Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Комисия за финансов надзор
Име на документа Изграждане на информационна система, която да дава възможност XML съобщенията, генерирани в Системата за достъп до регистрите на трансакции (TRACE), да бъдат конвертирани в четим формат
Дата на публикуване 29-12-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 29-12-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Проектът за изграждане на информационната система има за цел осигуряване изпълнението на задълженията на КФН и нейните органи, в качеството им на компетентни органи по Регламент (ЕС) № 648/2012 и Регламент (ЕС) 2015/2365
Проектът е насочен към Изграждане на информационна система, която да позволява получените чрез TRACE файлове в Комисията за финансов надзор да бъдат преведени в четим формат, да могат да се правят справки за данните в тях и информацията да се експортира в различни формати.
Постигането на общата цел ще бъде реализирано чрез следните специфични, съответстващи на планираните по проекта, цели:
- Автоматизиране на получаването и обработката на информация от TRACE чрез изграждане на нова информационна система;
- Интеграция на Системата за обработка на информацията на КФН (СОИ) с външни информационни системи съотносими към проекта;
- Проведени обучения на потребителите на СОИ.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 1/1
План за изпълнение:
1184 Предмет на обществената поръчка
1184 Дата на обявяване на процедурата
1184 CPV кодове
1184 Необходим финансов ресурс (общо) 45790.0
1184 Описание
Изпълнителят следва да прилага подход за изпълнение на проекта, който да включа минимум следните етапи:
-Анализ на данните и изискванията
-Функционален обхват на проекта
-Специфични изисквания към етапите на бизнес анализа и разработка
-Изготвяне на системен проект
-Разработване на софтуерното решение
-Тестване
-Обучение за работа със системата на служители на Възложителя
-Инсталиране на системата в информационната среда на Възложителя
- Внедряване на системата.
1184 Начин на изпълнение Разработване, внедряване и поддръжка на информационна система
1184 Дейност Дейност 1 – Анализ на данните и изискванията;
Дейност 2 – Изготвяне на системен проект;
Дейност 3 – Разработване на софтуерното решение;
Дейност 4 – Тестване;
Дейност 5 – Обучение за работа със системата на служители на Възложителя;
Дейност 6 – Инсталиране на системата в Информационната среда на Възложителя и интеграция със съотносимите по проекта системи. Внедряване на системата;
Дейност 7 – Гаранционна поддръжка на работоспособността на системата за срок от 12 месеца.
1184 Пореден номер
Прикачени Технически спецификации: