Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Комисия за регулиране на съобщенията
Име на документа ДОСТАВКА, МОНТАЖ, НАСТРОЙКА И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА UPS-ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
Дата на публикуване 11-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 03-11-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Доставка на 2 броя непрекъсваеми токозахранващи устройства за нуждите на КРС за гр.София, бул. „Шипченски проход “69 и изграждане на съответната инфраструктура в обект в гр. Велико Търново ул. „Христо Ботев“ 2А.
Непрекъсваемите токозахранващи устройства (UPS оборудване) ще бъдат използвани за резервиране на важната комуникационна инфраструктура на КРС в гр.София, бул. „Шипченски проход “69 и гр. Велико Търново ул. „Христо Ботев“ 2А включително и за обезпечаване на дейности за ИКТ проекти и е-управление.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 52-00 Капиталови разходи Хардуер
Показатели Друг: 36000/36000
План за изпълнение:
838 Предмет на обществената поръчка ДОСТАВКА, МОНТАЖ, НАСТРОЙКА И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА UPS ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
838 Дата на обявяване на процедурата 19-08-2022
838 CPV кодове 31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване
838 Необходим финансов ресурс (общо) 36000.0
838 Описание
838 Пореден номер
838 Начин на изпълнение Планът за реализиране на проекта и дейностите, които трябва да бъдат извършени са следните:
1. Демонтаж на наличното UPS оборудване, намиращо се на адрес: гр.София, бул. „Шипченски проход “69.
2. Изграждане на съответната инфраструктура в обект в гр. Велико Търново ул. „Христо Ботев“ 2А, необходима за монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на UPS оборудването.
3. Гаранционна поддръжка на оборудването 24 месеца.
838 Дейност Демонтаж на наличното UPS оборудване, намиращо се на адрес: гр.София, бул. „Шипченски проход “69 и монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на ново UPS оборудване. Изграждане на съответната инфраструктура в обект в гр. Велико Търново ул. „Христо Ботев“ 2А, необходима за монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на UPS оборудването.
Прикачени Технически спецификации: