Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Министерство на труда и социалната политика
Име на документа Обучения за цифрови умения и изграждане на национална онлайн платформа за обучение на възрастни Компонент 1: Национална виртуална платформа за електронно обучение Компонент 2: Обучения за DI-GI умения и компетенции
Дата на публикуване 08-02-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 11-10-2021
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Настоящият проект има за основна цел да допълни реформаторските действия в областта на обучението на възрастни чрез Модернизиране на системата за обучение на възрастни чрез създаване на възможности за използване на дигиталните технологии в процеса на обучение и адаптирането й за дигиталната ера. Основната цел на компонент 1 е разширяване на достъпа и предоставяне на повече възможности за качествено обучение, използвайки възможностите на дигиталните технологии. Разработването и внедряването на виртуална платформа за онлайн обучение ще предостави гъвкави и достъпни форми на учене като онлайн курсове за обучение от разстояние и електронни ресурси за самостоятелно учене.

Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Функциониращи електронни ключови регистри и осигурен достъп на гражданите до тях: 0/1
Друг: 0/760
План за изпълнение:
538 Предмет на обществената поръчка
538 Дата на обявяване на процедурата
538 CPV кодове
538 Необходим финансов ресурс (общо) 2.479537872E7
538 Описание Основополагаща дейност от проекта е създаването на виртуална платформа за електронно обучение, която ще предостави единна дигитална среда за провеждане на онлайн курсове за обучение за придобиване на степен на професионална квалификация или по част от професия и онлайн курсове за обучение за придобиване на ключови компетентности, за които това е възможно.

Дейността е разделена на следните поддейности:
1.1. Имплементиране на базови функционални модули
1.2 Имплементиране на управленски функционални модули
1.3. Изграждане на електронен портал с каталог за обучения
1.4. Реализиране на интеграции с външни национални системи и регистри
1.4. Реализиране на интерфейси с външни системи за „Сериозни игри“ и виртуални лаборатории
1.5. Осигуряване на ресурс за постоянно развитие на платформата
1.6. Осигуряване на потребителска помощ
538 Пореден номер 1
538 Начин на изпълнение Онлайн обучението ще се провежда чрез виртуални класни стаи, виртуални библиотеки, виртуални лаборатории за практическо обучение по професиите и виртуални лаборатории за изпълнение на практически задачи по ключови компетентности, за които това е възможно. Виртуалната платформа за електронно обучение ще съдържа електронни ресурси за учене (електронни учебни материали, електронни помагала, интерактивни уроци, електронни тестове, задания, и др.), които ще предоставят възможности и за самостоятелно учене от лицата.
Виртуалната платформа ще бъде отворена за включване на обучаващи организации, които имат лицензия за провеждане на професионално обучение (лицензирани центрове за професионално обучение), и на обучаващи организации, които могат да предоставят обучения по ключови компетентности, и имат желание за провеждане на онлайн курсове за обучение.
538 Дейност Дейност 1 - Изграждане и развитие на виртуална платформа за електронно обучение
555 Необходим финансов ресурс (общо) 1649044.8
555 Описание За виртуалната платформа за електронно обучение, която ще предостави единна дигитална среда за провеждане на онлайн курсове за обучение за придобиване на степен на професионална квалификация или по част от професия и онлайн курсове за обучение за придобиване на ключови компетентности, за които това е възможно, ще бъдат разработени методики и електронно съдържание.

Дейността е разделена на следните поддейности:
2.1. Разработка на методически ръководства за преподаватели
2.2. Разработка на обучителни материали за преподаватели
2.3. Разработка на обучителни материали за самообучение
2.4. Разработка на обучителни материали за потребители на платформата
555 Начин на изпълнение Разработване на методически ръководства за онлайн преподаване и оценяване на придобитите знания, умения и компетентности.
Разработване на учебни програми за организиране на електронни обучения за професиите и ключовите компетентности, за които това е възможно;
Разработване на шаблонни електронни ресурси за обучение (електронни учебни материали, електронни помагала, интерактивни уроци, електронни тестове, задания, шаблони на виртуални бели дъски и др.), които да могат да бъдат използвани от обучаващите организации за интегриране в обучителните им програми и курсове;
Разработване на електронни ресурси за самообучение (електронни учебни материали, електронни помагала, интерактивни уроци, електронни тестове, задания, шаблони на виртуални бели дъски и др.).
Разработване на материали, предназначени за обучение за работа със самата платформа и усвояване на знания и умения за използване на пълния инструментариум и функционалности на платформата, за съответните потребителски роли: Администратор; Преподавател / обучит
555 Пореден номер 2
555 Предмет на обществената поръчка
555 Дата на обявяване на процедурата
555 CPV кодове
555 Дейност Дейност 2 - Разработка на методики и електронно съдържание
556 Предмет на обществената поръчка
556 Дата на обявяване на процедурата
556 CPV кодове
556 Необходим финансов ресурс (общо) 3662548.85
556 Описание Обучение на преподаватели от обучаващите организации за придобиване на дигитални умения за създаване на дигитално съдържание на учебния процес, работа с дигиталната платформа за електронно обучение, провеждане на онлайн курсове за обучение, обучение на представители на Министерството на труда и социалната политика за управление на виртуалната платформа и на представители на Агенция по заетостта, Националната агенция за професионално образование и обучение, Министерство на образованието и науката за работа с виртуалната платформа във връзка с упражняването на контролни функции и обучение на наставници от дигиталните клубове за работа с виртуалната платформа във връзка с оказване на съдействие на обучаваните лица.
Дейността е разделена на следните поддейности:
3.1. Обучение на наставници в дигитални клубове
3.2. Обучение на обучители
556 Пореден номер 3
556 Начин на изпълнение Ще бъдат извършени обучение на преподаватели от обучаващите организации за придобиване на дигитални умения за създаване на дигитално съдържание на учебния процес, работа с дигиталната платформа за електронно обучение, провеждане на онлайн курсове за обучение, обучение на представители на Министерството на труда и социалната политика за управление на виртуалната платформа и на представители на Агенция по заетостта, Националната агенция за професионално образование и обучение, Министерство на образованието и науката за работа с виртуалната платформа във връзка с упражняването на контролни функции и обучение на наставници от дигиталните клубове за работа с виртуалната платформа във връзка с оказване на съдействие на обучаваните лица.
556 Дейност Дейност 3 - Провеждане на обучения за обучители
557 Предмет на обществената поръчка
557 Дата на обявяване на процедурата
557 CPV кодове
557 Необходим финансов ресурс (общо) 1.17180502E7
557 Пореден номер 4
557 Начин на изпълнение Ще бъде осигурен доставчик на облачни услуги и поддържане на облачна среда за виртуална платформа.
Предвижда се да се използва готово решение за осигуряване на облачната среда, което да притежава необходимата сървърна мощност, достатъчно място за съхранение на информацията и съответния капацитет за обезпечаване на трафика на данни с които ще оперира виртуалната платформа.
557 Дейност Дейност 4 – Изграждане и администриране на системна среда
557 Описание Доставчик на облачни услуги и поддържане на облачна среда за виртуална платформа.
Предвижда се да се използва готово решение за осигуряване на облачната среда, което да притежава необходимата сървърна мощност, достатъчно място за съхранение на информацията и съответния капацитет за обезпечаване на трафика на данни с които ще оперира виртуалната платформа.
Сред потенциалните доставчици на облачната услуга са Министерство на образованието и науката, Държавната агенция за електронно управление, както и търговски дружества, специализирани в тази сфера.
Дейността е разделена на следните поддейности:
4.1. Изграждане на системна среда
4.2. Управление и администрация на системна среда
558 Необходим финансов ресурс (общо) 3.41454792E7
558 Описание Изграждане/адаптиране на „дигитални клубове“ („точки за достъп“) по места на цялата територия на страната, които ще бъдат със свободен безплатен достъп за всички заинтересовани лица, които не притежават собствено компютърно оборудване и интернет свързаност и в друг случай не биха имали достъп до виртуалната платформа и онлайн курсовете за обучение. Ще се създаде и интерактивна карта на клубовете, която ще бъде публикувана на виртуалната платформа за електронно обучение. Клубове ще бъдат оборудвани със съвременна модерна компютърна техника, адаптирана за работа с виртуалната платформа за електронно обучение, достъп до широколентов интернет и обзавеждане на зала/специално място, при необходимост, където лицата ще могат да ползват техниката, подпомагани от наставници, за достъп до виртуалната платформа и участие в онлайн обучение/самообучение.
Поддейности:
5.2. Доставка и инсталация на оборудване и обзавеждане
5.3. Осигуряване на Интернет свързаност
5.4. Осигуряване на консумативи и техническа помощ
558 Начин на изпълнение Ще бъдат изградени/адаптирани „дигитални клубове“ („точки за достъп“) по места на цялата територия на страната, които ще бъдат разположени в сгради на общини, областни информационни центрове, библиотеки, читалища, дирекции „Бюро по труда“, и др. Дигиталните клубове ще бъдат със свободен безплатен достъп за всички заинтересовани лица, като с предимство ще се ползват лицата в неравностойно положение, вкл. лица от ромски произход, жени, възрастни лица и др., които не притежават собствено компютърно оборудване и интернет свързаност и в друг случай не биха имали достъп до виртуалната платформа и онлайн курсовете за обучение. В дигиталните клубове ще има обучени наставници, които ще подпомагат лицата в неравностойно положение, особено лицата от ромски произход, възрастните лица и др., които нямат необходимите дигитални умения за пълноценно участие в онлайн курсове за обучение. Ще бъде създадена интерактивна карта на дигиталните клубове, която ще бъде публикувана на виртуалната платформа за електронно обучение.
558 Пореден номер 5
558 Предмет на обществената поръчка
558 Дата на обявяване на процедурата
558 CPV кодове
558 Дейност Дейност 5 - Изграждане на мрежа от дигитални клубове
Прикачени Технически спецификации: