Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Министерство на финансите
Име на документа Поддържане на ИС в МФ (без МДТ и СОИ)
Дата на публикуване 24-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 23-01-2023
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Целта на проектното предложение е предоставяне на регулярни дейности по поддържане и реализиране на промени (т.нар. „специфични дейности“) на приложен софтуер, чиито авторски права принадлежат на МФ. Дейностите водят до осигуряване на нормална работоспособност на системите, включени в проекта и се създават условия за ефективна и безпроблемна работа на потребителите.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 10-00 Текущи разходи
Показатели Друг: 100/100%
План за изпълнение:
1286 Начин на изпълнение Дейностите по поддръжка се изпълняват регулярно, на абонаментен принцип. При необходимост от предприемане на действия, свързани с поддръжката на дадена ИС, се регистрират заявки за инциденти или промени в системата за управление на заявки (СУЗ) на Изпълнителя. За всяка една от ИС, включени в проектното предложение, Възложителят определя отговорни служители, които регистрират заявки за инциденти или промени в СУЗ, проследяват тяхното изпълнение, тестват изпълнението и затварят заявката при успешното й разрешаване.
1286 Предмет на обществената поръчка
1286 Дата на обявяване на процедурата
1286 CPV кодове 72267100-0 Услуги по поддържане на софтуер на информационните технологии
72000000-5 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка
1286 Необходим финансов ресурс (общо) 1030656.0
1286 Описание Дейностите по осигуряване на услугата са съгласно раздел I-а от документа „Общи изисквания за изпълнение на проекти / дейности по системна интеграция“, към План-графика за 2023 г.(за краткост - „Общи изисквания“) по Договор №ДОГ-5/28.01.2021 г., в това число и оптимизация на риспонсив дизайна за Интернет страниците. Специфичните дейности към поддръжката на ИС са описани в т. 7.3 от ТП към Заявката за възлагане на проекта.
1286 Пореден номер 1
1286 Дейност Поддържане на ИС в МФ (без МДТ и СОИ)
Прикачени Технически спецификации: