Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Национална здравноосигурителна каса
Име на документа "Удължаване на гаранционна техническа поддръжка на сървърна техника в НЗОК"
Дата на публикуване 02-12-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 01-12-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Целта е осигуряване на гаранционна поддръжка на внедреното оборудване.
ЕБК кодове
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Показатели Внедрени сигурни технологии за обмен на данни: 100/100%
План за изпълнение:
1131 Предмет на обществената поръчка
1131 Дата на обявяване на процедурата
1131 CPV кодове
1131 Необходим финансов ресурс (общо) 95000.0
1131 Описание Удължаване на гаранционната поддръжка от производителя на сървърна техника, на която в НЗОК е инсталирана деловодна система "Архимед eProcess"
1131 Пореден номер Неприложимо.
1131 Начин на изпълнение
1131 Дейност Осигуряване на гаранционна поддръжка.
Прикачени Технически спецификации: