Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Министерство на външните работи
Име на документа Дейност с наименование „Следгаранционна поддръжка и развитие на автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВнР“. Дейността отговаря на като наименование на предмета на общетсвена поръчка.
Дата на публикуване 21-11-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 15-11-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Целта на дейността/обществената поръчка е осигуряването на надеждна и непрекъсваема следгаранционна поддръжка и възможности за развитие и надграждане на АИС-МВнР.

Специфичните цели на дейността/поръчката са насочени към:
• подобряване на обслужването по електронен път на българските граждани зад граница при подаване на заявление за лична карта, паспорт и СУМПС, с оглед повишените изисквания и очаквания от гражданите за бързина на обслужването, улеснен достъп, надеждност на информацията и сигурност на услугата;
• надграждане на АИС-МВнР чрез добавяне на нови функционалности и модули (при необходимост) и осигуряване на оперативна съвместимост с други системи и регистри с оглед посрещане на изискванията за електронно управление и обслужване на граждани.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 1/1
План за изпълнение:
923 Предмет на обществената поръчка
923 Дата на обявяване на процедурата
923 CPV кодове
923 Необходим финансов ресурс (общо) 51600.0
923 Описание Пълното описание на предмета на дейността/обществената поръчка се намира в приложената техническа спецификация.
923 Пореден номер Пълното описание на предмета на дейността/обществената поръчка се намира в приложената техническа спецификация.
923 Дейност „Следгаранционна поддръжка и развитие на автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВнР“
923 Начин на изпълнение Пълното описание на предмета на дейността/обществената поръчка се намира в приложената техническа спецификация.
Прикачени Технически спецификации: