Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Национална здравноосигурителна каса
Име на документа "Доставка на лицензи за продължаване на поддръжката за софтуерна платформа на Специализираната информационна система за бизнес анализи (СИСБА) на НЗОК“
Дата на публикуване 22-11-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 18-11-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Целта е да се доставят лицензи за продължаване на поддръжката от производителя на наличните в НЗОК софтуерни лицензи, както следва:
- QlikView Enterprise Edition Server – 1 брой;
- QlikView Named User CAL – 51 броя;
- QlikView Document User CAL – 29 броя.
СИСБА предоставя механизми за бизнес анализи на дейностите на изпълнителите на медицинска помощ, с цел тяхното оптимизиране и подпомага анализа на дейността на всички специализирани дирекции в ЦУ на НЗОК, като се ползва успешно от всички Районни здравноосигурителни каси (РЗОК). СИСБА на НЗОК е разработена на базата на платформата Qlik View Enterprise Edition Server на производителя Qlik и изисква актуални лицензи за работа.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 100/100%
План за изпълнение:
937 Необходим финансов ресурс (общо) 47000.0
937 Описание Закупуване на лицензи за СИСБА, която предоставя механизми за бизнес анализи на дейностите на изпълнителите на медицинска помощ, с цел тяхното оптимизиране и подпомага анализа на дейността на всички специализирани дирекции в ЦУ на НЗОК и РЗОК. СИСБА е разработена на базата на платформата Qlik View Enterprise Edition Server на производителя Qlik и изисква актуални лицензи за работа.
937 Пореден номер Неприложимо.
937 Дейност Осигуряване на лицензи.
937 Начин на изпълнение Открита процедура чрез възлагане.
937 Предмет на обществената поръчка
937 Дата на обявяване на процедурата
937 CPV кодове
Прикачени Технически спецификации: