Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Ситово
Дата на публикуване 22-06-2022
Дата на съгласуване 08-06-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
Допълнителни данни: