Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Министерство на външните работи
Име на документа "Доставка на нов модул „Проекти” от интегрираната софтуерна система „Поликонт“ за управление на човешките ресурси и работна заплата в МВнР, услуги по внедряване и абонаментно обслужване"
Дата на публикуване 29-11-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 29-11-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Доставка на нов модул „Проекти” от интегрираната софтуерна система „Поликонт“ за управление на човешките ресурси и работна заплата в МВнР, услуги по внедряване и абонаментно обслужване
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Внедрени стандарти за управление на работните процеси в администрацията и предоставянето на електронни административни услуги: 1/1
План за изпълнение:
973 Описание 1. Доставка на софтуер;
2. Проучване на обекта
Предвижда се Изпълнителят да извърши проучване на организацията и специфичните особености на работата по управление на проектите в МВнР, като бъдат обхванати най-малко:
о Йерархична структура на предприятието; о Специфика на длъжности, звена, архивни звена и архивни длъжности; о Специфика на ИРТНОТО разписание и щатните места; о Специфика на документите; о Групи за номерация, подписи и префикси към документи; о Настройки на справки; о Задължения на операторите. З. Настройки на системата
Предварителни настройки на софтуера, включващи: о Настройки на параметри; о Настройки, свързани с изготвянето на всички документи, касаещи работата по проекти; о Създаване и настройки на пера, специфични за обекта; о Настройки, свързани с изчисление на възнагражденията за работа по проекти; о Настройки на правата за достъп на операторите до информацията; о Конфигурация на рекапитулации и справки за работата по проекти.
Настройки за отделяне на сумите по проекти при осчет
973 Предмет на обществената поръчка
973 Дата на обявяване на процедурата
973 CPV кодове
973 Необходим финансов ресурс (общо) 10344.0
973 Пореден номер 1
973 Начин на изпълнение Доставка
973 Дейност Доставка на нов модул „Проекти” от интегрираната софтуерна система „Поликонт“ за управление на човешките ресурси и работна заплата в МВнР, услуги по внедряване и абонаментно обслужване
Прикачени Технически спецификации: