Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Национален статистически институт
Име на документа Абонаментна поддръжка на програмен счетоводен продукт "Бизнес процесор - Конто 66"
Дата на публикуване 22-03-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 29-11-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Целта на проектното предложение е да се осигури абонаментното поддържане на счетоводен продукт Бизнес процесор – Конто 66, внедрен в централното управление на Национален статистически институт (НСИ), териториалните статистически бюра, отдели „Статистически изследвания" и учебно-квалификационен център в с. Сливек, област Ловеч на НСИ.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 10-00 Текущи разходи
Показатели Друг: 0/1
План за изпълнение:
985 Предмет на обществената поръчка Абонаментна поддръжка на програмен счетоводен продукт "Бизнес процесор - Конто 66"
985 Дата на обявяване на процедурата 12-02-2021
985 CPV кодове 48441000-1 Софтуерни пакети за финансови анализи
985 Необходим финансов ресурс (общо) 211536.0
985 Описание 1. Актуализация на Системата или на отделни модули от нея с цел подобряване, добавяне или промяна на функционалните й възможности, свързани със законодателни изисквания или промени в тях, касаещи счетоводната отчетност, в сроковете посочени в закона;
2. Анализиране на аварийни ситуации и даване на препоръки за действие;
3. Дефиниране и зареждане на нови структурни единици на организацията в системата;
4. Оказване на съдействие при отстраняване на проблемни ситуации със срок за реакция до 48 часа от получаване на писмено уведомление от Възложителя;
985 Пореден номер 1
985 Начин на изпълнение Договаряне без предварително обявление - уникален номер на поръчката - 00403-2021-0002
985 Дейност Абонаментна поддръжка на програмен счетоводен продукт "Бизнес процесор - Конто 66"
Прикачени Технически спецификации:
TS2.pdf Изтегли