Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Комисия за регулиране на съобщенията
Име на документа Доставка на сървъри за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията
Дата на публикуване 11-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 12-12-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Осигуряване на нови сървъри за нуждите на активната директория и за специализирания софтуер за радиопланирането в КРС.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 52-00 Капиталови разходи Хардуер
Показатели Внедрени стандарти за управление на работните процеси в администрацията и предоставянето на електронни административни услуги: 36000/36000
План за изпълнение:
1146 Предмет на обществената поръчка Доставка на сървъри за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията
1146 Дата на обявяване на процедурата
1146 CPV кодове 48820000-2 Сървъри
1146 Необходим финансов ресурс (общо) 36000.0
1146 Описание
1146 Пореден номер
1146 Начин на изпълнение
1146 Дейност Осигуряване на нови сървъри за нуждите на активната директория и за специализирания софтуер за радиопланирането в КРС.
Прикачени Технически спецификации: