Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Държавна агенция "Електронно управление"
Име на документа Изграждане на Център за мониторинг и реакция на инциденти (ЦМРИ) със значително увреждащо въздействие върху комуникационните и информационните системи на стратегически обекти и на дейности, които са от значение за националната сигурност.
Дата на публикуване 14-03-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 22-01-2021
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение - Специфична цел, съгласно чл. 3, т. 2, буква „б“ от Регламент № 513/2014 на Европейския парламент и на Съвета, а именно: „Увеличаване на капацитета на държавите членки и на Съюза за ефективно управление на рискове и кризи, свързани със сигурността, и подготвяне и защита на населението и на критичната инфраструктура срещу терористични нападения и други инциденти, свързани със сигурността“.
- Оперативна цел, съгласно чл. 3, т. 3, буква „д“ от Регламент № 513/2014 на Европейския парламент и на Съвета, а именно: „Мерки за укрепване на административния и оперативния капацитет на държавите членки да защитават критичната инфраструктура във всички сектори на икономическата дейност, включително чрез публично-частни партньорства и подобрена координация, сътрудничество, обмен и разпространение на ноу-хау и опит в рамките на Съюза и със съответните трети държави“.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 812108-25-27.05.2021
ЕБК кодове
Показатели Друг: 0/1
План за изпълнение:
449 Предмет на обществената поръчка
449 Дата на обявяване на процедурата
449 CPV кодове
449 Необходим финансов ресурс (общо) 5220.0
449 Описание Основна цел пред дейността е осигуряване на публичност на проекта и етапите на неговата реализация. Предвижда се да бъдат организирани откриваща и закриваща срещи за популяризиране на проекта, както и изработване на информационни материали и тяхното разпространяване за запознаване на обществеността. Дейността ще бъде изпълнена съгласно изискванията на чл. 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 1048/2014 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 1049/2014 на Комисията.
449 Пореден номер 1
449 Начин на изпълнение Дейността ще бъде изпълнена от екипа по проекта.
449 Дейност Дейност 1
Изготвяне на техническа спецификация за изграждане на ЦМРИ.
450 Предмет на обществената поръчка
450 Дата на обявяване на процедурата
450 CPV кодове
450 Необходим финансов ресурс (общо) 5750.0
450 Описание Основна цел пред дейността е осигуряване на публичност на проекта и етапите на неговата реализация. Предвижда се да бъдат организирани откриваща и закриваща срещи за популяризиране на проекта, както и изработване на информационни материали и тяхното разпространяване за запознаване на обществеността. Дейността ще бъде изпълнена съгласно изискванията на чл. 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 1048/2014 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 1049/2014 на Комисията.
450 Пореден номер 2
450 Начин на изпълнение ДАЕУ е провела открита процедура „Организиране и осигуряване на логистика при провеждане на публични медийни събития, обучения, работни срещи, семинари и конференции на Държавна агенция „Електронно управление“ за популяризиране на проекти, по които ДАЕУ е бенефициент, и на резултатите от тях, в това число изработка на рекламно- информационни материали, както и при необходимост за дейността на ДАЕУ“
450 Дейност Дейност 2
Мерки за публичност и визуализация.
451 Предмет на обществената поръчка
451 Дата на обявяване на процедурата
451 CPV кодове
451 Необходим финансов ресурс (общо) 1.1558E7
451 Описание Дейността е свързана с изграждане на ЦМРИ и включва придобиване и въвеждане в експлоатация на специализирано оборудване и софтуер, предназначени за осигуряване дейността на Центъра както и провеждането на съответното обучение. ЦМРИ трябва да включва и изградена оперативна зала на ЦМРИ в ДАНС, установена свързаност със стратегически обекти; и инсталирано мониторингово оборудване в стратегически обекти, както и доставено оборудване и софтуер за мобилен екип за реакция на място при киберинциденти
Изпълнителят, който ще бъде избран за изпълнение на дейността, ще организира обучение за служители от целевите групи, ангажирани с експлоатацията и поддържането на ЦМРИ отделно за служители на стратегическите обекти, които ще бъдат обект на мониторинг на Центъра.
451 Пореден номер 3
451 Начин на изпълнение Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител избран по реда на ЗОП.
Специфичността на системата не позволява да бъде определен точно броят на оборудването и софтуера, които ще бъдат доставени и внедрени (индикаторите за „Брой доставено оборудване“ и „Брой доставен софтуер“), като той зависи от избраното техническо решение. Те ще бъдат конкретитизирани след избора на изпълнител по реда на ЗОП.
451 Дейност Дейност 3
Изграждане на ЦМРИ
452 Предмет на обществената поръчка
452 Дата на обявяване на процедурата
452 CPV кодове
452 Необходим финансов ресурс (общо) 165770.0
452 Описание Дейността включва осигуряване на добро управление, изпълнение, контрол и отчетност по проекта, съобразно принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност. Управлението на проекта ще се осъществява от екип, назначен със Заповед на председателя на ДАЕУ. Членовете на екипа са подбрани съобразно спецификата и обема на заложените дейности. Ръководителят и членовете на екипа отговарят на изискванията за предходен опит в дейности и/или проекти сходни с дейностите и задачите по проекта. Екипът ще съдейства на ОтО при извършване на текущо наблюдение и оценка на напредъка по проекта.
452 Пореден номер 4
452 Начин на изпълнение В рамките на дейността ще бъдат провеждани ежемесечни срещи за вътрешен мониторинг за изпълнението на проекта.
452 Дейност Дейност 4
Управление на проекта
Прикачени Технически спецификации: