Статус Име на субекта Наименование на проекта Дата на публикуване Дата на утвърждаване
Утвърдено Министерство на финансите Интегрирана финансово - информационна система за общините (ИФИСО), базирана на SAP ECC 6.0 25-02-2022 05-04-2021
Утвърдено Държавна агенция "Електронно управление" Национална геопространствена платформа (НГП) 04-02-2022 02-06-2021
Утвърдено Национален осигурителен институт Изграждане на национално решение за електронен обмен на социалноосигурителна информация EESSI 04-02-2022 11-06-2021
Утвърдено Национален статистически институт Инструмент за по-добро стратегическо планиране и стратегическо управление на изпълнението на националните стратегически документи 07-02-2022 14-10-2021
Утвърдено Агенция "Митници" Дейност 5: „Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ по отношение на Системата за директен достъп на търговците до европейските ИС - UUM&DS, Release 2.3 и Release 2.4" 20-10-2022 01-12-2021
Утвърдено Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" Подобряване на безопасността на движение по пътищата в Република България чрез създаване на условия за устойчиво управление на пътната безопасност. 08-02-2022 15-10-2021
Утвърдено Държавна агенция за научни изследвания и иновации Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации 08-02-2022 15-10-2021
Утвърдено Министерство на здравеопазването Изграждане на Национална дигитална платформа за медицинска диагностика 12-01-2023 13-10-2021
Утвърдено Министерство на здравеопазването Достъп до здравна грижа чрез създаване на условия за развитие на здравно-социални услуги, развитие на консултирането като промотивно-профилактичен метод и разширяване на обхвата на скрининговите програми за ранна диагностика на социално-значими заболявания с цел подобряване на общественото здраве (Компонент 3. Разработване на дигитална платформа и създаване на услуги за подпомагане на диагностиката и лечението на социално-значими заболявания - като сърдечно-съдови (инфаркт), мозъчно-съдови (инсулт) и диабет) 12-01-2023 18-10-2021
Утвърдено Министерство на околната среда и водите Цифровизация за комплексно управление, контрол и ефективно използване на водите. 08-02-2022 12-10-2021
Утвърдено Агенция по заетостта Агенция по заетостта - заетост за иновативна, свързваща и справедлива България 08-02-2022 12-10-2021
Утвърдено Министерство на вътрешните работи Развитие на Национална Система 112 и изграждане на нова система за приемане на спешните комуникации и управление на ресурсите към службите за спешно реагиране, базирана на единна платформа, с цел подобряване на услугата Единен европейски номер 112 на територията на Република България 08-02-2022 12-10-2021
Утвърдено Министерство на вътрешните работи Изграждане, развитие и оптимизация на цифровата ТЕТРА система и радиoрелейна мрежа, управлявани от МВР 08-02-2022 12-10-2021
Утвърдено Министерство на културата ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА МУЗЕЙНИ, БИБЛИОТЕЧНИ, АУДИОВИЗУАЛНИ И АРХИВНИ ФОНДОВЕ 08-02-2022 12-10-2021
Утвърдено Министерство на вътрешните работи Подобряване на качеството и устойчивостта на политиките в сферата на сигурността и противодействието на корупцията и подпомагане на екологичния преход 08-02-2022 12-10-2021
Утвърдено Министерство на вътрешните работи Изграждане на национална схема за електронна идентификация и персонализацията ѝ в българските лични документи 08-02-2022 12-10-2021
Утвърдено Министерство на регионалното развитие и благоустройството Подкрепа на пилотна фаза за въвеждане на строително информационното моделиране (СИМ/BIM) в инвестиционното проектиране и строителството като основа за цифрова реформа на строителния сектор в България 08-02-2022 11-10-2021
Утвърдено Министерство на образованието и науката ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИ И МЛАДЕЖИ В ПОДКРЕПА НА УСТОЙЧИВОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОБЩИНИТЕ 08-02-2022 11-10-2021
Утвърдено Държавна агенция "Електронно управление" Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България 08-02-2022 08-10-2021
Утвърдено Министерство на регионалното развитие и благоустройството „Зелена мобилност“ - пилотна схема за подкрепа на устойчивата градска мобилност чрез мерки за развитие на екологични, безопасни, функционални и енергийно ефективни транспортни системи 08-02-2022 11-10-2021
Утвърдено Министерство на труда и социалната политика Обучения за цифрови умения и изграждане на национална онлайн платформа за обучение на възрастни Компонент 1: Национална виртуална платформа за електронно обучение Компонент 2: Обучения за DI-GI умения и компетенции 26-04-2023 11-10-2021
Утвърдено Държавна агенция "Електронно управление" Дигитализиране на информационни масиви в администрацията, съдържащи регистрови данни и е-удостоверяване от регистри 08-02-2022 08-10-2021
Утвърдено Министерство на образованието и науката СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА STEM СРЕДА ЗА УМЕНИЯ НА УТРЕШНИЯ ДЕН 08-02-2022 07-10-2021
Утвърдено Държавна агенция "Електронно управление" Интегрирана национална система за киберсигурност в Република България 08-02-2022 07-10-2021
Утвърдено Министерство на регионалното развитие и благоустройството „Единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството“ 08-02-2022 07-10-2021
Утвърдено Държавна агенция "Електронно управление" Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управление във връзка с прилагане на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги 08-02-2022 04-10-2021
Утвърдено Общинска администрация - Столична община Проектно предложение по процедура BGENVIRONMENT-3.002-S1 Открита покана № 2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“, дейност "Създаване на уеб базирана интегрирана информационна система за дигитализиране на процеса на събиране на отпадъците от храни" 08-02-2022 29-04-2021
Утвърдено Агенция "Пътна инфраструктура" Изграждане и поддръжка на защитена комуникационна среда -"Осигуряване на резервна комуникационна свързаност". 08-02-2022 12-05-2021
Утвърдено Министерство на земеделието, храните и горите ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕСИТЕ ОТ ФЕРМАТА ДО ТРАПЕЗАТА 08-02-2022 12-10-2021
Утвърдено Агенция "Пътна инфраструктура" Проектно предложение: Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудване и прилежащи системи за осигуряване на необходимите условия за работа в бъдещия комплексен център за обработка и съхранение на данни за нуждите на Агенция „Пътна Инфраструктура. Дейност: Доставка и въвеждане в експлоатация на 2 бр. комутатори за достъп за връзка между прилежащи системи за осигуряване на необходимите условия за работа в бъдещия комплексен център за обработка и съхранение на данни за нуждите на Агенция „Пътна Инфраструктура 08-02-2022 05-04-2021
Утвърдено Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури „Обновяване, надграждане и поддръжка на IT инфраструктурата в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури" 09-02-2022 12-03-2021
Утвърдено Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури Надграждане на системите за наблюдение на риболова и Информационно-статистическата система на ИАРА, с цел интегриране с Национална мрежа за Интегрирано морско наблюдение 08-02-2022 12-03-2021
Утвърдено Министерство на финансите Разработка и внедряване на Портал за финансова грамотност 17-10-2022 04-02-2022
Утвърдено Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Реализиране на ЦАИС „Анализ на корупционния риск“ 10-01-2023 16-11-2021
Утвърдено Министерство на финансите Разработка, внедряване и гаранционна поддръжка на уеб базирана Система за мониторинг, анализ, регистрация и търговия на ДЦК (СМАРТ) в МФ *Забележка: Предвидено е СМАРТ да бъде изградена на модулен принцип като модулите трябва да бъдат взаимно свързани и да бъдат така проектирани, че да позволяват постепенното им внедряване до постигане на пълната функционалност. Те са: (1) Приложно администриране (2) Входяща информация (3) Статична информация (4) Динамична информация (5) Къси продажби 25-02-2022 09-03-2021
Утвърдено Агенция "Митници" Надграждане на основните системи на Агенция "Митници" за предоставяне на данни и услуги – БИМИС (фаза 3) 14-03-2022 08-11-2021
Утвърдено Държавна агенция "Електронно управление" ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКСЕН ЦЕНТЪР И МРЕЖА ЗА МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ 14-03-2022 07-10-2021
Утвърдено Държавна агенция "Електронно управление" Облачни е-услуги за администрацията 14-03-2022 22-02-2021
Утвърдено Министерство на регионалното развитие и благоустройството Изграждане на Единен публичен регистър по устройствено планиране на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството и информационна система за неговото обслужване. 14-03-2022 19-02-2021
Утвърдено Министерски съвет и неговата администрация Наименованието на проекта е: "Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор" Наименованието на дейността е: "Развитие на Платформата за достъп до обществена информация" 14-03-2022 29-01-2021
Утвърдено Министерство на регионалното развитие и благоустройството Изграждане на система за управление на собствеността, включително единен регистър на държавната и общинската собственост 14-03-2022 02-02-2021
Утвърдено Държавна агенция "Електронно управление" Изграждане на Център за мониторинг и реакция на инциденти (ЦМРИ) със значително увреждащо въздействие върху комуникационните и информационните системи на стратегически обекти и на дейности, които са от значение за националната сигурност. 14-03-2022 22-01-2021
Утвърдено Държавна агенция "Архиви" „Разработка и внедряване на система за е-архивиране” 14-03-2022 21-12-2020
Утвърдено Национален осигурителен институт Развитие и въвеждане на Aрхитектурата на НОИ за процесите, свързани с парични обезщетения, помощи и гарантирани вземания 14-03-2022 22-12-2020
Утвърдено Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Дейност 5 „Разработване и внедряване на специализирана информационна система за обезпеченото и отнетото имущество в КПКОНПИ“ от проект "Укрепване на капацитета на компетентните власти в България по отношение на възстановяване и управление на активи от престъпна дейност". 10-01-2023 16-12-2020
Утвърдено Министерство на външните работи Доизграждане и оборудване на Центъра за управление на кризи в Българското Министерство на външните работи. 14-03-2022 07-12-2020
Утвърдено Българска агенция по безопасност на храните Оптимизация и електронизация на регистрите и работните процеси в БАБХ 19-05-2022 30-11-2020
Утвърдено Комисия за защита на конкуренцията „Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисия за защита на конкуренцията“ 14-03-2022 30-11-2020
Утвърдено Държавна агенция "Електронно управление" Планиране, координация и контрол при развитието и обновяването на информационните ресурси в администрацията 04-04-2022 15-12-2021
Утвърдено Национален център за информация и документация Създаване, надграждане и обединяване на електронни регистри на Националния център за информация и документация (НАЦИД) в областта на висшето образование 21-03-2022 18-11-2020
Утвърдено Министерство на труда и социалната политика Наименование на проекта - BG05M9OP001-3.021 - За по-добро качество и ефективност на социалните услуги в България. Наименование на дейността - Дейности за пилотно въвеждане на ежегоден национален мониторинг на състоянието и ефективността на социалните услуги. 17-10-2022 11-07-2022
Утвърдено Агенция по обществени поръчки Надграждане на ЦАИС ЕОП Дейност 2: Разгръщане на базата данни на ЦАИС ЕОП в отделна схема и мигриране на съществуващите данни с цел бързо и лесно генериране на различни сечения и извадки. Обогатяване на информацията в системния регистър за успешни и неуспешни действия. 14-10-2022 30-09-2022
Утвърдено Агенция "Митници" „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на Проект по МКС: Централизирано оформяне на вноса – фаза 2 (2.10. UCC Centralised Clearance for Import (CCI) phase 2) върху Cloud архитектура“ 19-04-2023 07-09-2022
Утвърдено Агенция "Митници" „Развитие и въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на Агенция „Митници“ по отношение на модул „Интегриране на информация за решения, издадени от митническите органи, свързани с елементите за облагане – тарифно класиране, произход на стоките и митническа стойност, с цел оптимизиране на цялостния процес при движението на работни документи” (РЕО) върху Cloud архитектура“ 14-10-2022 08-09-2022
Утвърдено Агенция "Митници" „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на Модул „Анализ на риска“, във връзка с интеграцията с централизираната система PoUS” 02-05-2023 08-09-2022
Утвърдено Агенция "Митници" „Развитие и въвеждане на Институционална/Корпоративна архитектура на Агенция „Митници“ по отношение на модул „Последващ контрол“ върху Cloud архитектура“. 14-10-2022 08-09-2022
Утвърдено Агенция "Митници" „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на Проект: „Изграждане на Централизирана информационна система за контрол на транспортните средства в реално време (ЦИС КТСРВ) - етап 1 върху Cloud архитектура“. 24-11-2022 23-09-2022
Утвърдено Агенция "Митници" „Изграждане на Център за видеоданни на Агенция „Митници“ - етап 1“-„Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на Проект „Изграждане на Център за видеоданни на АМ, върху Cloud архитектура“. 24-11-2022 21-09-2022
Утвърдено Агенция "Митници" „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение нa „Система за управление на Интегрирана Тарифа /Integrated Tariff Management System“ (СУИТ/ITMS) – върху Cloud архитектура“. 24-11-2022 11-07-2022
Утвърдено Агенция "Митници" Надграждане на основните системи на Агенция "Митници" за предоставяне на данни и услуги - БИМИС (фаза 3) 25-10-2022 17-05-2022
Утвърдено Агенция "Митници" Надграждане на основните системи на Агенция "Митници" за предоставяне на данни и услуги - БИМИС (фаза 3) 20-10-2022 20-05-2022
Утвърдено Агенция "Митници" Надграждане на основните системи на Агенция "Митници" за предоставяне на данни и услуги - БИМИС (фаза 3) 20-10-2022 25-05-2022
Утвърдено Агенция "Митници" Надграждане на основните системи на Агенция "Митници" за предоставяне на данни и услуги - БИМИС (фаза 3) 20-10-2022 20-05-2022
Утвърдено Изпълнителна агенция по околна среда Надграждане на Националната информационна система "Отпадъци" (НИСО) с нови регистри и функционалности 17-10-2022 15-08-2022
Утвърдено Министерство на здравеопазването Създаване на общи трансгранични услуги за електронно здравеопазване в България 12-01-2023 19-07-2022
Утвърдено Национален център за информация и документация Дейност 4 "Обединяване на Регистъра на издадените удостоверения за професионални квалификации, Регистъра на обезсилените удостоверения за професионални квалификации и Регистъра на отказите за професионални квалификации в Обединен регистър на професионалните квалификации" Дейност 5 "Обединяване на Регистъра на издадените удостоверения за академично признаване, Регистъра на обезсилените удостоверения за академично признаване и Регистъра на отказите за академично признаване в Обединен регистър за академично признаване" в рамките на проект: BG05SFOP001-1.017 "Създаване, надграждане и обединяване на електронни регистри на Националния център за информация и документация (НАЦИД) в областта на висшето образование" 18-10-2022 31-03-2022
Утвърдено Национален център за информация и документация Дейност 4 "Обединяване на Регистъра на издадените удостоверения за професионални квалификации, Регистъра на обезсилените удостоверения за професионални квалификации и Регистъра на отказите за професионални квалификации в Обединен регистър на професионалните квалификации" Дейност 5 "Обединяване на Регистъра на издадените удостоверения за академично признаване, Регистъра на обезсилените удостоверения за академично признаване и Регистъра на отказите за академично признаване в Обединен регистър за академично признаване" в рамките на проект: BG05SFOP001-1.017 "Създаване, надграждане и обединяване на електронни регистри на Националния център за информация и документация (НАЦИД) в областта на висшето образование" 18-10-2022 31-03-2022
Утвърдено Министерство на финансите „Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“, въз основа на Решение D14425752 от 25.05.2022 г. на ЦОП, е сключил Рамково споразумение по обособена позиция № 1 „Доставка на компютърни конфигурации“ - РС № СПОР- 19/22.07.2022 г. 26-10-2022 25-10-2022
Утвърдено Национален статистически институт Основна техническа поддръжка (Premier Support) на Oracle VM 10-11-2022 25-10-2022
Утвърдено Национален статистически институт Едногодишна техническа поддръжка на лицензите за Oracle продукти използвани в НСИ 22-03-2023 26-10-2022
Утвърдено Изпълнителна агенция "Морска администрация" Надграждане функционалностите на Единната централизирана информационна система на ИАМА 28-10-2022 19-07-2022
Утвърдено Министерство на финансите „Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“, въз основа на Решение D14427554_26.05.2022г. на ЦОП, е сключил Рамково споразумение по обособена позиция № 3 „Доставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери““ - РС № СПОР- 21/22.07.2022 г. 31-10-2022 28-10-2022
Утвърдено Национален статистически институт „Осигуряване на комуникационна свързаност - IP VPN, Интернет достъп и Протектиран Интернет достъп (DDoS защита) за нуждите на НСИ“ 22-03-2023 01-11-2022
Утвърдено Национален статистически институт „Подновяване на срока за лицензии и абонаментна поддръжка на антивирусен софтуер и бизнес решения за сигурност на ESET софтуерни продукти“ 22-03-2023 01-11-2022
Утвърдено Национален статистически институт „Доставка, внедряване и поддръжка на решение за защита на WEB приложенията (WEB APPLICATION FIREWALL)“ 22-03-2023 28-10-2022
Утвърдено Национален статистически институт „Подновяване на софтуерна осигуровка на лицензи за система за събиране и анализ на журнални записи, свързани с информационната сигурност и защита и система за наблюдения и защита на базите от данни. Услуги по модернизация и усъвършенстване функционалността на двете системи“. 22-03-2023 01-11-2022
Утвърдено Национален статистически институт „Сервизна софтуерна поддръжка и консултации на място за IBM SPSS лицензи за нуждите на Националния статистически институт“ 22-03-2023 28-10-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Доставка на хардуер за осигуряване на резервираност на клъстерната система, използвана в Комисия за регулиране на съобщенията, и на необходимите лицензи за нея“, 11-01-2023 03-11-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията ДОСТАВКА, МОНТАЖ, НАСТРОЙКА И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА UPS-ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 11-01-2023 03-11-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията „Извънгаранционно поддържане и актуализация на функциониращия в Комисия за регулиране на съобщенията програмен пакет на ATDI SA, Франция“ 11-01-2023 03-11-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията „Осигуряване на извънгаранционна поддръжка на информационна система „Лицензиране и регистри“ и Портал за електронни административни услуги на Комисията за регулиране на съобщенията“ 11-01-2023 03-11-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията „Техническа поддръжка на стандартен базов софтуер на Оракъл“ 11-01-2023 03-11-2022
Утвърдено Национален статистически институт „ТЕХНИЧЕСКО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА СЪБИРАНЕ И АНАЛИЗ НА ЖУРНАЛНИ ЗАПИСИ, СВЪРЗАНИ С ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ (НСИ)“ 22-03-2023 03-11-2022
Утвърдено Национален статистически институт „Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника за нуждите на НСИ“ 17-02-2023 03-11-2022
Утвърдено Министерство на правосъдието Изграждане на АИС „Търговска несъстоятелност“ Модул "Регистър по несъстоятелност" 11-11-2022 13-07-2022
Утвърдено Министерство на енергетиката Доставка на лицензи за допълнителен обем, софтуерно съпровождане и поддръжка (maintenance) на съществуващата в Министерството на енергетиката система за резервиране и архивиране на данни и сървъри с информационни системи, изградена на базата на продукти на Catalogix DPX 11-11-2022 10-11-2022
Утвърдено Министерство на енергетиката Осигуряване правото на ползване (лиценз) на специализиран софтуер/система за сканиране и управление на уязвимости на информационните активи на Министерство на енергетиката 11-11-2022 10-11-2022
Утвърдено Комисия за финансов надзор Закупуване на сървърна техника за нуждите на Комисията за финансов надзор 14-11-2022 10-11-2022
Утвърдено Комисия за финансов надзор Закупуване на право на ползване на лицензи и годишен абонамент за софтуерно решение за валидиране и генериране на Excel файлове по Таксономия за Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA), Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA) и European Banking Authority (EBA) 14-11-2022 10-11-2022
Утвърдено Комисия за финансов надзор Техническа и продуктова поддръжка на Oracle лицензи за нуждите на Комисията за финансов надзор 14-11-2022 09-11-2022
Утвърдено Министерство на енергетиката Осигуряване на хардуерна и софтуерна поддръжка на защитната стена Cisco ASA 5525-X с FirePOWER Service и продължаване правото на ползване и поддръжка на антивирусен и антиспам софтуер от F-Secure по три обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: "Осигуряване на хардуерна и софтуерна поддръжка на защитната стена Cisco ASA 5525-X с FirePOWER Services за три години"; Обособена позиция №2: "Продължаване правото на ползване и поддръжка на антивирусен софтуер за сървъри, работни станции и преносими компютри на софтуерния продукт F-Secure Business Suite за 250 потребителя за две години"; Обособена позиция №3: "Продължаване правото на ползване и поддръжка на софтуер за защита на електронната поща на софтуерния продукт F-Secure Inbound Protection за 225 потребителя за две години". 14-11-2022 11-11-2022
Утвърдено Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Укрепване на капацитета на компетентните власти в България по отношение на възстановяване и управление на активи от престъпна дейност. Проектът е финансиран по Програма „Вътрешни работи“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г., по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BGHOMEAFFAIRS-4.004-0001-C01/22.07.2020 г., изменен с Анекс №1 от 04.02.2021 г., Анекс № 2 от 29.06.2021 г. и Анекс № 3 от 25.11.2021 г. Всички заложени дейности, включително бюджет, са преминали етап на оценка, заложените разходи са одобрени от Програмния оператор. 10-01-2023 15-11-2022
Утвърдено Министерство на енергетиката Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на Министерство на енергетиката по рамкови споразумения сключени от Централния орган за поръчки (ЦОП) в Министерство на финансите с номера: СПОР-19/22.07.2022 г. - Доставка на компютърни конфигурации; СПОР-20 /22.07.2022 г. - Доставка на преносими компютри; СПОР-21/22.07.2022 г. - Доставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери; СПОР-23/22.07.2022 г - Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства. 17-11-2022 16-11-2022
Утвърдено Министерство на енергетиката Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на Министерство на енергетиката по рамкови споразумения сключени от Централния орган за поръчки (ЦОП) в Министерство на финансите с номера: СПОР-19/22.07.2022 г. - Доставка на компютърни конфигурации; СПОР-20 /22.07.2022 г. - Доставка на преносими компютри; СПОР-21/22.07.2022 г. - Доставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери; СПОР-23/22.07.2022 г - Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства. 17-11-2022 16-11-2022
Утвърдено Министерство на енергетиката Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена мобилна наземна мрежа по стандарта GSM/UMTS/LTE с национално покритие и допълнителни услуги, свързани с тази дейност за нуждите на МЕ 17-11-2022 17-11-2022
Утвърдено Министерство на енергетиката Надграждане и абонаментна техническа поддръжка на съществуваща система за управление на документооборота и работните процеси - „Еventis R7“ в Министерството на енергетиката 17-11-2022 17-11-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Доставка, инсталация, конфигурация и гаранционна поддръжка на географска информационна система за нуждите на Комисия за регулиране на съобщенията 11-01-2023 09-11-2022
Утвърдено Министерство на външните работи „Следгаранционно обслужване и поддръжка на Националната визова информационна система – компоненти Клиентска база данни и интерфейси“. 21-11-2022 17-11-2022
Утвърдено Министерство на външните работи „Абонаментно поддържане на софтуерната система за управление на човешките ресурси и работна заплата в МВнР, внедряване на нова функционалност в модул „Финансов контрол“ и внедряване на нов модул за самообслужване на служителите“ 21-11-2022 15-11-2022
Утвърдено Министерство на външните работи „Реализиране на допълнителни функционалности към системата eConsulate” 02-05-2023 15-11-2022
Утвърдено Министерство на външните работи Дейност с наименование „Следгаранционна поддръжка и развитие на автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВнР“. Дейността отговаря на като наименование на предмета на общетсвена поръчка. 05-05-2023 15-11-2022
Утвърдено Министерство на външните работи „Подновяване на софтуерни пакети за лицензи на стандартен софтуер на НВИС, включващ продукти на Microsoft“ 21-11-2022 15-11-2022
Утвърдено Министерство на външните работи „ПОДНОВЯВАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПАКЕТИ ЗА ЛИЦЕНЗИ НА СТАНДАРТЕН СОФТУЕР НА НВИС, ВКЛЮЧВАЩ ПРОДУКТИ НА IBM” 21-11-2022 16-11-2022
Утвърдено Министерство на външните работи Дейност с наименование „Абонаментно обслужване, развитие и поддръжка на информационната система за български документи за самоличност „еБДС“ и развитие и абонаментно обслужване на информационната система за заверка и легализация на документи на български граждани „еАОГ“ в две обособени позиции: - Обособена позиция № 1 „Поддръжка на информационна система за български документи за самоличност „еБДС“ за нуждите на МВнР“; - Обособена позиция № 2 „Абонаментно обслужване на информационна система „Регистрация на подписи и печати на юридически и физически лица и обработка на заявления за заверка и легализация на документи“ и система за „Администрация на преводачите, превеждащи от чужд език на български“ за нуждите на отдел „Административно обслужване на граждани“ на дирекция „Консулски отношения“ на Министерството на външните работи“. 22-11-2022 22-11-2022
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса „Поддържане на придобитото право на ползване (софтуерна осигуровка) на софтуерни продукти на Майкрософт и предоставяне на услуги от доставчика за съществуващи нужди на ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК“ 22-11-2022 10-11-2022
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса "Доставка на лицензи за продължаване на поддръжката за софтуерна платформа на Специализираната информационна система за бизнес анализи (СИСБА) на НЗОК“ 22-11-2022 18-11-2022
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса „Доставка, инсталиране, обновяване, настройка и поддръжка на 1 735 бр. лицензи за антивирусен софтуер на SYMANTEC в ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК” 22-11-2022 16-11-2022
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса „Подновяване правото на ползване и техническа поддръжка на лицензи за работа със Системата за анализ на правата и сигурността при работа с данни в мрежата на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК)“ 22-11-2022 17-11-2022
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса „Доставка, монтаж, поддържане и конфигуриране на комуникационно оборудване в НЗОК” 22-11-2022 22-11-2022
Утвърдено Агенция "Митници" Доставка на лицензи за поддръжка и права на ползване за софтуерни продукти и развитие на Технологичната архитектура на АМ“ 11-01-2023 11-11-2022
Утвърдено Агенция "Митници" „Доставка на допълнителни интерфейсни карти/платки за надграждане и увеличаване капацитета на Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) устройства“ 11-01-2023 11-11-2022
Утвърдено Агенция за ядрено регулиране Следгаранционна поддръжка на Система за електронни услуги и нейните модули 10-01-2023 29-11-2022
Утвърдено Комисия за финансов надзор Подновяване на техническа поддръжка на „Електронен регистър и картотека“, част „Застрахователни агенти и посредници, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност” на КФН 29-11-2022 25-11-2022
Утвърдено Министерство на външните работи "Доставка на нов модул „Проекти” от интегрираната софтуерна система „Поликонт“ за управление на човешките ресурси и работна заплата в МВнР, услуги по внедряване и абонаментно обслужване" 29-11-2022 29-11-2022
Утвърдено Комисия за финансов надзор Изграждане на Единна информационна система /ЕИС/ за нуждите на Комисията за финансов надзор 29-11-2022 29-11-2022
Утвърдено Комисия за финансов надзор Изграждане на мобилно приложение SmartFSC - Мобилно приложение на КФН 29-11-2022 29-11-2022
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса „Осигуряване на техническа поддръжка на Система за електронен обмен на социално-осигурителна информация на НЗОК“ 29-11-2022 29-11-2022
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса Доставка, инсталация и гаранционна поддръжка на 6 (шест) броя непрекъсваеми захранващи устройства (UPS) за нуждите на Националната здравноосигурителна каса 29-11-2022 29-11-2022
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса „Извънгаранционна техническа поддръжка на телефонните централи в ЦУ на НЗОК и 27 РЗОК“ 29-11-2022 29-11-2022
Утвърдено Министерство на енергетиката Предоставяне на GPS услуги по охрана и контрол на служебните автомобили на Министерство на енергетиката. 29-11-2022 29-11-2022
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса Осигуряване на достъп до интернет за нуждите на НЗОК и изграждане и поддържане на виртуална частна мрежа между 28 РЗОК, 71 офиса, ЦУ на НЗОК и Основен център за данни на НЗОК“ 01-12-2022 01-12-2022
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса „Доставка, инсталация и гаранционна поддръжка на настолни компютърни конфигурации за нуждите на ЦУ на НЗОК и РЗОК“ 01-12-2022 01-12-2022
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса „Техническа поддръжка на програмен продукт за документооборот „Архимед“ в ЦУ на НЗОК и 28-те РЗОК“ 02-12-2022 01-12-2022
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса "Удължаване на гаранционна техническа поддръжка на сървърна техника в НЗОК" 02-12-2022 01-12-2022
Утвърдено Комисия за финансов надзор Подновяване на правото на ползване на офис пакети за Microsoft Office 365 02-12-2022 01-12-2022
Утвърдено Комисия за финансов надзор Закупуване на право на ползване на програмни продукти Adobe Acrobat Pro, InDesign и Creative Cloud за редакция на PDF документи 02-12-2022 01-12-2022
Утвърдено Национален статистически институт Абонаментна поддръжка на програмен счетоводен продукт "Бизнес процесор - Конто 66" 25-08-2023 29-11-2022
Утвърдено Национален статистически институт „Доставка на нови 1270 броя лицензи Axence nVision® с включени 6 модула: Network, Inventory, Users, DataGuard, HelpDesk, SmartTime, AdminCenter за нуждите на НСИ“ 22-03-2023 21-11-2022
Утвърдено Национален статистически институт „Поддръжка на лицензи за Microsoft SQL Server и Microsoft Visual Studio и доставка на лицензи на система за наблюдение и контрол на привилегировани акаунти /PAM - Privileged Account Management/ “ 22-03-2023 21-11-2022
Утвърдено Национален статистически институт ДОГОВОР ЗА АБОНАМЕНТНО И КОНСУЛТАНТСКО ОБСЛУЖВАНЕ за счетоводен софтуер ОМЕКС 17-02-2023 02-12-2022
Утвърдено Национален статистически институт „Предоставяне на комплексна услуга за осигуряване на среда за разпечатване, размножаване и сканиране за нуждите на Националния статистически институт“ 22-03-2023 02-12-2022
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса Удължаване на гаранционната поддръжка от производителя на комплекс от сървъри и сториджи, на които в НЗОК е инсталирана Системата за обмен на социалноосигурителна информация (EESSI) 05-12-2022 02-12-2022
Утвърдено Национален осигурителен институт Предоставяне за право на ползване върху правно-информационен продукт "АПИС" състоящ се от" АПИС ПРАВО,АПИС ПРОЦЕДУРИ,АПИС ФИНАНСИ,АПИС ВРЕМЕ, АПИС РЕГИСТЪР+ и др. 05-06-2023 01-12-2022
Утвърдено Комисия за финансов надзор Подновяване на лицензионно право на ползване на софтуер за устройства за защита на уеб приложения, достъпвани по HTTP/HTTPS протокол. 08-12-2022 08-12-2022
Утвърдено Комисия за финансов надзор Подновяване лицензно право на ползване на специализирано антивирусно решение Bitdefender GravityZone Security for Exchange 08-12-2022 08-12-2022
Утвърдено Агенция за ядрено регулиране Следгаранционна поддръжка на система "Електронен регистър за отчет и контрол на ИЙЛ в Република България" 07-02-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт Право на ползване върху правно-информационен продукт „Лакорда“ състояща се от: нормативни актове, бюлетин, право на ЕС ,Българско право и др. 05-06-2023 01-12-2022
Утвърдено Комисия за финансов надзор Подновяване и доставка на лицензи за антивирусен софтуер ESET Endpoint Protection Standard за срок от една година 09-12-2022 09-12-2022
Утвърдено Комисия за финансов надзор Подновяване на достъп до система за електронни квалифицирани удостоверителни услуги, в това число за отдалечена електронна идентификация, подписване с еднократен облачен квалифициран електронен подпис (ОКЕП), автоматизирано дистанционно подписване на електронни документи с облачен квалифициран електронен подпис. 12-12-2022 12-12-2022
Утвърдено Комисия за финансов надзор Подновяване на поддръжката на устройства за периметрова защита FortiGate-300E за анализ на мрежовия трафик на входящата информация през Интернет в мрежата. 12-12-2022 12-12-2022
Утвърдено Национален статистически институт „Закупуване на абонамент за ScholarOne – база данни, предоставяща цялостни системи за управление на работния процес за издаване на научни списания, книги и конференции.“ 22-03-2023 12-12-2022
Утвърдено Национален статистически институт „Закупуване на скенер за сканиране на статистически публикации и книги с цел обогатяване на фонда на дигиталната библиотека на Националния статистически институт“ 17-02-2023 13-12-2022
Утвърдено Агенция "Митници" „ДОСТАВКА НА ХАРДУЕР“ : -дейност 1 „ДОСТАВКА НA ДИСКОВЕ ЗА СТОРИДЖИ“; - дейност 2 „ДОСТАВКА НA СЪРВЪРИ“; - дейност 3 „ДОСТАВКА НA ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ“; - дейност 4 „ДОСТАВКА НA ПЕРСОНАЛНИ КОМПЮТРИ С МОНИТОРИ“; - дейност 5 „ДОСТАВКА НА СЪРВЪРИ ЗА COMMVAULT“. 11-01-2023 10-11-2022
Утвърдено Министерство на културата Системна поддръжка на ИТ средата на Министерство на културата 07-04-2023 13-12-2022
Утвърдено Министерство на културата Извършване на абонаментна техническа поддръжка на система за „Управление на човешки ресурси”. 07-04-2023 12-12-2022
Утвърдено Министерство на културата Доставка, пускане в експлоатация и конфигуриране на 2 (два) броя NAS сървърни устройства за съхранение на информация (дискови масиви), окомплектовани с общо 12 (дванадесет) броя дискове за нуждите на Министерство на културата 07-04-2023 12-12-2022
Утвърдено Комисия за финансов надзор Извънгаранционна техническа и продуктова поддръжка на автоматизирана информационна система за електронен документооборот (АИСЕД, Автоматизирана информационна система (АИС) „е-Документооборот” или системата) 13-12-2022 13-12-2022
Утвърдено Агенция по обществени поръчки Разработване и внедряване в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) на нови електронни формуляри за обществени поръчки в изпълнение на европейски Регламент 1780/2019. Aктуализиране на предоставяната от АОП услуга „Електронен подател“. Развитие на възможностите за търсене и статистически справки 22-12-2022 30-09-2022
Утвърдено Агенция по обществени поръчки Разработване и внедряване в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) на нови електронни формуляри за обществени поръчки в изпълнение на европейски Регламент 1780/2019. Aктуализиране на предоставяната от АОП услуга „Електронен подател“. Развитие на възможностите за търсене и статистически справки 06-01-2023 30-09-2022
Утвърдено Национален статистически институт Закупуване на електронни подписи за всички ръководни длъжности в ЦУ и ТСБ на НСИ 23-12-2022 22-12-2022
Утвърдено Съвет за електронни медии Закупуване на техника 29-12-2022 21-12-2022
Утвърдено Комисия за финансов надзор Абонаментна техническа поддръжка на внедрена конфигурация от модули и функционалности на системата за управление на човешките ресурси „HeRMeS“ и направените специфични настройки в нея за нуждите на Комисията за финансов надзор. 29-12-2022 29-12-2022
Утвърдено Комисия за финансов надзор Изграждане на информационна система, която да дава възможност XML съобщенията, генерирани в Системата за достъп до регистрите на трансакции (TRACE), да бъдат конвертирани в четим формат 29-12-2022 29-12-2022
Утвърдено Министерство на външните работи Доставка на лицензи за софтуерни продукти и абонамент за облачни услуги 30-12-2022 30-12-2022
Утвърдено Министерство на труда и социалната политика ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА, ПЕРИФЕРНА ТЕХНИКА И КОПИРНА ХАРТИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014-2020“ 03-01-2023 30-12-2022
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса "Инсталиране на цифрова микрофонна система за конферентна зала" 09-01-2023 30-12-2022
Утвърдено Национален статистически институт „Осигуряване на комуникационна свързаност IP VPN и достъп до Интернет за нуждите на НСИ“ 22-03-2023 22-12-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Актуализация на географски цифрови данни 11-01-2023 06-01-2023
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса Абонаментна поддръжка на Система за безконтактна инвентаризация INVENT 10-01-2023 10-01-2023
Утвърдено Общинска администрация - Велико Търново Разработване на Единна информационна точка за подобряване на информационния избор при ползване на социални услуги 01-03-2023 09-01-2023
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса "Удължаване на гаранционна техническа поддръжка от производителя на техника в НЗОК" 10-01-2023 10-01-2023
Утвърдено Министерство на образованието и науката Доставка, внедряване и интеграция на единен софтуер за счетоводна отчетност и контрол на организациите в структурата на Министерство на образованието и науката 10-01-2023 16-11-2022
Утвърдено Национален статистически институт „Доставка и поддръжка на софтуерни лицензии за нуждите на Национален статистически институт“ 22-03-2023 06-01-2023
Утвърдено Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество „Доставка на мрежово оборудване за нуждите на КПКОНПИ“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на защитни стени от ново поколение (NGFW) тип 1 и тип 2 и система за наблюдение и управление“ и Обособена позиция № 2 „Доставка на комутатори“ 10-01-2023 21-12-2022
Утвърдено Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество „Предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ 10-01-2023 22-11-2022
Утвърдено Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Доставка на компютърна техника за нуждите на КПКОНПИ“ с две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Доставка на стационарни компютърни конфигурации” и Обособена позиция №2 „Доставка на преносими компютри” 10-01-2023 17-11-2022
Утвърдено Национален статистически институт Развитие на Информационна система „Демография“ чрез миграция на платформата и добавяне на нови функционалности 22-03-2023 21-12-2022
Утвърдено Национален статистически институт „Разработване и внедряване на ИС „Статистически бизнес регистър (СБР)“ 22-03-2023 23-12-2022
Утвърдено Национален статистически институт Развитие на Информационна система „Статистически класификации“ чрез миграция на платформата и добавяне на нови функционалности 22-03-2023 13-12-2022
Утвърдено Министерство на образованието и науката „Осигуряване на услуги по техническо обезпечаване, поддръжка и обучения за извършване на процеса по електронно дистанционно оценяване на изпитни работи от национално външно оценяване в края на IV, на VII и на Х клас и от държавни зрелостни изпити и предоставяне на право на ползване на интегрирана електронна среда за сканиране, обработка и дистанционно оценяване на изпитни работи“ 10-01-2023 17-11-2022
Утвърдено Министерство на културата Поддръжка на информационната система „Eventis R7“, на интерфейса за електронно попълване и подаване на декларации по чл. 7а и чл. 7б от ЗЗДПДП, и на регистъра на посочените декларации 07-04-2023 10-01-2023
Утвърдено Агенция по вписванията Усъвършенстване на информационната система на РИОС 10-01-2023 12-12-2022
Утвърдено Агенция по вписванията Надграждане на информационната система на Имотен регистър 10-01-2023 14-06-2022
Утвърдено Агенция по вписванията Надграждане на информационната система на ТРЮЛНЦ в съответствие с промени в европейското законодателство по отношение на техническите спецификации и процедури за системата за взаимно свързване на регистрите BRIS 3 10-01-2023 18-08-2022
Утвърдено Агенция по вписванията Надграждане на Единния портал за заявяване на електронни административни услуги 10-01-2023 18-08-2022
Утвърдено Агенция по вписванията Надграждане на Имотен регистър в съответствие със ЗЕУ 10-01-2023 02-12-2022
Утвърдено Агенция за ядрено регулиране Осигуряване на хибридна облачна среда за работа на електронен регистър за отчет и контрол на източниците на йонизиращи лъчения 10-01-2023 29-12-2022
Утвърдено Народно събрание на Република България Поддръжка на Интегрираната информационна система на Народното събрание и уеб сайта на „Държавен вестник" 11-01-2023 22-11-2022
Утвърдено Народно събрание на Република България „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на цифрови мултифункционални устройства, включително доставка на резервни части и консумативи, необходими за поддръжка на устройствата в техническа изправност, по обособени позиции“ 11-01-2023 23-12-2022
Утвърдено Министерство на туризма Проект № B2.6c.15 „Иновативни инструменти за съхранение и промотиране на културното наследство в трансграничния регион (с акроним TOURISM-e)“ 11-01-2023 15-11-2022
Утвърдено Министерство на туризма „Абонаментна (извънгаранционна) поддръжка на Единната система за туристическа информация (ЕСТИ)" 11-01-2023 01-12-2022
Утвърдено Министерство на туризма Абонаментна поддръжка на система за управление на човешките ресурси 11-01-2023 02-12-2022
Утвърдено Министерство на туризма "Абонаментна поддръжка на защитните стени KEMP LoadMaster VLM-200 на системата за електронна поща на Министерството на туризма“ 11-01-2023 12-12-2022
Утвърдено Министерство на туризма „Абонаментно техническо обслужване на извънгаранционна компютърна, сървърна, периферна и копирна техника, собственост на Министерството на туризма" 11-01-2023 23-12-2022
Утвърдено Министерство на туризма Доставка на компютърна техника за нуждите на дигиталния маркетинг и CAD приложения е Министерство на туризма 11-01-2023 23-12-2022
Утвърдено Министерство на туризма "Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на Министерство на туризма“ чрез вътрешен конкурентен избор, съгласно открита процедура за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на компютри и периферни устройства за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации" от Централния орган за покупки в МФ (ЦОП на МФ), по обособена позиция № 1 "Доставка на компютърни конфигурации" , обособена позиция № 2 "Доставка на преносими компютри", обособена позиция № 3 „Доставка на мултифункционални устройства, принтери, скенери“, обособена позиция № 5 „Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства“ 11-01-2023 21-12-2022
Утвърдено Министерство на труда и социалната политика Предоставяне на помощни средства за хората с трайни увреждания. 26-04-2023 29-11-2022
Утвърдено Министерство на труда и социалната политика Развитие на социалната икономика. 11-01-2023 23-12-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията „Осигуряване на лицензи за цялостно решение (Endpoint Detection and Response) за защита на крайните точки в Комисията за регулиране на съобщенията”. 11-01-2023 06-01-2023
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Изработване и внедряване на автоматизирана система за инвентаризация на дълготрайни материални активи 11-01-2023 09-01-2023
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Осигуряване на IXP точка за нуждите на механизма за измерване на качеството за достъп до интернет 11-01-2023 09-01-2023
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Осигуряване на лицензи за правно-информационни системи 11-01-2023 10-01-2023
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Осигуряване на поддръжката на домейни и осигуряване на сървърни сертификати за нуждите на КРС 11-01-2023 10-01-2023
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Осигуряване на WiFi свързаност за нуждите на КРС 11-01-2023 10-01-2023
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Осигуряване на пълно сервизно обслужване на мултифункционалната техника използвана в КРС 11-01-2023 10-01-2023
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Осигуряване на времеви печати необходими за удостоверяването на резултата от механизма за измерване на качеството за достъп до интернет, както и осигуряване на електронни подписи за нуждите на КРС 11-01-2023 30-12-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията „Осигуряване на абонаментна поддръжка на деловодната система на Комисията за регулиране на съобщенията“ 11-01-2023 23-12-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията „Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на автоматизирана лентова библиотека за нуждите на Комисия за регулиране на съобщенията“; 11-01-2023 23-12-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Доставка, инсталация и въвеждане на система за многофакторна автентикация. 11-01-2023 23-12-2022
Утвърдено Агенция "Митници" „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на Агенция „Митници“ по отношение на проект „Изграждане на Система за управление на опашките върху Cloud архитектура.“ 03-07-2023 10-01-2023
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията „Доставка на мултифункционални машини за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията” 11-01-2023 21-12-2022
Утвърдено Агенция "Митници" „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение нa декларативните системи (МИСВ, МИСТ2, МАСИ) отразяващи изискванията на Националната среда за митническо обслужване на едно гише – обмен на сертификати” (фиш 1.13 EU Single Window environment for customs MASP-C) фаза 1 върху Cloud архитектура” 06-03-2023 02-12-2022
Утвърдено Агенция "Митници" „ДОСТАВКА НА КОМУНИКАЦИОННО ОБOРУДВАНЕ“ 11-01-2023 11-11-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията „Осигуряване на извънгаранционна поддръжка на комуникационно оборудване и осигуряване на инженерна помощ за нуждите на КРС 11-01-2023 30-12-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Миграция на активна директория от Windows Server 2012 към Windows Server 2019 11-01-2023 23-12-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията „Осигуряване на оптична свързаност и гарантиран интернет достъп за териториалните звена в КРС“ 11-01-2023 23-12-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Осигурряване на услугата виртуална частна мрежа по протокол Ethernet – MAN за гр. София 11-01-2023 23-12-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Осигуряване на поддръжка на система за централизирана антивирусна и антиспам защита за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията 11-01-2023 23-12-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията „Осигуряване на лицензи за отдалечен достъп AnyConnect за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията“ 11-01-2023 23-12-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Осигуряване на достъп до регулаторни информационни услуги от базата данни на информационната система Cullen International 11-01-2023 30-12-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Осигуряване на лиценз и поддръжка на видеоконферентни услуги чрез системата CISCO Webex Room55 за нуждите на Комисия за регулиране на съобщенията 11-01-2023 22-12-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Реализация на допълнителна функционалност в „Информационната система на КРС за on-line попълване и приемане на въпросници за отчет на дейността на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги и на операторите на пощенски услуги. 11-01-2023 21-12-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Осигуряване на извънгаранционна поддръжка на системата за контрол на достъпа, използвана в Комисията за регулиране на съобщенията 11-01-2023 23-12-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията „Осигуряване на техническа поддръжка и обновяване на софтуерна счетоводна система "Фисконт 97 "" 11-01-2023 13-12-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията "Осигуряване на абонаментно обслужване за информационна система ОМЕКС 2000“ 11-01-2023 23-12-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията „Осигуряване на консултантски услуги за проверка и оценка на нивото на критичност и на съответния риск за информационните и комуникационните системи на КРС“ 11-01-2023 23-12-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Доставка на лицензи за Windows Server 2019 и CAL лицензи за устройства 11-01-2023 09-12-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Доставка на сървъри за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията 11-01-2023 12-12-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията "Осигуряване на два броя лицензи за софтуерен продукт Adobe InDesign" 11-01-2023 08-12-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Доставка на скенери за нуждите на КРС 11-01-2023 01-12-2022
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Осигуряване на поддръжка на мултифункционална техника, разположена в сградите на комисията за регулиране на съобщенията 11-01-2023 09-01-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт „Внедряване на система за защита на електронната поща с включени 4000 лиценза“ 05-06-2023 03-11-2022
Утвърдено Национален осигурителен институт „Надграждане на съществуващите дискови масиви на НОИ“ 05-06-2023 28-10-2022
Утвърдено Министерство на здравеопазването Здравеопазване за всички 12-01-2023 15-10-2021
Утвърдено Министерство на здравеопазването Наименование на проекта: „Подобряване мониторинга на качеството на питейните води“; Като част от дейност "Осигуряване на необходимото оборудване за обновяване и модернизиране на лаборатории на органи на ДЗК за осигуряване на мониторинг на качеството на питейните води" на проекта е предвидено "Разработване и внедряване на специализиран лабораторен софтуер за управление данните за качеството на водите, предназначени за питейно-битови цели“. 12-01-2023 06-01-2023
Утвърдено Министерство на енергетиката Осигуряване на безжичен (Wi-Fi) Интернет достъп за посетителите и служителите на Министерство на енергетиката 16-01-2023 23-12-2022
Утвърдено Министерство на културата Доставка на гарантиран интернет трафик в сградата на Министерство на културата. 07-04-2023 17-01-2023
Утвърдено Агенция "Пътна инфраструктура" Осигуряване на специфични справки в CRM приложение, промяна в WEB приложение и известия по имейл. 29-03-2023 18-01-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт 1. "Доставка на сървърни конфигурации за нуждите на НОИ" 2. "Доставка на сървърни конфигурации TEMPEST и гаранционна поддръжка за ЦУ на НОИ" 05-06-2023 21-10-2022
Утвърдено Национален осигурителен институт Хардуерен ключ за широкоформатни скенери Colortrac, намиращи се в регионалните архивни центрове 05-06-2023 13-12-2022
Утвърдено Национален осигурителен институт Доставка на 15 броя сметачни машини с адаптер за нуждите на отдел „Пенсии“ в ТП на НОИ – София област 05-06-2023 09-12-2022
Утвърдено Национален осигурителен институт "Защита и резервираност на публичните мрежи и външни предоставяни услуги на НОИ от типа „отказ от услуга“ (DDoS) атаки и защита на вътрешните мрежи от изтичане на критична информация (DLP)" 05-06-2023 02-12-2022
Утвърдено Министерство на финансите Осигуряване на фиксирана телефонна услуга за системата от телефонни централи на Министерство на финансите и поделенията му с общ номерационен план и допълнителни услуги, свързани с тази дейност, които не са предмет на самостоятелно възлагане, а са част от основната услуга. 19-01-2023 17-01-2023
Утвърдено Министерство на финансите Поддържане на SAP системата в МФ 24-01-2023 23-01-2023
Утвърдено Министерство на финансите Поддържане на ИС в МФ (без МДТ и СОИ) 24-01-2023 23-01-2023
Утвърдено Национален статистически институт Сключване на договор за поддръжка на информационна система "Бизнес цикли" 24-01-2023 12-01-2023
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Осигуряване на поддръжката на домейни и сървърен SSL сертификат 24-01-2023 23-01-2023
Утвърдено Национален статистически институт Разработка, внедряване и поддръжка на модул „Структура на заплатите“ 17-02-2023 12-01-2023
Утвърдено Национален статистически институт Колцентър за обслужване на клиенти и провеждане на телефонни анкети 25-01-2023 25-01-2023
Утвърдено Комисия за финансов надзор Подновяване на 10броя лицензи за право на ползване на софтуер за виртуализация VMWare 27-01-2023 26-01-2023
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса "Подновяване на лицензи за софтуер за криптиране на лаптопи и флаш-памети" 27-01-2023 26-01-2023
Утвърдено Комисия за финансов надзор Абонаментна техническа поддръжка на управленска информационна система „Застрахователен надзор“ 30-01-2023 30-01-2023
Утвърдено Комисия за финансов надзор Абонаментна техническа поддръжка на специализиран софтуерен продукт „Автоматизирана информационна система за осигуряване прилагането на чл. 26 от Регламент (ЕС) № 600/2014“ 30-01-2023 30-01-2023
Утвърдено Национален статистически институт Увеличаване на капацитета на изчислителната и виртуална инфраструктура на Националния статистически институт (НСИ) 22-03-2023 30-01-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт "Абонаментна поддръжка на придобит SSL сертификат/Digi Cert Wildcard SSL/" 05-06-2023 06-01-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт "Абонаментна поддръжка на придобити SSL сертификати /GeoTrust/ за интернет сайта и профила на купувача на НОИ" 05-06-2023 23-12-2022
Утвърдено Национален осигурителен институт Доставка на софтуерни пакети за чертане и обработка на изображения 05-06-2023 01-12-2022
Утвърдено Министерски съвет и неговата администрация Провеждане на обществена поръчка с предмет: „Надграждане и сервизно обслужване на техниката за печат в администрацията на Министерския съвет и доставка на консумативи за производствени копирни машини“ с три обособени позиции. 01-02-2023 18-01-2023
Утвърдено Министерски съвет и неговата администрация Поддръжка на интернет страницата на Министерския съвет 01-02-2023 30-01-2023
Утвърдено Министерски съвет и неговата администрация Подновяване на сертификата за сигурност на Единния информационен портал за ЕСИФ www.eufunds.bg 01-02-2023 30-01-2023
Утвърдено Министерски съвет и неговата администрация Абонаментно поддържане на бибилотечен софтуер E-Lib 3.2 и софтуер I-Lib 3.3 01-02-2023 30-01-2023
Утвърдено Министерски съвет и неговата администрация Сключване на договор за право на ползване на програмен продукт „IS Expert“ за администриране на трудови възнаграждения 01-02-2023 30-01-2023
Утвърдено Министерство на финансите Поддръжка на Модул "Местни данъци и такси" (МДТ) и Система за обмен на информация (СОИ) 02-02-2023 18-01-2023
Утвърдено Министерство на финансите Поддържане на Системата за контрол на достъпа и отчитане на работното време MCS 2000 в МФ 02-02-2023 26-01-2023
Утвърдено Общинска администрация - Габрово Укрепване капацитета на Община Габрово в социалната сфера. 02-02-2023 25-01-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за системи за гарантирано непрекъсваемо електрозахранване (UPS) в ТП на НОИ - Благоевград 05-05-2023 30-01-2023
Утвърдено Министерство на културата Aбонаментен достъп до ползване на КИС „Сиела“ 07-04-2023 09-02-2023
Утвърдено Агенция "Митници" „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на Агенция „Митници“ по отношение на Система за движение и контрол на акцизни стоки (EMCS) Phase 4.1 и Система за обмен на акцизни данни (SEED) върху Cloud архитектура“ 14-06-2023 18-01-2023
Утвърдено Комисия за финансов надзор Извънгаранционна техническа поддръжка от производителя на комутатори 09-02-2023 09-02-2023
Утвърдено Комисия за финансов надзор Подновяване на 6 броя лицензи за право на ползване на софтуер Veeam Backup&Replication 10-02-2023 10-02-2023
Утвърдено Министерство на финансите Поддържане на Информационна система за подпомагане вземането на решения в областта на управлението при бедствия (ИСПВР) в МФ. 10-02-2023 10-02-2023
Утвърдено Министерство на финансите Поддържане на информационната система за управление на човешките ресурси (ИСУЧР) в МФ 10-02-2023 10-02-2023
Утвърдено Национален статистически институт „Актуализиране на ИС „Потребителски цени“ във връзка с въвеждане на еврото в Република България“ 23-03-2023 10-02-2023
Утвърдено Министерство на здравеопазването Изграждане на национален център за обучение и квалификация в системата на спешна помощ 10-02-2023 10-02-2023
Утвърдено Министерски съвет и неговата администрация Повишаване на ефективността и ефикасността на ЦКЗ 2022-2023 г. 25-05-2023 10-02-2023
Утвърдено Министерство на финансите Внедряване на модул „Местни данъци и такси“ (МДТ) в община Дряново. 10-02-2023 10-02-2023
Утвърдено Министерство на финансите Внедряване на модул „Местни данъци и такси“ (МДТ) в община Смолян 10-02-2023 10-02-2023
Утвърдено Министерство на финансите Поддържане на уеб-базирана версия на автоматизирана информационна система „е-Документооборот“ (уеб-АИС) в МФ 10-02-2023 10-02-2023
Утвърдено Министерство на финансите Поддържане на програмен продукт (ПП) "Аладин"- Подсистеми "Хонорари и граждански договори" и "Работна заплата" за нуждите на Министерството на финансите 10-02-2023 10-02-2023
Утвърдено Министерски съвет и неговата администрация „Доставка на преносими компютри за нуждите на дирекция „Добро управление“ 14-02-2023 09-02-2023
Утвърдено Министерство на културата "Система за управление на авторските права - СУАП" 07-04-2023 15-02-2023
Утвърдено Национален статистически институт „Актуализиране на ИС „Инфостат“ във връзка с въвеждане на еврото в Република България“ 23-03-2023 15-02-2023
Утвърдено Национален статистически институт „Актуализиране на ИС „Статистика на околната среда“ във връзка с въвеждане на еврото в Република България“ 23-03-2023 15-02-2023
Утвърдено Национален статистически институт „Актуализиране на ИС „Бизнес статистика“ във връзка с въвеждане на еврото в Република България“ 23-03-2023 15-02-2023
Утвърдено Национален статистически институт „Актуализиране на ИС „Бизнес цикли“ във връзка с въвеждане на еврото в Република България“ 23-03-2023 15-02-2023
Утвърдено Министерство на туризма „Абонаментно обслужване на програмен продукт Work Flow и на счетоводните бази данни за бюджета и оперативните програми, финансирани от ЕС и други донори“ 14-03-2023 25-01-2023
Утвърдено Министерски съвет и неговата администрация Абонаментно поддържане на софтуерна система за прадварителен контрол "Поликонт" 17-02-2023 15-02-2023
Утвърдено Национален статистически институт Подновяване на годишен абонамент за поддръжка на софтуерни продукти ArcGIS и закупуване на един брой нов лиценз 16-02-2023 06-02-2023
Утвърдено Национален статистически институт Договор за извънгаранционна поддръжка на Дигитална библиотека 17-02-2023 22-11-2022
Утвърдено Национален статистически институт Поддържане и осигуряване непрекъснатата работа на приложен софтуер, собственост на НСИ, чрез който се поддържа информацията в Регистъра на статистическите единици, Регистъра на Групите предприятия и се осъществява връзката на Регистъра на статистическите единици с Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ, Регистър БУЛСТАТ , ИС „Външна търговия“ и ИС „Бизнес цикли“. 17-02-2023 17-11-2022
Утвърдено Министерство на околната среда и водите абонаментно обслужване на програмната система „Омекс®2000” Professional – специализиран софтуер за заплати 20-02-2023 02-02-2023
Утвърдено Комисия за финансов надзор Подновяване на правото на ползване на софтуерни продукти на Oracle и закупуване на нови лицензи за софтуерни продукти на Oracle или еквивалентни 21-02-2023 21-02-2023
Утвърдено Министерство на енергетиката Техническа поддръжка на уебсайта на Министерство на енергетиката. 21-02-2023 21-02-2023
Утвърдено Национален статистически институт „Подновяване на абонамент и поддръжка на SAS лицензи“, използвани в Националния статистически институт 22-02-2023 22-02-2023
Утвърдено Министерство на енергетиката Осигуряване на достъп до Интернет и защита от DDoS атаки за нуждите на Министерство на енергетиката 22-02-2023 21-02-2023
Утвърдено Областна администрация - Шумен Закупуване на софтуер за обслужване и автоматизиране на процесите по въвеждане и обработка на информация, свързана с плащания от граждански договори в Областна администрация Шумен 11-04-2023 21-02-2023
Утвърдено Национален център за информация и документация Надграждане на регистъра на действащи, прекъснали и завършващи студенти и докторанти с нов модул Национална електронна студентска карта 22-02-2023 11-11-2022
Утвърдено Министерски съвет и неговата администрация Актуализация на програмния продукт за труд и работна заплата „TERES“ и програмния продукт „SABIN“ за изготвяне на образците УП2 и УП3 23-02-2023 21-02-2023
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса Абонаментно техническо поддържане на програмен продукт за счетоводство "ACCOUNT" и на програмен продукт за плащания "BANКDOC" в ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК. 27-02-2023 27-02-2023
Утвърдено Комисия за финансов надзор Осигуряване на извънгаранционна техническа поддръжка и ремонт на документни скенери Canon Document Reader M160II 27-02-2023 27-02-2023
Утвърдено Национален статистически институт „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор чрез обществена подвижна клетъчна мрежа по стандарт чрез GSM/UMTS/LTE с национално покритие за нуждите на НСИ“ 22-03-2023 27-02-2023
Утвърдено Национален статистически институт Сключване на договор за системна поддръжка на автоматизирана информационна система АИС „Документооборот“ 02-03-2023 01-03-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт “Изпращане на кратки съобщения и BSMS, чрез web интерфейс в рамките на електронните съобщителни мрежи в страната“ 05-06-2023 01-03-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт „Продължаване на лицензионното и абонаментно следгаранционно сервизно поддържане на хардуерен FireWall Checkpoint и разширение” 12-06-2023 28-02-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт „Продължаване на лицензионното и абонаментно следгаранционно сервизно поддържане на WAF & DBF” 05-06-2023 01-03-2023
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса „Доставка на мрежови комутатори за нуждите на НЗОК“ 02-03-2023 01-03-2023
Утвърдено Национален статистически институт „Абонаментното поддържане на счетоводен продукт Бизнес процесор – Конто 66“ 22-03-2023 01-03-2023
Утвърдено Национален статистически институт Доставка и монтаж на телефонна централа за нуждите на ТСБ- Североизток, гр. Варна 16-05-2023 01-03-2023
Утвърдено Министерство на външните работи Осигуряване на консултантска услуга по изготвяне на техническа спецификация за мобилно приложение, в изпълнение на проект с наименование на тема „Доизграждане и оборудване на центъра за управление на кризи в Министерство на външните работи на Република България”, финансиран по Фонда за двустранни отношения в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 г.. 02-03-2023 01-03-2023
Утвърдено Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Доставка на стационарни компютърни конфигурации с операционна система 06-03-2023 21-02-2023
Утвърдено Национален статистически институт Сключване на договор за сервизна поддръжка на непрекъсваеми токозахранващи устройства 16-05-2023 07-03-2023
Утвърдено Министерски съвет и неговата администрация Консултантски услуги, свързани със софтуерен продукт – Национален концесионен регистър 29-03-2023 06-03-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт Закупуване на 12 броя сървърни сертификати от тип "Квалифицирано удостоверение за автентичност на уеб сайт за организация“ във връзка с обмена на социалноосигурителна информация чрез системата EESSI. 05-06-2023 08-03-2023
Утвърдено Национална агенция за приходите Поддръжка на ИС "Интрастат" 09-03-2023 09-03-2023
Утвърдено Национална агенция за приходите Поддръжка на Единна компонента за подписване (ЕКП) 09-03-2023 09-03-2023
Утвърдено Министерски съвет и неговата администрация Осигуряване на извънгаранционна поддръжка на специализирания софтуер на Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА) 27-04-2023 09-03-2023
Утвърдено Национален статистически институт МИГРАЦИЯ КЪМ НОВАТА АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА „Е-ДОКУМЕНТООБОРОТ 2022“ 13-03-2023 09-03-2023
Утвърдено Национална агенция за приходите Поддръжка на Точката за достъп на НАП (APBG03), Информационната система RINA и Приложението за хоризонтална интеграция 14-03-2023 14-03-2023
Утвърдено Министерство на туризма „Абонаментно обслужване на информационни системи от Националния туристически регистър“ за нуждите на дирекция „Концесиониране. наемна и регулаторна дейност в туризма“ 14-03-2023 21-02-2023
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса „Следгаранционно абонаментно сервизно поддържане, профилактика и снабдяване с резервни части и консумативи за копирни апарати в ЦУ на НЗОК и 28-те РЗОК“ 14-03-2023 14-03-2023
Утвърдено Министерство на околната среда и водите Продължаване на софтуерната поддръжка, предоставяна директно от производителя за софтуерни продукти за виртуализация VMware 16-03-2023 01-03-2023
Утвърдено Министерство на туризма Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE/5G с национално покритие за нуждите на Министерство на туризма, в това число специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност 16-03-2023 27-02-2023
Утвърдено Министерство на околната среда и водите Абонаментно обслужване, консултантска помощ и техническа поддръжка на програмен продукт за автоматизирано счетоводство АС2012 17-03-2023 17-03-2023
Утвърдено Министерство на труда и социалната политика Абонаментна, сервизна и техническа поддръжка, текущ и авариен ремонт на сървъри и комуникационно оборудване 20-03-2023 15-03-2023
Утвърдено Национален статистически институт Софтуерна поддръжка Axence nVision за срок от 01.06.2023 до 31.05.2024 г., включваща 1500 агента, 6 модула: Network, Users, Inventory, DataGuard, HelpDesk, SmartTime 16-05-2023 15-03-2023
Утвърдено Национален статистически институт „Подновяване на лиценз и поддръжка на програмен продукт за мониторинг на устройства и услуги NAGIOS“ 16-05-2023 28-02-2023
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията „Осигуряване на лицензи AnyConnect за отдалечен VPN достъп и подновяване на 2 бр. лицензи Cisco FPR2110 Threat Defense Threat Protection за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията“. 21-03-2023 02-02-2023
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията „Осигуряване на съвърен лиценз и поддръжка на деловодната система на Комисията за регулиране на съобщенията“ 21-03-2023 27-02-2023
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Осигуряване на извънгаранционна поддръжка на Web сайта на Комисията за регулиране на съобщенията. 21-03-2023 16-03-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт „Видео жестов превод чрез онлайн специализирано приложение за предоставяне на равен достъп до услугите на НОИ за глухи лица в салоните за обслужване на НОИ“ 02-06-2023 14-03-2023
Утвърдено Комисия за финансов надзор “Подновяване на съществуващи и закупуване на нови лицензи за софтуерни продукти за нуждите на Комисия за финансов надзор” в три обособени 21-03-2023 21-03-2023
Утвърдено Министерство на труда и социалната политика Поддръжка на локална информационна инфраструктура на МТСП и Единната комуникационна инфраструктура на МТСП и структурните звена и управление на рисковете и инциденти, свързани с ИКТ ресурсите. 24-03-2023 15-03-2023
Утвърдено Национален статистически институт Подготовка за сертификация в съответствие със стандарт ISO 20000-1:2018 16-05-2023 24-03-2023
Утвърдено Национален статистически институт Извършване на дейности по актуализация и поддръжка на интегрираната система за управление в НСИ в съответствие с ISO 9001:2015 и ISO 27001:2013 29-03-2023 24-03-2023
Утвърдено Комисия за енергийно и водно регулиране Закупуване на хардуер и софтуер за нуждите на КЕВР 28-03-2023 27-03-2023
Утвърдено Министерски съвет и неговата администрация Проект № BG05SFOP001-2.001-0002 с наименование "Администрацията и гражданско общество – партньорство в управлението" и Дейност 2 от него "Актуализация на Портала за обществени консултациинаименование". 28-03-2023 10-08-2022
Утвърдено Министерство на околната среда и водите Доставка на лицензи за организиране на видеоконферентни срещи Zoom Business 10 licenses с едногодишен абонамент за нуждите на МОСВ-ЦА 28-03-2023 01-03-2023
Утвърдено Министерство на енергетиката Абонаментно обслужване на системата за изготвяне на заплати и хонорари, изплащани от Министерство на енергетиката 28-03-2023 28-03-2023
Утвърдено Национален статистически институт Подновяване на поддръжката на "Софтуерно решение за сигурност на електронната поща" Cisco IronPortSecurity Subscription за срок от 12м. 29-03-2023 28-03-2023
Утвърдено Министерство на финансите Интеграция на Модул „Местни данъци и такси“ (МДТ) към ИСО с Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) 29-03-2023 29-03-2023
Утвърдено Министерство на финансите Интеграция на Системата за обмен на информация (СОИ) и Модул „Местни данъци и такси“ (МДТ) към ИСО с централизирания регистър на пътните превозни средства, поддържан от МВР 29-03-2023 27-02-2023
Утвърдено Министерство на финансите Поддържане на WEB базирана информационна система на ВАСУ „Финанси“ и Автоматизирана система за оповестяване (АСО) на МФ 29-03-2023 21-02-2023
Утвърдено Министерство на финансите Разработка и внедряване на Интернет страница за въвеждане на еврото в Република България 29-03-2023 07-03-2023
Утвърдено Министерство на финансите Поддържане на Информационна система за автоматизирано съставяне на калкулационни ведомости за хранене на гостите и склад за хранителни продукти в почивна база „Гюлечица“ на МФ 29-03-2023 21-02-2023
Утвърдено Агенция "Пътна инфраструктура" Уведомяване на потребителите за изтичане на е-винетки. 29-03-2023 24-03-2023
Утвърдено Министерски съвет и неговата администрация Закупуване на 2 броя „ТЕМПЕСТ” преносими компютри, стандарт SDIP-27 Level A, за отдел „Сигурност на информацията“ в администрацията на Министерския съвет 13-07-2023 29-03-2023
Утвърдено Областна администрация - Кюстендил 30-03-2023 28-03-2023
Утвърдено Министерски съвет и неговата администрация Осигуряване на извънгаранционна поддръжка на специализирания софтуер на Единната информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация (ЕИСУЧРДА). 27-04-2023 14-03-2023
Утвърдено Комисия за защита на личните данни Разработване и въвеждане в експлоатация на информационна система за външно подаване на сигнали съгласно изискванията на чл. 22 от ЗЗЛПСПОИН. 04-04-2023 04-04-2023
Утвърдено Министерство на околната среда и водите Подновяване на периода на действие на лиценз за софтуер (PrivX) за управление на привилигировани достъпи до определени крайни точки от ИТ инфраструктурата на МОСВ-ЦА 07-04-2023 14-03-2023
Утвърдено Министерство на културата Системна поддръжка на IT средата на Министерството на културата 11-04-2023 06-04-2023
Утвърдено Комисия за финансов надзор Подновяване на 2 броя лицензи за право на ползване на програмен продукт Solarwinds Dameware Remote Support 07-04-2023 06-04-2023
Утвърдено Министерство на регионалното развитие и благоустройството „Абонаментна техническа поддръжка на интернет страницата на МРРБ“ 10-04-2023 14-03-2023
Утвърдено Министерство на регионалното развитие и благоустройството Предоставяне на удостоверителни услуги от лицензиран доставчик на удостоверителни услуги (ДУУ) за нуждите на МРРБ) 10-04-2023 06-04-2023
Утвърдено Министерство на регионалното развитие и благоустройството Регистър на свлачищните райони на територията на Република България и на районите с абразионни и ерозионни процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие 10-04-2023 23-12-2022
Утвърдено Министерство на регионалното развитие и благоустройството Информационни услуги, осигуряващи алтернативни начини за информиране на българските граждани за мястото им на гласуване чрез телефон и SMS за всички видове общи избори, провеждащи се на една дата 10-04-2023 17-03-2023
Утвърдено Министерство на енергетиката Абонамента техническа поддръжка на съществуващата система „Управление на човешки ресурси и контрол на достъпа и работното време © HeRACIeS“ 10-04-2023 10-04-2023
Утвърдено Комисия за финансов надзор Абонаментна техническа поддръжка на система за управление на електронна поща в КФН 10-04-2023 10-04-2023
Утвърдено Министерство на финансите Поддържане на модулни сейфове LMS 9.3 11-04-2023 10-04-2023
Утвърдено Комисия за финансов надзор Интеграция между Единна информационна система на КФН и изнесена услуга на „Информационно обслужване“ АД, част от системата ID StampIt. 11-04-2023 10-04-2023
Утвърдено Министерство на културата ,,Системна поддръжка на ИТ средата на Министерство на културата“ 21-04-2023 10-04-2023
Утвърдено Министерство на иновациите и растежа „Доставка на периферна техника за нуждите на Министерство на иновациите и растежа“ 19-05-2023 07-04-2023
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията „Осигуряване на правото на ползване на лицензи за правно-информационна система за нуждите на Комисия за регулиране на съобщенията“ 25-04-2023 25-04-2023
Утвърдено Министерски съвет и неговата администрация Подновяване на лицензите на софтуерния пакет за антивирусна защита на работните станции и сървъри в АМС. 25-04-2023 25-04-2023
Утвърдено Агенция "Пътна инфраструктура" Добавяне на функционалности свързани с уведомяване на потребителите за установено нарушение и въвеждане на максимален брой нарушения за липса на заплатена винетна такса. 26-04-2023 26-04-2023
Утвърдено Министерски съвет и неговата администрация Избор на доставчик на фиксирана телефонна услуга за нуждите на Министерския съвет и на неговата администрация, както и за обектите, предназначени за представителните и социалните нужди на централните държавни органи (Стопанство „Евксиноград” и обект „Шабла” и резиденция „Бояна”) за 24 месеца. 26-04-2023 26-04-2023
Утвърдено Министерство на околната среда и водите Продължаване на срока на действие на софтуерни лицензи за корпоративна антивирусна защита. 02-05-2023 07-04-2023
Утвърдено Министерски съвет и неговата администрация Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги, вкл. мобилен защитен интернет, чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за нуждите на Министерския съвет и неговата администрация. 02-05-2023 02-05-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части на системата за управление на потока от клиенти, монтирана в административната сграда на ТП на НОИ - Бургас 05-05-2023 27-04-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт Доставка на мобилни телефонни апарати за нуждите на НОИ 05-06-2023 25-04-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт Абонаментно сервизно обслужване на системата за гласови комуникации на НОИ 05-06-2023 25-04-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт Доставка и монтаж на допълнителни системи за контрол на достъпа в сградата на ЦУ на НОИ. 05-06-2023 09-02-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи на системата за контрол на достъпа и работното време 08-09-2023 03-05-2023
Утвърдено Министерство на външните работи РАМКОВ ДОГОВОР с „Информационно обслужване“ АД 09-05-2023 05-05-2023
Утвърдено Национален статистически институт Миграция на софтуерни лицензи за софтуер за управление на база данни Oracle Database Standard Edition 30-05-2023 02-05-2023
Утвърдено Национален статистически институт Сключване на договор с предмет „Предоставяне право на ползване на лицензи за срок от 12 месеца на платформа за многоканална комуникация Omnilinx” 10-05-2023 10-04-2023
Утвърдено Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Доставка на таблети с операционна система 10-05-2023 06-03-2023
Утвърдено Комисия за финансов надзор Абонаментна техническа поддръжка на активна директория, виртуална среда и комуникационна инфраструктура в КФН 12-05-2023 12-05-2023
Утвърдено Комисия за финансов надзор Подновяване на лиценз за право на ползване на програмен продукт „Solarwinds Dameware PDQ Inventory&Deployment“-инструмент за инвентаризация, дистанционна инсталация и актуализация на софтуер. 12-05-2023 12-05-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт „Абонаментна поддръжка на система за моделиране на бизнес процеси ARIS и придобиване на 1 (един) брой лиценз ARIS Architect EAM или еквивалентно/и“ 15-05-2023 12-05-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт „Предоставяне на управляеми печатни услуги за дейността на ТП на НОИ-София град“ 15-05-2023 12-05-2023
Утвърдено Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество „Доставка на скенери“ за нуждите на КПКОНПИ, възлагана в изпълнение на Дейност „Информационно и техническо осигуряване за КПКОНПИ“, по проект „Укрепване на капацитета на компетентните власти в България по отношение на възстановяване и управление на активи от престъпна дейност“, финансиран по Програма „Вътрешни работи“ на Норвежки финансов механизъм (НФМ) 2014-2021 г. 15-05-2023 17-03-2023
Утвърдено Национален статистически институт Закупуване на два планетарни скенера за нуждите на Дигиталната библиотека на НСИ 15-05-2023 12-05-2023
Утвърдено Министерски съвет и неговата администрация Необходимост от закупуване на конферентна система за нуждите на дирекция „Централно координационно звено“ (ЦКЗ) 22-05-2023 25-04-2023
Утвърдено Министерски съвет и неговата администрация Анализ на личните данни, поддържани в Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН)“ 15-05-2023 21-02-2023
Утвърдено Национален статистически институт Подновяване на поддръжката на лицензи „Cisco ASA5525 FirePOWER URL Filtering и Cisco AnyConnect Apex License“ 16-05-2023 12-05-2023
Утвърдено Национален статистически институт "Подновяване на софтуерна поддръжка на VMWare лицензи за центъра за възстановяване на данни на НСИ за срок от 12 месеца" 06-06-2023 17-05-2023
Утвърдено Министерство на вътрешните работи Разработване на електронни административни услуги и внедряване на допълнителни функционалности в автоматизирани информационни системи в МВР 19-05-2023 15-08-2022
Отказ да се утвърди Министерство на образованието и науката „Модернизиране на WAN мрежата на Министерство на Образованието и Науката (МОН) чрез внедряване и поддръжка на софтуерно дефинирана мрежа свързваща министерството с регионалните структури“ 19-05-2023 18-11-2022
Утвърдено Министерство на образованието и науката „Модернизиране на WAN мрежата на Министерство на Образованието и Науката (МОН) чрез внедряване и поддръжка на софтуерно дефинирана мрежа свързваща министерството с регионалните структури“ 19-05-2023 29-12-2022
Утвърдено Министерство на иновациите и растежа Изграждане на система за видеонаблюдение и запис в сградата на МИР при спазване на стандартите БДС EN 50 132-2-1, БДС EN 50 132-2-7. 19-05-2023 17-03-2023
Утвърдено Министерство на иновациите и растежа Доставка на компютърни конфигурации, съгласно Техническата спецификация на Центрачния орган за покупки (ЦОП). 19-05-2023 16-03-2023
Отказ да се утвърди Министерство на иновациите и растежа Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена мобилна наземна мрежа по стандарта GSM/UMTS с национално покритие и допълнителни услуги, свързани с тази дейност за нуждите на Министерство на иновациите и растежа. 19-05-2023 21-03-2023
Отказ да се утвърди Министерство на иновациите и растежа Миграция на база данни и актуализиране на информация за търсещи машини за нуждите на Министерство на иновациите и растежа 19-05-2023 14-03-2023
Отказ да се утвърди Министерство на иновациите и растежа Доставка, монтаж и настройка на IP телефонна централа. Организиране на посрещащо IVR меню, запис изпращане като електронна поща на входящи повиквания към "зелен телефон 0800" за сигнали от граждани към Инспектората на МИР; Монтаж и конфигуриране на 15 броя SIP телефонни апарати. 19-05-2023 14-03-2023
Утвърдено Министерство на иновациите и растежа Право на ползване на услугата „Orak eGov-Box”- софтуерно решение за дистанционна комуникация и провеждане на онлайн събития 28-07-2023 04-04-2023
Утвърдено Министерство на иновациите и растежа Миграция на база данни и актуализиране на информация за търсещи машини за нуждите на Министерство на иновациите и растежа 19-05-2023 03-04-2023
Утвърдено Министерство на иновациите и растежа Извършва услуги по издаване, подновяване и управление на квалифицирани удостоверения за квалифицирани електронни подписи и доставка на устройства (смарт карти, четци) за нуждите на МИР. 19-05-2023 04-04-2023
Утвърдено Министерство на иновациите и растежа Осигуряване на дисково пространство, необходимо за съхранение на неприключените преписки и архива, свързани с дейностите на ГД ЕФК, намиращи се на сървърите на Министерството на икономиката и индустрията 19-05-2023 03-04-2023
Утвърдено Министерство на иновациите и растежа Доставка и подмяна на активно мрежово оборудване - комутатори (switch) от структурна кабелна система (СКС) в сградите на Министерство на иновациите и растежа 19-05-2023 01-03-2023
Утвърдено Министерство на иновациите и растежа Организиране и създаване на нодкаст епизоди, всеки с максимална продължителност до 30 минути и разпространение на изработен краен продукт в най- популярните социални платформи за нуждите на „Министерство на иновациите и растежа“ 19-05-2023 03-04-2023
Утвърдено Министерство на иновациите и растежа Избор на предприятие за предоставяне на фиксирана телефонна услуга чрез обществена електронна съобщителна мрежа за нуждите на Министерството на иновациите и растежа 19-05-2023 07-03-2023
Утвърдено Министерство на иновациите и растежа Избор на предприятие за предоставяне на фиксирана телефонна услуга чрез обществена електронна съобщителна мрежа за нуждите на Министерство на иновациите и растежа. 19-05-2023 01-03-2023
Утвърдено Министерство на иновациите и растежа Право за използване на софтуерен продукт за управление на човешките ресурси в „ОМЕКС". 19-05-2023 28-02-2023
Утвърдено Министерство на иновациите и растежа Приема право на ползване на компютърните правно-информационни системи WEB АПИС - интернет достъп от различни точки на територията на страната или извън нея и да извършва абонаментно обновяване на данните за нуждите на Министерство на иновациите и растежа 19-05-2023 28-02-2023
Утвърдено Министерство на иновациите и растежа Одобряване на разход за две допълнителни работни места със счетоводен програмен продукт Work Flow. 19-05-2023 28-02-2023
Утвърдено Министерство на иновациите и растежа Право на ползване на следните програмни продукти: a) Work Flow - счетоводна програма под управлението па Windows; b) Извън програмни приложения. 19-05-2023 28-02-2023
Утвърдено Министерство на иновациите и растежа Актуализация на визуална идентичност, функционалности и структура на портала Разработка на допълнителни модули и функционалности Управление и координация на проекта 19-05-2023 28-02-2023
Утвърдено Министерство на иновациите и растежа Хостинг, развитие и поддръжка на система за управление на документооборота и работния поток Евентис R7 19-05-2023 01-03-2023
Утвърдено Министерство на иновациите и растежа Договор доставка и монтаж на система за контрол на достъп в сградите на Министерство на иновациите и растежа с адрес: гр. София, ул. „Княз Александър I“ № 12 и ул. „Шести септември“ № 21 19-05-2023 28-02-2023
Утвърдено Министерство на иновациите и растежа Осигуряване на лицензи за софтуер за защита от злонамерен софтуер 19-05-2023 28-02-2023
Утвърдено Министерство на иновациите и растежа Доставка на преносими компютри и монитори за нуждите на Министерство на иновациите и растежа. 19-05-2023 17-11-2022
Утвърдено Министерски съвет и неговата администрация Актуализиране на видео-обучения за работа с ИСУН 2020“ 22-05-2023 17-05-2023
Утвърдено Министерски съвет и неговата администрация Осигуряване на услуга по управление на Единния информационен портал (www.eufunds.bg) 22-05-2023 18-05-2023
Утвърдено Министерство на труда и социалната политика Закупуване на компютърни конфигурации 25-05-2023 23-05-2023
Утвърдено Министерство на околната среда и водите Услуга по продължаване на срока на действие на софтуер/система за защита на пощенски сървъри от спам и зловредност 25-05-2023 29-03-2023
Утвърдено Министерство на околната среда и водите Доставка на лицензи за защитни модули на система от защитни стени, софтуерна и хардуерна поддръжка от производителя на система от защитни стени 25-05-2023 03-04-2023
Утвърдено Комисия за финансов надзор Абонаментна техническа поддръжка на Системата за управление на базата данни (СУБД) за информационни системи в КФН 01-06-2023 31-05-2023
Утвърдено Министерски съвет и неговата администрация Удължаване периода на регистрация и поддръжка на домейн за Швейцарско-българската програма за сътрудничество. 16-06-2023 01-06-2023
Утвърдено Министерство на енергетиката Осигуряване на софтуертно съпровождане на използваните в Министерство на енергетиката (МЕ) софтуерни продукти на Micro Focus: NetIQ eDirectory; SUSE Linux Enterprise Server, x86 & x86-64, 1-2 Sockets with Unlimited Virtual Machines и ZENworks Configuration Management 01-06-2023 01-06-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт „Предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа на лицензиран оператор по стандарти GSM и UMTS/ LTE или еквивалент с национално покритие за нуждите на НОИ” 01-06-2023 01-06-2023
Утвърдено Държавна агенция "Архиви" Закупуване на мултифункционално устройство за нуждите на отдел "Човешки ресурси", на стойност 468,00 лв. 01-06-2023 31-05-2023
Утвърдено Държавна агенция "Архиви" Закупуване на външни дискови устройства на обща стойност 680,00 лв. 01-06-2023 18-05-2023
Утвърдено Държавна агенция "Архиви" Допълнителни дейности във връзка с внедряването на ЕИСУЧРДА - в ДА "Архиви" - обучение, настройки и импорт на данни, извън договора за техническа поддръжка между Министерски съвет и Технологика ЕАД. 01-06-2023 31-03-2023
Утвърдено Министерство на околната среда и водите Продължаване/подновяване на софтуерната поддръжка от производителя за притежавани от МОСВ лицензи за софтуер за създаване на резервни копия и възстановяване на данни Catalogic DPX. 01-06-2023 20-04-2023
Утвърдено Национален статистически институт Сключване на договор за техническа поддръжка на система за водна детекция и система за пожароизвестяване и пожарогасене в сървърно помещение на НСИ, ул. Панайот Волов - 2 02-06-2023 02-06-2023
Утвърдено Национален статистически институт Сключване на догодор за абонаментно експлоатационно обслужване на система за прецизна климатизация в сървърно помещение на НСИ в гр. София, ул. Панайот Волов - 2 02-06-2023 01-06-2023
Утвърдено Национален статистически институт Стартиране на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на комуникационна свързаност - IP VPN, Интернет достъп и Протектиран Интернет достъп (DDoS защита) за нуждите на НСИ“ 02-06-2023 01-06-2023
Утвърдено Национален статистически институт Провеждане на обществена поръчка с предмет : " Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор чрез фиксирана мрежа с национално покритие за нуждите на Националния статистически институт ". 02-06-2023 02-06-2023
Утвърдено Министерство на външните работи Дейност с наименование „Абонаментно обслужване, развитие и поддръжка на информационната система за български документи за самоличност „еБДС“ и развитие и абонаментно обслужване на информационната система за заверка и легализация на документи на български граждани „еАОГ“ в две обособени позиции: - Обособена позиция № 1 „Поддръжка на информационна система за български документи за самоличност „еБДС“ за нуждите на МВнР“; - Обособена позиция № 2 „Абонаментно обслужване на информационна система „Регистрация на подписи и печати на юридически и физически лица и обработка на заявления за заверка и легализация на документи“ и система за „Администрация на преводачите, превеждащи от чужд език на български“ за нуждите на отдел „Административно обслужване на граждани“ на дирекция „Консулски отношения“ на Министерството на външните работи“. 02-06-2023 02-06-2023
Утвърдено Агенция "Митници" „Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ по отношение на Митническата информационна система за транзит (МИСТ), във връзка с Проект по МКС „Подобряване на новата компютризирана система за транзит (NCTS) етап 6 (1.7 UCC Transit system including NCTS – phase 6) върху Cloud архитектура“. 05-06-2023 10-04-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт „Абонаментна поддръжка на Единната електронна система Archimed eDMS“ 05-06-2023 06-12-2022
Утвърдено Национален осигурителен институт „Предоставяне на интелигентна услуга за периодични (Penetration) тестове за уязвимост на информационната система на НОИ от страна на Интернет“ 09-06-2023 20-12-2022
Утвърдено Министерство на околната среда и водите Доставка на два броя сървъри и един брой дисков масив и присъединяването им към текущата инфраструктура на МОСВ-ЦА. 06-06-2023 18-04-2023
Утвърдено Министерство на околната среда и водите „Консултантски услуги по изготвяне на Техническо задание, Критерий за оценка, показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на комплексната оценка на офертата, във връзка с подготовка на ОП с предмет: „Осъществяване на интеграция на Информационната система за управление и поддържане на публичния регистър по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ИСУППР по ЗОПОЕЩ), в т.ч. на миграция на съществуващите данни, с идентифицираните информационни системи на органи по чл. 16, ал. 1 от ЗОПОЕЩ““ 07-06-2023 03-05-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт Осигуряване на поддръжка на официалния интернет сайт на НОИ 08-06-2023 31-05-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт „Избор на предприятие за предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги за нуждите на Национален осигурителен институт” 08-06-2023 29-05-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт “Доставка на консумативи и консумативни резервни части за печатащи и пликовъчни машини.“ 08-06-2023 17-05-2023
Утвърдено Министерство на околната среда и водите Доставка на мрежово оборудване 09-06-2023 26-04-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт „Инсталиране на нов софтуер, абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части за системата за управление на потока от клиенти в приемната на ТП на НОИ – София град“ 09-06-2023 09-06-2023
Утвърдено Комисия за финансов надзор Подновяване на лиценз за право на ползване на електронна платформа за провеждане на онлайн анкети. 09-06-2023 09-06-2023
Утвърдено Агенция "Митници" „Доставка на абонамент за поддръжка и права за ползване на нови версии на NetIQ платформата, на която се базира Решението за управление на цифрови идентичности и управление на достъпа в АМ (BCA IAM). Развитие на Tехнологичната архитектура на АМ по отношение на NetIQ платформата” 13-06-2023 02-06-2023
Утвърдено Агенция "Митници" „Доставка на лицензи за поддръжка и права на ползване за софтуерни продукти и развитие на Технологичната архитектура на АМ“ 14-06-2023 02-06-2023
Утвърдено Агенция "Митници" „Доставка на лицензи за поддръжка и права на ползване за софтуерни продукти и развитие на Технологичната архитектура на АМ“ 14-06-2023 02-06-2023
Утвърдено Агенция "Митници" „Доставка, инсталация, интеграция и гаранционна поддръжка на единно техническо решение за изграждане на DRC за нуждите на Агенция „Митници“ 14-06-2023 09-06-2023
Утвърдено Министерство на външните работи Допълнителен модул "ПОЛИКОНТ-Сумирано отчитане на работното време до 4 месеца" 16-06-2023 16-06-2023
Утвърдено Министерство на външните работи Допълнителен модул "ПОЛИКОНТ-Сумирано отчитане на работното време до 4 месеца" 16-06-2023 16-06-2023
Утвърдено Министерски съвет и неговата администрация Услуга по предоставяне на право на ползване на програмен продукт правно-информационна система за нуждите на администрацията на Министерския съвет с включена актуализация и поддръжка. 22-06-2023 22-06-2023
Утвърдено Министерски съвет и неговата администрация Услуга по предоставяне на право на ползване на програмен продукт правно-информационна система за нуждите на администрацията на Министерския съвет с включена актуализация и поддръжка. 22-06-2023 22-06-2023
Утвърдено Агенция "Пътна инфраструктура" УСЛУГИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОСНОВНА КОМУНИКАЦИОННА СВЪРЗАНОСТ – УСЛУГИ ПО ПОДДЪРЖАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННА СИСТЕМА 22-06-2023 22-06-2023
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса "Техническа поддръжка на програмен продукт за управление на документооборота „Архимед“ в ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК" 22-06-2023 22-06-2023
Утвърдено Министерство на електронното управление Развитие и поддръжка на инсталираната в Министерство на електронното управление „multi-tenant“ система Eventis R7 за документооборота и управлението на работния поток. 22-06-2023 22-06-2023
Утвърдено Министерство на регионалното развитие и благоустройството Доставка на сървъри, съвременно ИТ оборудване и лицензи 23-06-2023 22-06-2023
Утвърдено Министерство на регионалното развитие и благоустройството Доставка на сървъри, съвременно ИТ оборудване и лицензи 08-09-2023 22-06-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт „Доставка/Разширение на системата за контрол на достъпа и на работното време за ТП на НОИ - Видин“ 26-06-2023 26-06-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части за системи за видеонаблюдение за нуждите на ТП на НОИ – Силистра 07-09-2023 26-06-2023
Утвърдено Министерство на културата ,,Избор на изпълнител за доставка, инсталиране, конфигуриране и поддръжка на антивирусен софтуер за нуждите на Министерството на културата." 26-06-2023 26-06-2023
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса "Осигуряване на лиценз за правото на ползване и поддръжка на Microsoft 365" 26-06-2023 23-06-2023
Утвърдено Агенция "Пътна инфраструктура" Необходимост от надграждане във връзка с промени свързани с измененията в чл.10 ал.2а от ЗП – Уведомяване при незаплатена пътна такса 27-06-2023 26-06-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт Осигуряване на поддръжка на официалния интернет сайт на НОИ 28-06-2023 31-05-2023
Утвърдено Агенция "Митници" „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на Агенция Митници (АМ) по отношение на проект „Изграждане на Система за упрaвление на трафика на ГКПП върху Cloud архитектура“. 30-06-2023 01-03-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт „Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за системи за гарантирано непрекъсваемо електрозахранване (ДГ и АВР) за ТП на НОИ – Хасково“ 03-07-2023 30-06-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за системи за гарантирано непрекъсваемо електрозахранване (ДГ,АВР) на ТП на НОИ – Търговище 24-08-2023 30-06-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и батерии за непрекъснати токозахранващи устройства ( UPS ) на ТП на НОИ – Търговище 03-07-2023 03-07-2023
Утвърдено Национален статистически институт Закупуване на 750 бр. усъвършенствани професионални електронни подписи за вътрешно-ведомствено ползване 03-07-2023 30-06-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт " АБОНАМЕНТНА ПОДДЪРЖКА И ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В ТП НА НОИ - РАЗГРАД" 04-07-2023 03-07-2023
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса "Осигуряване на техническа поддръжка на Система за електронен обмен на социалноосигурителна информация (EESSI) на НЗОК" 06-07-2023 05-07-2023
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса "Осигуряване на техническа поддръжка на Система за електронен обмен на социалноосигурителна информация (EESSI) на НЗОК" 06-07-2023 05-07-2023
Утвърдено Национална експертна лекарска комисия НАДГРАЖДАНЕ С НОВИ И ОПТИМИЗИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ В ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА (ИСКМЕ) 06-07-2023 30-06-2023
Утвърдено Комисия за финансов надзор Подновяване на лиценз за право на ползване на Spam Blocker. 07-07-2023 05-07-2023
Утвърдено Комисия за финансов надзор Подновяване на лиценз за право на ползване на Spam Blocker. 07-07-2023 05-07-2023
Утвърдено Държавна агенция "Архиви" закупуване на преносим хард диск с капацитет 1 ТВ, за нуждите на Научна читалня № 100 в ДАА.на стойност 109,00 лв. 10-07-2023 06-07-2023
Утвърдено Министерски съвет и неговата администрация Подмяна на остарели технически средства - компютърни клавиатури и компютърни мишки за служителите от администрацията на Министерския съвет по Рамково споразумение № СПОР-19/22.07.2022 г. 13-07-2023 13-06-2023
Утвърдено Министерски съвет и неговата администрация Закупуване на 2 броя лицензи на автоматизирана информационна система „Класифицирана информация“ за нуждите на отдел „Сигурност на информацията“ в Министерския съвет 13-07-2023 02-06-2023
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса "Предоставяне на услуга за мониторинг по сигурността, наблюдение и докладване на кибер-инциденти в режим 24*7" 14-07-2023 13-07-2023
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса "Предоставяне на услуга за мониторинг по сигурността, наблюдение и докладване на кибер-инциденти в режим 24*7" 14-07-2023 13-07-2023
Утвърдено Министерски съвет и неговата администрация Одобрение на разходи за два месеца за далекосъобщителни услуги, вкл. мобилен защитен интернет, чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за нуждите на Министерския съвет и неговата администрация. 14-07-2023 13-07-2023
Утвърдено Министерство на енергетиката Софтуерно съпровождане и поддръжка (maintenance) на съществуващата в МЕ система за резервиране и архивиране на данни и сървъри с информационни системи, изградена на базата на продукти на Catalogic DPX 11-08-2023 12-07-2023
Утвърдено Държавна агенция "Архиви" Закупуване на 6 бр. външна памет - 2 бр. SSD 4TB и 4 бр. SSD 2ТБ на стойност 2708,88 лв. за осигуряване на достатъчен обем памет за целите на цифровизацията на аудио-визуални документи. 14-07-2023 13-07-2023
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията „Осигуряване на извънгаранционна поддръжка на информационна система „Лицензиране и регистри“ и портала за електронно административни услуги на Комисията за регулиране на съобщенията" 17-07-2023 14-07-2023
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Осигуряване на квалифицирани електронни подписи за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията 17-07-2023 05-07-2023
Утвърдено Агенция "Митници" „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на модул „Митническо задължение и управление на обезпеченията“ (ММЗУО) във връзка с Проект по МКС: УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЕЗПЕЧЕНИЯТА/2.5 UCC GUARANTEE MANAGEMENT (GUM) върху Cloud архитектура“. 18-07-2023 10-04-2023
Утвърдено Агенция "Митници" „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на модул „Митническо задължение и управление на обезпеченията“ (ММЗУО) във връзка с Проект по МКС: УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЕЗПЕЧЕНИЯТА/2.5 UCC GUARANTEE MANAGEMENT (GUM) върху Cloud архитектура“. 18-07-2023 10-04-2023
Утвърдено Областна администрация - Велико Търново Лиценз - финансов софтуер 19-07-2023 17-07-2023
Утвърдено Комисия за финансов надзор Подновяване на лицензи и годишен абонамент за софтуерно решение за валидиране и генериране на Excel файлове по Таксономия за застрахователни и пенсионни дружества към Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA), за софтуерно решение за валидиране на таксономия за публичните дружества към Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA), за софтуерно решение за валидиране на информацията подавана към Европейския банков орган - European Banking Authority (EBA) и за експорт на данни към външна база данни. 20-07-2023 19-07-2023
Утвърдено Комисия за финансов надзор Закупуване на допълнителен лиценз за телефонна централа AVAYA 20-07-2023 17-07-2023
Утвърдено Комисия за финансов надзор Подновяване на лицензи и годишен абонамент за софтуерно решение за валидиране и генериране на Excel файлове по Таксономия за застрахователни и пенсионни дружества към Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA), за софтуерно решение за валидиране на таксономия за публичните дружества към Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA), за софтуерно решение за валидиране на информацията подавана към Европейския банков орган - European Banking Authority (EBA) и за експорт на данни към външна база данни. 20-07-2023 19-07-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт Осигуряване на свързаност на ТП на НОИ и доставка на интернет за нуждите на ЦУ на НОИ по три обособени позиции: обособена позиция № 3 Достъп до интернет с неограничен трафик и 100% CIR гарантирана скорост за обмен на данни 20-07-2023 19-07-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт Осигуряване на свързаност на ТП на НОИ и доставка на интернет за нуждите на ЦУ на НОИ по три обособени позиции: за обособена позиция №2 „Предоставяне на гарантиран интернет достъп“ 20-07-2023 19-07-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт Осигуряване на иновативна защита на компютри и сървъри от злонамерен софтуер, по две обособени позиции: Обособена позиция №2 - Внедряване на система SIEM съобразно НМИМИС 20-07-2023 19-07-2023
Утвърдено Агенция "Митници" Консултантска услуга за мигриране на данни от Автоматизирана информационна система за деловодство и административна дейност (АИДА) на Агенция "Митници"(АМ) 20-07-2023 22-06-2023
Утвърдено Национален статистически институт Сключване на договор за следгаранционна поддръжка на телефонните централи в НСИ 21-07-2023 13-07-2023
Утвърдено Национален статистически институт Сключване на договор за следгаранционна поддръжка на телефонните централи в НСИ 21-07-2023 13-07-2023
Утвърдено Държавна агенция "Архиви" Закупуване на резервни части за мрежови принтер HP LaserJej 600 M601 на стойнст 715,68 лв. 24-07-2023 24-07-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт Доставка/разширение на системата за видеонаблюдение 25-07-2023 25-07-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт Доставка/разширение на системата за видеонаблюдение 25-07-2023 25-07-2023
Утвърдено Министерство на външните работи „Осигуряване на сателитен канал за свързаност между консулските служби на Република България и Националния визов център” 04-09-2023 24-04-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части за системи за видеонаблюдение за ТП на НОИ-Добрич. 25-07-2023 25-07-2023
Утвърдено Комисия за финансов надзор Съдействие и техническа поддръжка на информационна система „eKFN-Осигурителен надзор” 26-07-2023 25-07-2023
Утвърдено Държавна агенция "Архиви" Спешен ремонт на компютър в читалня в Държавен архив Велико Търново. 28-07-2023 27-07-2023
Утвърдено Министерство на иновациите и растежа Доставка на лицензи ESET Protect Entry за защита на 400 броя работни станции на два етапа: - 350 броя при сключване на договора; - 50 броя при допълнителни заявки. 28-07-2023 25-07-2023
Утвърдено Министерство на околната среда и водите Добавяне на функционалности в програмен продукт Eventis R7. 31-07-2023 17-05-2023
Утвърдено Министерство на околната среда и водите Софтуерна поддръжка на портала за електронни услуги и АИС на Министерство на околната среда и водите – Централна администрация 31-07-2023 12-06-2023
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса "Доставка на софтуер за резервни копия" 01-08-2023 27-07-2023
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса "Доставка на софтуер за резервни копия" 28-08-2023 27-07-2023
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса "Извънгаранционна поддръжка на телефонни централи в ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК." 01-08-2023 17-07-2023
Утвърдено Изпълнителна агенция по околна среда Разработване на нова информационна система към Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие 03-08-2023 12-05-2023
Утвърдено Изпълнителна агенция по околна среда Разработване на нова информационна система към Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие 25-09-2023 12-05-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт „Осигуряване на иновативна защита на компютри и сървъри от злонамерен софтуер“, по две обособени позиции: Об. поз. №1 - „Осигуряване на иновативна защита на компютри и сървъри от експлойти, злонамерен софтуер, рансъмуер и безфайлови атаки” 07-08-2023 25-07-2023
Утвърдено Министерство на правосъдието „Абонаментно сервизно обслужване на информационни системи в Министерство на правосъдието“ в четири обособени позиции: • Обособена позиция 1: „Абонаментна поддръжка на единния регистър на вещите лица“; • Обособена позиция 2: „Извънгаранционна поддръжка на внедрената АИС за електронен документооборот в Министерство на правосъдието“; • Обособена позиция 3: „Абонаментна поддръжка на специалния регистър на чужденците“; • Обособена позиция 4: „Абонаментна поддръжка на Информационна система производство по несъстоятелност и системата за интегрирана обработка на статистическа информация“. 24-08-2023 24-07-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части за система за видеонаблюдение за нуждите на ТП на НОИ - Кюстендил 09-08-2023 09-08-2023
Утвърдено Комисия за финансов надзор Осигуряване на функционалност на новоизграздащата се Единна информационна система (ЕИС) за удостоверяване на документи с квалифициран електронен времеви печат (КЕВП) и за подписване на файлове в WEB пространството от средата на ЕИС посредством комбинация от две удостоверителни услуги в комбинация BISS (Browser Independent Signing Service) и “BSecureDSSL“. 10-08-2023 09-08-2023
Утвърдено Комисия за финансов надзор Осигуряване на функционалност на новоизграздащата се Единна информационна система (ЕИС) за удостоверяване на документи с квалифициран електронен времеви печат (КЕВП) и за подписване на файлове в WEB пространството от средата на ЕИС посредством комбинация от две удостоверителни услуги в комбинация BISS (Browser Independent Signing Service) и “BSecureDSSL“. 10-08-2023 09-08-2023
Утвърдено Министерство на енергетиката Подновяване на правото на ползване (лиценз) на платформата Webex за осигуряване на видеоконферентни услуги 10-08-2023 10-08-2023
Утвърдено Министерство на правосъдието „Доставка на лицензии за нуждите на Министерство на правосъдието в шест обособени позиции“, както следва:  Обособена позиция № 1: „Подновяване на лицензи за софтуерни пакети за защита“;  Обособена позиция № 2: „Зашита на крайните работни места (антивирусен софтуер + прилагане на кръпки + откриване на уязвимости) – удължаване с 1 година на поддръжката на продуктите WithSecure Elements EPP for Computers /Servers Premium“ и WithSecure Elements Vulnerability Management“;  Обособена позиция № 3: „Подновяване на лицензи за софтуерни пакети за създаване на резервни копия и възстановяване на данни“;  Обособена позиция № 4: „Подновяване на лицензи на виртуални устройства за защита и архив на служебна електронна поща“;  Обособена позиция № 5: „Подновяване на лицензи за защитна стена за уеб приложения“;  Обособена позиция № 6: „Подновяване на едногодишен лиценз за четири независими хоста на платформа Cisco WebEx“. 10-08-2023 24-07-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт Доставка и монтаж на нова IP система за видеонаблюдение, обслужваща административната сграда на ТП на НОИ - Благоевград 11-08-2023 11-08-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи на системата за контрол на достъпа и работното време за ТП на НОИ – Враца 11-08-2023 11-08-2023
Утвърдено Министерство на иновациите и растежа Доставка на комуникационни устройства за нуждите на МИР 14-08-2023 03-08-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт „Доставка на материали за мрежово, WAN и LAN оборудване” по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на WAN и LAN оборудване за нуждите на НОИ” 15-08-2023 15-08-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части за системи за видеонаблюдение за нуждите на ТП на НОИ - Пловдив. 15-08-2023 15-08-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт „Доставка/Разширение на системата за контрол на достъпа и на работното време за ТП на НОИ - Видин“ 16-08-2023 26-06-2023
Утвърдено Министерство на електронното управление Разработка на платформа за производство за издаване на разрешителни за работа и поддръжка в рамките на 36 месеца 17-08-2023 29-03-2023
Утвърдено Министерство на електронното управление Разработка на платформа за производство за издаване на разрешителни за работа и поддръжка в рамките на 36 месеца 17-08-2023 29-03-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части за системи за видеонаблюдение за ТП на НОИ - Враца 18-08-2023 18-08-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части за системи за видеонаблюдение за ТП на НОИ - Враца 18-08-2023 18-08-2023
Утвърдено Областна администрация - Кюстендил Абонаментно поддържане на софтуерна система за предварителен контрол "Поликонт" 18-08-2023 18-08-2023
Утвърдено Комисия за регулиране на съобщенията Извънгаранционно поддържане и актуализация на функциониращия в Комисия за регулиране на съобщенията програмен пакет на ATDI SA, Франция 18-08-2023 18-08-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт „Доставка на калкулатор печатащ“ 21-08-2023 21-08-2023
Утвърдено Министерство на енергетиката Предоставяне право на ползване на правно-информационна система Сиела за нуждите на Министерството на енергетиката 21-08-2023 21-08-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за системи за гарантирано непрекъсваемо електрозахранване (ДГ и АВР) за ТП на НОИ – Враца 22-08-2023 21-08-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт „Абонаментна поддръжка на система за моделиране на бизнес процеси ARIS и придобиване на 1 (един) брой лиценз ARIS Architect EAM или еквивалентно/и“ 24-08-2023 12-05-2023
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса "Доставка на защитни стени за приложенията" 28-08-2023 24-08-2023
Утвърдено Министерство на правосъдието Надграждане на Информационна система на съдебното изпълнение 24-08-2023 14-07-2023
Утвърдено Министерство на правосъдието Изграждане на публичен електронен регистър на лицата по чл.4, т.16 от Закона за мерките срещу изпиране на пари 24-08-2023 14-07-2023
Утвърдено Министерство на правосъдието Доработка на съществуващи функционалности и оптимизиране на автоматизираната информационна система на дирекция „Българско гражданство“ 24-08-2023 10-11-2022
Утвърдено Министерски съвет и неговата администрация Подновяване на абонаментно обслужване на интегрирана система за легализация на документи ДокСис Перфект V3 GSL. 25-08-2023 21-08-2023
Утвърдено Министерски съвет и неговата администрация Подновяване на абонаментно обслужване на интегрирана система за легализация на документи ДокСис Перфект V3 GSL. 25-08-2023 21-08-2023
Утвърдено Национален статистически институт Едногодишна техническа поддръжка на ORACLE LINUX И ORACLE VM , използвани в Националния статистически институт 25-08-2023 24-08-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и батерии за непрекъснати токозахранващи устройства ( UPS ) на ТП на НОИ – Търговище 28-08-2023 03-07-2023
Утвърдено Национален статистически институт Актуализация на лицензи на софтуерен продукт Team Viewer 28-08-2023 25-08-2023
Утвърдено Министерство на околната среда и водите Услуги за предоставяне на достъп до Интернет за нуждите на МОСВ-ЦА и териториалните звена на ГД ОПОС. 28-08-2023 04-08-2023
Утвърдено Национален статистически институт Подновяване на срока за лицензи и абонаментна поддръжка на антивирусен софтуер и бизнес решения за сигурност на ESET софтуерни продукти 29-08-2023 21-08-2023
Утвърдено Национален статистически институт Подновяване на срока за лицензи и абонаментна поддръжка на антивирусен софтуер и бизнес решения за сигурност на ESET софтуерни продукти 29-08-2023 21-08-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи на системата за контрол на достъпа и работното време 29-08-2023 29-08-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи на системата за контрол на достъпа и работното време, изградена в сграда на ТП на НОИ – Ловеч и в сграда на Обединен осигурителен архив гр. Тетевен 29-08-2023 29-08-2023
Утвърдено Национален статистически институт „Закупуване на три лиценза ABBYY FineReader PDF 16 за осигуряване на непрекъсваемост на процеса и комплексно функциониране на работните местаза сканиране на публикации 29-08-2023 29-08-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт Предоставяне на достъп до дигитална платформа (e-learning) за обучение за повишаване квалификацията на служителите по отношение на мрежовата и информационна сигурност и киберсигурността 30-08-2023 30-08-2023
Утвърдено Агенция "Митници" „Доставка на преносими компютри” 31-08-2023 30-05-2023
Утвърдено Агенция "Митници" „Доставка на преносими компютри” 01-09-2023 30-05-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части на система за управление на потока от клиенти в ЦАО на ТП на НОИ - Варна 04-09-2023 04-09-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт " АБОНАМЕНТНА ПОДДЪРЖКА И ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В ТП НА НОИ - РАЗГРАД" 04-09-2023 03-07-2023
Утвърдено Национален статистически институт Подновяване на ZOOM лицензи 07-09-2023 25-08-2023
Утвърдено Комисия за финансов надзор Сключване на договор за извънгаранционна поддръжка на телефонна централа AVAYA 12-09-2023 12-09-2023
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса "Доставка на комуникационно и мрежово оборудване" 13-09-2023 25-08-2023
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса "Разширяване на капацитета на дискови масиви за резервни копия" 13-09-2023 25-08-2023
Утвърдено Национална здравноосигурителна каса "Удължаване на гаранционната поддръжка от производителя на комплекс от сървъри и сториджи, на които в НЗОК е инсталирана Системата за обмен на социалноосигурителна информация (сървъри EESSI)" 13-09-2023 25-08-2023
Утвърдено Национален осигурителен институт Доставка на четящи устройства за баркодове за нуждите ТП на НОИ – Ловеч 14-09-2023 14-09-2023
Утвърдено Агенция "Митници" „Сервизно обслужване на комуникационно оборудване” 19-09-2023 02-06-2023
Утвърдено Агенция "Митници" „Сервизно обслужване на комуникационно оборудване” 19-09-2023 02-06-2023
Утвърдено Изпълнителна агенция по околна среда Доставка на компютърна и периферна техника, сървърно и комуникационно оборудване, резервни части и консумативи 25-09-2023 05-07-2023
Утвърдено Изпълнителна агенция по околна среда Доставка на компютърна и периферна техника, сървърно и комуникационно оборудване, резервни части и консумативи 25-09-2023 05-07-2023
Утвърдено Агенция "Митници" Доставка на лицензи и абонамент за деловодна система за делата 25-09-2023 10-08-2023
Утвърдено Агенция "Митници" „ДОСТАВКА НА ПРАВА ЗА АБОНАМЕНТ И ПОДДРЪЖКА НА ПРИЛОЖЕНИЕ „ФИНАНСОВ КОНТРОЛ И ДОГОВОРИ“ ЗА 24 МЕСЕЦА“ 25-09-2023 02-08-2023
Утвърдено Агенция "Митници" „ДОСТАВКА НА ЛИЦЕНЗИ ЗА ПОДДРЪЖКА И ПРАВА НА ПОЛЗВАНЕ ЗА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ И РАЗВИТИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНАТА АРХИТЕКТУРА НА АМ“ 25-09-2023 13-07-2023