Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Име на документа Изграждане на Единен публичен регистър по устройствено планиране на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството и информационна система за неговото обслужване.
Дата на публикуване 14-03-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 19-02-2021
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Основните цели на проекта са:

- Обединяване на регистрите, свързани с устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството, поддържани на централно и местно ниво;
- Подобряване на качеството, пълнотата и сигурността на данните и оптимизация на тяхната организация;
- Осигуряване на автоматизиран обмен на данни от и към външни системи на национално ниво;
- Подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса.
Показатели Функциониращи електронни ключови регистри и осигурен достъп на гражданите до тях: /1
Внедрени сигурни технологии за обмен на данни: /1
Приложени политики и процедури за мрежова и информационна сигурност: /1
Внедрени стандарти за управление на работните процеси в администрацията и предоставянето на електронни административни услуги: /0
План за изпълнение:
473 Начин на изпълнение
Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител избран по реда на ЗОП. Техническото задание и документацията за провеждане на обществената поръчка ще бъдат изготвени от служители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Служители на МРРБ ще предоставят необходимата информация на изпълнителя, ще изготвят коментари във връзка с извършената работа и ще приемат резултатите от изпълнението.
473 Необходим финансов ресурс (общо) 412760.0
473 Описание Към момента съществуват над 2000 регистъра по устройство на територията (вж. Приложение 1А). Всички регистри се поддържат във връзка с извършвани административни услуги от съответната администрация. Липсва единен модел на организация на регистрите, независимо дали изискванията произтичат от правна уредба на централно или местно ниво. Част от регистрите не са дигитализирани и се водят на хартиен или електронен носител, без да е стандартизиран формата на данните в тях.
В рамките на дейността ще бъде извършен анализ на нормативната уредба, текущото състояние на поддържаните регистри и работните процеси, свързани с изграждането и функционирането на информационна система и единен публичен регистър по устройствено планиране на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството.Ще бъде извършен цялостен анализ на работните процеси, връзките с други информационни системи, предоставяните административни (ЕАУ) и вътрешноадминистративни услуги (ВЕАУ), включително нивото на тяхната електронизация, възможностите за реализиране на нови и надграждане на съществуващите ЕАУ и ВЕАУ, както и преобразуване на АУ във ВЕАУ. Анализът ще обхване текущото състояние на поддържаните регистри, с оглед установяване на формата и обема на данните в тях, включително различните нива на достъп и възможността за мигриране на данни от съществуващите регистри в новия регистър. Ще се анализира и определи за какъв период назад във времето ще бъдат мигрирани данни и документи. На база на анализа ще бъде изготвено детайлно техническо задание за разработване на информационна система и единен публичен регистър по устройствено планиране на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството, като в т.ч. ще бъдат определени обхвата, структурата и формата на данните в новия регистър, нивата на достъп, функционалностите на регистъра и необходимите интеграции със системите на електронното управление, в съответствие с Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.
Във връзка с изграждането на регистъра, и в съответствие с РМС № 704 от 2018 г., РМС № 546 на Министерския съвет от 2019 г. и РМС № 411 от 2016 г., МРРБ е инициирало изменение на Закона за устройство на територията (ЗУТ). Проектът е приет от Министерския съвет, внесен е за разглеждане в Народно събрание, приет е на първо гласуване и предстои разглеждането му на второ гласуване. Повече информация относно законопроекта е представена в Приложение 1А.
В рамките на дейността ще бъде направен преглед и цялостен анализ на съществуващата нормативна уредба в областта на устройственото планиране на територията, инвестиционното проектиране и разрешаване на строителството. Ще се идентифицират всички разпоредби, които предвиждат предоставяне на документи, удостоверяващи информация и данни, които бъдат вписвани в единния регистър. Вследствие на извършения анализ, ще бъдат изготвени проекти за изменения и допълнения на приложимите нормативни актове), които предвиждат ползване на данни от регистъра за целите на предоставянето на административни услуги (включително и във връзка с подкрепата на администрации за извършване на комплексно административно обслужване), със съответната обосновка и проект на оценка за въздействието на проектите на нормативни актове. Разработените проекти на нормативни актове ще бъдат внесени/представени, в рамките на изпълнението на проекта, от МРРБ за разглеждане, одобряване и приемане от Министерския съвет. Ще бъде изготвена и приета Наредба за реда за водене на единен публичен регистър по устройствено планиране на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството, която ще урежда функционирането на регистъра. Ще бъде разгледана възможността да се публикуват проектите на устройствени планове, който още не са приети с оглед съобщаване и/или разгласяване на заинтересованите лица, което е част от процедурата по одобряване.
473 Пореден номер 1
473 Дейност Анализ на нормативната уредба, текущото състояние на поддържаните регистри и работните процеси, свързани с изграждането на единен публичен регистър по устройствено планиране на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството и информационна система за неговото обслужване
474 Необходим финансов ресурс (общо) 2555122.5
474 Описание В рамките на дейността ще бъдат разработени и внедрени единен публичен регистър по устройствено планиране на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството и информационна система за неговото обслужване. Той ще обединява в себе си всички регистри водени от МРРБ, ДНСК, областните администрации, общинските администрации и администрациите на районите в градовете с районно делене, посочени в Приложение 1А към настоящия формуляр.
Към регистъра ще бъде създадено хранилище на одобрените проекти на подробни устройствени планове и на инвестиционните проекти към съответния административен акт (ще има линк към съответните документи в хранилището към всеки един акт). Частта от хранилището за инвестиционни проекти ще бъде с ограничен достъп – за служебно ползване от администрацията, поради ограниченията за защита на авторското правo.
С помощта на регистъра ще се осигури възможност за достъп до информация и документация, необходима за извършване на удостоверителни услуги от общинските и районните администрации, областните управители и министъра на регионалното развитие и благоустройството, като същите са подробно разписани в Приложение 1А към настоящия формуляр.
Системата и регистърът ще се администрират от МРРБ, като ДНСК, областните и общинските администрации ще имат компетентност и отговорност за вписванията, отразяването на промени, актуализацията и заличаванията в системата за територията и имотите, за които отговарят. Архитектурата на системата и регистъра и всички софтуерни компоненти (системни и приложни) ще бъдат така подбрани и/или разработени, че да осигуряват работоспособност и отказоустойчивост на системата, както и недискриминационно инсталиране и опериране в продуктивен режим, върху виртуална инфраструктура, съответно върху Държавния хибриден частен облак (ДХЧО).
Ще бъде извършена интеграция с хоризонталните системи на е – управление и присъединяване към средата за междурегистров обмен RegiX, с оглед осигуряване на автоматизиран обмен на данни с други информационни системи и възможност за предоставяне на вътрешноадминистративни електронни услуги.
В рамките на дейността ще бъдат реализирани минимум две вътрешноадминистративни електронни услуги свързани с предоставяне на актуална информация за подробни устройствени планове или разрешения за строеж/инвестиционни проекти за обекти от национално назначение и национални обекти и информация за въвеждане в експлоатация и издаване на разрешение за ползване на строежи от първа, втора и трета категория, издадени от ДНСК.
Ще бъдат мигрирани/въведени данни/документи/планове като минимум от съществуващите регистри на МРРБ и ДНСК в новоизградената единна информационна среда. За останалите данни/документи които няма да бъдат въведени/мигрирани в рамките на дейността, ще бъде нормативно определен срок (в наредбата за водене на регистъра), в рамките на който всяка областна и общинска администрация да въведе своите данни в регистъра и документи в хранилището.
Ще бъде разработено ръководство за работа с новия регистър (в електронен вариант), предназначено за потребителите, както и наръчник за администраторите.
След изграждането на регистъра и информационната система ще бъде извършено обучение за администратори и потребители за работа с тях. Предвижда се да бъдат обучени минимум 700 служители (от 28-те областни администрации, от 265 - те общини, МРРБ и ДНСК). За тази цел в рамките на дейността ще бъдат организирани и проведени 19 дистанционни/ онлайн обучения и едно присъствено в сградата на МРРБ (за представителите на МРРБ и ДНСК).
474 Пореден номер 2
474 Начин на изпълнение
Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител избран по реда на ЗОП. Служители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще изготвят документацията за изпълнение по ЗОП, ще предоставят необходимата информация на изпълнителя, ще изготвят коментари във връзка с извършената работа и ще приемат резултатите от изпълнението.
474 Дейност Изграждане на единен публичен регистър по устройствено планиране на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството и информационна система за неговото обслужване
Прикачени Технически спецификации: