Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"
Име на документа Подобряване на безопасността на движение по пътищата в Република България чрез създаване на условия за устойчиво управление на пътната безопасност.
Дата на публикуване 08-02-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 15-10-2021
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Общата цел на проекта е подобряване безопасността на българските пътища в съответствие с приоритетите на европейската и националната политика в областта, като постигането на тази цел е свързано с осигуряване на дългосрочни социално-икономически ползи за обществото, за които проектът пряко ще допринесе.

Специфичната цел на проекта е ограничаване риска от настъпване на пътнотранспортни произшествия и намаляване на травматизма чрез целенасочено въздействие върху ключови процеси от управлението на пътната безопасност.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Функциониращи електронни ключови регистри и осигурен достъп на гражданите до тях: 0/1
Внедрени стандарти за управление на работните процеси в администрацията и предоставянето на електронни административни услуги: 0/1
Друг: 0/1
План за изпълнение:
642 Предмет на обществената поръчка
642 Дата на обявяване на процедурата
642 CPV кодове
642 Необходим финансов ресурс (общо) 1000000.0
642 Описание Функционалностите на това приложение са свързани със:
създаване на подробна база данни за състоянието на всички елементи на пътната инфраструктура(пътна настилка и пътни принадлежности);
оценка на състоянието на пътната инфраструктура на база на създадени модели за прогнозиране на бъдещото състояние на пътната инфраструктура;
разработване на методика за управление и приоритизация на дейностите по развитие на инфраструктура съобразно планираните бюджетни средства;
ефективно планиране на дейностите по текущо пътно поддържане.
Дейността не предполага надграждане на вече съществуваща база, а създаване на изцяло нов софтуерен продукт
642 Пореден номер 1
642 Начин на изпълнение Разработване и интегриране на софтуерни приложения за управление и приоритизация на дейностите по републиканските и общинските пътища.
642 Дейност Мерки за оптимизиране на дейностите по управление на безопасността на републиканските и общинските пътища. Разработване и интегриране на софтуерни приложения за управление и приоритизация на дейностите по републиканските и общинските пътища за осигуряване на пътната безопасност.
643 Предмет на обществената поръчка
643 Дата на обявяване на процедурата
643 CPV кодове
643 Необходим финансов ресурс (общо) 500000.0
643 Описание Създаване на национална електронна система за подаване и обработване сигнали, свързани с безопасността на пътната инфраструктура. Системата ще обхваща в своята функционалност сигнали, които касаят както републиканските, така и общинските пътища и улици. Също така, новата система предполага подаване на сигнали директно от потребител, като в зависимост от вида на сигнала информацията постъпва в реално време от съответния подател, насочва се към конкретната администрация, управляваща пътя за предприемане на действие и обратна връзка към подателя, и е видима за всички абонати на приложението. Тези четири ключови функционалности не позволяват самостойното използване на съществуващата, поддържана от АПИ система ЛИМА, която технически не е в състояние да изпълнява така описаните функционалности.
643 Пореден номер 2
643 Начин на изпълнение Разработване и интегриране на софтуерни приложения за национална електронна система за подаване и обработване на сигнали, свързани с безопасността на пътната инфраструктура

643 Дейност Национална електронна система за подаване и обработване сигнали, свързани с безопасността на пътната инфраструктура.
644 Предмет на обществената поръчка
644 Дата на обявяване на процедурата
644 CPV кодове
644 Необходим финансов ресурс (общо) 1000000.0
644 Описание Въвеждане на специализирано мобилно приложение, предназначено за ползвателите на пътя. Дейността ще се извършва в сътрудничество с ГД „Гранична полиция“ и Агенция „Митници“.
Системата ще включва следните функционалности:
1/ проверка за натовареността на ГККП в реално време: Информацията ще се осигурява от изградено видеонаблюдение на определени участъци;
2/ регистрация на времеви пояс за преминаване през граница на конкретно МПС: всеки водач на тежкотоварен автомобил ще има възможност за заявяване на времеви интервал, в който ще премине конкретен ГКПП. Приложението ще дава информация за свободните времеви интервали, чрез което ще се избегне струпване;
Съществуващи приложения (напр. Google maps, WAZE) не покриват функционалността на настоящата система - разграничава движението по видове потоци (леки автомобили, тежкотоварни автомобили, автобуси), информация за свободните времеви интервали и дава възможност за регистрация на времеви пояс за преминаване през граница на конкретно МПС.
644 Пореден номер 3
644 Начин на изпълнение Разработване на Система за управление на преминаването на трансграничния тежкотоварен трафик чрез специализирано мобилно приложение:
644 Дейност Мерки за подобряване на условията на движение в районите на ГКПП
Прикачени Технически спецификации: