Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Име на документа „Единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството“
Дата на публикуване 08-02-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 07-10-2021
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Целта на проекта е създаване на единна информационна система като платформа за предоставяне на електронни административни услуги по устройство на територията и разрешаване на строителството. По този начин ще се облекчи административната тежест върху гражданите и бизнеса като значително ще се съкрати технологичното време за извършване на услугите в сектора на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и въвеждането в експлоатация на завършените строежи и ще се създадат възможности за извършване на комплексни електронни административни услуги. В резултат ще се подобри и позицията на страната по отношение на условията за извършване на инвестиции и ще се подобри бизнес средата.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Внедрени сигурни технологии за обмен на данни: 0/1
Внедрени стандарти за управление на работните процеси в администрацията и предоставянето на електронни административни услуги: 0/1
План за изпълнение:
537 Необходим финансов ресурс (общо) 2906000.0
537 Описание Подробно описани в проектния фиш прикачен като първи файл при пазарните консултации.
Разходите са разписани подробно в таблица разходи - прикачена при пазарните консултации.
537 Пореден номер 1
537 Начин на изпълнение Дейността ще бъде реализирана чрез изпълнение на следните задачи:
• Задача 1 - Изготвяне на техническо задание за създаване на системата, в съответствие с изискванията на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (НОИИСРЕАУ), и изготвено на база на общо проучване на функциите, които следва да притежава и свързаните с нея процеси, създавайки обща рамка за нейната реализация.

• Задача 2 - Създаване на Единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството.

537 Дейност Дейност 1*: Създаване на Единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството.
537 Предмет на обществената поръчка
537 Дата на обявяване на процедурата
537 CPV кодове
544 Предмет на обществената поръчка
544 Дата на обявяване на процедурата
544 CPV кодове
544 Необходим финансов ресурс (общо) 406000.0
544 Описание Подробно описани в проектния фиш прикачен като първи файл при пазарните консултации.
Разходите са разписани подробно в таблица разходи - прикачена при пазарните консултации.
544 Пореден номер 2
544 Начин на изпълнение Задача 1 - Дейността ще бъде осъществена на база на техническо задание, възложено на външен изпълнител по реда на ЗОП със средства от бюджета на МРРБ (36 000 лв. с ДДС) през 2021 г.

Задача 2 - Подготовка на проекти за изменение на свързани законови и подзаконови нормативни актове

Подробно описани в проектния фиш прикачен като първи файл при пазарните консултации.
544 Дейност Дейност 2*: Подготовка на проекти за изменение на свързани законови и подзаконови нормативни актове, вкл. създаване на подзаконов нормативен акт за функциониране на единната информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството.
545 Предмет на обществената поръчка
545 Дата на обявяване на процедурата
545 CPV кодове
545 Необходим финансов ресурс (общо) 200000.0
545 Описание Описано подробно в проектния фиш прикачен като първи файл при пазарните консултации.
Разходите са описани подробно в таблица Разходи, прикачена към пазарните консултации.
545 Пореден номер 3
545 Начин на изпълнение За изпълнението на дейността ще бъде сформиран Екип за управление на проекта (ЕУП), състоящ се от служители на МРРБ и външни експерти.
В рамките на дейността ще бъде координиран и процеса по провеждане на процедури за избор на изпълнитела по реда на ЗОП.
В процеса на изпълнение на дейности 1 и 2 ще се реализират в максимална степен чрез участието на всички заинтересовани страни.

Описано подробно в проектния фиш прикачен като първи файл при пазарните консултации.
545 Дейност Дейност 3: Организация и управление на проекта и Публичност и информация. Разходи за персонал.

Прикачени Технически спецификации: