Статус Име на субекта Наименование на проекта Дата на публикуване Дата на утвърждаване
Утвърдено Министерство на финансите Интегрирана финансово - информационна система за общините (ИФИСО), базирана на SAP ECC 6.0 25-02-2022 05-04-2021
Утвърдено Държавна агенция "Електронно управление" Национална геопространствена платформа (НГП) 04-02-2022 02-06-2021
Утвърдено Национален осигурителен институт Изграждане на национално решение за електронен обмен на социалноосигурителна информация EESSI 04-02-2022 11-06-2021
Утвърдено Национален статистически институт Инструмент за по-добро стратегическо планиране и стратегическо управление на изпълнението на националните стратегически документи 07-02-2022 14-10-2021
Утвърдено Агенция "Митници" Дейност 5: „Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ по отношение на Системата за директен достъп на търговците до европейските ИС - UUM&DS, Release 2.3 и Release 2.4" 20-10-2022 01-12-2021
Утвърдено Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" Подобряване на безопасността на движение по пътищата в Република България чрез създаване на условия за устойчиво управление на пътната безопасност. 08-02-2022 15-10-2021
Утвърдено Държавна агенция за научни изследвания и иновации Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации 08-02-2022 15-10-2021
Утвърдено Министерство на здравеопазването Здравеопазване за всички 08-02-2022 15-10-2021
Утвърдено Министерство на здравеопазването Изграждане на Национална дигитална платформа за медицинска диагностика 12-01-2023 13-10-2021
Утвърдено Министерство на здравеопазването Достъп до здравна грижа чрез създаване на условия за развитие на здравно-социални услуги, развитие на консултирането като промотивно-профилактичен метод и разширяване на обхвата на скрининговите програми за ранна диагностика на социално-значими заболявания с цел подобряване на общественото здраве (Компонент 3. Разработване на дигитална платформа и създаване на услуги за подпомагане на диагностиката и лечението на социално-значими заболявания - като сърдечно-съдови (инфаркт), мозъчно-съдови (инсулт) и диабет) 12-01-2023 18-10-2021
Утвърдено Министерство на околната среда и водите Цифровизация за комплексно управление, контрол и ефективно използване на водите. 08-02-2022 12-10-2021
Утвърдено Агенция по заетостта Агенция по заетостта - заетост за иновативна, свързваща и справедлива България 08-02-2022 12-10-2021
Утвърдено Министерство на вътрешните работи Развитие на Национална Система 112 и изграждане на нова система за приемане на спешните комуникации и управление на ресурсите към службите за спешно реагиране, базирана на единна платформа, с цел подобряване на услугата Единен европейски номер 112 на територията на Република България 08-02-2022 12-10-2021
Утвърдено Министерство на вътрешните работи Изграждане, развитие и оптимизация на цифровата ТЕТРА система и радиoрелейна мрежа, управлявани от МВР 08-02-2022 12-10-2021
Утвърдено Министерство на културата ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА МУЗЕЙНИ, БИБЛИОТЕЧНИ, АУДИОВИЗУАЛНИ И АРХИВНИ ФОНДОВЕ 08-02-2022 12-10-2021
Утвърдено Министерство на вътрешните работи Подобряване на качеството и устойчивостта на политиките в сферата на сигурността и противодействието на корупцията и подпомагане на екологичния преход 08-02-2022 12-10-2021
Утвърдено Министерство на вътрешните работи Изграждане на национална схема за електронна идентификация и персонализацията ѝ в българските лични документи 08-02-2022 12-10-2021
Утвърдено Министерство на регионалното развитие и благоустройството Подкрепа на пилотна фаза за въвеждане на строително информационното моделиране (СИМ/BIM) в инвестиционното проектиране и строителството като основа за цифрова реформа на строителния сектор в България 08-02-2022 11-10-2021
Утвърдено Министерство на образованието и науката ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИ И МЛАДЕЖИ В ПОДКРЕПА НА УСТОЙЧИВОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОБЩИНИТЕ 08-02-2022 11-10-2021
Утвърдено Държавна агенция "Електронно управление" Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България 08-02-2022 08-10-2021
Утвърдено Министерство на регионалното развитие и благоустройството „Зелена мобилност“ - пилотна схема за подкрепа на устойчивата градска мобилност чрез мерки за развитие на екологични, безопасни, функционални и енергийно ефективни транспортни системи 08-02-2022 11-10-2021
Утвърдено Министерство на труда и социалната политика Обучения за цифрови умения и изграждане на национална онлайн платформа за обучение на възрастни Компонент 1: Национална виртуална платформа за електронно обучение Компонент 2: Обучения за DI-GI умения и компетенции 08-02-2022 11-10-2021
Утвърдено Държавна агенция "Електронно управление" Дигитализиране на информационни масиви в администрацията, съдържащи регистрови данни и е-удостоверяване от регистри 08-02-2022 08-10-2021
Утвърдено Министерство на образованието и науката СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА STEM СРЕДА ЗА УМЕНИЯ НА УТРЕШНИЯ ДЕН 08-02-2022 07-10-2021
Утвърдено Държавна агенция "Електронно управление" Интегрирана национална система за киберсигурност в Република България 08-02-2022 07-10-2021
Утвърдено Министерство на регионалното развитие и благоустройството „Единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството“ 08-02-2022 07-10-2021
Утвърдено Държавна агенция "Електронно управление" Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управление във връзка с прилагане на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги 08-02-2022 04-10-2021
Утвърдено Общинска администрация - Столична община Проектно предложение по процедура BGENVIRONMENT-3.002-S1 Открита покана № 2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“, дейност "Създаване на уеб базирана интегрирана информационна система за дигитализиране на процеса на събиране на отпадъците от храни" 08-02-2022 29-04-2021
Утвърдено Агенция "Пътна инфраструктура" Изграждане и поддръжка на защитена комуникационна среда -"Осигуряване на резервна комуникационна свързаност". 08-02-2022 12-05-2021
Утвърдено Министерство на земеделието, храните и горите ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕСИТЕ ОТ ФЕРМАТА ДО ТРАПЕЗАТА 08-02-2022 12-10-2021
Утвърдено Агенция "Пътна инфраструктура" Проектно предложение: Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудване и прилежащи системи за осигуряване на необходимите условия за работа в бъдещия комплексен център за обработка и съхранение на данни за нуждите на Агенция „Пътна Инфраструктура. Дейност: Доставка и въвеждане в експлоатация на 2 бр. комутатори за достъп за връзка между прилежащи системи за осигуряване на необходимите условия за работа в бъдещия комплексен център за обработка и съхранение на данни за нуждите на Агенция „Пътна Инфраструктура 08-02-2022 05-04-2021
Утвърдено Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури „Обновяване, надграждане и поддръжка на IT инфраструктурата в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури" 09-02-2022 12-03-2021
Утвърдено Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури Надграждане на системите за наблюдение на риболова и Информационно-статистическата система на ИАРА, с цел интегриране с Национална мрежа за Интегрирано морско наблюдение 08-02-2022 12-03-2021
Утвърдено Министерство на финансите Разработка и внедряване на Портал за финансова грамотност 17-10-2022 04-02-2022
Утвърдено Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Реализиране на ЦАИС „Анализ на корупционния риск“ 10-01-2023 16-11-2021
Утвърдено Министерство на финансите Разработка, внедряване и гаранционна поддръжка на уеб базирана Система за мониторинг, анализ, регистрация и търговия на ДЦК (СМАРТ) в МФ *Забележка: Предвидено е СМАРТ да бъде изградена на модулен принцип като модулите трябва да бъдат взаимно свързани и да бъдат така проектирани, че да позволяват постепенното им внедряване до постигане на пълната функционалност. Те са: (1) Приложно администриране (2) Входяща информация (3) Статична информация (4) Динамична информация (5) Къси продажби 25-02-2022 09-03-2021
Утвърдено Агенция "Митници" Надграждане на основните системи на Агенция "Митници" за предоставяне на данни и услуги – БИМИС (фаза 3) 14-03-2022 08-11-2021
Утвърдено Държавна агенция "Електронно управление" ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКСЕН ЦЕНТЪР И МРЕЖА ЗА МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ 14-03-2022 07-10-2021
Утвърдено Държавна агенция "Електронно управление" Облачни е-услуги за администрацията 14-03-2022 22-02-2021
Утвърдено Министерство на регионалното развитие и благоустройството Изграждане на Единен публичен регистър по устройствено планиране на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството и информационна система за неговото обслужване. 14-03-2022 19-02-2021
Утвърдено Министерски съвет и неговата администрация Наименованието на проекта е: "Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор" Наименованието на дейността е: "Развитие на Платформата за достъп до обществена информация" 14-03-2022 29-01-2021
Утвърдено Министерство на регионалното развитие и благоустройството Изграждане на система за управление на собствеността, включително единен регистър на държавната и общинската собственост 14-03-2022 02-02-2021
Утвърдено Държавна агенция "Електронно управление" Изграждане на Център за мониторинг и реакция на инциденти (ЦМРИ) със значително увреждащо въздействие върху комуникационните и информационните системи на стратегически обекти и на дейности, които са от значение за националната сигурност. 14-03-2022 22-01-2021
Утвърдено Държавна агенция "Архиви" „Разработка и внедряване на система за е-архивиране” 14-03-2022 21-12-2020
Утвърдено Национален осигурителен институт Развитие и въвеждане на Aрхитектурата на НОИ за процесите, свързани с парични обезщетения, помощи и гарантирани вземания 14-03-2022 22-12-2020
Утвърдено Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Дейност 5 „Разработване и внедряване на специализирана информационна система за обезпеченото и отнетото имущество в КПКОНПИ“ от проект "Укрепване на капацитета на компетентните власти в България по отношение на възстановяване и управление на активи от престъпна дейност". 10-01-2023 16-12-2020
Утвърдено Министерство на външните работи Доизграждане и оборудване на Центъра за управление на кризи в Българското Министерство на външните работи. 14-03-2022 07-12-2020
Утвърдено Българска агенция по безопасност на храните Оптимизация и електронизация на регистрите и работните процеси в БАБХ 19-05-2022 30-11-2020
Утвърдено Комисия за защита на конкуренцията „Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисия за защита на конкуренцията“ 14-03-2022 30-11-2020
Утвърдено Държавна агенция "Електронно управление" Планиране, координация и контрол при развитието и обновяването на информационните ресурси в администрацията 04-04-2022 15-12-2021
Утвърдено Национален център за информация и документация Създаване, надграждане и обединяване на електронни регистри на Националния център за информация и документация (НАЦИД) в областта на висшето образование 21-03-2022 18-11-2020
Утвърдено Министерство на труда и социалната политика Наименование на проекта - BG05M9OP001-3.021 - За по-добро качество и ефективност на социалните услуги в България. Наименование на дейността - Дейности за пилотно въвеждане на ежегоден национален мониторинг на състоянието и ефективността на социалните услуги. 17-10-2022 11-07-2022
Утвърдено Агенция по обществени поръчки Надграждане на ЦАИС ЕОП Дейност 2: Разгръщане на базата данни на ЦАИС ЕОП в отделна схема и мигриране на съществуващите данни с цел бързо и лесно генериране на различни сечения и извадки. Обогатяване на информацията в системния регистър за успешни и неуспешни действия. 14-10-2022 30-09-2022
Утвърдено Агенция "Митници" „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на Проект по МКС: Централизирано оформяне на вноса – фаза 2 (2.10. UCC Centralised Clearance for Import (CCI) phase 2) върху Cloud архитектура“ 14-10-2022 07-09-2022
Утвърдено Агенция "Митници" „Развитие и въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на Агенция „Митници“ по отношение на модул „Интегриране на информация за решения, издадени от митническите органи, свързани с елементите за облагане – тарифно класиране, произход на стоките и митническа стойност, с цел оптимизиране на цялостния процес при движението на работни документи” (РЕО) върху Cloud архитектура“ 14-10-2022 08-09-2022
Утвърдено Агенция "Митници" „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на Модул „Анализ на риска“, във връзка с интеграцията с централизираната система PoUS” 14-10-2022 08-09-2022
Утвърдено Агенция "Митници" „Развитие и въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на Агенция „Митници“ по отношение на модул „Последващ контрол“ върху Cloud архитектура“. 14-10-2022 08-09-2022
Утвърдено Агенция "Митници" „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на Проект: „Изграждане на Централизирана информационна система за контрол на транспортните средства в реално време (ЦИС КТСРВ) - етап 1 върху Cloud архитектура“. 24-11-2022 23-09-2022
Утвърдено Агенция "Митници" „Изграждане на Център за видеоданни на Агенция „Митници“ - етап 1“-„Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на Проект „Изграждане на Център за видеоданни на АМ, върху Cloud архитектура“. 24-11-2022 21-09-2022
Утвърдено Агенция "Митници" „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение нa „Система за управление на Интегрирана Тарифа /Integrated Tariff Management System“ (СУИТ/ITMS) – върху Cloud архитектура“. 24-11-2022 11-07-2022
Утвърдено Агенция "Митници" Надграждане на основните системи на Агенция "Митници" за предоставяне на данни и услуги - БИМИС (фаза 3) 25-10-2022 17-05-2022
Утвърдено Агенция "Митници" Надграждане на основните системи на Агенция "Митници" за предоставяне на данни и услуги - БИМИС (фаза 3) 20-10-2022 20-05-2022
Утвърдено Агенция "Митници" Надграждане на основните системи на Агенция "Митници" за предоставяне на данни и услуги - БИМИС (фаза 3) 20-10-2022 25-05-2022
Утвърдено Агенция "Митници" Надграждане на основните системи на Агенция "Митници" за предоставяне на данни и услуги - БИМИС (фаза 3) 20-10-2022 20-05-2022
Утвърдено Изпълнителна агенция по околна среда Надграждане на Националната информационна система "Отпадъци" (НИСО) с нови регистри и функционалности 17-10-2022 15-08-2022
Утвърдено Министерство на здравеопазването Създаване на общи трансгранични услуги за електронно здравеопазване в България 12-01-2023 19-07-2022
Утвърдено Национален център за информация и документация Дейност 4 "Обединяване на Регистъра на издадените удостоверения за професионални квалификации, Регистъра на обезсилените удостоверения за професионални квалификации и Регистъра на отказите за професионални квалификации в Обединен регистър на професионалните квалификации" Дейност 5 "Обединяване на Регистъра на издадените удостоверения за академично признаване, Регистъра на обезсилените удостоверения за академично признаване и Регистъра на отказите за академично признаване в Обединен регистър за академично признаване" в рамките на проект: BG05SFOP001-1.017 "Създаване, надграждане и обединяване на електронни регистри на Националния център за информация и документация (НАЦИД) в областта на висшето образование" 18-10-2022 31-03-2022
Утвърдено Национален център за информация и документация Дейност 4 "Обединяване на Регистъра на издадените удостоверения за професионални квалификации, Регистъра на обезсилените удостоверения за професионални квалификации и Регистъра на отказите за професионални квалификации в Обединен регистър на професионалните квалификации" Дейност 5 "Обединяване на Регистъра на издадените удостоверения за академично признаване, Регистъра на обезсилените удостоверения за академично признаване и Регистъра на отказите за академично признаване в Обединен регистър за академично признаване" в рамките на проект: BG05SFOP001-1.017 "Създаване, надграждане и обединяване на електронни регистри на Националния център за информация и документация (НАЦИД) в областта на висшето образование" 18-10-2022 31-03-2022
Утвърдено Министерство на финансите „Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“, въз основа на Решение D14425752 от 25.05.2022 г. на ЦОП, е сключил Рамково споразумение по обособена позиция № 1 „Доставка на компютърни конфигурации“ - РС № СПОР- 19/22.07.2022 г. 26-10-2022 25-10-2022
Утвърдено Национален статистически институт Основна техническа поддръжка (Premier Support) на Oracle VM 10-11-2022 25-10-2022
Утвърдено Национален статистически институт Едногодишна техническа поддръжка на лицензите за Oracle продукти използвани в НСИ 10-11-2022 26-10-2022
Утвърдено Изпълнителна агенция "Морска администрация" Надграждане функционалностите на Единната централизирана информационна система на ИАМА 28-10-2022 19-07-2022
Утвърдено Министерство на финансите „Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“, въз основа на Решение D14427554_26.05.2022г. на ЦОП, е сключил Рамково споразумение по обособена позиция № 3 „Доставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери““ - РС № СПОР- 21/22.07.2022 г. 31-10-2022 28-10-2022
Утвърдено Национален статистически институт „Осигуряване на комуникационна свързаност - IP VPN, Интернет достъп и Протектиран Интернет достъп (DDoS защита) за нуждите на НСИ“ 02-11-2022 01-11-2022
Утвърдено Национален статистически институт „Подновяване на срока за лицензии и абонаментна поддръжка на антивирусен софтуер и бизнес решения за сигурност на ESET софтуерни продукти“ 10-11-2022 01-11-2022
Утвърдено Национален статистически институт „Доставка, внедряване и поддръжка на решение за защита на WEB приложенията (WEB APPLICATION FIREWALL)“ 10-11-2022 28-10-2022
Утвърдено Национален статистически институт „Подновяване на софтуерна осигуровка на лицензи за система за събиране и анализ на журнални записи, свързани с информационната сигурност и защита и система за наблюдения и защита на базите от данни. Услуги по модернизация и усъвършенстване функционалността на двете системи“. 10-11-2022 01-11-2022
Утвърдено Национален статистически институт „Сервизна софтуерна поддръжка и консултации на място за IBM SPSS лицензи за нуждите на Националния статистически институт“ 10-11-2022 28-10-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Доставка на хардуер за осигуряване на резервираност на клъстерната система, използвана в Комисия за регулиране на съобщенията, и на необходимите лицензи за нея“, 11-01-2023 03-11-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията ДОСТАВКА, МОНТАЖ, НАСТРОЙКА И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА UPS-ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 11-01-2023 03-11-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията „Извънгаранционно поддържане и актуализация на функциониращия в Комисия за регулиране на съобщенията програмен пакет на ATDI SA, Франция“ 11-01-2023 03-11-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията „Осигуряване на извънгаранционна поддръжка на информационна система „Лицензиране и регистри“ и Портал за електронни административни услуги на Комисията за регулиране на съобщенията“ 11-01-2023 03-11-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията „Техническа поддръжка на стандартен базов софтуер на Оракъл“ 11-01-2023 03-11-2022
Утвърдено Национален статистически институт „ТЕХНИЧЕСКО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА СЪБИРАНЕ И АНАЛИЗ НА ЖУРНАЛНИ ЗАПИСИ, СВЪРЗАНИ С ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ (НСИ)“ 10-11-2022 03-11-2022
Утвърдено Национален статистически институт „Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника за нуждите на НСИ“ 10-11-2022 03-11-2022
Утвърдено Министерство на правосъдието Изграждане на АИС „Търговска несъстоятелност“ Модул "Регистър по несъстоятелност" 11-11-2022 13-07-2022
Утвърдено Министерство на правосъдието Изграждане на АИС „Търговска несъстоятелност“ Модул "Регистър по несъстоятелност" 11-11-2022 13-07-2022
Утвърдено Министерство на енергетиката Доставка на лицензи за допълнителен обем, софтуерно съпровождане и поддръжка (maintenance) на съществуващата в Министерството на енергетиката система за резервиране и архивиране на данни и сървъри с информационни системи, изградена на базата на продукти на Catalogix DPX 11-11-2022 10-11-2022
Утвърдено Министерство на енергетиката Осигуряване правото на ползване (лиценз) на специализиран софтуер/система за сканиране и управление на уязвимости на информационните активи на Министерство на енергетиката 11-11-2022 10-11-2022
Утвърдено Комисия за финансов надзор Закупуване на сървърна техника за нуждите на Комисията за финансов надзор 14-11-2022 10-11-2022
Утвърдено Комисия за финансов надзор Закупуване на право на ползване на лицензи и годишен абонамент за софтуерно решение за валидиране и генериране на Excel файлове по Таксономия за Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA), Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA) и European Banking Authority (EBA) 14-11-2022 10-11-2022
Утвърдено Комисия за финансов надзор Техническа и продуктова поддръжка на Oracle лицензи за нуждите на Комисията за финансов надзор 14-11-2022 09-11-2022
Утвърдено Министерство на енергетиката Осигуряване на хардуерна и софтуерна поддръжка на защитната стена Cisco ASA 5525-X с FirePOWER Service и продължаване правото на ползване и поддръжка на антивирусен и антиспам софтуер от F-Secure по три обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: "Осигуряване на хардуерна и софтуерна поддръжка на защитната стена Cisco ASA 5525-X с FirePOWER Services за три години"; Обособена позиция №2: "Продължаване правото на ползване и поддръжка на антивирусен софтуер за сървъри, работни станции и преносими компютри на софтуерния продукт F-Secure Business Suite за 250 потребителя за две години"; Обособена позиция №3: "Продължаване правото на ползване и поддръжка на софтуер за защита на електронната поща на софтуерния продукт F-Secure Inbound Protection за 225 потребителя за две години". 14-11-2022 11-11-2022
Утвърдено Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Укрепване на капацитета на компетентните власти в България по отношение на възстановяване и управление на активи от престъпна дейност. Проектът е финансиран по Програма „Вътрешни работи“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г., по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BGHOMEAFFAIRS-4.004-0001-C01/22.07.2020 г., изменен с Анекс №1 от 04.02.2021 г., Анекс № 2 от 29.06.2021 г. и Анекс № 3 от 25.11.2021 г. Всички заложени дейности, включително бюджет, са преминали етап на оценка, заложените разходи са одобрени от Програмния оператор. 10-01-2023 15-11-2022
Утвърдено Министерство на енергетиката Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на Министерство на енергетиката по рамкови споразумения сключени от Централния орган за поръчки (ЦОП) в Министерство на финансите с номера: СПОР-19/22.07.2022 г. - Доставка на компютърни конфигурации; СПОР-20 /22.07.2022 г. - Доставка на преносими компютри; СПОР-21/22.07.2022 г. - Доставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери; СПОР-23/22.07.2022 г - Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства. 17-11-2022 16-11-2022
Утвърдено Министерство на енергетиката Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на Министерство на енергетиката по рамкови споразумения сключени от Централния орган за поръчки (ЦОП) в Министерство на финансите с номера: СПОР-19/22.07.2022 г. - Доставка на компютърни конфигурации; СПОР-20 /22.07.2022 г. - Доставка на преносими компютри; СПОР-21/22.07.2022 г. - Доставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери; СПОР-23/22.07.2022 г - Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства. 17-11-2022 16-11-2022
Утвърдено Министерство на енергетиката Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена мобилна наземна мрежа по стандарта GSM/UMTS/LTE с национално покритие и допълнителни услуги, свързани с тази дейност за нуждите на МЕ 17-11-2022 17-11-2022
Утвърдено Министерство на енергетиката Надграждане и абонаментна техническа поддръжка на съществуваща система за управление на документооборота и работните процеси - „Еventis R7“ в Министерството на енергетиката 17-11-2022 17-11-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Доставка, инсталация, конфигурация и гаранционна поддръжка на географска информационна система за нуждите на Комисия за регулиране на съобщенията 21-11-2022 09-11-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Доставка, инсталация, конфигурация и гаранционна поддръжка на географска информационна система за нуждите на Комисия за регулиране на съобщенията 11-01-2023 09-11-2022
Утвърдено Министерство на външните работи „Следгаранционно обслужване и поддръжка на Националната визова информационна система – компоненти Клиентска база данни и интерфейси“. 21-11-2022 17-11-2022
Утвърдено Министерство на външните работи „Абонаментно поддържане на софтуерната система за управление на човешките ресурси и работна заплата в МВнР, внедряване на нова функционалност в модул „Финансов контрол“ и внедряване на нов модул за самообслужване на служителите“ 21-11-2022 15-11-2022
Утвърдено Министерство на външните работи „Реализиране на допълнителни функционалности към системата eConsulate” 21-11-2022 15-11-2022
Утвърдено Министерство на външните работи Дейност с наименование „Следгаранционна поддръжка и развитие на автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВнР“. Дейността отговаря на като наименование на предмета на общетсвена поръчка. 21-11-2022 15-11-2022
Утвърдено Министерство на външните работи „Подновяване на софтуерни пакети за лицензи на стандартен софтуер на НВИС, включващ продукти на Microsoft“ 21-11-2022 15-11-2022
Утвърдено Министерство на външните работи „ПОДНОВЯВАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПАКЕТИ ЗА ЛИЦЕНЗИ НА СТАНДАРТЕН СОФТУЕР НА НВИС, ВКЛЮЧВАЩ ПРОДУКТИ НА IBM” 21-11-2022 16-11-2022
Утвърдено Национален статистически институт Договор за извънгаранционна поддръжка на Дигитална библиотека 22-11-2022 22-11-2022
Утвърдено Министерство на външните работи Дейност с наименование „Абонаментно обслужване, развитие и поддръжка на информационната система за български документи за самоличност „еБДС“ и развитие и абонаментно обслужване на информационната система за заверка и легализация на документи на български граждани „еАОГ“ в две обособени позиции: - Обособена позиция № 1 „Поддръжка на информационна система за български документи за самоличност „еБДС“ за нуждите на МВнР“; - Обособена позиция № 2 „Абонаментно обслужване на информационна система „Регистрация на подписи и печати на юридически и физически лица и обработка на заявления за заверка и легализация на документи“ и система за „Администрация на преводачите, превеждащи от чужд език на български“ за нуждите на отдел „Административно обслужване на граждани“ на дирекция „Консулски отношения“ на Министерството на външните работи“. 22-11-2022 22-11-2022
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса „Поддържане на придобитото право на ползване (софтуерна осигуровка) на софтуерни продукти на Майкрософт и предоставяне на услуги от доставчика за съществуващи нужди на ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК“ 22-11-2022 10-11-2022
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса "Доставка на лицензи за продължаване на поддръжката за софтуерна платформа на Специализираната информационна система за бизнес анализи (СИСБА) на НЗОК“ 22-11-2022 18-11-2022
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса „Доставка, инсталиране, обновяване, настройка и поддръжка на 1 735 бр. лицензи за антивирусен софтуер на SYMANTEC в ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК” 22-11-2022 16-11-2022
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса „Подновяване правото на ползване и техническа поддръжка на лицензи за работа със Системата за анализ на правата и сигурността при работа с данни в мрежата на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК)“ 22-11-2022 17-11-2022
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса „Доставка, монтаж, поддържане и конфигуриране на комуникационно оборудване в НЗОК” 22-11-2022 22-11-2022
Утвърдено Агенция "Митници" Доставка на лицензи за поддръжка и права на ползване за софтуерни продукти и развитие на Технологичната архитектура на АМ“ 24-11-2022 11-11-2022
Утвърдено Агенция "Митници" Доставка на лицензи за поддръжка и права на ползване за софтуерни продукти и развитие на Технологичната архитектура на АМ“ 11-01-2023 11-11-2022
Утвърдено Агенция "Митници" „Доставка на допълнителни интерфейсни карти/платки за надграждане и увеличаване капацитета на Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) устройства“ 11-01-2023 11-11-2022
Утвърдено Агенция за ядрено регулиране Следгаранционна поддръжка на Система за електронни услуги и нейните модули 10-01-2023 29-11-2022
Утвърдено Комисия за финансов надзор Подновяване на техническа поддръжка на „Електронен регистър и картотека“, част „Застрахователни агенти и посредници, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност” на КФН 29-11-2022 25-11-2022
Утвърдено Министерство на външните работи "Доставка на нов модул „Проекти” от интегрираната софтуерна система „Поликонт“ за управление на човешките ресурси и работна заплата в МВнР, услуги по внедряване и абонаментно обслужване" 29-11-2022 29-11-2022
Утвърдено Комисия за финансов надзор Изграждане на Единна информационна система /ЕИС/ за нуждите на Комисията за финансов надзор 29-11-2022 29-11-2022
Утвърдено Комисия за финансов надзор Изграждане на мобилно приложение SmartFSC - Мобилно приложение на КФН 29-11-2022 29-11-2022
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса „Осигуряване на техническа поддръжка на Система за електронен обмен на социално-осигурителна информация на НЗОК“ 29-11-2022 29-11-2022
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса Доставка, инсталация и гаранционна поддръжка на 6 (шест) броя непрекъсваеми захранващи устройства (UPS) за нуждите на Националната здравноосигурителна каса 29-11-2022 29-11-2022
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса „Извънгаранционна техническа поддръжка на телефонните централи в ЦУ на НЗОК и 27 РЗОК“ 29-11-2022 29-11-2022
Утвърдено Министерство на енергетиката Предоставяне на GPS услуги по охрана и контрол на служебните автомобили на Министерство на енергетиката. 29-11-2022 29-11-2022
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса „Доставка, инсталация и гаранционна поддръжка на настолни компютърни конфигурации за нуждите на ЦУ на НЗОК и РЗОК“ 01-12-2022 01-12-2022
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса Осигуряване на достъп до интернет за нуждите на НЗОК и изграждане и поддържане на виртуална частна мрежа между 28 РЗОК, 71 офиса, ЦУ на НЗОК и Основен център за данни на НЗОК“ 01-12-2022 01-12-2022
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса „Доставка, инсталация и гаранционна поддръжка на настолни компютърни конфигурации за нуждите на ЦУ на НЗОК и РЗОК“ 01-12-2022 01-12-2022
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса „Техническа поддръжка на програмен продукт за документооборот „Архимед“ в ЦУ на НЗОК и 28-те РЗОК“ 02-12-2022 01-12-2022
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса "Удължаване на гаранционна техническа поддръжка на сървърна техника в НЗОК" 02-12-2022 01-12-2022
Утвърдено Комисия за финансов надзор Подновяване на правото на ползване на офис пакети за Microsoft Office 365 02-12-2022 01-12-2022
Утвърдено Комисия за финансов надзор Закупуване на право на ползване на програмни продукти Adobe Acrobat Pro, InDesign и Creative Cloud за редакция на PDF документи 02-12-2022 01-12-2022
Утвърдено Национален статистически институт Абонаментна поддръжка на програмен счетоводен продукт "Бизнес процесор - Конто 66" 02-12-2022 29-11-2022
Утвърдено Национален статистически институт „Доставка на нови 1270 броя лицензи Axence nVision® с включени 6 модула: Network, Inventory, Users, DataGuard, HelpDesk, SmartTime, AdminCenter за нуждите на НСИ“ 02-12-2022 21-11-2022
Утвърдено Национален статистически институт „Поддръжка на лицензи за Microsoft SQL Server и Microsoft Visual Studio и доставка на лицензи на система за наблюдение и контрол на привилегировани акаунти /PAM - Privileged Account Management/ “ 02-12-2022 21-11-2022
Утвърдено Национален статистически институт ДОГОВОР ЗА АБОНАМЕНТНО И КОНСУЛТАНТСКО ОБСЛУЖВАНЕ за счетоводен софтуер ОМЕКС 05-12-2022 02-12-2022
Утвърдено Национален статистически институт ДОГОВОР ЗА АБОНАМЕНТНО И КОНСУЛТАНТСКО ОБСЛУЖВАНЕ за счетоводен софтуер ОМЕКС 05-12-2022 02-12-2022
Утвърдено Национален статистически институт „Предоставяне на комплексна услуга за осигуряване на среда за разпечатване, размножаване и сканиране за нуждите на Националния статистически институт“ 05-12-2022 02-12-2022
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса Удължаване на гаранционната поддръжка от производителя на комплекс от сървъри и сториджи, на които в НЗОК е инсталирана Системата за обмен на социалноосигурителна информация (EESSI) 05-12-2022 02-12-2022
Утвърдено Национален осигурителен институт Право на ползване върху правно-информационен продукт „Лакорда“ състояща се от: нормативни актове, бюлетин, право на ЕС ,Българско право и др. 07-12-2022 01-12-2022
Утвърдено Национален осигурителен институт Предоставяне за право на ползване върху правно-информационен продукт "АПИС" състоящ се от" АПИС ПРАВО,АПИС ПРОЦЕДУРИ,АПИС ФИНАНСИ,АПИС ВРЕМЕ, АПИС РЕГИСТЪР+ и др. 07-12-2022 01-12-2022
Утвърдено Агенция за ядрено регулиране Следгаранционна поддръжка на система "Електронен регистър за отчет и контрол на ИЙЛ в Република България" 08-12-2022
Утвърдено Комисия за финансов надзор Подновяване на лицензионно право на ползване на софтуер за устройства за защита на уеб приложения, достъпвани по HTTP/HTTPS протокол. 08-12-2022 08-12-2022
Утвърдено Комисия за финансов надзор Подновяване лицензно право на ползване на специализирано антивирусно решение Bitdefender GravityZone Security for Exchange 08-12-2022 08-12-2022
Утвърдено Агенция за ядрено регулиране Следгаранционна поддръжка на система "Електронен регистър за отчет и контрол на ИЙЛ в Република България" 10-01-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт Право на ползване върху правно-информационен продукт „Лакорда“ състояща се от: нормативни актове, бюлетин, право на ЕС ,Българско право и др. 08-12-2022 01-12-2022
Утвърдено Комисия за финансов надзор Подновяване и доставка на лицензи за антивирусен софтуер ESET Endpoint Protection Standard за срок от една година 09-12-2022 09-12-2022
Утвърдено Комисия за финансов надзор Подновяване на достъп до система за електронни квалифицирани удостоверителни услуги, в това число за отдалечена електронна идентификация, подписване с еднократен облачен квалифициран електронен подпис (ОКЕП), автоматизирано дистанционно подписване на електронни документи с облачен квалифициран електронен подпис. 12-12-2022 12-12-2022
Утвърдено Комисия за финансов надзор Подновяване на поддръжката на устройства за периметрова защита FortiGate-300E за анализ на мрежовия трафик на входящата информация през Интернет в мрежата. 12-12-2022 12-12-2022
Утвърдено Национален статистически институт „Закупуване на абонамент за ScholarOne – база данни, предоставяща цялостни системи за управление на работния процес за издаване на научни списания, книги и конференции.“ 13-12-2022 12-12-2022
Утвърдено Национален статистически институт „Закупуване на скенер за сканиране на статистически публикации и книги с цел обогатяване на фонда на дигиталната библиотека на Националния статистически институт“ 13-12-2022 13-12-2022
Утвърдено Агенция "Митници" „ДОСТАВКА НА ХАРДУЕР“ : -дейност 1 „ДОСТАВКА НA ДИСКОВЕ ЗА СТОРИДЖИ“; - дейност 2 „ДОСТАВКА НA СЪРВЪРИ“; - дейност 3 „ДОСТАВКА НA ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ“; - дейност 4 „ДОСТАВКА НA ПЕРСОНАЛНИ КОМПЮТРИ С МОНИТОРИ“; - дейност 5 „ДОСТАВКА НА СЪРВЪРИ ЗА COMMVAULT“. 11-01-2023 10-11-2022
Утвърдено Министерство на културата Системна поддръжка на ИТ средата на Министерство на културата 13-12-2022 13-12-2022
Утвърдено Министерство на културата Извършване на абонаментна техническа поддръжка на система за „Управление на човешки ресурси”. 13-12-2022 12-12-2022
Утвърдено Министерство на културата Доставка, пускане в експлоатация и конфигуриране на 2 (два) броя NAS сървърни устройства за съхранение на информация (дискови масиви), окомплектовани с общо 12 (дванадесет) броя дискове за нуждите на Министерство на културата 13-12-2022 12-12-2022
Утвърдено Комисия за финансов надзор Извънгаранционна техническа и продуктова поддръжка на автоматизирана информационна система за електронен документооборот (АИСЕД, Автоматизирана информационна система (АИС) „е-Документооборот” или системата) 13-12-2022 13-12-2022
Утвърдено Агенция по обществени поръчки Разработване и внедряване в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) на нови електронни формуляри за обществени поръчки в изпълнение на европейски Регламент 1780/2019. Aктуализиране на предоставяната от АОП услуга „Електронен подател“. Развитие на възможностите за търсене и статистически справки 22-12-2022 30-09-2022
Утвърдено Агенция по обществени поръчки Разработване и внедряване в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) на нови електронни формуляри за обществени поръчки в изпълнение на европейски Регламент 1780/2019. Aктуализиране на предоставяната от АОП услуга „Електронен подател“. Развитие на възможностите за търсене и статистически справки 06-01-2023 30-09-2022
Утвърдено Национален статистически институт Закупуване на електронни подписи за всички ръководни длъжности в ЦУ и ТСБ на НСИ 23-12-2022 22-12-2022
Утвърдено Съвет за електронни медии Закупуване на техника 29-12-2022 21-12-2022
Утвърдено Комисия за финансов надзор Абонаментна техническа поддръжка на внедрена конфигурация от модули и функционалности на системата за управление на човешките ресурси „HeRMeS“ и направените специфични настройки в нея за нуждите на Комисията за финансов надзор. 29-12-2022 29-12-2022
Утвърдено Комисия за финансов надзор Изграждане на информационна система, която да дава възможност XML съобщенията, генерирани в Системата за достъп до регистрите на трансакции (TRACE), да бъдат конвертирани в четим формат 29-12-2022 29-12-2022
Утвърдено Министерство на външните работи Доставка на лицензи за софтуерни продукти и абонамент за облачни услуги 30-12-2022 30-12-2022
Утвърдено Министерство на външните работи Доставка на лицензи за софтуерни продукти и абонамент за облачни услуги 30-12-2022 30-12-2022
Утвърдено Министерство на труда и социалната политика ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА, ПЕРИФЕРНА ТЕХНИКА И КОПИРНА ХАРТИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014-2020“ 03-01-2023 30-12-2022
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса "Инсталиране на цифрова микрофонна система за конферентна зала" 04-01-2023 30-12-2022
Утвърдено Национален статистически институт „Осигуряване на комуникационна свързаност IP VPN и достъп до Интернет за нуждите на НСИ“ 09-01-2023 22-12-2022
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса "Инсталиране на цифрова микрофонна система за конферентна зала" 09-01-2023 30-12-2022
Утвърдено Национален статистически институт „Осигуряване на комуникационна свързаност IP VPN и достъп до Интернет за нуждите на НСИ“ 10-01-2023 22-12-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Актуализация на географски цифрови данни 11-01-2023 06-01-2023
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса Абонаментна поддръжка на Система за безконтактна инвентаризация INVENT 10-01-2023 10-01-2023
Утвърдено Общинска администрация - Велико Търново Разработване на Единна информационна точка за подобряване на информационния избор при ползване на социални услуги 10-01-2023 09-01-2023
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса "Удължаване на гаранционна техническа поддръжка от производителя на техника в НЗОК" 10-01-2023 10-01-2023
Утвърдено Министерство на образованието и науката Доставка, внедряване и интеграция на единен софтуер за счетоводна отчетност и контрол на организациите в структурата на Министерство на образованието и науката 10-01-2023 16-11-2022
Утвърдено Национален статистически институт „Доставка и поддръжка на софтуерни лицензии за нуждите на Национален статистически институт“ 10-01-2023 06-01-2023
Утвърдено Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество „Доставка на мрежово оборудване за нуждите на КПКОНПИ“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на защитни стени от ново поколение (NGFW) тип 1 и тип 2 и система за наблюдение и управление“ и Обособена позиция № 2 „Доставка на комутатори“ 10-01-2023 21-12-2022
Утвърдено Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество „Предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ 10-01-2023 22-11-2022
Утвърдено Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Доставка на компютърна техника за нуждите на КПКОНПИ“ с две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Доставка на стационарни компютърни конфигурации” и Обособена позиция №2 „Доставка на преносими компютри” 10-01-2023 17-11-2022
Утвърдено Национален статистически институт Развитие на Информационна система „Демография“ чрез миграция на платформата и добавяне на нови функционалности 10-01-2023 21-12-2022
Утвърдено Национален статистически институт „Разработване и внедряване на ИС „Статистически бизнес регистър (СБР)“ 10-01-2023 23-12-2022
Утвърдено Национален статистически институт Развитие на Информационна система „Статистически класификации“ чрез миграция на платформата и добавяне на нови функционалности 10-01-2023 13-12-2022
Утвърдено Министерство на образованието и науката „Осигуряване на услуги по техническо обезпечаване, поддръжка и обучения за извършване на процеса по електронно дистанционно оценяване на изпитни работи от национално външно оценяване в края на IV, на VII и на Х клас и от държавни зрелостни изпити и предоставяне на право на ползване на интегрирана електронна среда за сканиране, обработка и дистанционно оценяване на изпитни работи“ 10-01-2023 17-11-2022
Утвърдено Министерство на културата Поддръжка на информационната система „Eventis R7“, на интерфейса за електронно попълване и подаване на декларации по чл. 7а и чл. 7б от ЗЗДПДП, и на регистъра на посочените декларации 10-01-2023 10-01-2023
Утвърдено Агенция по вписванията Усъвършенстване на информационната система на РИОС 10-01-2023 12-12-2022
Утвърдено Агенция по вписванията Надграждане на информационната система на Имотен регистър 10-01-2023 14-06-2022
Утвърдено Агенция по вписванията Надграждане на информационната система на ТРЮЛНЦ в съответствие с промени в европейското законодателство по отношение на техническите спецификации и процедури за системата за взаимно свързване на регистрите BRIS 3 10-01-2023 18-08-2022
Утвърдено Агенция по вписванията Надграждане на Единния портал за заявяване на електронни административни услуги 10-01-2023 18-08-2022
Утвърдено Агенция по вписванията Надграждане на Имотен регистър в съответствие със ЗЕУ 10-01-2023 02-12-2022
Утвърдено Агенция за ядрено регулиране Осигуряване на хибридна облачна среда за работа на електронен регистър за отчет и контрол на източниците на йонизиращи лъчения 10-01-2023 29-12-2022
Утвърдено Народно събрание на Република България Поддръжка на Интегрираната информационна система на Народното събрание и уеб сайта на „Държавен вестник" 11-01-2023 22-11-2022
Утвърдено Народно събрание на Република България „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на цифрови мултифункционални устройства, включително доставка на резервни части и консумативи, необходими за поддръжка на устройствата в техническа изправност, по обособени позиции“ 11-01-2023 23-12-2022
Утвърдено Народно събрание на Република България „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на цифрови мултифункционални устройства, включително доставка на резервни части и консумативи, необходими за поддръжка на устройствата в техническа изправност, по обособени позиции“ 11-01-2023 23-12-2022
Утвърдено Министерство на туризма Проект № B2.6c.15 „Иновативни инструменти за съхранение и промотиране на културното наследство в трансграничния регион (с акроним TOURISM-e)“ 11-01-2023 15-11-2022
Утвърдено Министерство на туризма „Абонаментна (извънгаранционна) поддръжка на Единната система за туристическа информация (ЕСТИ)" 11-01-2023 01-12-2022
Утвърдено Министерство на туризма Абонаментна поддръжка на система за управление на човешките ресурси 11-01-2023 02-12-2022
Утвърдено Министерство на туризма "Абонаментна поддръжка на защитните стени KEMP LoadMaster VLM-200 на системата за електронна поща на Министерството на туризма“ 11-01-2023 12-12-2022
Утвърдено Министерство на туризма „Абонаментно техническо обслужване на извънгаранционна компютърна, сървърна, периферна и копирна техника, собственост на Министерството на туризма" 11-01-2023 23-12-2022
Утвърдено Министерство на туризма Доставка на компютърна техника за нуждите на дигиталния маркетинг и CAD приложения е Министерство на туризма 11-01-2023 23-12-2022
Утвърдено Министерство на туризма "Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на Министерство на туризма“ чрез вътрешен конкурентен избор, съгласно открита процедура за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на компютри и периферни устройства за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации" от Централния орган за покупки в МФ (ЦОП на МФ), по обособена позиция № 1 "Доставка на компютърни конфигурации" , обособена позиция № 2 "Доставка на преносими компютри", обособена позиция № 3 „Доставка на мултифункционални устройства, принтери, скенери“, обособена позиция № 5 „Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства“ 11-01-2023 21-12-2022
Утвърдено Министерство на труда и социалната политика Предоставяне на помощни средства за хората с трайни увреждания. 11-01-2023 29-11-2022
Утвърдено Министерство на труда и социалната политика Развитие на социалната икономика. 11-01-2023 23-12-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията „Осигуряване на лицензи за цялостно решение (Endpoint Detection and Response) за защита на крайните точки в Комисията за регулиране на съобщенията”. 11-01-2023 06-01-2023
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Изработване и внедряване на автоматизирана система за инвентаризация на дълготрайни материални активи 11-01-2023 09-01-2023
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Осигуряване на IXP точка за нуждите на механизма за измерване на качеството за достъп до интернет 11-01-2023 09-01-2023
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Осигуряване на лицензи за правно-информационни системи 11-01-2023 10-01-2023
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Осигуряване на поддръжката на домейни и осигуряване на сървърни сертификати за нуждите на КРС 11-01-2023 10-01-2023
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Осигуряване на WiFi свързаност за нуждите на КРС 11-01-2023 10-01-2023
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Осигуряване на пълно сервизно обслужване на мултифункционалната техника използвана в КРС 11-01-2023 10-01-2023
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Осигуряване на времеви печати необходими за удостоверяването на резултата от механизма за измерване на качеството за достъп до интернет, както и осигуряване на електронни подписи за нуждите на КРС 11-01-2023 30-12-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Осигуряване на достъп до регулаторни информационни услуги от базата данни на информационната система Cullen International 11-01-2023 30-12-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията „Осигуряване на абонаментна поддръжка на деловодната система на Комисията за регулиране на съобщенията“ 11-01-2023 23-12-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията „Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на автоматизирана лентова библиотека за нуждите на Комисия за регулиране на съобщенията“; 11-01-2023 23-12-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Доставка, инсталация и въвеждане на система за многофакторна автентикация. 11-01-2023 23-12-2022
Утвърдено Агенция "Митници" „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на Агенция „Митници“ по отношение на проект „Изграждане на Система за управление на опашките върху Cloud архитектура.“ 11-01-2023 10-01-2023
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията „Доставка на мултифункционални машини за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията” 11-01-2023 21-12-2022
Утвърдено Агенция "Митници" „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение нa декларативните системи (МИСВ, МИСТ2, МАСИ) отразяващи изискванията на Националната среда за митническо обслужване на едно гише – обмен на сертификати” (фиш 1.13 EU Single Window environment for customs MASP-C) фаза 1 върху Cloud архитектура” 11-01-2023 02-12-2022
Утвърдено Агенция "Митници" „ДОСТАВКА НА КОМУНИКАЦИОННО ОБOРУДВАНЕ“ 11-01-2023 11-11-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията „Осигуряване на извънгаранционна поддръжка на комуникационно оборудване и осигуряване на инженерна помощ за нуждите на КРС 11-01-2023 30-12-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Миграция на активна директория от Windows Server 2012 към Windows Server 2019 11-01-2023 23-12-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията „Осигуряване на оптична свързаност и гарантиран интернет достъп за териториалните звена в КРС“ 11-01-2023 23-12-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Осигурряване на услугата виртуална частна мрежа по протокол Ethernet – MAN за гр. София 11-01-2023 23-12-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Осигуряване на поддръжка на система за централизирана антивирусна и антиспам защита за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията 11-01-2023 23-12-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията „Осигуряване на лицензи за отдалечен достъп AnyConnect за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията“ 11-01-2023 23-12-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Осигуряване на достъп до регулаторни информационни услуги от базата данни на информационната система Cullen International 11-01-2023 30-12-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Осигуряване на лиценз и поддръжка на видеоконферентни услуги чрез системата CISCO Webex Room55 за нуждите на Комисия за регулиране на съобщенията 11-01-2023 22-12-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Реализация на допълнителна функционалност в „Информационната система на КРС за on-line попълване и приемане на въпросници за отчет на дейността на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги и на операторите на пощенски услуги. 11-01-2023 21-12-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Осигуряване на извънгаранционна поддръжка на системата за контрол на достъпа, използвана в Комисията за регулиране на съобщенията 11-01-2023 23-12-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията „Осигуряване на техническа поддръжка и обновяване на софтуерна счетоводна система "Фисконт 97 "" 11-01-2023 13-12-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията "Осигуряване на абонаментно обслужване за информационна система ОМЕКС 2000“ 11-01-2023 23-12-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията „Осигуряване на консултантски услуги за проверка и оценка на нивото на критичност и на съответния риск за информационните и комуникационните системи на КРС“ 11-01-2023 23-12-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Доставка на лицензи за Windows Server 2019 и CAL лицензи за устройства 11-01-2023 09-12-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Доставка на сървъри за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията 11-01-2023 12-12-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията "Осигуряване на два броя лицензи за софтуерен продукт Adobe InDesign" 11-01-2023 08-12-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Доставка на скенери за нуждите на КРС 11-01-2023 01-12-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Осигуряване на поддръжка на мултифункционална техника, разположена в сградите на комисията за регулиране на съобщенията 11-01-2023 09-01-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт „Внедряване на система за защита на електронната поща с включени 4000 лиценза“ 12-01-2023 03-11-2022
Утвърдено Национален осигурителен институт „Внедряване на система за защита на електронната поща с включени 4000 лиценза“ 12-01-2023 03-11-2022
Утвърдено Национален осигурителен институт „Надграждане на съществуващите дискови масиви на НОИ“ 12-01-2023 28-10-2022
Утвърдено Министерство на здравеопазването Здравеопазване за всички 12-01-2023 15-10-2021
Утвърдено Министерство на здравеопазването Наименование на проекта: „Подобряване мониторинга на качеството на питейните води“; Като част от дейност "Осигуряване на необходимото оборудване за обновяване и модернизиране на лаборатории на органи на ДЗК за осигуряване на мониторинг на качеството на питейните води" на проекта е предвидено "Разработване и внедряване на специализиран лабораторен софтуер за управление данните за качеството на водите, предназначени за питейно-битови цели“. 12-01-2023 06-01-2023
Утвърдено Министерство на енергетиката Осигуряване на безжичен (Wi-Fi) Интернет достъп за посетителите и служителите на Министерство на енергетиката 16-01-2023 23-12-2022
Утвърдено Министерство на културата Доставка на гарантиран интернет трафик в сградата на Министерство на културата. 17-01-2023 17-01-2023
Утвърдено Министерство на културата Доставка на гарантиран интернет трафик в сградата на Министерство на културата. 17-01-2023 17-01-2023
Утвърдено Агенция "Пътна инфраструктура" Осигуряване на специфични справки в CRM приложение, промяна в WEB приложение и известия по имейл. 18-01-2023 18-01-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт „Абонаментна поддръжка на Единната електронна система Archimed eDMS“ 19-01-2023 06-12-2022
Утвърдено Национален осигурителен институт 1. "Доставка на сървърни конфигурации за нуждите на НОИ" 2. "Доставка на сървърни конфигурации TEMPEST и гаранционна поддръжка за ЦУ на НОИ" 19-01-2023 21-10-2022
Утвърдено Национален осигурителен институт Хардуерен ключ за широкоформатни скенери Colortrac, намиращи се в регионалните архивни центрове 19-01-2023 13-12-2022
Утвърдено Национален осигурителен институт Доставка на 15 броя сметачни машини с адаптер за нуждите на отдел „Пенсии“ в ТП на НОИ – София област 19-01-2023 09-12-2022
Утвърдено Национален осигурителен институт "Защита и резервираност на публичните мрежи и външни предоставяни услуги на НОИ от типа „отказ от услуга“ (DDoS) атаки и защита на вътрешните мрежи от изтичане на критична информация (DLP)" 19-01-2023 02-12-2022
Утвърдено Министерство на финансите Осигуряване на фиксирана телефонна услуга за системата от телефонни централи на Министерство на финансите и поделенията му с общ номерационен план и допълнителни услуги, свързани с тази дейност, които не са предмет на самостоятелно възлагане, а са част от основната услуга. 19-01-2023 17-01-2023
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Осигуряване на поддръжката на домейни и сървърен SSL сертификат 24-01-2023 23-01-2023
Утвърдено Министерство на финансите Поддържане на SAP системата в МФ 24-01-2023 23-01-2023
Утвърдено Министерство на финансите Поддържане на ИС в МФ (без МДТ и СОИ) 24-01-2023 23-01-2023
Утвърдено Национален статистически институт Сключване на договор за поддръжка на информационна система "Бизнес цикли" 24-01-2023 12-01-2023
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Осигуряване на поддръжката на домейни и сървърен SSL сертификат 24-01-2023 23-01-2023
Утвърдено Национален статистически институт Разработка, внедряване и поддръжка на модул „Структура на заплатите“ 24-01-2023 12-01-2023
Утвърдено Национален статистически институт Колцентър за обслужване на клиенти и провеждане на телефонни анкети 25-01-2023 25-01-2023
Утвърдено Комисия за финансов надзор Подновяване на 10броя лицензи за право на ползване на софтуер за виртуализация VMWare 27-01-2023 26-01-2023
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса "Подновяване на лицензи за софтуер за криптиране на лаптопи и флаш-памети" 27-01-2023 26-01-2023
Утвърдено Комисия за финансов надзор Абонаментна техническа поддръжка на управленска информационна система „Застрахователен надзор“ 30-01-2023 30-01-2023
Утвърдено Комисия за финансов надзор Абонаментна техническа поддръжка на специализиран софтуерен продукт „Автоматизирана информационна система за осигуряване прилагането на чл. 26 от Регламент (ЕС) № 600/2014“ 30-01-2023 30-01-2023
Утвърдено Национален статистически институт Увеличаване на капацитета на изчислителната и виртуална инфраструктура на Националния статистически институт (НСИ) 30-01-2023 30-01-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт "Абонаментна поддръжка на придобит SSL сертификат/Digi Cert Wildcard SSL/" 01-02-2023 06-01-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт "Абонаментна поддръжка на придобити SSL сертификати /GeoTrust/ за интернет сайта и профила на купувача на НОИ" 01-02-2023 23-12-2022
Утвърдено Национален осигурителен институт Доставка на софтуерни пакети за чертане и обработка на изображения 01-02-2023 01-12-2022
Утвърдено Министерски съвет и неговата администрация Провеждане на обществена поръчка с предмет: „Надграждане и сервизно обслужване на техниката за печат в администрацията на Министерския съвет и доставка на консумативи за производствени копирни машини“ с три обособени позиции. 01-02-2023 18-01-2023
Утвърдено Министерски съвет и неговата администрация Поддръжка на интернет страницата на Министерския съвет 01-02-2023 30-01-2023
Утвърдено Министерски съвет и неговата администрация Подновяване на сертификата за сигурност на Единния информационен портал за ЕСИФ www.eufunds.bg 01-02-2023 30-01-2023
Утвърдено Министерски съвет и неговата администрация Абонаментно поддържане на бибилотечен софтуер E-Lib 3.2 и софтуер I-Lib 3.3 01-02-2023 30-01-2023
Утвърдено Министерски съвет и неговата администрация Сключване на договор за право на ползване на програмен продукт „IS Expert“ за администриране на трудови възнаграждения 01-02-2023 30-01-2023
Утвърдено Министерство на финансите Поддръжка на Модул "Местни данъци и такси" (МДТ) и Система за обмен на информация (СОИ) 02-02-2023 18-01-2023
Утвърдено Министерство на финансите Поддържане на Системата за контрол на достъпа и отчитане на работното време MCS 2000 в МФ 02-02-2023 26-01-2023
Утвърдено Общинска администрация - Габрово Укрепване капацитета на Община Габрово в социалната сфера. 02-02-2023 25-01-2023