел „Сигурност на информацията“ в Министерския съвет 13-07-2023 02-06-2023
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса "Предоставяне на услуга за мониторинг по сигурността, наблюдение и докладване на кибер-инциденти в режим 24*7" 14-07-2023 13-07-2023
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса "Предоставяне на услуга за мониторинг по сигурността, наблюдение и докладване на кибер-инциденти в режим 24*7" 14-07-2023 13-07-2023
Утвърдено Министерски съвет и неговата администрация Одобрение на разходи за два месеца за далекосъобщителни услуги, вкл. мобилен защитен интернет, чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за нуждите на Министерския съвет и неговата администрация. 14-07-2023 13-07-2023
Утвърдено Министерство на енергетиката Софтуерно съпровождане и поддръжка (maintenance) на съществуващата в МЕ система за резервиране и архивиране на данни и сървъри с информационни системи, изградена на базата на продукти на Catalogic DPX 11-08-2023 12-07-2023
Утвърдено Държавна агенция "Архиви" Закупуване на 6 бр. външна памет - 2 бр. SSD 4TB и 4 бр. SSD 2ТБ на стойност 2708,88 лв. за осигуряване на достатъчен обем памет за целите на цифровизацията на аудио-визуални документи. 14-07-2023 13-07-2023
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията „Осигуряване на извънгаранционна поддръжка на информационна система „Лицензиране и регистри“ и портала за електронно административни услуги на Комисията за регулиране на съобщенията" 17-07-2023 14-07-2023
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Осигуряване на квалифицирани електронни подписи за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията 17-07-2023 05-07-2023
Утвърдено Агенция "Митници" „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на модул „Митническо задължение и управление на обезпеченията“ (ММЗУО) във връзка с Проект по МКС: УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЕЗПЕЧЕНИЯТА/2.5 UCC GUARANTEE MANAGEMENT (GUM) върху Cloud архитектура“. 18-07-2023 10-04-2023
Утвърдено Агенция "Митници" „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на модул „Митническо задължение и управление на обезпеченията“ (ММЗУО) във връзка с Проект по МКС: УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЕЗПЕЧЕНИЯТА/2.5 UCC GUARANTEE MANAGEMENT (GUM) върху Cloud архитектура“. 18-07-2023 10-04-2023
Утвърдено Областна администрация - Велико Търново Лиценз - финансов софтуер 19-07-2023 17-07-2023
Утвърдено Комисия за финансов надзор Подновяване на лицензи и годишен абонамент за софтуерно решение за валидиране и генериране на Excel файлове по Таксономия за застрахователни и пенсионни дружества към Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA), за софтуерно решение за валидиране на таксономия за публичните дружества към Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA), за софтуерно решение за валидиране на информацията подавана към Европейския банков орган - European Banking Authority (EBA) и за експорт на данни към външна база данни. 20-07-2023 19-07-2023
Утвърдено Комисия за финансов надзор Закупуване на допълнителен лиценз за телефонна централа AVAYA 20-07-2023 17-07-2023
Утвърдено Комисия за финансов надзор Подновяване на лицензи и годишен абонамент за софтуерно решение за валидиране и генериране на Excel файлове по Таксономия за застрахователни и пенсионни дружества към Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA), за софтуерно решение за валидиране на таксономия за публичните дружества към Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA), за софтуерно решение за валидиране на информацията подавана към Европейския банков орган - European Banking Authority (EBA) и за експорт на данни към външна база данни. 20-07-2023 19-07-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт Осигуряване на свързаност на ТП на НОИ и доставка на интернет за нуждите на ЦУ на НОИ по три обособени позиции: обособена позиция № 3 Достъп до интернет с неограничен трафик и 100% CIR гарантирана скорост за обмен на данни 02-10-2023 19-07-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт Осигуряване на свързаност на ТП на НОИ и доставка на интернет за нуждите на ЦУ на НОИ по три обособени позиции: за обособена позиция №2 „Предоставяне на гарантиран интернет достъп“ 02-10-2023 19-07-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт Осигуряване на иновативна защита на компютри и сървъри от злонамерен софтуер, по две обособени позиции: Обособена позиция №2 - Внедряване на система SIEM съобразно НМИМИС 03-10-2023 19-07-2023
Утвърдено Агенция "Митници" Консултантска услуга за мигриране на данни от Автоматизирана информационна система за деловодство и административна дейност (АИДА) на Агенция "Митници"(АМ) 20-07-2023 22-06-2023
Утвърдено Национален статистически институт Сключване на договор за следгаранционна поддръжка на телефонните централи в НСИ 21-07-2023 13-07-2023
Утвърдено Национален статистически институт Сключване на договор за следгаранционна поддръжка на телефонните централи в НСИ 30-11-2023 13-07-2023
Утвърдено Държавна агенция "Архиви" Закупуване на резервни части за мрежови принтер HP LaserJej 600 M601 на стойнст 715,68 лв. 24-07-2023 24-07-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт Доставка/разширение на системата за видеонаблюдение 25-07-2023 25-07-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт Доставка/разширение на системата за видеонаблюдение 29-11-2023 25-07-2023
Утвърдено Министерство на външните работи „Осигуряване на сателитен канал за свързаност между консулските служби на Република България и Националния визов център” 19-06-2024 24-04-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части за системи за видеонаблюдение за ТП на НОИ-Добрич. 25-07-2023 25-07-2023
Утвърдено Комисия за финансов надзор Съдействие и техническа поддръжка на информационна система „eKFN-Осигурителен надзор” 26-07-2023 25-07-2023
Утвърдено Държавна агенция "Архиви" Спешен ремонт на компютър в читалня в Държавен архив Велико Търново. 28-07-2023 27-07-2023
Утвърдено Министерство на иновациите и растежа Доставка на лицензи ESET Protect Entry за защита на 400 броя работни станции на два етапа: - 350 броя при сключване на договора; - 50 броя при допълнителни заявки. 28-07-2023 25-07-2023
Утвърдено Министерство на околната среда и водите Добавяне на функционалности в програмен продукт Eventis R7. 31-07-2023 17-05-2023
Утвърдено Министерство на околната среда и водите Софтуерна поддръжка на портала за електронни услуги и АИС на Министерство на околната среда и водите – Централна администрация 31-07-2023 12-06-2023
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса "Доставка на софтуер за резервни копия" 01-08-2023 27-07-2023
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса "Доставка на софтуер за резервни копия" 28-08-2023 27-07-2023
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса "Извънгаранционна поддръжка на телефонни централи в ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК." 01-08-2023 17-07-2023
Утвърдено Изпълнителна агенция по околна среда Разработване на нова информационна система към Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие 03-08-2023 12-05-2023
Утвърдено Изпълнителна агенция по околна среда Разработване на нова информационна система към Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие 25-09-2023 12-05-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт „Осигуряване на иновативна защита на компютри и сървъри от злонамерен софтуер“, по две обособени позиции: Об. поз. №1 - „Осигуряване на иновативна защита на компютри и сървъри от експлойти, злонамерен софтуер, рансъмуер и безфайлови атаки” 07-08-2023 25-07-2023
Утвърдено Министерство на правосъдието „Абонаментно сервизно обслужване на информационни системи в Министерство на правосъдието“ в четири обособени позиции: • Обособена позиция 1: „Абонаментна поддръжка на единния регистър на вещите лица“; • Обособена позиция 2: „Извънгаранционна поддръжка на внедрената АИС за електронен документооборот в Министерство на правосъдието“; • Обособена позиция 3: „Абонаментна поддръжка на специалния регистър на чужденците“; • Обособена позиция 4: „Абонаментна поддръжка на Информационна система производство по несъстоятелност и системата за интегрирана обработка на статистическа информация“. 07-11-2023 24-07-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части за система за видеонаблюдение за нуждите на ТП на НОИ - Кюстендил 18-12-2023 09-08-2023
Утвърдено Комисия за финансов надзор Осигуряване на функционалност на новоизграздащата се Единна информационна система (ЕИС) за удостоверяване на документи с квалифициран електронен времеви печат (КЕВП) и за подписване на файлове в WEB пространството от средата на ЕИС посредством комбинация от две удостоверителни услуги в комбинация BISS (Browser Independent Signing Service) и “BSecureDSSL“. 10-08-2023 09-08-2023
Утвърдено Комисия за финансов надзор Осигуряване на функционалност на новоизграздащата се Единна информационна система (ЕИС) за удостоверяване на документи с квалифициран електронен времеви печат (КЕВП) и за подписване на файлове в WEB пространството от средата на ЕИС посредством комбинация от две удостоверителни услуги в комбинация BISS (Browser Independent Signing Service) и “BSecureDSSL“. 10-08-2023 09-08-2023
Утвърдено Министерство на енергетиката Подновяване на правото на ползване (лиценз) на платформата Webex за осигуряване на видеоконферентни услуги 10-08-2023 10-08-2023
Утвърдено Министерство на правосъдието „Доставка на лицензии за нуждите на Министерство на правосъдието в шест обособени позиции“, както следва:  Обособена позиция № 1: „Подновяване на лицензи за софтуерни пакети за защита“;  Обособена позиция № 2: „Зашита на крайните работни места (антивирусен софтуер + прилагане на кръпки + откриване на уязвимости) – удължаване с 1 година на поддръжката на продуктите WithSecure Elements EPP for Computers /Servers Premium“ и WithSecure Elements Vulnerability Management“;  Обособена позиция № 3: „Подновяване на лицензи за софтуерни пакети за създаване на резервни копия и възстановяване на данни“;  Обособена позиция № 4: „Подновяване на лицензи на виртуални устройства за защита и архив на служебна електронна поща“;  Обособена позиция № 5: „Подновяване на лицензи за защитна стена за уеб приложения“;  Обособена позиция № 6: „Подновяване на едногодишен лиценз за четири независими хоста на платформа Cisco WebEx“. 10-08-2023 24-07-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт Доставка и монтаж на нова IP система за видеонаблюдение, обслужваща административната сграда на ТП на НОИ - Благоевград 04-12-2023 11-08-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи на системата за контрол на достъпа и работното време за ТП на НОИ – Враца 04-12-2023 11-08-2023
Утвърдено Министерство на иновациите и растежа Доставка на комуникационни устройства за нуждите на МИР 14-08-2023 03-08-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт „Доставка на материали за мрежово, WAN и LAN оборудване” по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на WAN и LAN оборудване за нуждите на НОИ” 15-08-2023 15-08-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части за системи за видеонаблюдение за нуждите на ТП на НОИ - Пловдив. 29-11-2023 15-08-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт „Доставка/Разширение на системата за контрол на достъпа и на работното време за ТП на НОИ - Видин“ 16-08-2023 26-06-2023
Утвърдено Министерство на електронното управление Разработка на платформа за производство за издаване на разрешителни за работа и поддръжка в рамките на 36 месеца 17-08-2023 29-03-2023
Утвърдено Министерство на електронното управление Разработка на платформа за производство за издаване на разрешителни за работа и поддръжка в рамките на 36 месеца 17-08-2023 29-03-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части за системи за видеонаблюдение за ТП на НОИ - Враца 18-08-2023 18-08-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части за системи за видеонаблюдение за ТП на НОИ - Враца 04-12-2023 18-08-2023
Утвърдено Областна администрация - Кюстендил Абонаментно поддържане на софтуерна система за предварителен контрол "Поликонт" 18-08-2023 18-08-2023
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Извънгаранционно поддържане и актуализация на функциониращия в Комисия за регулиране на съобщенията програмен пакет на ATDI SA, Франция 30-10-2023 18-08-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт „Доставка на калкулатор печатащ“ 21-08-2023 21-08-2023
Утвърдено Министерство на енергетиката Предоставяне право на ползване на правно-информационна система Сиела за нуждите на Министерството на енергетиката 21-08-2023 21-08-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за системи за гарантирано непрекъсваемо електрозахранване (ДГ и АВР) за ТП на НОИ – Враца 22-08-2023 21-08-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт „Абонаментна поддръжка на система за моделиране на бизнес процеси ARIS и придобиване на 1 (един) брой лиценз ARIS Architect EAM или еквивалентно/и“ 24-08-2023 12-05-2023
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса "Доставка на защитни стени за приложенията" 28-08-2023 24-08-2023
Утвърдено Министерство на правосъдието Надграждане на Информационна система на съдебното изпълнение 07-03-2024 14-07-2023
Утвърдено Министерство на правосъдието Изграждане на публичен електронен регистър на лицата по чл.4, т.16 от Закона за мерките срещу изпиране на пари 09-02-2024 14-07-2023
Утвърдено Министерство на правосъдието Доработка на съществуващи функционалности и оптимизиране на автоматизираната информационна система на дирекция „Българско гражданство“ 24-08-2023 10-11-2022
Утвърдено Министерски съвет и неговата администрация Подновяване на абонаментно обслужване на интегрирана система за легализация на документи ДокСис Перфект V3 GSL. 25-08-2023 21-08-2023
Утвърдено Министерски съвет и неговата администрация Подновяване на абонаментно обслужване на интегрирана система за легализация на документи ДокСис Перфект V3 GSL. 25-08-2023 21-08-2023
Утвърдено Национален статистически институт Едногодишна техническа поддръжка на ORACLE LINUX И ORACLE VM , използвани в Националния статистически институт 17-11-2023 24-08-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и батерии за непрекъснати токозахранващи устройства ( UPS ) на ТП на НОИ – Търговище 28-08-2023 03-07-2023
Утвърдено Национален статистически институт Актуализация на лицензи на софтуерен продукт Team Viewer 28-08-2023 25-08-2023
Утвърдено Министерство на околната среда и водите Услуги за предоставяне на достъп до Интернет за нуждите на МОСВ-ЦА и териториалните звена на ГД ОПОС. 28-08-2023 04-08-2023
Утвърдено Национален статистически институт Подновяване на срока за лицензи и абонаментна поддръжка на антивирусен софтуер и бизнес решения за сигурност на ESET софтуерни продукти 29-08-2023 21-08-2023
Утвърдено Национален статистически институт Подновяване на срока за лицензи и абонаментна поддръжка на антивирусен софтуер и бизнес решения за сигурност на ESET софтуерни продукти 30-11-2023 21-08-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи на системата за контрол на достъпа и работното време 02-11-2023 29-08-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи на системата за контрол на достъпа и работното време, изградена в сграда на ТП на НОИ – Ловеч и в сграда на Обединен осигурителен архив гр. Тетевен 30-11-2023 29-08-2023
Утвърдено Национален статистически институт „Закупуване на три лиценза ABBYY FineReader PDF 16 за осигуряване на непрекъсваемост на процеса и комплексно функциониране на работните местаза сканиране на публикации 29-08-2023 29-08-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт Предоставяне на достъп до дигитална платформа (e-learning) за обучение за повишаване квалификацията на служителите по отношение на мрежовата и информационна сигурност и киберсигурността 17-11-2023 30-08-2023
Утвърдено Агенция "Митници" „Доставка на преносими компютри” 31-08-2023 30-05-2023
Утвърдено Агенция "Митници" „Доставка на преносими компютри” 01-09-2023 30-05-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части на система за управление на потока от клиенти в ЦАО на ТП на НОИ - Варна 04-09-2023 04-09-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт " АБОНАМЕНТНА ПОДДЪРЖКА И ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В ТП НА НОИ - РАЗГРАД" 04-09-2023 03-07-2023
Утвърдено Национален статистически институт Подновяване на ZOOM лицензи 07-09-2023 25-08-2023
Утвърдено Комисия за финансов надзор Сключване на договор за извънгаранционна поддръжка на телефонна централа AVAYA 12-09-2023 12-09-2023
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса "Доставка на комуникационно и мрежово оборудване" 13-09-2023 25-08-2023
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса "Разширяване на капацитета на дискови масиви за резервни копия" 13-09-2023 25-08-2023
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса "Удължаване на гаранционната поддръжка от производителя на комплекс от сървъри и сториджи, на които в НЗОК е инсталирана Системата за обмен на социалноосигурителна информация (сървъри EESSI)" 13-09-2023 25-08-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт Доставка на четящи устройства за баркодове за нуждите ТП на НОИ – Ловеч 30-11-2023 14-09-2023
Утвърдено Агенция "Митници" „Сервизно обслужване на комуникационно оборудване” 19-09-2023 02-06-2023
Утвърдено Агенция "Митници" „Сервизно обслужване на комуникационно оборудване” 19-09-2023 02-06-2023
Утвърдено Изпълнителна агенция по околна среда Доставка на компютърна и периферна техника, сървърно и комуникационно оборудване, резервни части и консумативи 25-09-2023 05-07-2023
Утвърдено Изпълнителна агенция по околна среда Доставка на компютърна и периферна техника, сървърно и комуникационно оборудване, резервни части и консумативи 26-09-2023 05-07-2023
Утвърдено Агенция "Митници" Доставка на лицензи и абонамент за деловодна система за делата 25-09-2023 10-08-2023
Утвърдено Агенция "Митници" „ДОСТАВКА НА ПРАВА ЗА АБОНАМЕНТ И ПОДДРЪЖКА НА ПРИЛОЖЕНИЕ „ФИНАНСОВ КОНТРОЛ И ДОГОВОРИ“ ЗА 24 МЕСЕЦА“ 25-09-2023 02-08-2023
Утвърдено Агенция "Митници" „ДОСТАВКА НА ЛИЦЕНЗИ ЗА ПОДДРЪЖКА И ПРАВА НА ПОЛЗВАНЕ ЗА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ И РАЗВИТИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНАТА АРХИТЕКТУРА НА АМ“ 25-09-2023 13-07-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт „Доставка/Разширение на системата за контрол на достъпа и на работното време за ТП на НОИ - Видин“ 28-09-2023 26-06-2023
Утвърдено Министерски съвет и неговата администрация Подновяване на поддръжката на софтуерни лицензи Oracle за работа на Единната информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация (ЕИСУЧРДА) 05-10-2023 03-05-2023
Утвърдено Министерство на труда и социалната политика Доставка на хардуерно и софтуерно оборудване за нуждите на МТСП 05-10-2023 12-06-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт Софтуерна осигуровка на системата за управление на IT услуги 21-12-2023 10-10-2023
Утвърдено Министерство на финансите Промяна на Модул „Местни данъци и такси“ (МДТ) към ИСО във връзка с „Указание на БНБ и МФ за изискванията за структурата, формата и съдържанието на платежните документи за целите на изпълнение на преводи от/към сметки на бюджетни организации в XML формат съгласно стандарт ISO 20022 (в сила от 01.10.2023)“ 10-10-2023 10-10-2023
Утвърдено Министерство на финансите Промяна на Системата за мониторинг, анализ, регистрация и търговия на ДЦК (СМАРТ) в МФ 10-10-2023 22-06-2023
Утвърдено Министерство на финансите Изграждане и внедряване на Информационна система за управление на държавния бюджет (ИСУДБ) 10-10-2023 09-06-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт Модернизация и дигитализация на услугите на Националния осигурителен институт 03-01-2024 09-10-2023
Утвърдено Патентно ведомство Софтуерна разработка по технологично надграждане и развитие на информационните системи на Патентно ведомство във връзка с изпълнение на ангажиментите на Патентно ведомство на Република България по Споразумението за сътрудничество с Европейското патентно ведомство (ЕПВ) за периода 2021-2023. Обособена позиция № 1: Изпълнение на под-проект „Качество на данните“ 17-10-2023 21-09-2023
Утвърдено Патентно ведомство Софтуерна разработка по технологично надграждане и развитие на информационните системи на Патентно ведомство във връзка с изпълнение на ангажиментите на Патентно ведомство на Република България по Споразумението за сътрудничество с Европейското патентно ведомство (ЕПВ) за периода 2021-2023 Обособена позиция № 2: Изпълнение на под-проект „Кооперативна патентна класификация (CPC)“ 17-10-2023 05-09-2023
Утвърдено Комисия за финансов надзор Разширяване на дисков масив за съхранение на данни 20-10-2023 20-10-2023
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Осигуряване на 250 бр. лицензи за многофакторна автентикация (Cisco Duo MFA Edition) за нуждите на КРС 30-10-2023 05-09-2023
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията „Техническа поддръжка на стандартен базов софтуер на Оракъл” 30-10-2023 29-08-2023
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Надграждане на информационната система „Лицензиране и Регистри“ и портала за електронни административни услуги на Комисията за регулиране на съобщенията 30-10-2023 24-08-2023
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията „Доставка и поддръжка на комуникационно оборудване за нуждите на КРС“ при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 1: „Доставка на комуникационно оборудване за нуждите на КРС“ и Позиция 2: „Осигуряване на извънгаранционна поддръжка и DNA лицензи на съществуващо комуникационно оборудване“. 30-10-2023 11-08-2023
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията „Осигуряване на извънгаранционна поддръжка на непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS) използвано в Комисия за регулиране на съобщенията” 30-10-2023 09-08-2023
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията „Осигуряване на лицензи за антиспам и уеб-филтър за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията ” 31-10-2023 11-08-2023
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията „Осигуряване на лицензи за антиспам и уеб-филтър за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията ” 31-10-2023 11-08-2023
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Осигуряване на извънгаранционна поддръжка на автоматична система за газово пожарогасене използвана в Комисия за регулиране на съобщенията 31-10-2023 27-07-2023
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията „Поддръжка на Система за управление на отпуските” 31-10-2023 24-07-2023
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията „Поддръжка на Информационна система "Човешки ресурси" 31-10-2023 24-07-2023
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Доставка на компютърна техника за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 1: Доставка на настолни компютри и Позиция 2: Доставка на технологични компютри 31-10-2023 19-07-2023
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Предоставяне на интернет услуги за нуждите на КРС 31-10-2023 26-04-2023
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса "Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на ЦУ на НЗОК и РЗОК" 31-10-2023 24-08-2023
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса "Осигуряване на консолидационна платформа за база данни предоставяна като услуга и доставка на лицензи за софтуерни продукти за нуждите на основни системи на НЗОК (EXADATA 1 - Основен център)" 22-12-2023 05-10-2023
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в ЦУ на НЗОК, включително доставка и монтаж на резервни части 31-10-2023 02-12-2022
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса АБОНАМЕНТНА ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ (ПП) „СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – HERMES“ 31-10-2023 15-05-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт „Осигуряване на иновативна защита на компютри и сървъри от злонамерен софтуер“, по две обособени позиции: Об. поз. №1 - „Осигуряване на иновативна защита на компютри и сървъри от експлойти, злонамерен софтуер, рансъмуер и безфайлови атаки” 01-11-2023 25-07-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт „Осигуряване на иновативна защита на компютри и сървъри от злонамерен софтуер“, по две обособени позиции: Об. поз. №1 - „Осигуряване на иновативна защита на компютри и сървъри от експлойти, злонамерен софтуер, рансъмуер и безфайлови атаки” 01-11-2023 25-07-2023
Утвърдено Национален статистически институт Стартиране на обществена поръчка с предмет “Техническа поддръжка на лицензите за Оracle продукти използвани в НСИ“за период от 13 месеца 20-06-2024 02-11-2023
Утвърдено Агенция "Пътна инфраструктура" Обслужване на картови плащания на такси за ползване на републиканската пътна мрежа, установявани и събирани от АПИ, наредени чрез виртуално терминално устройство ПОС или чрез терминални устройства ПОС и поддръжка на съществуващата интерфейсна връзка (host to host), между авторизационната система (хост) на Оператора и хост системата на АПИ 07-11-2023 06-11-2023
Утвърдено Министерство на правосъдието Абонаментна поддръжка на Информационната система на съдебното изпълнение 07-11-2023 12-12-2022
Утвърдено Министерство на правосъдието Абонаментна поддръжка на интернет страници в три обособени позиции 07-11-2023 21-11-2022
Утвърдено Министерство на правосъдието Абонаментно сервизно обслужване на информационни системи в Министерство на правосъдието в десет обособени позиции 07-11-2023 22-11-2022
Утвърдено Министерство на правосъдието „Доставка и внедряване на Windows Server Datacenter 2022“ 08-11-2023 26-10-2023
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Разработване на система за образуване на пощенските кодове в Република България 26-03-2024 09-11-2023
Утвърдено Национален статистически институт Подновяване на абонамент и поддръжка на SAS лицензи, и закупуване на нови SPSS лицензи с едногодишна сервизна софтуерна доддръжка и консултации на място за нуждите на Националния статистически институт. 17-11-2023 09-11-2023
Утвърдено Национален статистически институт Подновяване на абонамент и поддръжка на SAS лицензи, и закупуване на нови SPSS лицензи с едногодишна сервизна софтуерна доддръжка и консултации на място за нуждите на Националния статистически институт. 20-06-2024 09-11-2023
Утвърдено Национален статистически институт „Извънгаранционна поддръжка на информационни системи в Национален статистически институт " в четири обособени позиции 20-06-2024 08-11-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на органи на изпълнителната власт и техни администрации, Обособена позиция 1: „Доставка на компютърни конфигурации“; Обособена позиция 2: „Доставка на преносими компютри“; Обособена позиция 3: „ Доставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери“ 20-11-2023 20-11-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на органи на изпълнителната власт и техни администрации, Обособена позиция 1: „Доставка на компютърни конфигурации“; Обособена позиция 2: „Доставка на преносими компютри“; Обособена позиция 3: „ Доставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери“ 07-05-2024 20-11-2023
Утвърдено Министерство на младежта и спорта Провеждане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на Централен процесорен блок за обработка на информация: хардуерно оборудване, софтуерни лицензи, инсталация, конфигуриране и гаранционно обслужване за нуждите на Министерството на младежта и спорта“ 21-11-2023 20-11-2023
Утвърдено Министерство на външните работи Доставка на настолни и преносими бизнес компютърни конфигурации 23-11-2023 22-11-2023
Утвърдено Министерство на външните работи Доставка на настолни и преносими бизнес компютърни конфигурации 23-11-2023 22-11-2023
Утвърдено Комисия за защита от дискриминация Подобряване на превенцията на дискриминацията на пазара на труда чрез модернизация и укрепване на КЗД 30-11-2023 27-09-2023
Утвърдено Национален статистически институт Осигуряване и поддържане на Cloudflare услуга Business Plan 30-11-2023 25-08-2023
Утвърдено Национален статистически институт Подновяване на лицензи “Aqua Data Studio” 30-11-2023 21-08-2023
Утвърдено Национален статистически институт Комутатори 4 броя 30-11-2023 21-08-2023
Утвърдено Национален статистически институт Закупуване на сканиращо устройство за нуждите на деловодството в ЦУ на НСИ 30-11-2023 29-08-2023
Утвърдено Агенция "Митници" „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на Агенция Митници (АМ) по отношение на проект „Изграждане на Система за упрaвление на трафика на ГКПП върху Cloud архитектура“. 01-12-2023 01-03-2023
Утвърдено Общинска администрация - Видин Подкрепа за успешна подготовка и изпълнение на проекти по ПРР 2021-2027 01-12-2023 27-10-2023
Утвърдено Изпълнителна агенция по околна среда Проектно предложение: „Оптимизиране на инфраструктурата от мрежи (с места за наблюдение) за прилагане на схемите за мониторинг на горски екосистеми в страната“ по приоритет 3 „Биологично разнообразие“; дейност: Доставка и внедряване на хардуер, и системен и приложен софтуер за интеграция на нови пет автоматични измервателни станции (АИС) за мониторинг на качество на атмосферния въздух и метеорологични показатели (КАВМП) в съществуващата НСМКАВРВ 01-12-2023 20-11-2023
Утвърдено Държавен фонд "Земеделие" Разширение на изградената система от защитни стени с включване на РИЦ Пловдив и закупуване на нови лицензи за софтуер за защита на сървърна инфраструктура 01-12-2023 06-11-2023
Утвърдено Изпълнителна агенция по околна среда Доставка и внедряване в инфраструктурата на ИАОС на хардуер (сървъри, компютри, комуникационно оборудване и други приложими хардуерни устройства), приложен и системен софтуер/софтуерни лицензи, необходими за обновяване и надграждане на Националната система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух в реално време (НСМКАВРВ) 01-12-2023 29-11-2023
Утвърдено Министерство на регионалното развитие и благоустройството Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, в това число специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност. 01-12-2023 30-10-2023
Утвърдено Държавен фонд "Земеделие" Доставка и внедряване на лицензи Майкрософт Офис 365 01-12-2023 24-11-2023
Утвърдено Изпълнителна агенция по околна среда Доставка, инсталация и конфигурация на хардуер и/или софтуер с цел покриване на изискванията за мрежова и информационна сигурност на Националната система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух в реално време (НСМКАВРВ) 01-12-2023 24-11-2023
Утвърдено Държавен фонд "Земеделие" Доставка и гаранционна поддръжка на таблети с GPS модул 01-12-2023 26-10-2023
Утвърдено Държавен фонд "Земеделие" "Повишаване на нивото на защита на личните данни в системите ИСАК и СЕУ чрез прилагане на вече придобити Оraclе лицензи" 01-12-2023 05-10-2023
Утвърдено Държавен фонд "Земеделие" Пълна сервизна поддръжка на 35 броя копирни машини Xerox AltaLink C8070 01-12-2023 20-09-2023
Утвърдено Държавен фонд "Земеделие" Закупуване и гаранционна поддръжка на високопроизводителни дискови масиви за съхранение на информация 01-12-2023 05-09-2023
Утвърдено Държавен фонд "Земеделие" Поддръжка на деловодна система Архимед 01-12-2023 29-08-2023
Утвърдено Национална агенция за приходите Поддръжка на софтуерен продукт „Система за управление на човешките ресурси HeRMeS“ в НАП и поддръжка/продължаване правото на ползване на лицензи за функционалност Управление на представянето“ със Селф-Сървис „Оценка на представянето“. 01-12-2023 09-11-2023
Утвърдено Министерство на регионалното развитие и благоустройството ационалния компетентен орган по мрежова и информационна сигурност в сектор ''Доставка и снабдяване с питейна вода'', включително и изграждане и развитие на Център, с който ще се изпълнят изискванията и задачите към Екипа за реагиране на инциденти свързани с компютърната сигурност (ЕРИКС), съгласно чл. 18 от Закона за киберсигурност и обучение на ангажирания персонал“ към който да бъдат присъединявани ВиК попадащи в обхвата на операторите на съществени услуги по снабдяване с питейна вода 01-12-2023 30-10-2023
Утвърдено Държавен фонд "Земеделие" „Поддържане и обслужване на софтуерен продукт за управление на човешките ресурси HeRMeS“ 01-12-2023 25-05-2023
Утвърдено Държавен фонд "Земеделие" „Предоставяне на фиксирани телефонни услуги за системата от телефонни централи на ДФ „Земеделие 01-12-2023 26-04-2023
Утвърдено Държавен фонд "Земеделие" Доставка и гаранционна поддръжка при условията на пълно сервизно обслужване на копирни 01-12-2023 06-02-2023
Утвърдено Държавен фонд "Земеделие" „Абонаментна поддръжка на счетоводна система „Конто". 01-12-2023 06-02-2023
Утвърдено Държавен фонд "Земеделие" Избор на интернет доставчици- Обособена позиция № 1: Доставка на интернет в гр. София и в гр. Пловдив; Обособена позиция № 2: Доставка на интернет в гр. София" 01-12-2023 06-02-2023
Утвърдено Държавен фонд "Земеделие" Доставка и гаранционна поддръжка на преносими компютри 01-12-2023 02-02-2023
Утвърдено Държавен фонд "Земеделие" Доставка и гаранционна поддръжка на стационарни компютри 01-12-2023 30-01-2023
Утвърдено Държавен фонд "Земеделие" Услуга по пълно сервизно обслужване на офис-техника Konica Minolta 01-12-2023 02-02-2023
Утвърдено Държавен фонд "Земеделие" Изграждане и поддръжка на Backup инфраструктура за нуждите на Централно управление (ЦУ) и Областни дирекции (ОД) на Държавен фонд "Земеделие" 01-12-2023 06-02-2023
Утвърдено Държавен фонд "Земеделие" Поддръжка и разширение на съществуващите блейд платформи 01-12-2023 17-01-2023
Утвърдено Държавен фонд "Земеделие" Услуга по пълно сервизно обслужване на принтери Xerox 01-12-2023 17-01-2023
Утвърдено Държавен фонд "Земеделие" Поддръжка на лицензи Оракъл 01-12-2023 12-01-2023
Утвърдено Държавен фонд "Земеделие" Поддръжка на лицензи Оракъл Linux 01-12-2023 12-01-2023
Утвърдено Изпълнителна агенция по околна среда Надграждане на Геоинформационна система за управление на водите и докладване ( ГИСУВД ) поддържана от Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) – Финансов Модул 04-12-2023 01-12-2023
Утвърдено Изпълнителна агенция по околна среда Надграждане на Геоинформационна система за управление на водите и докладване ( ГИСУВД ) поддържана от Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) – Финансов Модул 04-12-2023 01-12-2023
Утвърдено Министерство на околната среда и водите Доставка на мобилни устройства за нуждите на дирекциите на националните паркове “Рила“, “Пирин“ и “Централен Балкан“ 04-12-2023 05-10-2023
Утвърдено Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" Подобряване на безопасността на движение по пътищата в Република България чрез създаване на условия за устойчиво управление на пътната безопасност. 04-12-2023 20-10-2023
Утвърдено Изпълнителна агенция по горите Абонаментно поддържане на следните подсистеми към програмен продукт „Бизнес процесор – Конто 66“ 05-12-2023 09-11-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт „Абонаментна поддръжка на системата за защита на електронната поща" 22-02-2024 14-12-2023
Утвърдено Агенция за социално подпомагане Н7 Модернизиране на Агенция за социално подпомагане 14-12-2023 30-01-2023
Утвърдено Агенция за социално подпомагане „Доставка на 295 компютърни конфигурации за нуждите на АСП” 14-12-2023 05-12-2023
Утвърдено Агенция за социално подпомагане Осигуряване на комуникационна свързаност /IP VPN/ за обмен на данни в реално време, изграждане и поддържане на Интернет-мрежа и WiFi зони свободни за използване от гражданите в центровете за административно обслужване на Агенцията за социално подпомагане и териториалните й дирекции 15-01-2024 05-12-2023
Утвърдено Агенция за социално подпомагане Доставка на 60 броя преносими компютри 15-01-2024 25-05-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт Абонаментна поддръжка на системата за защита на вътрешните мрежи от изтичане на критична информация 08-02-2024 18-12-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт Осигуряване на свързаност на ТП на НОИ и доставка на интернет на ЦУ на НОИ по три обособени позиции: Об. поз 1: Осигуряване на свързаност на ТП на НОИ, техните изнесени офиси, отдалечени работни места и архивохранилища към ЦУ 09-05-2024 18-12-2023
Утвърдено Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори Осигуряване на непрекъснатото функциониране на информационните системи на КПНРО. 18-12-2023 18-12-2023
Утвърдено Агенция "Митници" „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на Агенция Митници (АМ) по отношение на проект „Изграждане на Система за упрaвление на трафика на ГКПП върху Cloud архитектура“. 21-12-2023 01-03-2023
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на ЦУ на НЗОК и РЗОК 22-12-2023 20-12-2023
Утвърдено Агенция "Пътна инфраструктура" Избор на изпълнител за изграждане на защитена инфраструктура за СВИП, доставка на масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID) и закупуване на сървъри за нуждите на НТУ 29-12-2023 28-12-2023
Утвърдено Агенция "Пътна инфраструктура" Избор на изпълнител за изграждане на защитена инфраструктура за СВИП, доставка на масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID) и закупуване на сървъри за нуждите на НТУ 29-12-2023 28-12-2023
Утвърдено Министерство на външните работи „Следгаранционна поддръжка на техническото и програмното осигуряване на Националната визова информационна система“. Обществената поръчка с горецитирания предмет ще бъде разделена в следните две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Следгаранционна поддръжка на техническото и базовото програмно осигуряване на Националната визова информационна система“ и Обособена позиция № 2 с наименование „Следгаранционна поддръжка на приложното програмно осигуряване на Националната визова информационна система“. 03-01-2024 03-01-2024
Утвърдено Министерство на околната среда и водите „Сервизна поддръжка на информационна система за публичен регистър на предприятията с нисък и висок рисков потенциал, попадащи в обхвата на глава седма, раздел първи от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)“ 04-01-2024 31-05-2023
Утвърдено Министерство на околната среда и водите „Сервизна поддръжка на информационна система за публичен регистър на предприятията с нисък и висок рисков потенциал, попадащи в обхвата на глава седма, раздел първи от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)“ 04-01-2024 31-05-2023
Утвърдено Министерство на околната среда и водите „Разработване и внедряване на софтуерен продукт (информационна система) за събиране и обработване на информация за случаи на непосредствена заплаха за екологични щети или на причинени екологични щети, включително информация за Европейската комисия по Регламент (ЕС) 2019/1010 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г.“ 05-01-2024 02-05-2023
Утвърдено Национален статистически институт „Развитие и модернизация на системите за съхранение на данни в национален статистически институт (НСИ)“ 12-01-2024 06-11-2023
Утвърдено Национален статистически институт Закупуване на компютри, монитори и операционни системи 12-01-2024 20-09-2023
Утвърдено Агенция за социално подпомагане Tехническа поддръжка на Система за електронен обмен на социално-осигурителна информация (EESSI) на АСП 15-01-2024 17-03-2023
Утвърдено Агенция "Пътна инфраструктура" Избор на изпълнител за предоставяне на услуги за поддръжка и надграждане на системата за вторична интеграция и правоприлагане. За поддръжка и надграждане на СВИП е сключен договор Д-15 от дата 13.02.2023г. за период от 12 (дванадесет) месеца и поради изтичане на текущият договор се инициира нова ОП за да се осигури възможности за надграждане на системата, поддръжка на програмното осигуряване и функционалностите за обмен на данни между Системата за вторична интеграция и правоприлагане (СВИП) и други информационните системи. Общата стойност на поръчката е в размер на 2 700 000 с ДДС и е разпределена в две дейности. 23-01-2024 23-01-2024
Утвърдено Агенция "Пътна инфраструктура" Избор на изпълнител за предоставяне на услуги за поддръжка и надграждане на системата за вторична интеграция и правоприлагане. За поддръжка и надграждане на СВИП е сключен договор Д-15 от дата 13.02.2023г. за период от 12 (дванадесет) месеца и поради изтичане на текущият договор се инициира нова ОП за да се осигури възможности за надграждане на системата, поддръжка на програмното осигуряване и функционалностите за обмен на данни между Системата за вторична интеграция и правоприлагане (СВИП) и други информационните системи. Общата стойност на поръчката е в размер на 2 700 000 с ДДС и е разпределена в две дейности. 23-01-2024 23-01-2024
Утвърдено Министерство на образованието и науката Вътрешен конкурентен избор с предмет: „Доставка на лицензи за облачни конзоли“ по рамковото споразумение № Д01-330/06.12.2023 г. с предмет: „Доставка и гаранционен сервиз на мултимедийни системи, ъпгрейд на съществуващата инфраструктура и лицензи за облачни конзоли за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти“ по обособена позиция № 3 02-02-2024 26-01-2024
Утвърдено Министерство на образованието и науката Вътрешен конкурентен избор с предмет: „Доставка на лицензи за облачни конзоли“ по рамковото споразумение № Д01-330/06.12.2023 г. с предмет: „Доставка и гаранционен сервиз на мултимедийни системи, ъпгрейд на съществуващата инфраструктура и лицензи за облачни конзоли за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти“ по обособена позиция № 3 02-02-2024 26-01-2024
Утвърдено Министерство на финансите Поддържане на модул Местни данъци и такси (МДТ) и на Системата за обмен на информация (СОИ) към Информационна система на общините (ИСО) 06-02-2024 31-01-2024
Утвърдено Министерство на финансите Поддържане на информационната система за анализ, прогнози и управление на държавния и държавногарантиран дълг на Република България (SDMS) в МФ 06-02-2024 31-01-2024
Утвърдено Министерство на финансите Поддържане на лицензи на софтуерен продукт „MicroStrategy“. Поддържане на информационна система „Управление на държавното съкровище“ (ИСУДС). 08-02-2024 07-02-2024
Утвърдено Министерство на финансите Поддържане на SAP системата в МФ 09-02-2024 07-02-2024
Утвърдено Министерство на финансите Поддържане на SAP системата в МФ 09-02-2024 07-02-2024
Утвърдено Министерство на финансите Поддържане на уеб-базирана версия на автоматизирана информационна система „е-Документооборот” (уеб-АИС) в МФ 09-02-2024 07-02-2024
Утвърдено Министерство на финансите Предоставянето на комплексна услуга по конфигуриране и разширяване на системата SAP S/4HANA в Министерството на финансите в Интегрирана финансово-информационна система 09-02-2024 14-12-2023
Утвърдено Министерство на финансите Осигуряване на управлението на събития и сигурността на информацията и Cloudflare "Pro" за нуждите на МФ 09-02-2024 07-02-2024
Утвърдено Министерство на финансите Модернизиране и абонаментно обслужване на модулен сейф LMS 9.3 12-02-2024 09-02-2024
Утвърдено Министерство на финансите Осигуряване на Интернет и DDoS защита за МФ – ПРЕХОДЕН ПРОЕКТ 13-02-2024 09-02-2024
Утвърдено Министерство на финансите Осигуряване на Интернет и DDoS защита за МФ – ПРЕХОДЕН ПРОЕКТ 13-02-2024 09-02-2024
Утвърдено Министерство на финансите Подновяване на софтуерна и хардуерна поддръжка на съществуващи продукти Checkpoint и надграждане на съществуваща инфраструктура 13-02-2024 09-02-2024
Утвърдено Агенция "Пътна инфраструктура" Надграждане на съществуващата функционалност на съществуващата система за съвместимост с PCI DSS v3.2.1 и подготовка и актуализация към последната версия - PCI DSS v4.0. 27-04-2024 19-02-2024
Утвърдено Министерство на финансите Поддържане на ИС в МФ (без МДТ и СОИ) 20-02-2024 19-02-2024
Утвърдено Министерство на външните работи Доставка на софтуерни продукти 22-02-2024 21-02-2024
Утвърдено Министерство на външните работи Осигуряване на хардуерна и софтуерна поддръжка на мрежово оборудване 22-02-2024 21-02-2024
Утвърдено Национален осигурителен институт Продължаване на лицензионното и абонаментно следгаранционно сервизно поддържане на WAF & DBF 11-06-2024 22-02-2024
Утвърдено Министерство на външните работи Доставка на оборудване 23-02-2024 23-02-2024
Утвърдено Министерство на финансите Извънгаранционно поддържане на технически устройства, осигуряващи функционирането на информационните и комуникационните системи (ИКС) в ИТ инфраструктура на Министерството на финансите (МФ) 26-02-2024 26-02-2024
Утвърдено Министерство на външните работи Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS) и инфраструктурни компоненти 27-02-2024 27-02-2024
Утвърдено Министерство на външните работи Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS) и инфраструктурни компоненти 27-02-2024 27-02-2024
Утвърдено Министерство на външните работи Осигуряване на хардуерна и софтуерна поддръжка на техника и подновяване на право на ползване и поддръжка на лицензи 27-02-2024 27-02-2024
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса Осигуряване на софтуер за защита, видимост и одит на потребители, сървъри и конфигурации 27-02-2024 27-02-2024
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на ЦУ на НЗОК и РЗОК 27-02-2024 27-02-2024
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS). 27-02-2024 27-02-2024
Утвърдено Министерство на външните работи Доставка на хардуерни ресурси, включително и мрежово и комуникационно оборудване 28-02-2024 27-02-2024
Утвърдено Министерство на финансите Осигуряване на поддържка на ИСУН 2020 за целите на управлението на програмите, финансирани от Швейцарско-българската програма за сътрудничество. 06-03-2024 05-02-2024
Утвърдено Министерство на финансите Осигуряване на поддържка на ИСУН 2020 за целите на управлението на програмите, финансирани от Швейцарско-българската програма за сътрудничество. 06-03-2024 05-02-2024
Утвърдено Министерство на финансите Дигитална трансформация при управлението на средствата от ЕС 06-03-2024 01-12-2023
Утвърдено Агенция "Митници" Реализиране на промени в МИСТ2 (Митническа информационна система за транзит 2) във връзка с проекта на Закона за въвеждане на еврото в Република България във връзка с изискванията за подготовка на митническата администрация, произтичащи от проекта на Закона за въвеждане на еврото в Република България и въвеждането на еврото като официално платежно средство на територията на Република България 06-03-2024 23-02-2024
Утвърдено Агенция "Митници" Реализиране на промени в МАСИ (Митническа автоматизирана система за изнасяне ) във връзка с проекта на Закона за въвеждане на еврото в Република България във връзка с изискванията за подготовка на митническата администрация, произтичащи от проекта на Закона за въвеждане на еврото в Република България и въвеждането на еврото като официално платежно средство на територията на Република България 06-03-2024 23-02-2024
Утвърдено Агенция "Митници" Адаптиране на Митническа информационна система за внасяне (МИСВ) и модул „Митническо задължение и управление на обезпечението“ (ММЗУО) във връзка с изискванията за подготовка на митническата администрация, произтичащи от проекта на Закона за въвеждане на еврото в Република България и въвеждането на еврото като официално платежно средство на територията на Република България 06-03-2024 05-03-2024
Утвърдено Министерство на външните работи Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на прецизна климатична система за нуждите на Националната визова информационна система (НВИС) 08-03-2024 08-03-2024
Утвърдено Министерство на външните работи Доставка на хардуерни ресурси, софтуерна платформа за виртуализация и софтуер за архивни копия 11-03-2024 11-03-2024
Утвърдено Национален осигурителен институт Продължаване на лицензионното и абонаментно следгаранционно сервизно поддържане на хардуерен perimetyr FireWall 13-06-2024 11-03-2024
Утвърдено Министерство на външните работи Доставка на хардуерни ресурси и разширяване на софтуернитекомпоненти на НВИС, необходими за целите на изграждане нов сертификационен орган заподписване на виза DS-V 12-03-2024 11-03-2024
Утвърдено Министерство на регионалното развитие и благоустройството „Осигуряване на свързаност към глобалната Интернет мрежа и предоставяне на Интернет трафик и услуги за мрежова сигурност за нуждите на МРРБ " 11-03-2024 27-02-2024
Утвърдено Министерство на финансите Развитие (надграждане) на Системата за мониторинг, анализ, регистрация и търговия на ДЦК (СМАРТ), в това число средствата за автоматизирана обработка на данни (САОД) за Първични дилъри. 12-03-2024 11-03-2024
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса Услуга по предоставяне на DDoS защита и защита на уеб приложения за НЗОК 20-03-2024 19-03-2024
Утвърдено Национален осигурителен институт Извънгаранционна поддръжка на Точката за достъп на НОИ (APBG04) и извънгаранционна поддръжка и развитие на информационната система Национално приложение за EESSI на НОИ 21-03-2024 19-03-2024
Утвърдено Национален статистически институт „Разработване на Информационна система „Каталог на данни в НСИ“ 20-06-2024 26-02-2024
Утвърдено Министерство на околната среда и водите Материално-техническа осигуреност и информационни технологии в подкрепа реализиране на дейностите на ПОС 2021-2027 г. 22-03-2024 01-12-2023
Утвърдено Национален статистически институт Изграждане на информационната система „Единен вход“ 20-06-2024 22-03-2024
Утвърдено Министерство на регионалното развитие и благоустройството Поддържане и експлоатация на Национална База Данни „Население“ 26-03-2024 26-03-2024
Утвърдено Министерство на здравеопазването „Надграждане на Информационна система за регистриране и проследяване на получените обаждания (ИСРППО)и реализиране на промени в съществуващи функционалности“ 26-03-2024 04-01-2024
Утвърдено Министерство на здравеопазването Надграждане на мобилното приложение за издаване на електронни рецепти eRX 26-03-2024 08-12-2023
Утвърдено Министерство на здравеопазването Изграждане, внедряване и поддръжка на интегрирана комуникационна система за взаимодействие между екипите на Спешна медицинска помощ (СМП) и болничните заведения 26-03-2024 25-03-2024
Утвърдено Министерство на здравеопазването Изграждане на интернет страница на Министерство на здравеопазването 26-03-2024 19-02-2024
Утвърдено Министерство на здравеопазването Надграждане и въвеждане/внедряване на Националната здравноинформационна система (НЗИС) – Фаза 3 и извършване на гаранционна поддръжка 26-03-2024 12-05-2023
Утвърдено Министерство на финансите Развитие на Информационна система "РМС Плащания" (ИС РМС Плащания) 01-04-2024 27-03-2024
Утвърдено Министерство на финансите Развитие на Информационна система "РМС Плащания" (ИС РМС Плащания) 01-04-2024 27-03-2024
Утвърдено Министерство на регионалното развитие и благоустройството „Автоматизиране на процесите по поддържане на електронните регистри по гражданска регистрация и на интеграцията им с други информационни системи“ 02-04-2024 02-04-2024
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса Доставка на IP телефони 02-04-2024 02-04-2024
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса Осигуряване на софтуер за нуждите на телефонна централа 02-04-2024 02-04-2024
Утвърдено Министерство на външните работи Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на Система за съхранение на архиви и сървъри с цел обновяване на техническото и системно осигуряване на Националната визова информационна система (НВИС) 03-04-2024 22-03-2024
Утвърдено Министерство на външните работи Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на Система за съхранение на архиви и сървъри с цел обновяване на техническото и системно осигуряване на Националната визова информационна система (НВИС) 03-04-2024 22-03-2024
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса Управление на вътрешната мрежа за пренос на данни и системно администриране 04-04-2024 04-04-2024
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса Управление на вътрешната мрежа за пренос на данни и системно администриране 05-04-2024 04-04-2024
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса Център за обслужване на крайни потребители (Service Desk) 05-04-2024 04-04-2024
Утвърдено Агенция "Митници" „Развитие и въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на Агенция „Митници“ по отношение на модул „Интегриране на информация за решения, издадени от митническите органи, свързани с елементите за облагане – тарифно класиране, произход на стоките и митническа стойност, с цел оптимизиране на цялостния процес при движението на работни документи” (РЕО) върху Cloud архитектура" 05-04-2024 22-01-2024
Утвърдено Комисия за финансов надзор Закупуване на компютърни конфигурации и скенери за нуждите на Комисия за финансов надзор 08-04-2024 05-04-2024
Утвърдено Агенция "Пътна инфраструктура" Услуги по осигуряване на резервна комуникационна свързаност - услуги по поддържане на комуникационна система 17-04-2024 16-04-2024
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса Поддържане на системи в НЗОК. 17-04-2024 17-04-2024
Утвърдено Комисия за финансов надзор Закупуване на дисков масив за съхранение на данни за нуждите на Комисия за финансов надзор 18-04-2024 17-04-2024
Утвърдено Комисия за финансов надзор Закупуване на дисков масив за съхранение на данни за нуждите на Комисия за финансов надзор 18-04-2024 17-04-2024
Утвърдено Министерство на иновациите и растежа Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“, обособена позиция № 1 „Доставка на компютърни конфигурации 25-04-2024 14-08-2023
Утвърдено Министерство на финансите Развитие (надграждане) на Модул „Местни данъци и такси“ (МДТ) към ИСО и Система за обмен на информация (СОИ) във връзка с измененията в ЗМДТ относно таксата за битови отпадъци (ТБО). 26-04-2024 24-04-2024
Утвърдено Министерство на енергетиката Развитие на капацитета на Националния компетентен орган в сектор „Енергетика“ и екипa за реагиране при инциденти с компютърната сигурност към него - по процедура BG16RFPR002-2.003 "Пилотно укрепване на капацитета на три Национални компетентни органа и три секторни екипи за реагиране при инциденти с компютърната сигурност към тях (CS 3)" 07-05-2024 02-05-2024
Утвърдено Национален осигурителен институт „Доставка на материали за мрежово, WAN и LAN оборудване” по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на WAN и LAN оборудване за нуждите на НОИ” 07-05-2024 15-08-2023
Утвърдено Агенция за социално подпомагане Обновяване и разширяване на ИТ инфраструктура в АСП - доставка на сървъри, надграждане на дисков масив и мрежово оборудване 08-05-2024 15-04-2024
Утвърдено Министерство на финансите Адаптиране за работа с евро на „Информационна Система за мониторинг, анализ, регистрация и търговия на ДЦК (СМАРТ), в това число средствата за автоматизирана обработка на данни (САОД) за Първични дилъри“ на Министерството на финансите (МФ). 16-05-2024 22-04-2024
Утвърдено Министерство на финансите Адаптиране за работа с евро на SAP системата в Министерство на финансите 16-05-2024 17-04-2024
Утвърдено Министерство на финансите Адаптиране за работа с евро на Интегрирана финансово - информационна система за общините (ИФИСО) 16-05-2024 17-04-2024
Утвърдено Министерство на финансите Адаптиране за работа с евро на Модул Местни данъци и такси към Информационна система за общините (Модул МДТ към ИСО) и Система за обмен на информация (СОИ) 16-05-2024 24-04-2024
Утвърдено Агенция "Митници" „Извънгаранционно поддържане на технически устройства и конфигурации в ИТ инфраструктурата на Агенция „Митници”“ 21-05-2024 02-10-2023
Утвърдено Агенция "Митници" „Извънгаранционно поддържане на технически устройства и конфигурации в ИТ инфраструктурата на Агенция „Митници”“ 21-05-2024 02-10-2023
Утвърдено Министерство на финансите Внедряване на модул „Местни данъци и такси“ (модул МДТ) към Информационната система за общините (ИСО) в община Кърджали 30-05-2024 23-05-2024
Утвърдено Министерство на финансите Внедряване на модул „Местни данъци и такси“ (модул МДТ) към Информационната система за общините (ИСО) в община Кърджали 30-05-2024 23-05-2024
Утвърдено Национален статистически институт „Годишна актуализация, гаранционна и извънгаранционна поддръжка на информационна система „Бизнес статистика“ 31-05-2024 30-05-2024
Утвърдено Национален статистически институт „Годишна актуализация, гаранционна и извънгаранционна поддръжка на информационна система „Бизнес статистика“ 31-05-2024 30-05-2024
Утвърдено Министерство на икономиката и индустрията Подготовка на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста, чл. 187 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) – „събиране на оферти с обява“, с предмет: „Закупуване и пускане в експлоатация на дисков масив“ 03-06-2024 29-05-2024
Утвърдено Министерство на икономиката и индустрията Закупуване управляеми комутатори, 48 портови с пълна поддръжка на PoE (power over Ethernet), за нуждите на ЦУ на МИИ, чрез директно възлагане по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3, във вр. с ал. 5 от ЗОП 03-06-2024 28-05-2024
Утвърдено Министерство на икономиката и индустрията Закупуване на настолни компютри с операционна система Windows Professional, ” по реда на чл. 187 от ЗОП „събиране на оферти с обява“. 19-06-2024 29-05-2024
Утвърдено Министерство на икономиката и индустрията Подготовка на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста, чл. 187 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) – „събиране на оферти с обява“, с предмет: „Закупуване и пускане в експлоатация на дисков масив“ 19-06-2024 29-05-2024
Утвърдено Министерство на правосъдието „Абонаментна поддръжка на Единен регистър на медиаторите и Централизиран електронен портал за медиация“ 04-06-2024 29-08-2023
Утвърдено Министерство на правосъдието „Абонаментна поддръжка на Единен регистър на медиаторите и Централизиран електронен портал за медиация“ 04-06-2024 29-08-2023
Утвърдено Общинска администрация - Варна Предоставяне на фиксирана телефонна услуга, отговаряща на изискванията за качество на услугата, съгласно разрешението издадено на кандидата от Комисията за регулиране на съобщенията за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс-номера, за осъществяване на електронни съобщения, чрез обществена електронна съобщителна мрежа и предоставяне на фиксирана телефонна услуга. 07-06-2024 13-05-2024
Утвърдено Общинска администрация - Варна Обект на поръчката: Доставка на компютърна техника и периферни устройства за Община Варна и второстепенните ѝ разпоредители, по обособени позиции. • Обособена позиция №1: “Доставка на компютърна техника за Община Варна и второстепенните ѝ разпоредители“ • Обособена позиция №2: “Доставка на периферни устройства за Община Варна и второстепенните ѝ разпоредители” 07-06-2024 13-05-2024
Утвърдено Общинска администрация - Варна Предоставяне на фиксирана телефонна услуга, отговаряща на изискванията за качество на услугата, съгласно разрешението издадено на кандидата от Комисията за регулиране на съобщенията за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс-номера, за осъществяване на електронни съобщения, чрез обществена електронна съобщителна мрежа и предоставяне на фиксирана телефонна услуга. 07-06-2024 13-05-2024
Утвърдено Министерство на правосъдието Надграждане на ЦАИС "Съдебен статус" с допълнителни възможности 10-06-2024 05-02-2024
Утвърдено Министерство на правосъдието Надграждане на ЦАИС "Съдебен статус" с допълнителни възможности 10-06-2024 05-02-2024
Утвърдено Агенция "Митници" Промяна в Калкулационния модул на ТАРИК БГ от Системата за управление на интегрираната тарифа (СУИТ/ITMS), във връзка с адаптиране за работа с евро 11-06-2024 29-05-2024
Утвърдено Агенция "Митници" Промяна в Калкулационния модул на ТАРИК БГ от Системата за управление на интегрираната тарифа (СУИТ/ITMS), във връзка с адаптиране за работа с евро 11-06-2024 29-05-2024
Утвърдено Комисия за противодействие на корупцията „Доставка на компютърна техника за нуждите на КПК две обособени позиции“: Обособена позиция № 1: „Доставка на стационарни компютърни конфигурации с операционна система“ и обособена позиция № 2: „Доставка на преносими компютърни с операционна система.“ 19-06-2024 13-06-2024