Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Агенция по вписванията
Име на документа Надграждане на Единния портал за заявяване на електронни административни услуги
Дата на публикуване 10-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 18-08-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Надграждане на ЕПЗЕУ за предоставяне на допълнителни методи за разплащане и идентификация, в съответствие с изискванията на ЗЕУ.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Внедрени сигурни технологии за обмен на данни: 100/100%
План за изпълнение:
724 Предмет на обществената поръчка
724 Дата на обявяване на процедурата
724 CPV кодове
724 Необходим финансов ресурс (общо) 170400.0
724 Описание интеграция с хоризонталните политики на МЕУ - е-плащане и е-автентикация
724 Пореден номер 1
724 Начин на изпълнение след одобряване на проектната идея ще бъде възложена заявка към системния интегратор, неразделна част от която ще бъде техническата спецификация в съответствие с чл. 38 от НОИИСРЕАУ на базата на образец съгласно приложение № 1 от НОИИСРЕАУ. Целта на проекта ще бъде изпълнена чрез надграждане ЕПЗЕУ с хоризонталните политики е-плащане и е-автентикация
724 Дейност Дейност 1: Реализиране на интеграция с последната актуална версия към датата на сключване на договор на хоризонталната система за еАвтентикация на МЕУ, която ползва протокол saml.2.0.

Дейност 2: Реализиране на интеграция с последната актуална версия към датата на сключване на договор на хоризонталната система за е-Плащане на МЕУ.
Прикачени Технически спецификации: