Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение Одобрен
Субект по ЗЕУ Агенция "Митници"
Име на документа „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на Проект: „Изграждане на Централизирана информационна система за контрол на транспортните средства в реално време (ЦИС КТСРВ) - етап 1 върху Cloud архитектура“.
Дата на публикуване 24-11-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 23-09-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Проектът е насочен към продължаване на процеса по трансформиране на митническата администрация в цифрова администрация, чрез последващо развитие и въвеждане на Институционална архитектура на Агенция „Митници“ и реализиране на съюзните и национални функционални изисквания към БИМИС.
Проектът е част от изграждането на Централизирана информационна система за контрол на транспортните средства в реално време /ЦИС КТСРВ/ - Етап 1, насочен към идентифицирането и проследяването на статуса на дадено транспортно средство, идентифициране на отклонения в декларираните данни и реално случващите се събития с транспортното средство. Ще спомогне за реализиране на национални функционални изисквания към БИМИС, насочени в областта на анализа на риска и идентифициране на рискови събития с цел подпомагане дейностите по противодействие на опитите за нарушаване на митническото и акцизното законодателство и осъществяване на контрол върху движението на стоки, поставени под митнически и акцизни режими на територията на страната.
Обща
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 52-00 Капиталови разходи Хардуер
Показатели Внедрени сигурни технологии за обмен на данни: 27/28
План за изпълнение:
757 Необходим финансов ресурс (общо) 5844000.0
757 Описание Проектът ще изпълни IV. Специфична цел „Развитие на БИМИС в областта на бизнес процеси по отношение на контрол на транспортни средства в реално време“ мярка 4.2. Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на проект "Изграждане на Ядро на КТСРВ“

Проектът ще реализира следното:
• Въведена Институционална архитектура на АМ по отношение на Проект: „Изграждане на ЦИС КТСРВ - етап 1 върху Cloud архитектура“, чрез:
o Разработен и внедрен 1 бр. Модул "Ядро на ЦИС КТСРВ";
o Реализирана 1 бр. интеграция на ЦИС КТСРВ със Системата за управление на Центъра за видеоданни на АМ;
o Реализирана 1 бр. интеграция на ЦИС КТСРВ с Модул "Електронен административен документ (е-АД) - EMCS" от БАЦИС;
o Реализирана 1 бр. интеграция на ЦИС КТСРВ със системи/модули от БИМИС: NCTS, AES;
o Разработен и внедрен 1 бр. Модул „Справки и Анализи" към ЦИС КТСРВ.
• Обучени 55 служители (50 потребители и 5 администратори) за работа с реализираните функционалности по дейността.
757 Пореден номер 28
757 Начин на изпълнение 1.Провеждане на процедура за избор на външен изпълнител – изпълнява се от АМ.
2.Избиране на външен изпълнител и сключване на договор – изпълнява се от АМ.
3.Изпълнение на сключения договор с външния изпълнител, включващо:
- Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на Проект „Изграждане на ЦИС КТСРВ - етап 1, върху Cloud архитектура“;
- Обучение на 55 служители на АМ (50 потребители и 5 администратори) за работа с реализираните функционалности по дейността.
Графикът за реализация на проекта е съобразен с дейностите и сроковете, заложени в пътната карта за изпълнение на Секторна стратегия за развитие на електронното управление в Агенция „Митници“ – „е-Митници“ 2021 г. – 2027 г.

Предвижда се обучението по дейността да се проведе в два семинара - един за потребители и един за администратори.

Изпълнителят ще осигури график, програма за обучения, учебни материали и лектори. Обучението ще се проведе в зали, осигурени от АМ.
757 Дейност Основна дейност 1: „Развитие на Институционална архитектура на АМ по отношение на Проект: „Изграждане на ЦИС КТСРВ - етап 1 върху Cloud архитектура“, в съответствие с Методиката ADM (Architecture Development Method)“;
Основна дейност 2: „Въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на Проект: „Изграждане на ЦИС КТСРВ - етап 1, върху Cloud архитектура“;
Основна дейност 3: Обучение на 55 служители на АМ (50 потребители и 5 администратори) за работа с реализираните функционалности по дейността.
757 Предмет на обществената поръчка „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на Проект „Изграждане на ЦИС КТСРВ - етап 1 върху Cloud архитектура“
757 Дата на обявяване на процедурата 21-10-2022
757 CPV кодове
Прикачени Технически спецификации: