Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Национална здравноосигурителна каса
Име на документа „Подновяване правото на ползване и техническа поддръжка на лицензи за работа със Системата за анализ на правата и сигурността при работа с данни в мрежата на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК)“
Дата на публикуване 22-11-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 17-11-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Целта на проекта е осигуряване и гарантиране на мрежовата и информационна сигурност.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Внедрени стандарти за управление на работните процеси в администрацията и предоставянето на електронни административни услуги: 100/100%
План за изпълнение:
936 Предмет на обществената поръчка
936 Дата на обявяване на процедурата
936 CPV кодове
936 Необходим финансов ресурс (общо) 130000.0
936 Описание Предметът на проекта обхваща дейности по доставка на лицензи за продължаване експлоатацията на Система за анализ на правата и сигурност при работа с данни в мрежата на НЗОК и техническата им поддръжка, както следва: - Подновяване правото на ползване на наличните 580 бр. лицензи - Data Loss Prevention Enterprise Suite, Subscription License към системата и базата данни; - Подновяване правото на ползване на базата данни към системата на 1 лиценз Oracle Standard Edition 2 for Data Loss Prevention, Subscription License with Support, ACD-GOV Per CPU. - В срока на валидност на лицензите, да се осигури техническата им поддръжка. В предмета на проекта се включват и следните дейности: - Класификация на данните и работните процеси - Извършване на детайлен анализ на данните и работните процеси в обхвата на настоящата имплементация; - Преглед на съществуващите политики за мониторинг на информацията и при необходимост извършване на корекции и изготвяне на допълнителни политики в обхвата на настоящата имплементация.
936 Пореден номер Неприложимо.
936 Начин на изпълнение Открита процедура чрез възлагане.
936 Дейност Осигуряване на лицензи за Система за анализ на правата и сигурност при работа с данни в мрежата на НЗОК.
Прикачени Технически спецификации: