Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Комисия за регулиране на съобщенията
Име на документа Осигуряване на поддръжка на мултифункционална техника, разположена в сградите на комисията за регулиране на съобщенията
Дата на публикуване 11-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 09-01-2023
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Целта е осигуряване на пълно сервизно обслужване и поддръжка на мултифункционалната техника използвана в КРС
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 10-00 Текущи разходи
Показатели Внедрени стандарти за управление на работните процеси в администрацията и предоставянето на електронни административни услуги: 72000/72000
План за изпълнение:
1247 Предмет на обществената поръчка Осигуряване на поддръжка на мултифункционална техника, разположена в сградите на комисията за регулиране на съобщенията
1247 Дата на обявяване на процедурата
1247 CPV кодове 50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства
1247 Необходим финансов ресурс (общо) 72000.0
1247 Описание
1247 Пореден номер
1247 Начин на изпълнение
1247 Дейност „Осигуряване на поддръжка на мултифункционална техника, разположена в сградите на комисията за регулиране на съобщенията“.
Прикачени Технически спецификации: