Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Име на документа Доставка на компютърна техника за нуждите на КПКОНПИ“ с две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Доставка на стационарни компютърни конфигурации” и Обособена позиция №2 „Доставка на преносими компютри”
Дата на публикуване 10-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 17-11-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Подмяна на наличните в КПКОНПИ настолни компютри с цел подобряване на работата на служителите, повишаване на информационната сигурност и привеждане на компютърната техника в съответствие с НМИМИС
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Приложени политики и процедури за мрежова и информационна сигурност: 220000/220000
План за изпълнение:
962 Необходим финансов ресурс (общо) 240000.0
962 Описание Подмяна на наличните в КПКОНПИ компютърни конфигурации и лаптопи ще подобри работата на служителите, повиши информационната сигурност и ще преведе компютърната техника в съответствие с НМИМИС
962 Пореден номер 1
962 Начин на изпълнение Доставка на компютърни конфигурации и лаптопи
962 Дейност „Доставка на компютърна техника за нуждите на КПКОНПИ“ с две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Доставка на стационарни компютърни конфигурации” и Обособена позиция №2 „Доставка на преносими компютри”
962 Предмет на обществената поръчка ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА КПКОНПИ“
С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „ДОСТАВКА НА
СТАЦИОНАРНИ КОМПЮТЪРНИ КОНФИГУРАЦИИ” И ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ
№2 „ДОСТАВКА НА ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ”
962 Дата на обявяване на процедурата 29-06-2022
962 CPV кодове 30200000-1 Компютърно оборудване и принадлежности
Прикачени Технически спецификации:
Технически_спецификации.pdf Изтегли