Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Министерство на вътрешните работи
Име на документа Развитие на Национална Система 112 и изграждане на нова система за приемане на спешните комуникации и управление на ресурсите към службите за спешно реагиране, базирана на единна платформа, с цел подобряване на услугата Единен европейски номер 112 на територията на Република България
Дата на публикуване 08-02-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 12-10-2021
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Основната цел на проекта е осигуряване на качествена европейска услуга Единен европейски номер 112 (ЕЕН 112) за оказване съдействие на гражданите при необходимост от помощ и повишаване обхвата на предоставяната услуга в съответствие с напредъка и развитието на технологиите, чрез създаване на развиваща се единна комуникационно-информационна платформа, гарант за сигурност и доверие.
Сред основните задачи е изграждане на центрове за комуникации от следващо поколение (Next Generation 112 – NG 112), свързани в електронна съобщителна мрежа с пакетна комутация (Packet Switching – PS), осигуряване на широколентов обмен на информация в мрежата на Националната система 112 (НС 112) – видео, данни, глас и текст в реално време и надграждане на системите с нови и съвременни услуги.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 53-00 Капиталови разходи Софтуер
Показатели Внедрени сигурни технологии за обмен на данни: 1/100%
План за изпълнение:
607 Предмет на обществената поръчка
607 Дата на обявяване на процедурата
607 CPV кодове 48218000-9 Софтуерни пакети за управление на лицензи
607 Необходим финансов ресурс (общо) 1.442483E7
607 Описание • Централизирани PSAP (Public Safety Answering Points), изградени съгласно стандарта NG 112 и използващи унифицирани хардуерни и софтуерни ресурси;
• Консолидиране на т.нар. Command & Control функционалности;
• Advanced Mobile Location (AML);
• eCall (EU-Standard);
• Запис на комуникациите;
• Автоматично дистрибутиране на повиквания (ACD);
• Компютърно диспечеризиране на ресурсите (CAD);
• Механизъм против претоварване (ключов при реализиране на цялостни, национални системи за 112);
• Интеграция с активна директория и реализиране на Single Sign On;
• Интегрирано управление на инцидентите;
• Интегрирано управление на ресурсите;
• Доставка, инсталация и конфигурация на софтуер за управление на работните места;
• Разработка на API или SDK за интеграция с бъдещи системи
607 Пореден номер 1
607 Начин на изпълнение ЗОП
607 Дейност Софтуерна платформа НС 112 и лицензи
608 CPV кодове 32420000-3 Мрежово оборудване
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер
608 Необходим финансов ресурс (общо) 843137.0
608 Описание • Интеграция на „Информационна система за спешна медицинска помощ“ (ИССМП) на Министерство на здравеопазването със софтуерната платформа на NG 112 с цел осигуряване на оперативна съвместимост – обмяна на информация в реално време;
• Надграждане със съвременни функционалности.
608 Пореден номер 2
608 Начин на изпълнение ЗОП
608 Дейност Медицински модул, надграждане и интеграция
608 Предмет на обществената поръчка
608 Дата на обявяване на процедурата
609 Предмет на обществената поръчка
609 Дата на обявяване на процедурата
609 CPV кодове 30232000-4 Периферни устройства
30213100-6 Преносими компютри
30213200-7 Таблетен компютър
30213300-8 Настолен компютър (Desktop)
609 Необходим финансов ресурс (общо) 7489185.0
609 Описание Осигуряване на единна комуникационна инфраструктура – хибридна IP/TDM комуникационна платформа за аудио, видео и текст в реално време. Единната комуникационна инфраструктура ще осигури комуникационна свързаност между Районните центрове 112 (РЦ 112), диспечерите и мобилните екипи на службите за спешно реагиране, болнични заведения и други.
609 Пореден номер 3
609 Начин на изпълнение ЗОП
609 Дейност Единна комуникационна и мрежова инфраструктура
610 Предмет на обществената поръчка
610 Дата на обявяване на процедурата
610 CPV кодове 32420000-3 Мрежово оборудване
48218000-9 Софтуерни пакети за управление на лицензи
30213200-7 Таблетен компютър
30213300-8 Настолен компютър (Desktop)
610 Необходим финансов ресурс (общо) 8816859.0
610 Описание • Доставка, монтаж, инсталация, конфигурация, тестване и въвеждане в експлоатация на хардуер за основен и резервен дейта центрове – сървърни шкафове; сървърни системи за: application сървъри, DB сървъри, backup сървъри и библиотеки, voice record сървъри и други; системи за съхранение на данни (сториджи) и специализиран сторидж за видеофайлове и снимки (неструктурирани данни), UPS устройства и резервно захранване;
• Доставка, лицензи, инсталация, конфигурация, тестване и въвеждане в експлоатация на софтуер: системен (ОС), backup софтуер, софтуер за записваща система (система за криптиран запис, архивиране и възпроизвеждане на аудио, видео и снимки) и други;
• Доставка, инсталация и конфигурация на приложни софтуерни сървъри и конфигурация на софтуер за виртуализация;
• Доставка, инсталация и конфигурация на софтуер за управление на база данни.
610 Пореден номер 4
610 Начин на изпълнение ЗОП
610 Дейност Информационна инфраструктура – хардуер и системен софтуер за основен и резервен дейта центрове и записваща система за обективен контрол
611 Предмет на обществената поръчка
611 Дата на обявяване на процедурата
611 CPV кодове 30125100-2 Касети с тонер
32420000-3 Мрежово оборудване
48218000-9 Софтуерни пакети за управление на лицензи
30213100-6 Преносими компютри
30213200-7 Таблетен компютър
30213300-8 Настолен компютър (Desktop)
611 Необходим финансов ресурс (общо) 7185046.0
611 Описание Доставка на 310 стационарни работни станции Тип 1.
Доставка на 702 стационарни работни станции Тип 2.
611 Пореден номер 5
611 Начин на изпълнение ЗОП
611 Дейност Работни станции – стационарни
Прикачени Технически спецификации: