Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Министерство на правосъдието
Име на документа Изграждане на АИС „Търговска несъстоятелност“ Модул "Регистър по несъстоятелност"
Дата на публикуване 11-11-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 13-07-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Общата цел на проекта е събиране, обобщаване и предоставяне на статистически данни за целите на измерване на ефективността на производствата по несъстоятелност. По същество обхвата на проекта се фокусира върху автоматизиране на процеси и създаване на електронни форми, с цел облекчаване на дейностите на синдици, доверени лица, служители на министерство на правосъдието, кредитори, съда по несъстоятелността, контролни органи и др. В рамките на проекта се предвижда изграждане на национален регистър по несъстоятелност. Същевременно системата следва да събира информация с цел извеждане на статистически данни и предоставянето им на съответните институции и удовлетвори изискванията на Европейското законодателство за свързаност на регистрите по несъстоятелност.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Функциониращи електронни ключови регистри и осигурен достъп на гражданите до тях: 0/1
Внедрени сигурни технологии за обмен на данни: 0/1
План за изпълнение:
697 Предмет на обществената поръчка
697 Дата на обявяване на процедурата
697 CPV кодове 72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер
697 Начин на изпълнение Разработването на техническата спецификация и документацията за обществената поръчка за изпълнение на дейността ще бъде разработена от работна група, съставена от експерти на МП. Изграждането на системата ще се реализира чрез възлагане на външен изпълнител по реда на ЗОП. Служители на МП ще съдействат на изпълнителите, ще им предоставят необходимата информация, ще осъществяват контрол във връзка с извършената работа и ще приемат резултатите от изпълнението.
697 Необходим финансов ресурс (общо) 730000.0
697 Описание В рамките на дейността ще бъде изпълнено следното:
• Проектиране на архитектурата на АИС „Търговска несъстоятелност“ Модул „Регистър по несъстоятелност“;
• Разработване на АИС „Търговска несъстоятелност“ Модул „Регистър по несъстоятелност“ и интеграция с външни системи;
• Мигриране на съществуващите данни;
• Внедряване в реална експлоатация на АИС „Търговска несъстоятелност“ Модул „Регистър по несъстоятелност“ ;
• Обучения на потребителите.
697 Пореден номер 1
697 Дейност Изграждане на АИС "Търговска несъстоятелност" Модул "Регистър по несъстоятелност"
Прикачени Технически спецификации: