Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Национален статистически институт
Име на документа „Поддръжка на лицензи за Microsoft SQL Server и Microsoft Visual Studio и доставка на лицензи на система за наблюдение и контрол на привилегировани акаунти /PAM - Privileged Account Management/ “
Дата на публикуване 22-03-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 21-11-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Основната цел на настоящата обществена поръчка е продължаване на техническото обезпечаване на софтуерните системи на НСИ, както и тяхното надграждане и развитие. Реализацията на дейностите в пълен обхват ще гарантира стабилност и устойчивост, както и високофункционална и сигурна софтуерна среда, обслужваща информационните системи на НСИ.

1.2 Подцел
Чрез реализацията на настоящата поръчка ще се осигури:
1) Доставка на Microsoft SQL Server и Microsoft Visual Studio софтуерна осигуровка за срок от 36 месеца, чрез което ще се обезпечи съхранението и обработването на данни.
2) Доставка на лицензи на система за наблюдение и контрол на привилегировани акаунти /PAM - Privileged Account Management/, чрез което ще се осигури контрол на достъпа до базите данни и защита на инфраструктурата на НСИ.

Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 10-00 Текущи разходи
Показатели Друг: 0/1
План за изпълнение:
972 Описание В рамките на договора, участникът, избран за Изпълнител, трябва да достави софтуерна осигуровка за ползване на SQL и Visual Studio софтуерни продукти, както и да достави лицензи за система за наблюдение и контрол на привилегировани акаунти /PAM - Privileged Account Management/, съгласно изискванията в техническата спецификация
972 Пореден номер 1
972 Начин на изпълнение обществена поръчка
972 Предмет на обществената поръчка „Поддръжка на лицензи за Microsoft SQL Server и Microsoft Visual Studio и доставка на лицензи на система за наблюдение и контрол на привилегировани акаунти /PAM - Privileged Account Management/ “
972 Дата на обявяване на процедурата 18-10-2021
972 CPV кодове 48610000-7 Системи от база данни (СУБД)
972 Необходим финансов ресурс (общо) 359491.0
972 Дейност „Поддръжка на лицензи за Microsoft SQL Server и Microsoft Visual Studio и доставка на лицензи на система за наблюдение и контрол на привилегировани акаунти /PAM - Privileged Account Management/ “
Прикачени Технически спецификации:
ТС.docx Изтегли