Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Национален статистически институт
Име на документа Увеличаване на капацитета на изчислителната и виртуална инфраструктура на Националния статистически институт (НСИ)
Дата на публикуване 22-03-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 30-01-2023
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Удовлетворяване на нарастващите нужди на НСИ, както от гледна точка на капацитет, така и от увеличение на производителността, необходимост от надграждане, модернизация и развитие на инфраструктурата на НСИ, които да осигурят безпроблемно функциониране на системите и гарантиране на информационната сигурност на НСИ.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 52-00 Капиталови разходи Хардуер
Показатели Друг: 0/7
План за изпълнение:
1328 Предмет на обществената поръчка Увеличаване на капацитета на изчислителната и виртуална инфраструктура на Националния статистически институт (НСИ)
1328 Дата на обявяване на процедурата 13-02-2023
1328 CPV кодове 30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация
1328 Необходим финансов ресурс (общо) 700000.0
1328 Описание Физическа инсталация на доставените сървъри.
Интеграция на новите 7бр. сървъри със съществуващата ИТ инфраструктура и платформа за виртуализация на НСИ.
Обособяване на ресурсни групи за системите за наблюдение на НСИ.
Мигриране на системите за наблюдение реализирани като виртуални машини към обособените ресурсни групи.
Изготвяне на техническа документация отразяваща извършените промени. Инсталация и конфигурация на платформа за наблюдение и анализ на виртуализационната среда
1328 Пореден номер 1
1328 Начин на изпълнение обществена поръчка
1328 Дейност Увеличаване на капацитета на изчислителната и виртуална инфраструктура на Националния статистически институт (НСИ)
Прикачени Технически спецификации:
tehnicheskaspecifikacia.pdf Изтегли