Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Национален център за информация и документация
Име на документа Създаване, надграждане и обединяване на електронни регистри на Националния център за информация и документация (НАЦИД) в областта на висшето образование
Дата на публикуване 21-03-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 18-11-2020
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение -Подобряване на дейността на НАЦИД чрез създаване, надграждане и обединяване на електронни регистри в областта на висшето образование;
-Подобряване на качеството, пълнотата и сигурността на данните, и оптимизация на тяхната организация;
-Осигуряване на автоматизиран обмен на данни от и към външни системи на национално ниво;
-Подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-1.017-0001-С01
ЕБК кодове 53-00 Капиталови разходи Софтуер
Показатели Функциониращи електронни ключови регистри и осигурен достъп на гражданите до тях: 0/2
План за изпълнение:
382 Предмет на обществената поръчка „Създаване, надграждане и обединяване на електронни регистри на Национален център за информация и документация (НАЦИД) в областта на висшето образование“, по проект „Създаване, надграждане и обединяване на електронни регистри на НАЦИД в областта на висшето образование“ с три обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: „Изграждане на Регистър на издадените удостоверения за виза „D“ за продължителен престой на граждани на трети страни, приети за обучение в български висши училища (Регистър виза “D”)“.
Обособена позиция № 2: „Обединяване на Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти и Регистъра на завършилите студенти и докторанти в общ регистър на всички действащи, прекъснали и завършили студенти и докторанти“.
Обособена позиция № 3: „Надграждане на Регистъра на висшите училища“
382 Дата на обявяване на процедурата 09-11-2020
382 CPV кодове 72000000-5 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка
382 Необходим финансов ресурс (общо) 3267000.0
382 Описание Подробно описание на дейността е направено в прикачения формуляр.
382 Пореден номер 2
382 Начин на изпълнение Дейността ще се реализира чрез външно възлагане при спазване на условията и реда на Закона за обществени поръчки. Разработването на техническото задание ще бъде възложено на друг външен изпълнител, по образец, съгласно чл. 38 на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.
Дейности 1, 2 и 3 от проекта ще бъдат включени в една обществена поръчка с три обособени позиции. Ще бъдат наети двама външни експерти 1 ИТ експерт и 1 юрист, които ще участват в комисията по ЗОП за избор на изпълнител.


382 Дейност Обединяване на Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти и на Регистъра на завършилите студенти и докторанти в общ регистър на всички действащи, прекъснали и завършили студенти и докторанти
383 Предмет на обществената поръчка „Създаване, надграждане и обединяване на електронни регистри на Национален център за информация и документация (НАЦИД) в областта на висшето образование“, по проект „Създаване, надграждане и обединяване на електронни регистри на НАЦИД в областта на висшето образование“ с три обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: „Изграждане на Регистър на издадените удостоверения за виза „D“ за продължителен престой на граждани на трети страни, приети за обучение в български висши училища (Регистър виза “D”)“.
Обособена позиция № 2: „Обединяване на Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти и Регистъра на завършилите студенти и докторанти в общ регистър на всички действащи, прекъснали и завършили студенти и докторанти“.
Обособена позиция № 3: „Надграждане на Регистъра на висшите училища“
383 Дата на обявяване на процедурата 09-11-2020
383 CPV кодове 72000000-5 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка
383 Необходим финансов ресурс (общо) 891000.0
383 Описание Подробно описание на дейността е направено в прикачения формуляр.
383 Пореден номер 3
383 Начин на изпълнение Дейността ще се реализира чрез външно възлагане при спазване на условията и реда на Закона за обществени поръчки. Разработването на техническото задание ще бъде възложено на друг външен изпълнител, по образец, съгласно чл. 38 на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.
Дейности 1, 2 и 3 от проекта ще бъдат включени в една обществена поръчка с три обособени позиции. Ще бъдат наети двама външни експерти 1 ИТ експерт и 1 юрист, които ще участват в комисията по ЗОП за избор на изпълнител.
383 Дейност Надграждане на Регистър на висшите училища
Прикачени Технически спецификации:
ТехническапоОбособенапозиция1.docx Изтегли
ТехническапоОбособенапозиция2.docx