Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Комисия за регулиране на съобщенията
Име на документа „Извънгаранционно поддържане и актуализация на функциониращия в Комисия за регулиране на съобщенията програмен пакет на ATDI SA, Франция“
Дата на публикуване 11-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 03-11-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Осигуряване на ежегодно и регулярно извънгаранционно поддържане и актуализация на функциониращия в Комисия за регулиране на съобщенията програмен пакет на ATDI SA, Франция.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 10-00 Текущи разходи
Показатели Внедрени сигурни технологии за обмен на данни: 60000/60000
План за изпълнение:
829 Предмет на обществената поръчка „Извънгаранционно поддържане и актуализация на функциониращия в Комисия за регулиране на съобщенията програмен пакет на ATDI SA, Франция“
829 Дата на обявяване на процедурата 04-10-2022
829 CPV кодове 48000000-8 Софтуерни пакети и информационни системи
829 Необходим финансов ресурс (общо) 60000.0
829 Описание
829 Пореден номер
829 Начин на изпълнение
829 Дейност Чрез осигуряването на извънгаранционно поддържане и актуализация на функциониращия в Комисия за регулиране на съобщенията програмен пакет на ATDI SA, Франция, ще бъдат извършени следните дейности:
> Едногодишно поддържане на актуализираната версия на пакета HTZ communications, включващо минимум една актуализация (софтуер+документация за ползване) и доставка на нова версия на продукта, ако има такава за периода на поддръжката и актуализация на съответните ключове за лицензиите при необходимост.
> Едногодишно поддържане на актуализираната версия на пакета ICS Manager, включващо минимум една актуализация (софтуер+документация за ползване) и доставка на нова версия на продукта, ако има такава за периода на поддръжката и актуализация на съответните ключове за лицензиите при необходимост.
> Осигуряване на достъп до споделени ресурси на ATDI SA, в това число световни картографски данни, актуализирани версии на продуктите и документация.
Прикачени Технически спецификации: