Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Национална здравноосигурителна каса
Име на документа „Доставка, инсталация и гаранционна поддръжка на настолни компютърни конфигурации за нуждите на ЦУ на НЗОК и РЗОК“
Дата на публикуване 01-12-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 01-12-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Целта е осигуряване на поетапна подмяна на физически и морално остарели, с ниски технически параметри, производителност и експлоатационни характеристики персонални компютри, включени в корпоративната мрежа на НЗОК и осигуряващи работна среда и достъпа до информационните ресурси на служителите в системата на НЗОК.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 0/1
План за изпълнение:
933 Описание В предмета на дейността се включва доставка, инсталация и гаранционна поддръжка на 125 /сто двадесет и пет/ броя настолни компютърни конфигурации, с цел осигуряване на поетапна подмяна на физически и морално остарели, с ниски технически параметри, производителност и експлоатационни характеристики персонални компютри, включени в корпоративната мрежа на НЗОК и осигуряващи работна среда и достъпа до информационните ресурси на служителите в системата на НЗОК. Възлагането на поръчката е част от дейностите по разширяване и модернизиране на ИТ инфраструктурата на Националната здравноосигурителна каса.
933 Предмет на обществената поръчка
933 Дата на обявяване на процедурата
933 CPV кодове
933 Необходим финансов ресурс (общо) 233333.0
933 Пореден номер Неприложимо.
933 Начин на изпълнение Открита процедура чрез възлагане.
933 Дейност Доставка на компютърни конфигурации.
Прикачени Технически спецификации: