Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Име на документа Реализиране на ЦАИС „Анализ на корупционния риск“
Дата на публикуване 10-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 16-11-2021
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Основната цел на проекта е разработване и внедряване на централизирана автоматизирана информационна система „Анализ на корупционния риск“, която да осигури сигурно, достъпно и високотехнологично решение за осъществяване на функциите на КПКОНПИ по чл. 13, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), а именно - за извършване на проверка и анализ на декларациите за имущество и интереси на лицата, заемащи висши публични длъжности (вкл. изготвяне на методология за анализ на корупционния риск въз основа на информацията за имуществото и интересите на лицата, заемащи висши публични длъжности).
С изпълнението на проекта ще се осигури цялостно електронизиране и автоматизиране на процесите по подаване, обработване, съхранение и проверка на декларациите на лицата, заемащи висши публични длъжности, минимизиране на субективния фактор при извършаване на проверките и анализите, улесняване на изпълнението на задълженията на лицата, заемащи висши публични длъжности. Специфичните целите на проекта са свързани с:
• Оптимизиране, електронизиране и автоматизиране на процесите по подаване, обработване, съхранение, проверка и публикуване на декларациите на лицата, заемащи висши публични длъжности;
• Осигуряване на надеждна, актуална и достъпна информация по отношение на имуществото и интересите на лицата, заемащи висши публични длъжности;
• Укрепване на капацитета на КПКОНПИ за извършване на проверка на декларираните обстоятелства и анализ на корупционния риск, въз основа на информацията за имуществото и интересите на задължените лица.
Показатели Функциониращи електронни ключови регистри и осигурен достъп на гражданите до тях: /2
Внедрени сигурни технологии за обмен на данни: /0
Приложени политики и процедури за мрежова и информационна сигурност: /0
Внедрени стандарти за управление на работните процеси в администрацията и предоставянето на електронни административни услуги: /0
План за изпълнение:
652 Необходим финансов ресурс (общо) 97590.0
652 Описание През март 2021 г. е извършен преглед и анализ на състоянието на информационни системи и обкръжаващата техническа среда, обслужваща дирекция „Публичен регистър“ в КПКОНПИ. В резултат на извършения преглед е изготвен Доклад за констатирани слаби места и уязвимости, съдържащ препоръки за методи и действия за тяхното отстраняване в краткосрочен и дългосрочен план, както и Предложение за оптимизиране на наличната техническа инфраструктура чрез надграждане, преместване и/или преконфигуриране с цел по-ефективно използване на ресурсите. В изпълнение на част от препоръките са усъвършенствани функционалности на внедрената в КПКОНПИ система „Регистър на лицата, заемащи висши публични длъжности“.
В рамките на дейността ще бъде извършен реинженеринг на работните процеси, свързани с приемане, обработване, проверка на декларациите на лицата, заемащи висши публични длъжности и извършването на анализ на корупционния риск. Ще бъде направен преглед на съществуващите практики на държави-членки на ЕС във връзка с проверката на имуществото и интересите на лица, заемащи висши публични длъжности и анализа на корупционния риск.
Ще бъдат изведени конкретни предложения за оптимизиране и електронизиране на работните процеси и ще бъде изготвена методология за анализ на корупционния риск въз основа на информацията за имуществото и интересите на лицата, заемащи висши публични длъжности. Методологията ще дефинира процеса и условията за идентифициране на корупционен риск при проверка на декларираните обстоятелства (верност и пълнота), при установяване на несъответствие между имуществото и нетния доход и/или при наличие на др. обстоятелства. Идентифицираният корупционен риск ще представлява условие за образуване на допълнителни проверки или производства по ЗПКОНПИ.
Ще бъдат изготвени детайлна техническа спецификация, критерии за подбор и критерии за възлагане на обществена поръчка за разработване и внедряване на ЦАИС „Анализ на корупционния риск“.
При идентифицирана необходимост, ще бъдат изготвени предложения за изменение и допълнение на нормативни разпоредби във връзка с процеса по приемане, обработване, проверка на декларациите на лицата, заемащи висши публични длъжности и извършването на анализ на корупционния риск.
652 Пореден номер 1
652 Начин на изпълнение Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител по реда на ЗОП. Техническото задание за избор на изпълнител ще бъде изготвено от друг външен изпълнител.
Изготвената в рамките на дейността методология ще бъде приета с решение на КПКОНПИ.
Служители на КПКОНПИ ще оказват съдействие на изпълнителите, ще им предоставят необходимата информация, справки и разяснения, ще изготвят коментари във връзка с извършената работа и ще приемат резултатите от извършената работа. Изготвената техническа спецификация за разработване и внедряване на ЦАИС „Анализ на корупционния риск“ ще отговаря на изискванията на чл. 58а от Закона за електронното управление и ще бъде разработена съгласно образеца към чл. 38 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.
652 Дейност Изготвяне на методология за анализ на корупционния риск въз основа на информацията за имуществото и интересите на лицата, заемащи висши публични длъжности и техническа спецификация, критерии за подбор и критерии за възлагане на обществена поръчка за разработване и внедряване на ЦАИС „Анализ на корупционния риск“.
653 Необходим финансов ресурс (общо) 836989.44
653 Описание На база изготвената в рамките на Дейност 1 техническа спецификация ще бъде разработена и внедрена ЦАИС „Анализ на корупционния риск“. Системата като минимум ще има следните функционалности и ще отговаря на следните изисквания:
- Администраторски модул, чрез който ще бъдат осигурени администраторски права на служители на дирекция „Публичен регистър“. Модулът ще предоставя възможност за цялостно управление на системата;
- Дефиниране и разграничаване на потребителски роли в системата според отговорностите и задълженията на служителите в дирекция „Публичен регистър“. В зависимост от потребителските роли да се разграничат правата за въвеждане, редакция, премахване и преглед на декларации;
- Създаване на уеб-базирани електронни форми на всички декларации от лицата, заемащи висши публични длъжности по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4;
- Интеграция с RegiX и други приложими хоризонтални системи на електронното управление;
- Изграждане на нов електронен публичен регистър за декларациите на лицата, заемащи висши публични длъжности по чл. 169, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ. Съществуващият към момента Регистър на лица, заемащи висши публични длъжности, достъпен на интернет страницата на КПКОНПИ, е изграден от Сметна палата през 2007 г. и е технологично остарял и оперативно несъвместим. Новият регистър ще бъде със структурирани данни, възможност за параметризирано търсене и ще отразява функционалностите на новата система. В рамките на дейността ще бъде извършена миграция на данни.
- Изграждане на електронен публичен регистър за съставените актове за установяване на административни нарушения и за влезлите в сила наказателни постановления по чл. 169, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ. Съществуващият към момента регистър не е в структуриран вид, и не предоставя възможност за генериране на справки и търсене.
- Изграждане на структурирана база данни за задължените лица.
Ще бъде изготвена пълна техническа и експлоатационна документация за работа със системата, както и Ръководство за работа на потребителите.
С цел запознаване с функционалностите и ефективно изпълнение на задълженията, ще бъде проведено обучение за работа с информационната система на не по-малко от 10 служители на КПКОНПИ – администратори и потребители.
653 Пореден номер 2
653 Начин на изпълнение Дейността ще се изпълни чрез външно възлагане по реда на ЗОП.
Служители на КПКОНПИ ще оказват съдействие на изпълнителя, ще му предоставят необходимата информация, справки и разяснения, ще изготвят коментари и ще приемат извършената работа.
653 Дейност Разработване и внедряване на ЦАИС „Анализ на корупционния риск“.
Прикачени Технически спецификации: