Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Българска агенция по безопасност на храните
Име на документа Оптимизация и електронизация на регистрите и работните процеси в БАБХ
Дата на публикуване 19-05-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 30-11-2020
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Подобряване на контр. дейност на БАБХ и на админ. обслужване на гражданите и бизнеса и намаляване на админ. тежест чрез подобряване на дейността на БАБХ
Специфични цели:
- Преструктуриране на поддържаните от БАБХ данни, тяхното логическо и физическо представяне и средствата за тяхното управление за консолидиране на данни на нац. ниво
- Промяна на съществуващия модел на организация на регистрите в БАБХ чрез тематичното обединяване и електронизация на 65 регистри в съответствие с изведените в Концепцията за регистрова реформа принципи и идентифицирани мерки
- Електронизация на вътр. процеси за обезпечаване на 5те ключови области на интервенция и разработване на ИСми, обслужващи поддържаните от БАБХ регистри, процеси и услуги
- Реализиране на ВЕАУ за автоматизирано предоставяне на данни от БАБХ, в качеството му на ПАД - чрез присъединяване на съотв. регистри към Средата за м/урегистров обмен RegiX и разработване на необходимите адаптери
- Осигуряване на автоматизиран обмен на данни с други вътрешни и външни с-ми
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-1.016-0001-C01
ЕБК кодове
Показатели Функциониращи електронни ключови регистри и осигурен достъп на гражданите до тях: 0/5
Внедрени сигурни технологии за обмен на данни: 0/5
План за изпълнение:
391 Предмет на обществената поръчка „Оптимизация и електронизация на регистрите и работните процеси в Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ)“, в пет обособени позиции
391 Дата на обявяване на процедурата 24-12-2021
391 CPV кодове 72262000-9 Услуги по разработване на софтуер
391 Необходим финансов ресурс (общо) 2737990.8
391 Описание Под-дейност 1.1 „Анализ на съществуващите регистри и реинженеринг на работните процеси, във връзка с изграждането на Единен регистър на животните и животновъдните обекти“ (анализ на данни, мерки за защита, служ. обмен, текущо състояние на раб. процеси, софтуерните/хардуерните нужди; проектиране на процесите в бъд. състояние; планиране на архитектура; изготвяне на дизайн на модели за отделните приложения и модули)
Под-дейност 1.2 „Създаване на Единен регистър на животните и животновъдните обекти“ (създаване на регистър, разработване, тестване и внедряване на ИС, присъединяване на регистъра към RegiX, интеграция с вътрешни и външни системи)
Под-дейност 1.3 „Миграция на данни“ (стратегия и план за миграция на данните, обработка и унифициране на данните, реализиране на плана за миграция)
Под-дейност 1.4 „Обучение" (организиране и провеждане на 5 тридневни обучения за общо 65 служители на БАБХ - 4 обучения за общо 60 потребители и 1 обучение за 5 администратори. за администрирането и/или използването на ИС)
391 Пореден номер Дейност 1
391 Начин на изпълнение Дейност 1 ще се изпълни чрез външно възлагане по реда на ЗОП.
Техническата документация, включително техническата спецификация, за обществената поръчка ще бъде възложена на друг външен изпълнител. Техническата спецификация ще бъде разработена съгласно образеца към чл. 38 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.
Експерти на БАБХ ще съдействат на изпълнителя за допълнителна информация, справки и разяснения, и ще дават становища и коментари във връзка с приемане на работата му.
Избраният изпълнител ще предостави лектори и обучителни материали и ще осигури тяхното присъствие, вкл. транспорт, изхранване и престой, за периода на обученията. БАБХ ще поеме организацията на обученията, в т.ч. транспорт, изхранване и престой.
391 Дейност Създаване на Единен регистър на животните и животновъдните обекти
392 Предмет на обществената поръчка „Оптимизация и електронизация на регистрите и работните процеси в Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ)“, в пет обособени позиции
392 Дата на обявяване на процедурата 24-12-2021
392 CPV кодове 72262000-9 Услуги по разработване на софтуер
392 Необходим финансов ресурс (общо) 2351311.2
392 Описание Под-дейност 2.1 Анализ на съществуващите регистри и реинженеринг на работните процеси, във връзка с изграждането на Националния регистър (анализ на данни, мерки за защита, служ. обмен, текущо състояние на раб. процеси, софтуерните/хардуерните нужди; проектиране на процесите в бъд. състояние; планиране на архитектура; изготвяне на дизайн на модели за отделните приложения и модули)
Под-дейност 2.2 Създаване на Национален регистър на обектите за производство и дистрибуция на храни и материали и предмети, предназначени за контакт с храни и странични животински продукти“ (създаване на регистър, разработване, тестване и внедряване на ИС, присъединяване на регистъра към RegiX, интеграция с вътрешни и външни системи)
Под-дейност 2.3 Миграция на данни (стратегия и план за миграция, обработка и унифициране на данните, реализиране на плана за миграция)
Под-дейност 2.4 Обучение (организиране и провеждане на 5 тридневни обучения за общо 65 служ. на БАБХ - 4 обучения за общо 60 потребители и 1 обучение за 5 администратори)
392 Пореден номер 2
392 Начин на изпълнение Дейност 2 ще се изпълни чрез външно възлагане по реда на ЗОП.
Техническата документация, включително техническата спецификация, за обществената поръчка ще бъде възложена на друг външен изпълнител. Техническата спецификация ще бъде разработена съгласно образеца към чл. 38 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.
Експерти на БАБХ ще съдействат на изпълнителя за допълнителна информация, справки и разяснения, и ще дават становища и коментари във връзка с приемане на работата му.
Избраният изпълнител ще предостави лектори и обучителни материали и ще осигури тяхното присъствие, вкл. транспорт, изхранване и престой, за периода на обученията. БАБХ ще поеме организацията на обученията, в т.ч. транспорт, изхранване и престой.
392 Дейност Създаване на Национален регистър на обектите за производство и дистрибуция на храни и материали и предмети, предназначени за контакт с храни и странични животински продукти
393 Предмет на обществената поръчка „Оптимизация и електронизация на регистрите и работните процеси в Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ)“, в пет обособени позиции
393 Дата на обявяване на процедурата 24-12-2021
393 CPV кодове 72262000-9 Услуги по разработване на софтуер
393 Необходим финансов ресурс (общо) 1508714.4
393 Описание Под-дейност 3.1 „Анализ на съществуващите регистри и реинженеринг на работните процеси, във връзка с изграждането на ЕРВМП“ (анализ на данни, мерки за защита, служ. обмен, текущо състояние на раб. процеси, софтуерните/хардуерните нужди; проектиране на процесите в бъд. състояние; планиране на архитектура; изготвяне на дизайн на модели за отделните приложения и модули)
Под-дейност 3.2 „Създаване на ЕРВМП“ (създаване на регистър, разработване, тестване и внедряване на ИС, присъединяване на регистъра към RegiX, интеграция с вътрешни и външни системи)
Под-дейност 3.3 „Въвеждане на данни в структуриран вид и миграция на данни“ (стратегия и план за въвеждане на в структуриран вид и миграция на данните, обработка и унифициране на данните, въвеждане на данните в структуриран вид, реализиране на плана за миграция)
Под-дейност 3.4 „Обучение" (организиране и провеждане на 3 тридневни обучения за общо 33 служители на БАБХ - 2 обучения за общо 28 потребители и 1 обучение за 5 администратори)
393 Пореден номер 3
393 Начин на изпълнение Дейност 3 ще се изпълни чрез външно възлагане по реда на ЗОП.
Техническата документация, включително техническата спецификация, за обществената поръчка ще бъде възложена на друг външен изпълнител. Техническата спецификация ще бъде разработена съгласно образеца към чл. 38 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.
Експерти на БАБХ ще съдействат на изпълнителя за допълнителна информация, справки и разяснения, и ще дават становища и коментари във връзка с приемане на работата му.
Избраният изпълнител ще предостави лектори и обучителни материали и ще осигури тяхното присъствие, вкл. транспорт, изхранване и престой, за периода на обученията. БАБХ ще поеме организацията на обученията, в т.ч. транспорт, изхранване и престой.
393 Дейност Създаване на Единен регистър на ветеринарномедицинските продукти
394 Предмет на обществената поръчка „Оптимизация и електронизация на регистрите и работните процеси в Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ)“, в пет обособени позиции
394 Дата на обявяване на процедурата 24-12-2021
394 CPV кодове 72262000-9 Услуги по разработване на софтуер
394 Необходим финансов ресурс (общо) 1432523.1
394 Описание Под-дейност 4.1 „Анализ на съществуващите регистри и реинженеринг на работните процеси, във връзка с изграждането на Единния регистър на фуражите“ (анализ на данни, мерки за защита, служ. обмен, текущо състояние на раб. процеси, софтуерните/хардуерните нужди; проектиране на процесите в бъд. състояние; планиране на архитектура; изготвяне на дизайн на модели за отделните приложения и модули)
Под-дейност 4.2 „Създаване на Единен регистър на фуражите“ (създаване на регистър, разработване, тестване и внедряване на ИС, присъединяване на регистъра към RegiX, интеграция с вътрешни и външни системи)
Под-дейност 4.3 „Въвеждане на данни в структуриран вид и миграция на данни“ (стратегия и план за въвеждане на в структуриран вид и миграция на данните, обработка и унифициране на данните, въвеждане на данните в структуриран вид, реализиране на плана за миграция)
Под-дейност 4.4 „Обучение" (5 тридневни обучения за общо 65 служители на БАБХ (4 обучения за общо 60 потребители и 1 обучение за 5 администратори)
394 Пореден номер 4
394 Начин на изпълнение Дейност 4 ще се изпълни чрез външно възлагане по реда на ЗОП.
Техническата документация, включително техническата спецификация, за обществената поръчка ще бъде възложена на друг външен изпълнител. Техническата спецификация ще бъде разработена съгласно образеца към чл. 38 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.
Експерти на БАБХ ще съдействат на изпълнителя за допълнителна информация, справки и разяснения, и ще дават становища и коментари във връзка с приемане на работата му.
Избраният изпълнител ще предостави лектори и обучителни материали и ще осигури тяхното присъствие, вкл. транспорт, изхранване и престой, за периода на обученията. БАБХ ще поеме организацията на обученията, в т.ч. транспорт, изхранване и престой.
394 Дейност Създаване на Единен регистър на фуражите
395 Предмет на обществената поръчка „Оптимизация и електронизация на регистрите и работните процеси в Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ)“, в пет обособени позиции
395 Дата на обявяване на процедурата 24-12-2021
395 CPV кодове 72262000-9 Услуги по разработване на софтуер
395 Необходим финансов ресурс (общо) 1653771.6
395 Описание Под-дейност 5.1 Анализ на съществуващите регистри и реинженеринг на работните процеси, във връзка с изграждането на Единния регистър (анализ на данни, меркй за защита, служ. обмен, текущо състояние на раб. процеси, софтуерните/хардуерните нужди; проектиране на процесите в бъд. състояние; планиране на архитектура; изготвяне на дизайн на модели за отделните приложения и модули)
Под-дейност 5.2 Създаване на Единния регистър (създаване на регистър, разработване, тестване и внедряване на ИС, присъединяване на регистъра към RegiX, интеграция с вътрешни и външни системи)
Под-дейност 5.3 Въвеждане на данни в структуриран вид и миграция на данни (стратегия и план за въвеждане на в структуриран вид и миграция на данните, обработка и унифициране на данните, въвеждане на данните в структуриран вид, реализиране на плана за миграция)
Под-дейност 5.4 Обучение (5 тридневни обучения за общо 65 служители на БАБХ - 4 обучения за общо 60 потребители и 1 обучение за 5 администратори)
395 Пореден номер 5
395 Начин на изпълнение Дейност 5 ще се изпълни чрез външно възлагане по реда на ЗОП.
Техническата документация, включително техническата спецификация, за обществената поръчка ще бъде възложена на друг външен изпълнител. Техническата спецификация ще бъде разработена съгласно образеца към чл. 38 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.
Експерти на БАБХ ще съдействат на изпълнителя за допълнителна информация, справки и разяснения, и ще дават становища и коментари във връзка с приемане на работата му.
Избраният изпълнител ще предостави лектори и обучителни материали и ще осигури тяхното присъствие, вкл. транспорт, изхранване и престой, за периода на обученията. БАБХ ще поеме организацията на обученията, в т.ч. транспорт, изхранване и престой.
395 Дейност Създаване на Единен регистър на продуктите за растителна защита, торовете, свързаните с тях операции и фитосанитарен контрол
Прикачени Технически спецификации:
BABH_TechSpecification-Lot-1_2021-07-29.docx Изтегли
BABH_TechSpecification-Lot-2_2021-07-29.docx