Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Агенция по обществени поръчки
Име на документа Разработване и внедряване в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) на нови електронни формуляри за обществени поръчки в изпълнение на европейски Регламент 1780/2019. Aктуализиране на предоставяната от АОП услуга „Електронен подател“. Развитие на възможностите за търсене и статистически справки
Дата на публикуване 06-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 30-09-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение С оглед Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1780 на Европейската комисия (ЕК) от 23.09.2019 г. и делегирани регламенти (ЕС) 2019/1829, (ЕС) 2019/1828 и (ЕС) 2019/1827, ще бъдат разработени и внедрени в централизираната платформа за електронно възлагане (ЦАИС ЕОП) нови стандартни формуляри, приложими за поръчки с прогнозна стойност над и под праговете за публикуване в Официален вестник на ЕС. Освен това, ще бъде актуализирана предоставяната от АОП услуга „Електронен подател“ във връзка с въвеждане на новите образци и ще бъде развита възможността за търсене и статистически справки въз основа на информацията, публикувана чрез новите формуляри.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 53-00 Капиталови разходи Софтуер
Показатели Функциониращи електронни ключови регистри и осигурен достъп на гражданите до тях: 1/1
План за изпълнение:
705 Предмет на обществената поръчка Надграждане на ЦАИС ЕОП, Дейност 4: Разработване и внедряване на нови e-Forms
705 Дата на обявяване на процедурата 21-12-2022
705 CPV кодове 72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ
72267100-0 Услуги по поддържане на софтуер на информационните технологии
705 Необходим финансов ресурс (общо) 544800.0
705 Описание Разработване и внедряване на нови електронни формуляри за обществени поръчки в ЦАИС ЕОП в изпълнение на европейски Регламент 1780/2019. Aктуализиране на предоставяната от АОП услуга „Електронен подател“.
705 Дейност Разработване и въвеждане в експлоатация на новите образци – еФорми и промени в образците, предназначени за публикуване единствено в националния Регистър на обществените поръчки
705 Пореден номер 1
705 Начин на изпълнение Възлагане на националния системен интегратор по чл. 7с от ЗЕУ
749 Предмет на обществената поръчка Надграждане на ЦАИС ЕОП, Дейност 4: Разработване и внедряване на нови e-Forms
749 Дата на обявяване на процедурата 21-12-2022
749 CPV кодове 72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ
72267100-0 Услуги по поддържане на софтуер на информационните технологии
749 Необходим финансов ресурс (общо) 132000.0
749 Описание Реализиране на нови и актуализиране на съществуващи публични и служебни търсения/справки/статистики в ЦАИС ЕОП.
749 Пореден номер 2
749 Начин на изпълнение Възлагане на националния системен интегратор по чл. 7с от ЗЕУ
749 Дейност Реализиране на промени в статистики, търсения и справки в ЦАИС ЕОП
750 Предмет на обществената поръчка
750 Дата на обявяване на процедурата
750 CPV кодове
750 Необходим финансов ресурс (общо)
750 Описание
750 Пореден номер
750 Начин на изпълнение
750 Дейност
751 Предмет на обществената поръчка
751 Дата на обявяване на процедурата
751 CPV кодове
751 Необходим финансов ресурс (общо)
751 Описание
751 Пореден номер
751 Начин на изпълнение
751 Дейност
Прикачени Технически спецификации:
Техническа_спецификация_e-forms.pdf