Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Министерство на външните работи
Име на документа Дейност с наименование „Абонаментно обслужване, развитие и поддръжка на информационната система за български документи за самоличност „еБДС“ и развитие и абонаментно обслужване на информационната система за заверка и легализация на документи на български граждани „еАОГ“ в две обособени позиции: - Обособена позиция № 1 „Поддръжка на информационна система за български документи за самоличност „еБДС“ за нуждите на МВнР“; - Обособена позиция № 2 „Абонаментно обслужване на информационна система „Регистрация на подписи и печати на юридически и физически лица и обработка на заявления за заверка и легализация на документи“ и система за „Администрация на преводачите, превеждащи от чужд език на български“ за нуждите на отдел „Административно обслужване на граждани“ на дирекция „Консулски отношения“ на Министерството на външните работи“.
Дата на публикуване 22-11-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 22-11-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Пълното описание на предмета на дейността/обществената поръчка се намира в приложената техническа спецификация за Обособена позиция 1 и техническа спецификация за Обособена позиция 2.

Възлагането на дейността на друго лице е невъзможно поради наличие на авторски и други права на интелектуална собственост по смисъла на чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП (вж. приложени декларации на дружество „Перфект Плюс“).
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 1/1
План за изпълнение:
1035 Предмет на обществената поръчка
1035 Дата на обявяване на процедурата
1035 CPV кодове
1035 Необходим финансов ресурс (общо) 34704.0
1035 Описание Пълното описание на предмета на дейността/обществената поръчка се намира в приложената техническа спецификация за Обособена позиция 1 и техническата спецификация за Обособена позиция 2.
1035 Пореден номер Пълното описание на предмета на дейността/обществената поръчка се намира в приложената техническа спецификация за Обособена позиция 1 и техническата спецификация за Обособена позиция 2.
1035 Начин на изпълнение Пълното описание на предмета на дейността/обществената поръчка се намира в приложената техническа спецификация за Обособена позиция 1 и техническата спецификация за Обособена позиция 2.

Възлагането на дейността на друго лице е невъзможно поради наличие на авторски и други права на интелектуална собственост по смисъла на чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП (вж. приложени декларации на дружество „Перфект Плюс“).
1035 Дейност „Абонаментно обслужване, развитие и поддръжка на информационната система за български документи за самоличност „еБДС“ и развитие и абонаментно обслужване на информационната система за заверка и легализация на документи на български граждани „еАОГ“ в две обособени позиции:
- Обособена позиция № 1 „Поддръжка на информационна система за български документи за самоличност „еБДС“ за нуждите на МВнР“;
- Обособена позиция № 2 „Абонаментно обслужване на информационна система „Регистрация на подписи и печати на юридически и физически лица и обработка на заявления за заверка и легализация на документи“ и система за „Администрация на преводачите, превеждащи от чужд език на български“ за нуждите на отдел „Административно обслужване на граждани“ на дирекция „Консулски отношения“ на Министерството на външните работи“.
Прикачени Технически спецификации: