Статус Име на субекта Наименование на проекта Дата на публикуване Дата на утвърждаване
Утвърдено Национален център за информация и документация Създаване, надграждане и обединяване на електронни регистри на Националния център за информация и документация (НАЦИД) в областта на висшето образование 10-12-2020 18-11-2020
Утвърдено Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Дейност 5 „Разработване и внедряване на специализирана информационна система за обезпеченото и отнетото имущество в КПКОНПИ“ от проект "Укрепване на капацитета на компетентните власти в България по отношение на възстановяване и управление на активи от престъпна дейност". 09-02-2021 16-12-2020
Утвърдено Българска агенция по безопасност на храните Оптимизация и електронизация на регистрите и работните процеси в БАБХ 11-02-2021 30-11-2020
Утвърдено Държавна агенция "Архиви" „Разработка и внедряване на система за е-архивиране” 11-02-2021 21-12-2020
Утвърдено Национален осигурителен институт Развитие и въвеждане на Aрхитектурата на НОИ за процесите, свързани с парични обезщетения, помощи и гарантирани вземания 11-02-2021 22-12-2020
Утвърдено Комисия за защита на конкуренцията „Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисия за защита на конкуренцията“ 27-07-2021 30-11-2020
Утвърдено Министерски съвет и неговата администрация Наименованието на проекта е: "Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор" Наименованието на дейността е: "Развитие на Платформата за достъп до обществена информация" 23-02-2021 29-01-2021
Утвърдено Министерство на финансите Разработка, внедряване и гаранционна поддръжка на уеб базирана Система за мониторинг, анализ, регистрация и търговия на ДЦК (СМАРТ) в МФ *Забележка: Предвидено е СМАРТ да бъде изградена на модулен принцип като модулите трябва да бъдат взаимно свързани и да бъдат така проектирани, че да позволяват постепенното им внедряване до постигане на пълната функционалност. Те са: (1) Приложно администриране (2) Входяща информация (3) Статична информация (4) Динамична информация (5) Къси продажби 09-03-2021 09-03-2021
Утвърдено Министерство на финансите Интегрирана финансово - информационна система за общините (ИФИСО), базирана на SAP ECC 6.0 06-04-2021 05-04-2021
Утвърдено Държавна агенция "Електронно управление" Облачни е-услуги за администрацията 14-04-2021 22-02-2021
Утвърдено Държавна агенция "Електронно управление" Изграждане на Център за мониторинг и реакция на инциденти (ЦМРИ) със значително увреждащо въздействие върху комуникационните и информационните системи на стратегически обекти и на дейности, които са от значение за националната сигурност. 01-06-2021 22-01-2021
Утвърдено Държавна агенция "Електронно управление" Национална геопространствена платформа (НГП) 14-06-2021 02-06-2021