Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение Одобрен
Субект по ЗЕУ Агенция "Митници"
Име на документа „Изграждане на Център за видеоданни на Агенция „Митници“ - етап 1“-„Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на Проект „Изграждане на Център за видеоданни на АМ, върху Cloud архитектура“.
Дата на публикуване 24-11-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 21-09-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Проектът обхваща изграждане на Център за видеоданни в изпълнение на „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на Проект: Изграждане на Център за видеоданни на АМ върху Cloud архитектура“.
Постигането на общата цел ще бъде реализирано чрез следните специфични цели, съответстващи на планираните по проекта дейности:
• „Развитие на Институционална архитектура на АМ по отношение на Проект „Изграждане на Център за видеоданни на АМ, върху Cloud архитектура“;
• Въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на Център за видеоданни в АМ, в изпълнение на Проект „Изграждане на Център за видеоданни на АМ, върху Cloud архитектура“, чрез:
• Изграждане на Център за видеоданни на АМ с реализиране на бизнес процесите и функционалните и нефункционални изисквания в резултат на възникнали бизнес нужди
• Изграждане на Система за управление на Център за видеоданни на АМ
• Интеграция на Системата за управление на Център за видеоданни на АМ с други системи
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 52-00 Капиталови разходи Хардуер
Показатели Внедрени сигурни технологии за обмен на данни: 26/27
План за изпълнение:
758 Предмет на обществената поръчка „Изграждане на център за видеоданни на Агенция „Митници“ – Етап 1“
758 Дата на обявяване на процедурата 19-10-2022
758 CPV кодове
758 Необходим финансов ресурс (общо) 2.99025E7
758 Описание
Проектът ще изпълни IV. Специфична цел „Развитие на БИМИС в областта на бизнес процеси по отношение на контрол на транспортни средства в реално време“ - мярка 4.6. Поетапно проектиране и разширяване на централизирана система за видеонаблюдение на АМ (ЦСВНАМ)

Проектът ще реализира следното:
• Развита Институционална архитектура на АМ по отношение на Проект „Изграждане на Център за видеоданни на АМ, върху Cloud архитектура“, включваща следните отчетни резултати: Бизнес архитектура, Архитектура на данните, Архитектура на приложенията и Технологична архитектура.
• Въведена Институционална архитектура на АМ по отношение на Проект „Изграждане на Център за видеоданни на АМ, върху Cloud архитектура“, чрез:
• Изграден Център за видеоданни на АМ с реализирани бизнес процесите и функционалните и нефункционални изисквания в резултат на възникнали бизнес нужди, включващ следните източници на видеоданни:
o Централизирана система за видеонаблюдение на Агенция „Митници“ (ЦСВНАМ)
o Бази данни на модул “Пътни так
758 Пореден номер 27
758 Начин на изпълнение 1.Провеждане на процедура за избор на външен изпълнител – изпълнява се от АМ.
2.Избиране на външен изпълнител и сключване на договор – изпълнява се от АМ.
3.Изпълнение на сключения договор с външния изпълнител, включващо:
- Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на на Проект „Изграждане на Център за видеоданни на АМ върху Cloud архитектура“;
- Обучение на 9 служители на АМ (4 приложни и 5 системни администратори) за работа с реализираните функционалности по дейността.
Графикът за реализация на проекта е съобразен с дейностите и сроковете, заложени в пътната карта за изпълнение на Секторна стратегия за развитие на електронното управление в Агенция „Митници“ – „е-Митници“ 2021 г. – 2027 г.

Предвижда се обучението по дейността да се проведе в два семинара - един за приложни администратори и един за системни администратори.

Изпълнителят ще осигури график, програма за обучения, учебни материали и лектори. Обучението ще се проведе в зали, осигурени от АМ.
758 Дейност Основна дейност 1: „Развитие на Институционална архитектура на АМ по отношение на Проект „Изграждане на Център за видеоданни на АМ, върху Cloud архитектура“, в съответствие с Методиката ADM (Architecture Development Method)“;
Основна дейност 2: „Въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на Проект „Изграждане на Център за видеоданни на АМ, върху Cloud архитектура“;
Основна дейност 3: Обучение на 9 служители на АМ (4 приложни и 5 системни администратори) за работа с реализираните функционалности по дейността.
Прикачени Технически спецификации: