Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Агенция по вписванията
Име на документа Надграждане на информационната система на Имотен регистър
Дата на публикуване 10-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 14-06-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Осъвременяване и оптимизиране на съществуващи служебни справки и реализиране на нови във
връзка с текущите нужди на Агенция по вписванията, надграждане на съществуващи и
реализиране на нови функционалности свързани с улесняване работата на потребителите на
системата, подобряване качеството на данните за лица и имоти в базата данни на Имотен регистър.
Надграждане на съществуващи интеграции с външни информационни системи и изграждане на
интерфейс за електронно подаване на заявления за вписване от нотаруиси.
Описаната цел ще се осъществи с изпълнението на следните дейности:

Дейност 1: Оптимизиране и реализиране на нови справки за служебни цели. Реализиране на
подобрения на софтуера с цел контрол и минимизиране на възможностите за допускане на
грешки при въвеждане на информация
2. Дейност 2: Реализиране на възможност за подаване на заявления за вписване и прилежащите
към тях документи от нотариуси чрез потребителски интерфейс
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Функциониращи електронни ключови регистри и осигурен достъп на гражданите до тях: 1/1
План за изпълнение:
694 Предмет на обществената поръчка
694 Дата на обявяване на процедурата
694 CPV кодове
694 Необходим финансов ресурс (общо) 413000.0
694 Описание
694 Пореден номер
694 Начин на изпълнение Проектът ще се изпълни при спазване на следните етапи:
Анализ на данните и изискванията и подготовка на детайлна
техническа спецификация,Разработване на софтуерното решение,Тестване,Внедряване,Обучение и Гаранционна поддръжка
694 Дейност Дейност 1: Оптимизиране и реализиране на нови справки за служебни цели. Реализиране на
подобрения на софтуера с цел контрол и минимизиране на възможностите за допускане на
грешки при въвеждане на информация
Дейност 2: Реализиране на възможност за подаване на заявления за вписване и прилежащите
към тях документи от нотариуси чрез потребителски интерфейс
Прикачени Технически спецификации: